Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Profilaktyka jest spotkaniem z drugim człowiekiem w atmosferze życzliwości, empatii i zrozumienia. Jest czasem poświęconym innym w celu przeciwdziałania.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Profilaktyka jest spotkaniem z drugim człowiekiem w atmosferze życzliwości, empatii i zrozumienia. Jest czasem poświęconym innym w celu przeciwdziałania."— Zapis prezentacji:

1 Program profilaktyki realizowany w Szkole Podstawowej w Rzykach w roku szkolnym 2012 / 2013

2 „Profilaktyka jest spotkaniem z drugim człowiekiem w atmosferze życzliwości, empatii i zrozumienia. Jest czasem poświęconym innym w celu przeciwdziałania niepożądanym zachowaniom. Jest nadzieją na lepsze jutro.”

3 Program jest realizowany w oparciu o następujące akty prawne dla działań profilaktycznych w szkołach: - Ustawa z dnia r. O systemie Oświaty; - Ustawa z dnia r. O wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi; - Ustawa z dnia r. o przeciwdziałaniu narkomanii; - Ustawa z dnia r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych; - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2003 r. o w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem; - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia r. w sprawie krajowego programu przeciwdziałania narkomanii; - Uchwała Sejmu Rzeczpospolitej z dnia r. „Polska Deklaracja w Sprawie Młodzieży i Alkoholu”; - Konstytucja Rzeczypospolitej Polski z dnia 2 kwietnia 1997 r.; - Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne ONZ dnia 20 listopada r.

4 2.Zadania szkolnego programu profilaktyki :
1)  Diagnoza środowiska szkolnego; 2)  Zapoznanie uczniów z normami obowiązującymi w szkole; 3)  Integracja środowiska klasowego i szkolnego; 4)  Motywowanie uczniów do nauki; 5)  Podnoszenie autorytetu nauczyciela w oczach uczniów; 6)   Podnoszenie samooceny ucznia;       7)   Rozwijanie wrażliwości i empatii;       8)   Uświadamianie roli sprawnie funkcjonującej rodziny; 9)   Promowanie zdrowego trybu życia;     10) Przeciwdziałanie przemocy i agresji;   11) Przeciwdziałanie używaniu środków uzależniających;      12) Opieka nad uczniami w trudnej sytuacji materialnej;      13) Współpraca szkoły z rodzicami;      14)  Współpraca szkoły z instytucjami zajmującymi się profilaktyką;      15)  Poszerzanie wiedzy nauczycieli w ramach profilaktyki;     

5 3. Założenia Szkolnego Programu Profilaktyki Profilaktyka uznawana jest za ogół działań zapobiegających niepożądanym zjawiskom w rozwoju i zachowaniu się ludzi. Obejmuje eliminację lub redukcję czynników ryzyka oraz wzmacnianie czynników chroniących. Szczególnego znaczenia nabiera wśród młodych ludzi, u których kształtuje się między innymi hierarchia wartości, doskonalą się relacje z innymi ludźmi, wzmacnia się poczucie pewności siebie oraz kształcą się skomplikowane procesy myślowe. Celem programu profilaktycznego jest przygotowywanie młodego człowieka do dokonywania wyborów takich, aby nie szkodziły ani jemu samemu ani innym. Jest to pomoc w pracy nad samorozwojem i kształtowaniem systemu wartości młodzieży. Szkoła ma obowiązek zapewnić wszystkim uczniom powszechny dostęp do nauki i wychowania, ochronę przed przemocą, a także kierować się zawsze dobrem ucznia, troską o zdrowie, postawę moralną i obywatelską z zachowaniem poszanowania godności osobistej. Szkolny Program Profilaktyki jest spójny z wizją i misją szkoły, Statutem Szkoły, Programem Wychowawczym Szkoły, Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania Zachowania i Zestawem Programów Nauczania. Stanowi on integralną część z w/w dokumentacją w zakresie działań wychowawczo – opiekuńczych. Program jest adresowany do uczniów szkoły podstawowej. Jego realizatorami są wychowawcy klas, nauczyciele, rodzice, pedagog. Realizacja programu profilaktycznego odbywa się również we współpracy z instytucjami: PPP, OPS, CKiW, Policją, Sądem i innymi placówkami.

6 4. Diagnoza środowiska szkolnego, identyfikacja problemu
Podstawą do opracowania Szkolnego Programu Profilaktyki jest: - zebranie informacji od nauczycieli, rodziców i uczniów o sytuacji wychowawczej w szkole., - obserwacja zachowań i problemów młodzieży na terenie szkoły oraz w sytuacjach pozalekcyjnych - analiza problemów edukacyjnych i wychowawczych zgłaszanych do pedagoga szkolnego i wychowawców ( analiza dokumentacji, rozmowa) - analiza problemów zdrowotnych rejestrowanych i dostrzeganych przez pielęgniarkę szkolną - analiza problemów sygnalizowanych przez kuratorów sądowych oraz policjantów (rozmowy, dokumentacja) - analiza dokumentacji pedagoga, wychowawców, zbieranie informacji od pracowników biblioteki, świetlicy, konsultacje indywidualne, zebrania klasowe. Obszary działań profilaktycznych: I. Obszar promujący zdrowy styl życia II. Obszar przeciwdziałania przemocy, respektowania norm i zasad panujących w szkole III. Obszar relacji międzyludzkich IV. Obszar profilaktyki uzależnień

7 budowanie wśród uczniów motywacji do nauki,
: 5. Cele Szkolnego Programu Profilaktyki Celem programu profilaktycznego jest przygotowywanie młodego człowieka do dokonywania wyborów takich, aby nie szkodziły ani jemu samemu ani innym. Jest to pomoc w pracy nad samorozwojem i kształtowaniem systemu wartości młodzieży. dostarczenie uczniom i nauczycielom wiedzy i umiejętności do skutecznego przeciwdziałania i radzenia sobie z zagrożeniami dla zdrowia i jakości życia, szerzenie wśród młodzieży znajomości prawa i wyrabianie nawyku poszanowania go, troska o realizację obowiązku szkolnego – przeciwdziałanie wagarom oraz dbanie o dyscyplinę pomoc uczniom mającym trudności w nauce oraz sprawiającym problemy wychowawcze, budowanie wśród uczniów motywacji do nauki, budowanie pozytywnych relacji koleżeńskich, zapobieganie agresji, propagowanie zdrowego stylu życia, uwrażliwienie młodzieży na niesienie pomocy słabszym i pokrzywdzonym,

8 przygotowanie uczniów do podejmowania pracy wolontariusza,
współdziałanie z rodzicami w zakresie profilaktyki wzrost samoakceptacji i zadowolenia z siebie, bezpieczeństwa w grupie kształtowanie psychospołecznych umiejętności życiowych uczniów umożliwiających radzenie sobie z problemami życia codziennego i samorealizacją kształtowanie w uczniach poczucia własnej wartości oraz motywowania do podejmowania w środowisku szkolnym różnych form aktywności zaspokajającej potrzeby psychiczne, emocjonalne, społeczne i duchowe uczniów uczenie zachowań asertywnych, w tym umiejętności wyrażania uczuć dostarczenie informacji o uzależnieniach i wynikających z tego zagrożeniach rozszerzenie form pomocy dzieciom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej oferowanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego wzrost kompetencji nauczycieli i rodziców w zakresie radzenia sobie w trudnych sytuacjach

9 6. Formy realizacji programu
Działania z poszczególnych obszarów będą realizowane w ramach: - lekcji wychowawczych, - zajęć warsztatowych z uczniami, - zajęć dodatkowych dla uczniów, - lekcji przedmiotowych, - kółek zainteresowań - udziału w uroczystościach szkolnych, apelach, imprezach kulturalnych, rekolekcjach i innych, - wycieczek szkolnych, wyjazdów na Zielone Szkoły, - spotkań ze specjalistami: psychologiem, policjantem, kuratorem sądowym, pedagogami, doradcą zawodowym, - spotkań z rodzicami w ramach zebrań wywiadowczych, konsultacji dla rodziców, indywidualnych kontaktów, - akcji i imprez ogólnoszkolnych, międzyszkolnych, - indywidualnej opieki pedagogicznej - współpracy z instytucjami działającymi na rzecz wychowania i opieki nad dziećmi

10 7. Oczekiwane efekty 1. Pozyskiwanie rodziców do aktywnej współpracy. 2. Umiejętność alternatywnego rozładowania frustracji przez uczniów. 3. Podniesienie poziomu poczucia bezpieczeństwa w szkole. 4. Wzrost poczucia własnej wartości, umiejętności dokonywania samooceny przez uczniów. 5. Zmniejszenie deficytów rozwojowych i skutków dysleksji. 6. Poprawa sytuacji wychowawczej w klasach. 7. Objęcie opieką dzieci zaniedbanych środowiskowo i niedożywionych. 8. Rozumienie mechanizmów uzależnienia. 9.Wolność od przemocy i nałogów Podniesienie poziomu świadomego korzystania z Internetu i telewizji Uzyskanie wyższej świadomości nawyków żywieniowych Podniesienie poziomu nawyków higienicznych. 13.Wyrobienie prawidłowych reakcji w sytuacji zagrożenia. 14.Wypracowanie umiejętności organizowania czasu wolnego Wzrost kompetencji nauczycieli i rodziców w zakresie radzenia sobie w trudnych sytuacjach wychowawczych.

11 8.Ewaluacja Szkolny program profilaktyczny będzie poddany ewaluacji na zakończenie roku szkolnego poprzez : • Diagnozę wybranych obszarów Podstawową formą ewaluacji będą: - Ankiety skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców - Obserwacja i ocena zachowań uczniów - Wywiad , rozmowa ( z uczniami, rodzicami ) - Hospitacje prowadzone przez dyrekcje szkoły - Analiza dokumentów - Rozmowy z wychowawcami, nauczycielami Wnioski z ewaluacji będą przedstawione Radzie Pedagogicznej, a planowane zmiany zatwierdzane uchwałą, po wcześniejszym zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną i Samorząd Uczniowski.

12


Pobierz ppt "„Profilaktyka jest spotkaniem z drugim człowiekiem w atmosferze życzliwości, empatii i zrozumienia. Jest czasem poświęconym innym w celu przeciwdziałania."

Podobne prezentacje


Reklamy Google