Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Grudzień 2002 r. - powstał program „Wrota Polski” Na początku 2005 r. powołano projekt Elektronicznej Platformy Usług Administracji.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Grudzień 2002 r. - powstał program „Wrota Polski” Na początku 2005 r. powołano projekt Elektronicznej Platformy Usług Administracji."— Zapis prezentacji:

1

2 Początki @-administracji
Grudzień 2002 r. - powstał program „Wrota Polski” Na początku 2005 r. powołano projekt Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) Projekt został zrealizowany i rozwija się nadal czego owocem jest działająca platforma ePUAP do uwierzytelniania, której zastosowany zostanie profil zaufany. Powstanie oraz rozbudowa istniejących już platform regionalnych w poszczególnych województwach będących pośrednikiem pomiędzy ePUAP a administracją publiczną oraz obywatelami.

3 @-administracja skierowana na obywatela
alternatywny sposób załatwienia spraw urzędowych – przez Internet możliwość wnoszenia opłat za usługi publiczne drogą elektroniczną skrócenie czasu załatwiania spraw administracyjnych możliwość załatwienia oraz sprawdzenia stanu sprawy w dowolnym miejscu i czasie oraz modernizacji infrastruktury teleinformatycznej urzędów administracji lokalnej

4 Korzyści dla urzędów możliwość korzystania z infrastruktury umożliwiającej wymianę danych pomiędzy urzędami administracji publicznej administracja publiczna skuteczniej będzie mogła sprostać wymogom i oczekiwaniom jakie stawiają interesanci usprawnienie i upowszechnienie elektronicznej drogi dostępu do usług administracji publicznej poprawa wizerunku urzędu - urząd bardziej przyjazny obywatelowi poszerzenie katalogu usług publicznych dostępnych drogą elektroniczną standaryzacja wymiany danych

5 Zmiany legislacyjne ustawa o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne zmiany w KPA nowy plan informatyzacji Państwa ustawa o podpisie elektronicznym – pl.ID ustawa o ewidencji ludności i dowodach osobistych-zniesienie obowiązku meldunkowego, nowy dowód osobisty

6 Projekt zakłada integrację z ePUAP, zgodnie z Linią Współpracy (LW) List intencyjny i Dokument Programowy LW wraz z załącznikami stanowią ważny element tworzenia wizji i ram architektonicznych: • dokument analityczno-metodologiczny „Podstawy analityczno-techniczne architektury współdziałania infrastruktur rządowej i samorządowej (centralnej i regionalnej)” • dokumenty koncepcyjno-techniczne: produkty „ePUAP” oraz produkty „pl.ID” • opracowany po podpisaniu listu intencyjnego przez samorządy wojewódzkie dokument „Minimalne wymagania portali regionalnych świadczących usługi elektroniczne na poziomie województwa i zintegrowanych z „ePUAP”

7 Linia Współpracy - założenia współpracy administracji rządowej i samorządowej

8 Obszary minimalnych wymagań portali regionalnych
elektroniczna skrzynka podawcza (ESP) katalog usług Elektroniczny Obieg Dokumentów formularze elektroniczne, szablony i wzory dokumentów elektronicznych (w tym karty usług) jednokrotne logowanie (single sign-on) lub zredukowane logowanie obsługa płatności inne zagadnienia

9 Infrastruktura centralna:
Centrum Przetwarzania Danych: urządzenia aktywne sieci w tym: routery z firewallem, switch’e, serwery: webowe, aplikacyjne, bazodanowe, backupu, Integracja Wrót Lubelszczyzny z platformą ePUAP Platforma e-Usług Publicznych odpowiedzialna za komunikację z klientem, System Płatności Platforma Formularzy Elektronicznych w tym: repozytorium formularzy, informacja o przyporządkowaniu danego formularza do danego typu sprawy i danego urzędu, edytor formularzy, moduł administracyjny, Elektroniczny Obieg Dokumentów Centrum Certyfikacji Help Desk

10 Infrastruktura u Partnera:
Regionalna : • urządzenia aktywne sieci : routery, switche • oprogramowanie: Elektroniczny Obieg Dokumentów (EOD) wraz z systemem przepływu • Moduł wymiany danych integracyjny, lokalny komponent systemu płatności, moduł formularzy elektronicznych, moduł formularzy elektronicznych, Lokalna : • urządzenia aktywne sieci : switche, routery •komputery, serwery, skanery, urządzenia wielofunkcyjne

11 Poczynione działania 18 Luty podpisanie listu intencyjnego ws. Linii współpracy pomiędzy MSWiA a Marszałkami Województw Luty przeprowadzenie ankiet w JST w celu ocenienia zasadności przystąpienia do prac nad projektem „Wrota Lubelszczyzny – informatyzacja administracji” Marzec pozytywne rozpatrzenie wniosku o wyrażenie zgodny na przygotowanie i realizacje projektu „Wrota Lubelszczyzny – informatyzacja administracji” Kwiecień wyłonienie doradcy projektu Kwiecień spotkanie poświęcone projektowi z przedstawicielami JST Kwiecień rozesłanie deklaracji dotyczących chęci przystąpienia do prac nad projektem

12 Poczynione działania cd..
Maj przeprowadzenie ankiet w JST dotyczących: aktualnego stanu informatyzacji danej jednostki realizowanych przez jednostkę projektów w ramach RPO WL działanie 4.1 zapotrzebowania danej jednostki w elementy realizowane w ramach projektu „Wrota Lubelszczyzny – informatyzacja administracji” Maj – Czerwiec przeprowadzenie cyklu spotkań ze wszystkimi JST z województwa lubelskiego

13 Poczynione działania cd..
Lipiec przeprowadzenie ankiet uzupełniających sierpień opracowanie propozycji zakresów wdrażanych elementów w ramach projektu oraz szacowanych budżetów na podstawie wypełnionych ankiet. Sierpień przedstawienie wzoru umowy oraz wzorów uchwał intencyjnych.

14 Przyszłe działania Sierpień opracowanie studium wykonalności projektu na podstawie wypełnionych ankiet. Wrzesień ogłoszenie Przetargów na doradztwo eksperckie Wrzesień podpisanie umów partnerskich Październik podpisanie umowy o dofinansowanie z Zarządem Województwa Listopad rozpoczęcie realizacji projektu

15 Harmonogram rzeczowy 2010r
II III IV lp. zadanie 1 Zarządzanie projektem 2 Promocja projektu 3 Studium Wykonalności 4 Dostosowanie pomieszczeń serwerowni 5 Dokumentacja techniczna- w tym opracowanie standardów 6 Doradztwo eksperckie i dodatkowe wsparcie techniczne 7 Zakup sprzętu dla części wspólnej 8 Szkolenia dla administratorów 9 Komunikacja regionalna ESP 10 BIP 11 System płatności 12 Helpdesk 13 Edytor formularzy + RRWD 14 Centrum Autoryzacji 15 system informacji turystycznej 16 Testy akceptacyjne 17 Zakup 1 części sprzętu i oprogramowania dla części lokalnej 18 Zakup 2 części sprzętu i oprogramowania dla części lokalnej

16 Harmonogram rzeczowy 2011r
I II III IV lp. zadanie 1 Zarządzanie projektem 2 Promocja projektu 3 Studium Wykonalności 4 Dostosowanie pomieszczeń serwerowni 5 Dokumentacja techniczna- w tym opracowanie standardów 6 Doradztwo eksperckie i dodatkowe wsparcie techniczne 7 Zakup sprzętu dla części wspólnej 8 Szkolenia dla administratorów 9 Komunikacja regionalna ESP 10 BIP 11 System płatności 12 Helpdesk 13 Edytor formularzy i repozytorium wzorów 14 Centrum Autoryzacji 15 System informacji turystycznej 16 Testy akceptacyjne 17 Zakup 1 części sprzętu i oprogramowania dla części lokalnej 18 Zakup 2 części sprzętu i oprogramowania dla części lokalnej

17 Harmonogram rzeczowy 2012r
I II III IV lp. zadanie 1 Zarządzanie projektem 2 Promocja projektu 3 Studium Wykonalności 4 Dostosowanie pomieszczeń serwerowni 5 Dokumentacja techniczna- w tym opracowanie standardów 6 Doradztwo eksperckie i dodatkowe wsparcie techniczne 7 Zakup sprzętu dla części wspólnej 8 Szkolenia dla administratorów 9 Komunikacja regionalna ESP 10 BIP 11 System płatności 12 Helpdesk 13 Edytor formularzy + RRWD 14 Centrum Autoryzacji 15 system informacji turystycznej 16 Testy akceptacyjne 17 Zakup 1 części sprzętu i oprogramowania dla części lokalnej 18 Zakup 2 części sprzętu i oprogramowania dla części lokalnej

18 Sposób prowadzenia projektu
Komitet Sterujący Projektem złożony z przedstawicieli Lidera (UMWL) i JST Biuro Projektu w Urzędzie Marszałkowskim Osoby do kontaktów w JST Uzgadnianie kluczowych elementów ( tj. SIWZ, umowy, odbiór zakupionego sprzętu i wdrożonych elementów „Wrót Lubelszczyzny”) Wspomaganie przez doradztwo eksperckie Zespoły realizacyjne Szkolenia

19 Partnerzy Beneficjentem projektu „Wrota Lubelszczyzny - informatyzacja administracji" jest Samorząd Województwa Lubelskiego Partnerami projektu są: samorządy powiatowe i ich samorządowe jednostki organizacyjne samorządy gmin i ich samorządowe jednostki organizacyjne

20 Finansowanie Projekt współfinansowany będzie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007−2013. Wielkość zaangażowanych środków z EFRR planowane jest na poziomie do 85% środków w ramach RPO WL. Czas realizacji projektu przewidywany jest na lata Przewidywany budżet projektu 47 mln zł.

21 Model współfinansowania
Zasady współfinansowania wkładu własnego (planowanego na poziomie 15%) zostaną uregulowane na podstawie zapisów umowy partnerskiej zawartych pomiędzy Samorządem Województwa a Partnerami. Udział środków własnych poszczególnych Partnerów będzie uzależniony od wdrożonej w ramach projektu infrastruktury informatycznej oraz rozwiązań w danej jednostce.

22 Utrzymanie projektu Po zakończeniu projektu Wrota Lubelszczyzny, platforma będzie funkcjonowała na zasadzie partnerstwa pomiędzy Samorządem Województwa Lubelskiego, a Jednostkami Samorządu Terytorialnego. Po zakończeniu jego realizacji, projektem zarządzać będzie wyznaczona komórka Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie. Działanie platformy po okresie utrzymania projektu finansowane będzie ze środków własnych Samorządu Województwa Lubelskiego oraz partnerów projektu, czyli Jednostek Samorządu Terytorialnego.

23 email wrota@lubelskie.pl
Dziękuję za uwagę Wojciech Romanek kontakt: tel Departament Organizacyjno-Prawny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie


Pobierz ppt "Grudzień 2002 r. - powstał program „Wrota Polski” Na początku 2005 r. powołano projekt Elektronicznej Platformy Usług Administracji."

Podobne prezentacje


Reklamy Google