Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Moja organizacja pozarządowa

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Moja organizacja pozarządowa"— Zapis prezentacji:

1 Moja organizacja pozarządowa
Gdzie szukać środków na realizacje naszych projektów

2 Wsparcie finansowe lub pozafinansowe dla osoby bądź organizacji, mające za zadanie realizację określonego celu (najczęściej naukowego, artystycznego lub społecznego), które najczęściej jest przyznawane przez poszczególne państwa, ich organy (głowy państw, rządy, samorządy, agencje państwowe), instytucje organizacji międzynarodowych (Komisja Europejska, Rada Europy), uczelnie wyższe, związki wyznaniowe, rozmaite fundacje, stowarzyszenia. Często granty są oferowane przez poszczególne firmy (np. Apple, Nokia) najczęściej na realizację projektów, które dotyczą przedmiotu działalności tych firm. Znacznie rzadziej granty są udzielane przez osoby prywatne. Wiele organizacji i firm (np. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Komisja Europejska, Fundacja Batorego, Shell) posiadają całe złożone systemy konkursowe przyznawania grantów. Definicje - GRANT

3 Definicje - GRANT Mocne strony; - duży zastrzyk finansowy,
- duża oferta grantodawców, - Możliwość pokrycia kosztów osobowym, - możliwość kapitalizacji grantu, - nabywanie e z zakresu pisania wniosków, - nawiązanie współpracy z innymi organizacjami, Słabe strony; - formalizm wniosków, - konieczność raportowania, - czasochłonność, - duża konkurencja, - mała elastyczność w wydatkowaniu otrzymanych pieniędzy, - konieczny wkład własny, - konieczna jest umiejętność pisania wniosków, - niepewność otrzymania środków, - brak stabilizacji dla długofalowych działań organizacji Definicje - GRANT

4 Słowo to pochodzi od łacińskiego słowa subsidium, co oznacza „wsparcie, pomoc”. Zwykle odnosi się do przyznania płatności na czas określony w związku z konkretną inwestycją, lub jest to przekazanie kwoty osobie, firmie lub organizacji, na pokrycie niektórych lub wszystkich swoich kosztów ogólnych lub kosztów na podjęcie konkretnych działań, takich jak badania, szkolenia itp. Wyróżniamy dwa zasadnicze rodzaje dotacji : przedmiotowe i podmiotowe. Dotacją przedmiotową nazywa się dotację udzielana wszystkim podmiotom wytwarzającym pewien rodzaj towarów lub usług. Wykaz dotacji przedmiotowych, a dokładniej – wykaz wyrobów i usług, do których udziela się dotacji przedmiotowych – ustalany jest corocznie w ustawie budżetowej. Ustalenie stawek dotacji przedmiotowych należy do Ministra Finansów. Dotacjami przedmiotowymi są obecnie objęte; zniżkowe przejazdy kolejowe, specjalistyczne podręczniki szkolne i akademickie, posiłki sprzedawane w barach mlecznych, utrzymywanie obowiązkowych zapasów paliw. Definicje - DOTACJA

5 Dotacja podmiotowa. W odróżnieniu do dotacji przedmiotowych są one z góry kierowane do jednego, określonego podmiotu (szkoły, ośrodka kultury). Dotacje udzielane z budżetu państw i budżetów gmin stanowią tylko część dotacji udzielanych ze środków publicznych. Dotacji udzielają również niektóre państwowe fundusze celowe oraz agencje rządowe. W przypadku funduszy europejskich dotacja, którą możesz otrzymać jako przedsiębiorca, gmina, szkoła, organizacja pozarządowa itp. nie pochodzi w całości ze środków Unii Europejskiej lecz częściowo finansowana jest ze środków krajowych. Oznacza to zachowanie zasady dodatkowości czyli, że nasze władze musza wydać 1 złotówkę dotacji aby otrzymać kolejne 4 złote ze środków Unii Europejskiej. Z punktu widzenia Waszego projektu, całkowite dofinansowanie jakie możecie uzyskać ze środków unijnych to 8Definicje - DOTACJA5 proc. Definicje - DOTACJA

6 Wydzielona pula środków w budżecie instytucji lub organizacji w celu rozdysponowania i udzielenia grantu bądź dotacji na konkretny cel lub dziedzinę życia; np. ochronę środowiska etc. Fundusz jest zazwyczaj tworzony poprzez gromadzenie środków. Tak jak w przypadku funduszy europejskich Środki finansowe Unii Europejskiej gromadzone są przez państwa członkowskie i przekazywane do unijnego budżetu. Według prawa środki te stanowią zasoby własne Unii Europejskiej. Definicje - FUNDUSZ

7 Wasza organizacja dotacje Fundusze Granty konkursy

8 Otwarte konkursy ofert
Jednostki samorządu terytorialnego (wszystkich szczebli) opracowują programy współpracy z organizacjami pozarządowymi. W programach wpisują obszary współpracy i działania na podstawie których określają katalog zadań publicznych (zadań własnych samorządów), które chcą przekazać do realizacji organizacjom pozarządowym. art. 11 ust. 1. Organy administracji publicznej; 1) wspierają w sferze, o której mowa w art.4, realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, prowadzące działalność statutową w danej dziedzinie. 2) powierzają w sferze zadań publicznych, o której mowa w art. 4, realizację zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3, prowadzącym działalność statutową w danej dziedzinie. ust. 2. Wspieranie oraz powierzanie, o których mowa w ust.1, odbywa się po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert , chyba, że przepisy odrębne przewidują inny tryb zlecenia. Otwarte konkursy ofert

9 Otwarte konkursy ofert
Organizacja chcąca wziąć udział w konkursie zobowiązana jest złożyć ofertę na realizację zadania publicznego. Od 18 stycznia br. obowiązuje nowy wzór ofert. Wśród wielu zmian jest także ta, która pozwala dwóm lub większej liczbie organizacji złożyć ofertę wspólną na realizację zadania publicznego (art.14 ust. 2). Wprowadzono także nowy tryb zlecania zadań publicznych – tzw. tryb uproszczony lub tryb małych zleceń (art. 19 a). Tryb ten umożliwia zlecenie zadania z pominięciem trybu otwartego konkursu. Otwarte konkursy ofert

10 Otwarte konkursy ofert
Tryb Małych Zleceń; - uruchamiany jest na wniosek organizacji, Zadanie musi spełniać następujące warunki; - musi dotyczyć projektu o charakterze lokalnym lub regionalnym, - wysokość finansowania lub dofinansowania nie może przekroczyć 10 tys. zł, - zadanie musi być realizowane w terminie nie dłuższym niż 90 dni. Ponadto; - łączna kwota środków przekazanych w tym trybie dla jednej organizacji nie może w danym roku kalendarzowym przekraczać kwoty 20 tys. zł. Wysokość środków przyznanych przez organ wykonawczy w tym trybie nie może przekroczyć 20 % dotacji planowanych w roku budżetowym na realizację zadań przez organizację pozarządowe …. Otwarte konkursy ofert

11 Otwarte konkursy ofert
art.12 ust. 1. Organizacja pozarządowa oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 mogą z własnej inicjatywy złożyć wniosek o realizację zadania publicznego, także takiego, które jest realizowane dotychczas w inny sposób, w tym przez organy administracji publicznej. Nie ma ustawowego wzoru wniosku, organizacja musi przygotować go sama. Musi on zawierać co najmniej; opis zadania przeznaczonego do realizacji i kalkulację jego kosztów. Otwarte konkursy ofert

12 Otwarte konkursy ofert
Organizacje musza przełamać stereotyp, że mogą przystępować do konkursów ogłaszanych tylko na swoim terenie. Jeżeli jesteście dobrzy w tym co robicie nie bójcie się realizować swoich projektów szerzej, poza własnym terytorium. Korzystajcie ze wszystkich możliwych trybów; - trybu konkursowego (art. 11), - trybu małych zleceń (art. 19 a), - z własnej inicjatywy (art. 12). Otwarte konkursy ofert

13 FUNDUSZE – Fundacja BRE Banku
„Nasze działania wynikają z troski o otoczenie, w którym żyjemy. Pragniemy przede wszystkim wspierać działania służące podnoszeniu wiedzy i edukacji w społeczeństwie oraz wyrównywaniu szans. Inwestujemy w naukę, nie zapominając o potrzebach osób pokrzywdzonych przez los. Wspieramy finansowo i rzeczowo konkretne projekty, ale także, w ramach prowadzonej współpracy, wyspecjalizowane organizacje społeczne – Henryk Okrzeja , Prezes Zarządu Fundacji BRE Banku.” Szczegółowe zasady wsparcia przez Fundację BRE BANK pod adresem FUNDUSZE – Fundacja BRE Banku

14 FUNDUSZE – Fundacja im.dr.M.Kantona
Społecznie odpowiedzialny wizerunek Banku Pekso SA widoczny jest w działalności charytatywnej i społecznej. Cele statutowe Fundacji obejmują wspieranie działań z zakresu; Oświaty i wychowania dzieci i młodzieży, Przedsięwzięć naukowo-badawczych oraz dydaktycznych instytucji naukowych i szkół, Popularyzowania wiedzy bankowej, Niesienia pomocy osobom chorym i niepełnosprawnym, Upowszechniania kultury fizycznej i sportu, Ochrony środowiska, Realizacji projektów i działalności organizacji charytatywnych, upowszechniania kultury. Szczegóły; sc/fundacja_kantona/ FUNDUSZE – Fundacja im.dr.M.Kantona

15 FUNDUSZE – Fundacja Kronenberga
Wspiera działania na rzecz dobra publicznego w zakresie edukacji i rozwoju lokalnego. W ramach Programu Fundacja Kronenberga udziela dofinansowań instytucjom non-profit na przedsięwzięcia mieszczące się w ramach dwóch głównych obszarów programowych; 1. EDUKACJA; - innowacje w edukacji, - edukacja ekonomiczna, - dziedzictwo kulturowe i tradycje, - twórczość artystyczna dzieci i młodzieży. 2. ROZWÓJ LOKALNY; - priorytety opieki zdrowotnej - polityka społeczna, - nauka przedsiębiorczości. FUNDUSZE – Fundacja Kronenberga

16 FUNDUSZE – Fundacja Kronenberga
Działania; warsztaty, szkolenia, konkursy i olimpiady. O dotacje mogą wnioskować fundacje, stowarzyszenia, szkoły, domy kultury, biblioteki oraz jednostki samorządu terytorialnego działające na rzecz dobra publicznego. Wnioski o dotacje na projekty o charakterze lokalnym tzn. realizowane na obszarze nie przekraczającym jednego województwa (wieś, miasto, gmina, powiat) można składać w terminie do 30 września 2011 r. (system – generator wniosków działa od 1 września 2011 r.) – decyzja 25 listopada. Wnioski o dotacje na projekty o charakterze ponadlokalnym tzn. realizowane na obszarze większym niż jedno województwo można składać w następujących terminie do 30 maja 2011 r. (system udostępniony od 4 maja 2011) – decyzja 15 lipca 2011 r. Bez wkładu własnego, projekty do 12 miesięcy, stypendia dla osób niskouposażonych FUNDUSZE – Fundacja Kronenberga

17 FUNDUSZE – Fundacja BZ WBK
Działalność ; - Charytatywna, Kulturalna, - Oświatowa i wychowawcza. Dwa programy; Bank dziecięcych uśmiechów – dedykowany dzieciom z rodzin niezamożnych, dysfunkcyjnych. Organizacje mogą składać dowolne projekty, które według nich odpowiadają potrzebom dzieci. F Fundacja rekomenduje; Organizowanie lub finansowanie indywidualnych lub grupowych kursów; - językowych, - Muzycznych, Artystycznych’ - Komputerowych, - Sportowych - logopedycznych Wycieczki edukacyjne (do 3 dni), których program będzie obejmował zajęcia poprzedzające wyjazd, aktywność indywidualną uczestnika podczas wycieczki oraz zajęcia podsumowujące wyjazd, Organizacje świąt narodowych w lokalnym środowisku, w szkole lub innej placówce, Udział w konkursach i warsztatach, szczególnie tych promujących wiedzę o Polsce, historii XX i XXI w., kształtujących postawy obywatelskie, Szkolenia z zakresu bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, kursy pierwszej pomocy przedmedycznej, bezpieczeństwa na drodze, itp., Konsultacje z psychologami, specjalistami, logopedami itp. Wnioski można składać 3 razy w ciągu roku w wyznaczonych terminach; I edycja – od 15 marca do 18 kwietnia II edycja – od 15 czerwca do 12 lipca III edycja – od 15 września do 12 października FUNDUSZE – Fundacja BZ WBK

18 FUNDUSZE – Fundacja BZ WBK
Bank ambitnej młodzieży – dedykowany młodzieży, która chce się angażować w inicjatywy edukacyjne, obywatelskie, kulturalne. Fundacja rekomenduje trzy priorytety; I. Rozwój i edukacja Główne przedmioty dofinansowania; Udział w ogólnopolskich i międzynarodowych olimpiadach przedmiotowych. Organizacja imprez edukacyjnych, szkoleń, konkursów. Kursy dokształcające. Specjalne stypendia naukowe i programy stypendialne. Inne. II. Aktywność gospodarcza, obywatelska, społeczna. Główne przedmioty dofinansowania; Warsztaty, projekty aktywizujące młodzież z małych miejscowości. Współpraca młodzieży z lokalnymi samorządami. Organizacja debat, spotkań, szkoleń. Kursy, szkolenia. Inne. III . Kultura, Historia i dziedzictwo narodowe Główne przedmioty dofinansowania; Koncerty, wystawy, spotkania. Gry terenowe. Inscenizacje i rekonstrukcje historyczne. Tworzenie szkolnych izb pamięci, upamiętniające bohaterów naszych czasów. Konkursy historyczne. Inne. Nabór wniosków od 1 do 25 września 2011 r. FUNDUSZE – Fundacja BZ WBK

19 GRANTY – Program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.
Wsparcie ze strony Fundacji można uzyskać tylko w ramach jej programów. Zainteresowani uzyskaniem finansowego wsparcia ze strony PAFW ubiegają się o dotacje składając wniosek bezpośrednio u realizatora określonego programu. Decyzje w sprawie przyznania dotacji podejmują komisje ekspertów powoływane przez Fundację. Informacje na temat procedur i wniosków można uzyskać u realizatora danego programu lub też pobrać za strony internetowej programu. Opisy przedsięwzięć Fundacji i dane teleadresowe realizatorów na stronie GRANTY – Program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

20 GRANTY – Fundacja im. Stefana Batorego. Fundusz Kryzysowy
Fundusz Kryzysowy wysokości 100 milionów USD została utworzony w 2009 roku przez George’a Sorosa. Celem jego jest pomoc w łagodzeniu skutków kryzysu w 20 krajach Europy Środkowej i Wschodniej (w tym w Polsce). Z funduszu można uzyskać dofinansowanie na przedsięwzięcia, które przeciwdziałają negatywnym konsekwencjom kryzysu lub starają się odpowiadać na nowe zagrożenia, jakie niesie ze sobą, szczególnie dla wartości społeczeństwa otwartego. Wnioski przyjmowane są na bieżąco przez cały rok. Zasady przyznawania dotacji pod adresem; GRANTY – Fundacja im. Stefana Batorego Fundusz Kryzysowy

21 GRANTY – Fundacja PZU Konkursy
Wzbogacanie oferty edukacyjnej na terenach wiejskich i w małych miastach (do 30 tys. mieszkańców) Konkurs dotacyjny; „Rozwijanie aktywności społecznej niepełnosprawnych dzieci i młodzieży”. ZASADY: Maksymalna wysokość dotacji – ,00 zł, Maksymalny czas trwania projektu – 10 miesięcy, Wymagany własny wkład finansowy 10% wartości projektu Terminy; w chwili obecnej Fundacja PZU rozpatruje wnioski o dotacje w trybie pozakonkursowym GRANTY – Fundacja PZU Konkursy

22 GRANTY – Fundacja Orlen Dar Serca
Działalność Fundacji m na celu podejmowanie, prowadzenie i popieranie charytatywnych inicjatyw na rzecz; ochrony zdrowia, rekreacji oraz rehabilitacji osób niepełnosprawnych, krzewienia tradycji narodowej, rozwoju oświaty i nauki. Wniosek o dotacje oraz szczegółowe informacje na stronie; osob_prawnych GRANTY – Fundacja Orlen Dar Serca

23 GRANTY – Technologie non-profit. Stowarzyszenie Bank Drugiej Ręki
Program wspiera organizacje pozarządowe dając dostęp do oprogramowania i sprzętu sieciowego za jedynie symboliczną opłatę administracyjną lub znacznie zredukowaną cenę rynkową, obniżając w ten sposób koszt infrastruktury technologicznej. W programie mogą wziąć udział organizacje pozarządowe i wybrane placówki non-profit sektora państwowego. Organizacje mogą otrzymać dotacje na oprogramowanie komputerowe firmy Microsoft i sprzęt sieciowy Cisco, a także po promocyjnych cenach zakupić zarejestrować się na stronie i przesłać dokumenty rejestracyjne; KRS i statut organizacji na adres . Więcej informacji na stronie internetowej wskazanej wyżej. GRANTY – Technologie non-profit Stowarzyszenie Bank Drugiej Ręki

24 GRANTY – Fundacja ORANGE
Fundacja ORNGE w ramach Funduszu Darowizn, od kilku lat wspiera wartościowe projekty i inicjatywy, ukierunkowane na niesienie pomocy dzieciom i młodzieży. O dotacje mogą ubiegać się fundacje, stowarzyszenia, szkoły, szpitale, domy dziecka oraz jednostki samorządu terytorialnego działające na rzecz dobra publicznego, wdrażające projekty w następujących obszarach; Edukacja (wyrównywanie szans edukacyjnych/ wykorzystywanie nowych technologii w edukacji), Zdrowie (ochrona zdrowia/pomoc niepełnosprawnym/ułatwienia komunikacji osobom niepełnosprawnym i chorym) Kultura i sztuka oraz dziedzictwo narodowe. GRANTY – Fundacja ORANGE

25 GRANTY – Fundacja ORANGE
FINANSOWANE SĄ m.in.: działania o charakterze edukacyjnym, społecznym lub wychowawczym, warsztaty, szkolenia, konferencje, festiwale, wystawy. Organizacja składająca wniosek powinna posiadać osobowość prawną i konto bankowe. Wnioski o dotacje należy składać na Formularzu Dotacyjnym w wersji elektronicznej, dostępnym na stronie internetowej Fundacji. Wnioski rozpatrywane są w trybie miesięcznym do dnia 10 następnego miesiąca od złożenia (np. wszystkie wnioski, które wpłynęły w lutym rozpatrywane są do 10 kwietnia). Lista zakwalifikowanych do otrzymania dotacji Beneficjentów jest ogłaszana do dnia 25 następnego miesiąca na stronie internetowej Fundacji (np. z nadesłanych w kwietniu wniosków listę zakwalifikowanych do otrzymania dotacji Fundacja ogłasza do 25 maja). GRANTY – Fundacja ORANGE

26 Fundusze unijne i zagraniczne PROW
Program stworzony do zarządzania środkami finansowymi przeznaczonymi na wsparcie rozwoju obszarów wiejskich pod kątem takich kierunków priorytetowych jak poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego, poprawa środowiska naturalnego i poprawa jakości życia na wsi. – Oś 4 – LEADER To przede wszystkim 4 działania; Odnowa i Rozwój Wsi Tworzenie i Rozwój Mikroprzedsiębiorstw Różnicowanie działalności w kierunku pozarolniczym Małe Projekty Głównym celem programu jest aktywizowanie mieszkańców wsi Fundusze unijne i zagraniczne PROW

27 Fundusze unijne i zagraniczne PROW - LEADER
W najbliższych dniach ogłoszony zostanie nabór wniosków w ramach wszystkich działań. Wszystkie działania w LEADERZE dofinansowywane są na zasadzie refundacji części kosztów kwalifikowanych Małe Projekty – dofinansowanie zadań w wysokości od 4,5 tys zł do 25 tys. zł. Szczegóły; Tel lub osobiście w siedzibie LGD Ślężanie w Sobótce ul. Kościuszki 2/4 II piętro Zapraszam Fundusze unijne i zagraniczne PROW - LEADER

28 Fundusze unijne i zagraniczne - „Młodzież w działaniu”
Program „Młodzież w działaniu” Program wspiera formy edukacji pozaszkolnej - kierowany do ludzi w wieku 13 – 30 lat - umożliwia nawiązywanie kontaktów międzynarodowych i wymianę doświadczeń - opiera się na podejmowaniu inicjatyw w swojej społeczności lokalnej - wspiera przedsięwzięcia, które mają pomóc w rozwoju osobowości młodych ludzi oraz nabywaniu umiejętności - program ma priorytety stałe i roczne Fundusze unijne i zagraniczne - „Młodzież w działaniu”

29 Fundusze unijne i zagraniczne - „Młodzież w działaniu”
Akcje programu; 1.1. Wymiana Młodzieży – spotkania młodzieży w wieku 13 –25 lat z krajów europejskich w celu wzajemnego poznania, przedyskutowania interesujących tematów, zrealizowania wspólnych przedsięwzięć; 1.2. Inicjatywy Młodzieżowe – lokalne działania młodych ludzi w wieku 18 – 30 lat, których główny odbiorcą jest otaczająca, najbliższa społeczność; 1.3. Młodzież w Demokracji – działanie promujące uczestnictwo młodzieży w życiu obywatelskim na poziomie lokalnym, rajowym i międzynarodowym. 2. Wolontariat Europejski – praca przy różnorodnych projektach zagranicznych podejmowana przez młodych ludzi na zasadach wolontariatu. Projekty Wolontariatu Europejskiego mogą być realizowane indywidualnie lub grupowo przez młodych ludzi w wieku 18 – 30 lat. Fundusze unijne i zagraniczne - „Młodzież w działaniu”

30 Fundusze unijne i zagraniczne - „Młodzież w działaniu”
3. Młodzież w Świecie – współpraca pomiędzy młodzieżą z krajów UE i krajów sąsiadujących. Organizacja wymian z młodymi ludźmi z państw sąsiadujących z Europą i innych krajów świata oraz szkolenia i projekty współpracy w sieci; 4.3. Szkolenie i Tworzenie Sieci – wsparcie dla wszystkich, którzy są zaangażowani w działalność młodzieżową, w przygotowanie i realizację projektów w ramach programu „Młodzież w działaniu”. Oferuje m.in. Szkolenia, seminaria, staże dla pracowników młodzieżowych Spotkania młodzieży i osób odpowiedzialnych za politykę młodzieżową – pomaga w dialogu młodzieży z osobami odpowiedzialnymi za kreowanie polityki młodzieżowej w Europie. Umożliwia m.in. Organizacje krajowych i międzynarodowych seminariów dotyczących współpracy w te dziedzinie. Fundusze unijne i zagraniczne - „Młodzież w działaniu”

31 Fundusze unijne i zagraniczne - „Młodzież w działaniu”
Terminy składania wniosków; - 1 kwietnia - 1 czerwca - 1 września - 1 listopada Projekt składa się na jeden z terminów, w jednym egzemplarzu. Termin oznacza, że w tym dniu wypełniony wniosek powinien znaleźć się w Narodowej Agencji Programu „Młodzież w działaniu” lub zostać nadany na poczcie. Wnioski należy wypełniać najpierw w systemie on-line. Decyzje o przyznaniu dofinansowania są ogłaszane zwykle około 6 – 8 tygodni po terminie złożenia wniosku na stronie internetowej w dziale; Komitet Ewaluacyjny/Decyzje. Wszystkie informacje znajdziecie na stronie; Fundusze unijne i zagraniczne - „Młodzież w działaniu”

32 POKL jest programem stworzonym do zarządzania środkami przeznaczonymi na wsparcie w następujących obszarach; zatrudnienie, edukacja, integracja społeczna, rozwój potencjału adaptacyjnego pracowników i przedsiębiorstw, budowa sprawnej i skutecznej administracji publicznej wszystkich szczebli oraz wdrażanie zasad dobrego rządzenia. Aktualne terminy naboru wniosków; Ogłoszony został nabór na priorytet 7.3 – Działanie 9.5. – Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich; To projekt o zasięgu lokalnym skierowany do mieszkańców gmin wiejskich, miejsko-wiejskich i miejskich do 25 mieszkańców, Projektodawca może złożyć max Dwa wnioski o dofinansowanie działań w ramach danego posiedzenia Komisji Oceny Projektów, Projektodawca lub partner działa lokalnie n terenie określonym we wniosku (Partner musi mieć przypasane co najmniej 1 zadanie merytoryczne , którego wartość stanowi co najmniej 10 % wartości projektu) Dotacje nie wymagają wkładu własnego Wartość projektu nie mniej niż 10 tys. zł i nie więcej niż 50 tys. zł Okres realizacji projektu nie dłużej niż 12 miesięcy Fundusze unijne i zagraniczne - Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL)

33 ROEFS Wrocław www.pokl.dwup.pl
Na Dolnym Śląsku konkursy ogłaszane w ramach komponentu regionalnego PO KL są prowadzone przez instytucję wdrażającą (Instytucja pośrednicząca II stopnia). Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy (DWUP). ROEFS Wrocław ul.Ruska (III piętro), Wrocław. Infolinia , tel./fax e- mail; Fundusze unijne i zagraniczne - Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL)

34 Aktualne terminy naborów wniosków na stronie;
PO IŚ jest programem stworzonym do zarządzania środkami przeznaczonymi na wsparcie w następujących obszarach; transport, środowisko, energetyka, szkolnictwo wyższe, kultura, zdrowie, poprzez wspieranie infrastruktury, z jednoczesnym uwzględnieniem ochrony środowiska i klimatu, a także rozwój edukacyjno-kulturowy oraz podnoszenie standardów zdrowotnych program ten ma na celu poprawę atrakcyjności inwestycyjnej kraju i regionów. Aktualne terminy naborów wniosków na stronie; nioskow.aspx Fundusze unijne i zagraniczne - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (PO IŚ)

35 PO EWT –program zarządzający środkami przeznaczonymi na współpracę trans graniczną, transnarodową i międzynarodową. Wsparciem z PO EWT objęte mogą być jedynie projekty, w których uczestniczą partnerzy z co najmniej dwóch krajów europejskich, korzystający ze wspólnych instytucji obsługujących, finansujących i wdrażających dany projekt. Aktualne terminy naborów wniosków; Zgodnie z decyzją Komitetu Monitorującego – czwarty, ostatni nabór projektów będzie otwarty wyłącznie w pięciu obszarach interwencji: 1.3. Wspieranie rozwoju wiedzy; 2.4. Technologie informatyczno-komunikcyjne i rozwiązania alternatywne dla zwiększenia dostępu; 3.4. Wspieranie ekologicznych, przyjaznych środowisku technologii i działań; 4.1. Rozwój policentrycznych struktur osadniczych oraz współpracy terytorialnej; 4.3. Wykorzystanie zasobów kulturowych dla uatrakcyjnienia i miast i regionów. Otwarcie naboru planowane jest w pierwszej połowie czerwca. Wnioski projektowe będzie można składać we Wspólnym Sekretariacie Technicznym w Wiedniu do połowy października 2011 r. Fundusze unijne i zagraniczne - Programy Operacyjne Europejskiej Współpracy Terytorialnej (PO EWT)

36 Fundusze unijne i zagraniczne Ambasada Królestwa Danii
Ambasada Królestwa Danii pośredniczy w kontaktach między polskimi i duńskimi ośrodkami kultury w celu promocji kultury i sztuki duńskiej w Polsce. Ambasada wspiera projekty wymiany kulturalnej w uzasadnionych przypadkach i w ograniczonym zakresie. Do Ambasady należy przesłać zarys projektu wraz z dokładnym kosztorysem i proponowanymi źródłami finansowania poszczególnych części projektu. Ambasada współpracuje z instytucjami państwowymi, organizacjami pozarządowymi, fundacjami, stowarzyszeniami itp. Ewentualne podania o dotacje rozpatruje na bieżąco. Kontakt – Pracownik działu kultury; Marta Orlikowska tel.: Fundusze unijne i zagraniczne Ambasada Królestwa Danii

37 Fundusze unijne i zagraniczne - DAAD
Stypendia na podróże grupowe do Niemiec dla polskich grup studenckich. O stypendium mogą się ubiegać 10 – 15 osobowe grupy studentów wszystkich kierunków od drugiego roku studiów oraz jeden nauczyciel akademicki. Studenci powinni samodzielnie przygotowac podróż trwającą od 7 do 12 dni. Program podróży musi być ustalony wspólnie z niemieckimi partnerami/instytucjami, które zostaną odwiedzone (szkoły wyższe, instytuty naukowe, zakłady przemysłowe, instytucje publiczne) w kilku niemieckich miastach. 1 maja 2011 r. – na podróże od 1 wrzesnia 2011 r. Więcej informacji na stronie; nreisen_2010.pdf Fundusze unijne i zagraniczne - DAAD

38 Fundusz wspiera projekty z następujących dziedzin; współpraca kulturalna (np. festiwale, publikacje), - współpraca naukowa i badania naukowe (np. konferencje, publikacje, badania), edukacja (np. seminaria, szkoły letnie), wymiana młodzieży (np. sport, imprezy edukacyjne i kulturalne dla dzieci i młodzieży), współpraca trans graniczna (np. projekty dwóch państw dotyczące rejonów przygranicznych w odległości nie większej niż 50 km od granicy), promocja turystyki (np.,. przewodniki, prezentacje, targi). Terminy składania wniosków 1 grudnia. Kwota wsparcia projektów w ramach programu Małych Grantów wynosi EUR. Szczegóły; Fundusze unijne i zagraniczne Małe granty Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego

39 Aktualne programy, konkursy i dotacje krajowe -
Program Operacyjny Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej O dofinansowanie swojej działalności lub projektu filmowego może ubiegać się każdy, kto tworzy sztukę filmową lub umożliwia dostęp do niej. Pomoc udzielana jest w formie dotacji, pożyczki lub poręczenia. Aktualne programy, konkursy i dotacje krajowe -

40 Konkurs dotacyjny; Minister Pracy i Polityki Społecznej ogłosił konkurs ofert dla instytucji tworzących centra i kluby integracji społecznej na wsparcie finansowe projektów z zakresu aktywizacji społeczno-zawodowej osób bezrobotnych, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Celem konkursu jest wybór ofert, w ramach których zostaną zaproponowane dwuletnie projekty współpracy pomiędzy instytucjami tworzącymi centra i kluby integracji społecznej, a ośrodkami pomocy społecznej i powiatowymi urzędami pracy w realizacji kontraktów socjalnych. Środki finansowe stanowiące kwotę dofinansowania muszą być wykorzystane do 31 grudnia 2011 r. i mogą zostać przeznaczone przez oferenta na; 1. dofinansowanie kosztów zajęć reintegracji społeczno-zawodowej uczestników projektu, w tym; kosztów cyklu edukacyjno- szkoleniowego, 2. dofinansowanie kosztów zakupu materiałów, narzędzi lub sprzętu technicznego do organizacji jednej z form zatrudnienia wspieranego (w klasyfikacji księgowej nie może to być środek trwały), Aktualne programy, konkursy i dotacje krajowe – Aktywizacja społeczno-zawodowa osób bezrobotnych

41 3. dofinansowanie kosztów obsługi administracyjnej projektu (w tym wynagrodzenia osób zaangażowanych w projekt – koordynacja, obsługa księgowa, materiały biurowe) – przy warunku nie przekroczenia 10 % kwoty dotacji. Oferty wraz załącznikami należy przesłać listem poleconym z dopiskiem na kopercie „Podmiot zatrudnienia socjalnego partnerem Ośrodka Pomocy Społecznej i Powiatowego Urzędu Pracy w realizacji kontraktów socjalnych” do Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, ul.Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa, w terminie do 30 kwietnia 2011 r. (liczy się data stempla pocztowego). Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Aktualne programy, konkursy i dotacje krajowe – Aktywizacja społeczno-zawodowa osób bezrobotnych

42 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ogłasza otwarty konkurs i zaprasza do składania ofert na wsparcie finansowe dla podmiotów przystępujących w roku bieżącym do zrealizowania zadań w Programie Świetlica, Dzieci, Praca planowanych na lata W tegorocznym konkursie dofinansowanych zostanie max. 20 najwyżej ocenionych projektów. O dotacje ubiegać mogą się gminy i organizacje pozarządowe. Dotacja MPiPS nie może przekroczyć 80% kwoty całkowitej przeznaczonej na zrealizowanie zadań, przyjętych w Programie dotyczących; doposażenia placówki wsparcia dziennego (świetlicy, ogniska wychowawczego, klubu młodzieżowego) w celu wzbogacenia oferty zajęć programowych; Zorganizowania wypoczynku, w tym wyjazdów edukacyjno-wychowawczych tzw. „zielonych szkół” dla dzieci z udziałem rodziców lub innych członków rodziny; Organizowanie imprez edukacyjno-kulturalnych i sportowych dla dzieci i rodziców; Zorganizowania posiłków podczas zajęć w placówce. Oferty należy składać do siedziby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego do 31 maja br. (liczy się data stempla pocztowego). Oferty z poszczególnych województw, zakwalifikowane przez ROPS do dalszej oceny przekazane zostaną do MPiPS w terminie do 21 czerwca 2011. Aktualne programy, konkursy i dotacje krajowe – Świetlica, Dzieci, Praca

43 Program RITA jest przedsięwzięciem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanym przez Fundację Edukacja dla Demokracji. Granty przyznawane są stowarzyszeniom, fundacjom oraz organizacjom powołanym na podstawie umów państwo-kościół, na projekty realizowane we współpracy z partnerami z Europy Wschodniej, Kaukazu Południowego oraz Azji Środkowej. Program wspiera projekty służące dzieleniu się ze społeczeństwami krajów partnerskich polskimi doświadczeniami we wprowadzaniu zmian systemowych, gospodarki wolnorynkowej, nowoczesnego państwa prawa i społeczeństwa obywatelskiego. Projekty mogą dotyczyć m.in. Tematyki zmian systemowych, spraw społecznych i edukacji, rozwoju samorządności i społeczności lokalnej, organizacji pozarządowych, przedsiębiorczości, praw człowieka, dziedzictwa kulturowego, środowiska naturalnego itp. Aktualne programy, konkursy i dotacje krajowe –Program „Przemiany w Regionie” - RITA

44 Termin składania wniosków w edycji jesiennej upływa 14 października 2011 r. (dla projektów planowanych do realizacji w okresie od 1 stycznia 2012 do 31 października 2012 r.). Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do końca listopada 2011 r. W ramach Programu w pierwszej kolejności wspierane będą projekty spełniające co najmniej jedno z poniższych kryteriów; - inicjatywy lokalne podejmowane przez podmioty, które dotychczas nie prowadziły współpracy międzynarodowej oraz nie otrzymywały dotacji w ramach Programu „Przemiany w regionie – RITA” (w tym również partnerstwa szkół z organizacjami pozarządowymi) projekty pilotażowe i innowacyjne realizowane przez doświadczone organizacje pozarządowe Projekty, w których wkład Programu RITA umożliwia realizację znacznie większego przedsięwzięcia finansowanego z udziałem innych sponsorów. Wysokość dofinansowania jednego projektu maksymalnie do zł. Minimalny wkład własny; 20 % wartości projektu (w postaci wkładu finansowego i/lub rzeczowego) Aktualne programy, konkursy i dotacje krajowe –Program „Przemiany w Regionie” - RITA

45 Szwajcarski Grant Blokowy – 31 marca ruszy nabór wniosków w ramach SWISSGRANT. Będzie można starać się o środki z wydzielonego Funduszu dla Organizacji Pozarządowych. Podstawowym celem Funduszu jest wsparcie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce, którego podstawą są obywatele – świadomi swoich praw i obowiązków, cechujący się zaangażowaniem dla dobra wspólnego oraz poczuciem odpowiedzialności nie tylko za siebie, lecz także za wspólnotę, z którą łączy ich miejsce zamieszkania. Wsparcie w ramach Priorytetu I Promowanie roli społeczeństwa obywatelskiego jako ważnego uczestnika w zwiększaniu spójności społeczno-gospodarczej kraju, udzielane będzie na działania organizacji pozarządowych ukierunkowane na zwiększenie aktywnego udziału obywateli w życiu publicznym. Aktualne programy, konkursy i dotacje krajowe –Szwajcarski Grant Blokowy

46 Składane projekty powinny dotyczyć następujących obszarów tematycznych;
Edukacja obywatelska; działania edukacyjne dotyczące praw wyborczych elektoratu (z wykluczeniem prowadzenia kampanii wyborczych i partyjnych agitacji) oraz mające na celu zwiększenie świadomości praw obywatelskich; kampania oraz programy informacyjne i edukacyjne w zakresie pobudzania aktywności obywatelskiej; tworzenie narzędzi, w tym informatycznych, pozwalających na zwiększenie partycypacji obywatelskiej; programy edukacyjno-informacyjne adresowane do członków i liderów organizacji pozarządowych, aktywnych w zakresie partycypacji obywatelskiej; działania mające na celu podnoszenie wiedzy i umiejętności w zakresie współdziałania w różnych formach organizacyjnych; Programy służące rozwijaniu postaw obywatelskich wśród dzieci i młodzieży, w tym służące rozwojowi samorządności uczniowskiej i angażowaniu młodzieży na rzecz środowiska lokalnego; programy, których celem jest wzmocnienie zaufania do instytucji publicznych oraz zmniejszenie dystansu między obywatelami a instytucjami publicznymi; - poradnictwo obywatelskie – działania oraz programy poradnicze i informacyjne mające na celu edukację obywateli w zakresie ich praw obywatelskich i sposobów ich odchodzenie (polegające na pobudzaniu obywatela do aktywności oraz uczenia go aktywności oraz uczenia go samodzielności za siebie samego – inaczej niż w przypadku poradnictwa prawnego). Aktualne programy, konkursy i dotacje krajowe –Szwajcarski Grant Blokowy

47 2. Działania kontrolne – działania mające na celu wzmocnienie oraz promocję instrumentów i procedur demokratycznych dotyczących społecznej kontroli działań władz i instytucji publicznych; obywatelski monitoring działań administracji publicznej na poziomie centralnym, lokalnym i regionalnym; społeczne inicjatywy w zakresie działań antykorupcyjnych, dostępu do informacji publicznej oraz dziennikarstwa obywatelskiego; monitorowanie i recenzowanie administracji publicznej i środowisk politycznych w zakresie wdrażania przez nich działań zakresu partycypacji obywatelskiej; monitoring obietnic wyborczych na poziomie centralnym, lokalnym i regionalnym. Aktualne programy, konkursy i dotacje krajowe –Szwajcarski Grant Blokowy

48 3. Partycypacja w polityce publicznej
- uczestnictwo w konsultacjach społecznych, włączających zarówno instytucje, jak i indywidualnych obywateli, oraz promocja tych konsultacji, wypracowywanie i upowszechnianie dobrych praktyk w dziedzinie partycypacji obywatelskiej – technik organizowanie debat, referendów, petycji, deliberacji, inicjatyw ustawodawczych i uchwałodawczych, publicznych wysłuchań, konsultacji itp. (z wyłączeniem prowadzenia kampanii wyborczych), działania obywatelskie w zakresie oceny jakości funkcjonowania administracji publicznej (audyt społeczny) i zwiększania tzw. responsywności działań administracji publicznej, projekty mające na celu zwiększenie zakresu partycypacji obywatelskiej w formułowaniu i wdrażaniu polityk publicznych (tworzenie strategii, budżetowanie, ustalanie wskaźników opartych na „satysfakcji” obywateli itd.), w tym programów służących wspieraniu aktywności młodzieży w życiu publicznym, realizowane we współpracy z administracją publiczną, budowanie mechanizmów partycypacji i rzecznictwa na rzecz grup pomijanych lub w niewielkim stopniu reprezentowanych w publicznej debacie (np. osoby starsze, osoby pozostające w skrajnym ubóstwie, osoby niepełnosprawne, imigranci itd.) Aktualne programy, konkursy i dotacje krajowe –Szwajcarski Grant Blokowy

49 MSZ, działając w imieniu Komisji Europejskiej ogłasza konkurs otwarty dla organizacji pozarządowych odnoszący się do następujących priorytetów informacyjnych uzgodnionych na 2011 przez Radę, Komisję i Parlament Europejski. Przedmiotem dotacji mogą być projekty o charakterze podnoszącym świadomość społeczną w zakresie; Prezydencji Polskiej w Radzie Unii Europejskiej, Europejskiego Roku Wolontariatu – 2011, Traktatu z Lizbony w służbie obywateli – problematyki inicjatywy obywatelskiej, Działań w dziedzinie klimatu i energii, Wspierania odnowy gospodarczej i aktywizacji nowych źródeł wzrostu. Projekty powinny mieć charakter aktywizujący odbiorców, wykorzystywać nowoczesne techniki komunikacji dostosowane pod względem narzędzi i form przekazu do preferencji, potrzeb i możliwości odbiorców. Projekty powinny być zrealizowane w terminie od 15 września 2011 do 16 stycznia 2012 r. Pula środków na dotacje wynosi EUR. Wymagany wkład własny oferenta wynosi 15% kosztów kwalifikowanych. Minimalna wysokość dotacji wynosi EUR a maksymalna EUR. Aktualne programy, konkursy i dotacje krajowe – Ministerstwo Spraw Zagranicznych

50 Najczęściej ogłaszane konkursy;
Upowszechnianie kultury i sportu, Promocja zdrowia Rozwój turystyki Wsparcie dla sektora III W dziedzinie edukacji i nauki Ochrona dziedzictwa kulturowego. Od 7 kwietnia można składać oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego pn. „Polityka zdrowotna i promocja zdrowia” w obszarze aktywizacji środowisk lokalnych na rzecz rozwoju środowiskowych usług dla osób starszych w 2011 roku. Podejmowane działania mają dostarczyć stymulacji psychologicznych i społecznych umożliwiających aktywny styl życia. Realizacja zadania nastąpi poprzez wsparcie wykonywania zadania w formie udzielanej przez Zarząd dotacji Organizacja może złożyć tylko jedna ofertę. Realizacja zadania od dnia podpisania umowy do 15 listopada 2011. do samorządu można składać wnioski w trybie art. 19 a ustawy OPPW Aktualne programy, konkursy i dotacje krajowe – Samorząd Województwa Dolnośląskiego

51 Podstawowe zasady zbierania funduszy;
Na zbieranie pieniędzy potrzebne są pieniądze – zaplanuj je w swoim budżecie; Bądź wierny misji oraz celom swojej organizacji i nigdy nie naginaj ich do potrzeb sponsora; Nie ma jednej najlepszej strategii zdobywania funduszy, jest ich tyle, ile działań; Znalezienie dużego sponsora wymaga więcej czasu niż znalezienie kilku małych sponsorów; Małe kwoty możesz zebrać/ duże kwoty musisz wypracować; Uważaj, aby zbieranie pieniędzy nie stało się główną działalnością twojej organizacji; Sponsoring rządzi się prawami rynku – to czy się im podporządkujesz, zależy tylko od ciebie; Dobór sponsora jest decyzją moralna każdej organizacji i zależy od tego, jakim wartościom ona hołduje; Wszyscy musimy mieć oczy i uszy otwarte na informacje o funduszach, ale dobrze jest gdy jest jedna osoba odpowiedzialna za zbieranie funduszy; Jeśli możesz wyznacz jedną osobę w swojej organizacji odpowiedzialną za zbieranie funduszy.

52 Pozyskiwanie funduszy dla organizacji poprzez granty i dotacje jest tylko jedną z metod, która ma swoje słabe i mocne strony. Zawsze warto jest korzystać z pozagrantowych metod/źródeł finansowania; Działalność gospodarcza, np. sprzedaż usług czy wynajem lokalu Odpłatna działalność statutowa Składki członkowskie Zbiórki wśród przyjaciół (niewymagające zezwolenia) Imprezy charytatywne (bez zbiórek – dochód tylko z biletów) Granty – z programów unijnych, np. Phare, od administracji (konkursy dotacyjne), od fundacji. Metoda ta wiąże się z umiejętnością pisania wniosków o dotację. Kontraktowanie usług – długoletnie finansowanie zadań zleconych przez państwo lub gminę. Sponsoring – wsparcie za strony prywatnego biznesu, ale tylko takie, które zakłada korzyści dla obu stron. Zbiórka publiczna – pod hasłem tym kryje się bardzo dużo pomysłów (zbiórka do zamkniętych puszek, sprzedaż cegiełek, chodzenie od drzwi do drzwi, organizowanie aukcji lub loterii, zbiórka telefoniczna, zbiórka poprzez internet, zbiórka listowna, apele w prasie, radiu czy telewizji, itp.) Payroll – odmiana zbiórki. Polega na dobrowolnych, regularnych np. comiesięcznych odpisach od pensji pracowników danej firmy. Pracodawca zobowiązuje się zazwyczaj dołożyć z funduszy firmy dodatkowe pieniądza np. drugie tyle, ile organizacja otrzyma od pracowników. Barter – usługa za usługę, towar za towar. Marketing wiązany – część pieniędzy ze sprzedaży danego produktu, co jest zaznaczone na produkcie, jest przeznaczona na cele społeczna. Spadki Inwestowanie kapitału, np. odsetki od lokal bankowych.

53 Korzystajcie z poradnictwa;
Newsleter NGO Zaprenumeruj poradnik pozarządowy – współpraca samorządu i ngo, prawo, porady, dobre praktyki – Sprawdź czy w Twojej Gminie działa Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego. Nawiąż z nią kontakt, to ciało prezentujące interesy Twojej organizacji. Dziel się wiedzą i doswiadczeniem – wzmacniaj sektor III.

54 Stowarzyszenie „Ślężanie – Lokalna Grupa Działania” 55-050 Sobótka Ul
Stowarzyszenie „Ślężanie – Lokalna Grupa Działania” Sobótka Ul.Kościuszki 2/4 Tel/fax ; Służymy pomocą


Pobierz ppt "Moja organizacja pozarządowa"

Podobne prezentacje


Reklamy Google