Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Koncepcja Pracy Szkoły

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Koncepcja Pracy Szkoły"— Zapis prezentacji:

1 Koncepcja Pracy Szkoły
Zespół Szkół im. Adama Mickiewicza we Wręczycy Wielkiej Szkoła Podstawowa i Gimnazjum Koncepcja Pracy Szkoły

2 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY
MISJA SZKOŁY WIZJA SZKOŁY PROGRAM WYCHOWAWCZY PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY CEREMONIAŁ SZKOŁY Model absolwenta PROGRAM PROFILAKTYKI PROGRAM PROMOCJI SZKOŁY PROGRAM PROMOCJI ZDROWIA

3 MISJA SZKOŁY Zespół Szkół we Wręczycy Wielkiej będzie zaspokajał potrzeby i oczekiwania uczniów, ich rodziców i społeczności lokalnej wszechstronnie przygotowując młodych wychowanków do następnego etapu kształcenia i do życia w społeczności oraz będzie wzbudzał ich wrażliwość moralną.

4 WIZJA SZKOŁY Nasza szkoła to wspólnota oparta na zasadzie partnerstwa, przyjaźni, szacunku i wzajemnej pomocy, a także zaangażowaniu uczniów, rodziców i pracowników w kształtowaniu jej wizerunku. Stwarza warunki do wszechstronnego rozwoju uczniów, propagowania idei samorządności, tolerancji, demokracji. Zajęcia pozalekcyjne organizowane są zgodnie z potrzebami uczniów. Nasi uczniowie osiągają wysokie wyniki w nauce, dostają się do wybranych szkół średnich, uzyskują wysokie lokaty w konkursach, zawodach na różnych szczeblach. Szkoła ma charakter otwarty. Jest silnie związana ze środowiskiem lokalnym, współpracujące z placówkami znajdującymi się na terenie gminy, powiatu, województwa. Uczestniczy w realizacji międzynarodowych programów. Wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna oraz baza dydaktyczno- wychowawcza zapewnia pełną realizację zadań szkoły.

5 PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY
REALIZACJA PROGRAMU ROZWOJU SZKOŁY ma na celu : poprawę efektów działalności wychowawczej, dydaktycznej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły, poprawę szans edukacyjnych i uatrakcyjnienie ofert edukacyjnych, doskonalenie zarządzania i organizacji pracy szkoły, kształcenie pozytywnego wizerunku szkoły w środowisku.

6 PROGRAM WYCHOWAWCZY Naczelnym celem wychowania
jest kształtowanie u uczniów postaw sprzyjających ich dalszemu rozwojowi indywidualnemu i społecznemu: uczciwości, wiarygodności, odpowiedzialności, wytrwałości, poczucia własnej wartości, szacunku dla innych ludzi, ciekawości poznawczej, kultury osobistej, pracy zespołowej oraz gotowości do uczestnictwa w kulturze.

7 PROGRAM WYCHOWAWCZY zawiera:
metody pracy kryteria doboru metod formy pracy plan działań wychowawczych dla poszczególnych poziomów klas program działań wychowawczych w świetlicy szkolnej program pracy biblioteki szkolnej kalendarz imprez i uroczystości szkolnych plan wycieczek turystyczno – krajoznawczych plan wycieczek poznawczo – przedmiotowych szkolny plan uczestnictwa uczniów w wydarzeniach kulturalnych plan opieki nad miejscami Pamięci Narodowej

8 MODEL ABSOLWENTA Nasz absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy w grupie, zna zasady moralne, zasady współżycia społecznego, kultury bycia oraz zasady demokracji, jest tolerancyjny, potrafi podejmować decyzje, w tym o dalszym wyborze szkoły, posiada wiele umiejętności i praktycznie wykorzystuje zdobytą wiedzę.

9 CEREMONIAŁ SZKOŁY Zbiorem ustanowionych i obowiązujących w szkole norm zachowania się w czasie uroczystości szkolnych z udziałem sztandaru jest Ceremoniał Szkolny, który stanowi integralną część tradycji i harmonogramu pracy Zespołu Szkół im. Adama Mickiewicza we Wręczycy Wielkiej Szkoła Podstawowa i Gimnazjum. Jest ważnym rozdziałem Programu Wychowawczego Szkoły. Opisuje symbole szkoły i formy celebracji sztandaru. To również zbiór zasad zachowania uczniów w trakcie uroczystości szkolnych.

10 CEREMONIAŁ SZKOŁY Ceremoniał szkoły obejmuje: Sztandar szkoły
Imię szkoły Hymn szkoły Akt ślubowania Święto szkoły – Dzień Patrona Kalendarz szkolnych imprez i uroczystości

11 Hymn szkoły „Oda do młodości” – Adam Mickiewicz
1. Młodości! Dodaj mi skrzydła! Niech nad martwym wzlecę światem Kędy zapał tworzy cudy Nowości potrząsa kwiatem Ref: Tam sięgaj gdzie wzrok nie sięga Łam to, czego rozum nie złamie Orla twoich lotów potęga Jako piorun twoje ramię 2. Młodości! Ty nad poziomy Wylatuj, a okiem słońca Ludzkości całe ogromy Przeniknij z końca do końca Ref: Tam sięgaj gdzie wzrok nie sięga… 3. Kto dzieckiem łeb urwał Hydrze Ten młody zdusi centaury On piekłu ofiarę wydrze Do nieba pójdzie po laury Ref: Tam sięgaj gdzie wzrok nie sięga…

12 PROGRAM PROFILAKTYKI „Profilaktyka to proces człowieka w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu, a także ograniczanie i likwidowanie czynników, które blokują prawidłowy rozwój i zaburzają zdrowe życie…” /Z. B. Gaś/

13 PROGRAM PROFILAKTYKI Cele główne programu to:
Zapewnienie uczniom bezpieczeństwa. Integracja uczniów. Przeciwdziałanie uzależnieniom i promocja zdrowego trybu życia. Przeciwdziałanie przemocy i agresji wśród uczniów. Zapobieganie niepowodzeniom szkolnym i wagarom. Właściwa organizacja czasu wolnego. Przeciwdziałanie wandalizmowi. Zapoznanie uczniów z zasadami zachowania się w szkole i poza nią oraz stosowanie procedur postępowania w przypadku łamania norm. Uświadamianie uczniom możliwości zwrócenia się o pomoc do odpowiednich osób i instytucji.

14 PROGRAM PROMOCJI ZDROWIA
W ramach realizacji programu podejmujemy wiele różnorodnych działań: 1. Realizacja projektu „Trzymaj formę”. 2. Realizacja Programu Profilaktyki Palenia „Znajdź właściwe rozwiązanie”. 3. Realizacja Programu Profilaktyki Palenia Tytoniu „Nie pal przy mnie proszę”. 4. Udział w Akcji „Owoce w szkole”, „Mleko w szkole”. 5. Udział uczniów w fluoryzacji.

15 „Owoce w szkole”

16 „Sałatkowy zawrót głowy”

17 PROGRAM PROMOCJI SZKOŁY
Cele programu: Kształtowanie pozytywnego wizerunku szkoły w środowisku. Podejmowanie działań mających na celu prezentację osiągnięć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych szkoły. Zachęcanie absolwentów szkół podstawowych do wyboru gimnazjum jako miejsca kontynuacji nauki. Nawiązanie i rozwijanie współpracy z instytucjami kulturalno – oświatowymi, urzędami oraz prasą. Rozwijanie współpracy ze środowiskiem lokalnym. Pozyskiwanie sponsorów.

18 PROGRAM PROMOCJI SZKOŁY
W ramach tego programu realizowane są następujące zadania: 1. Organizacja akademii środowiskowych z okazji: Dnia Patrona, Dnia Papieskiego, Święta Niepodległości i WOŚP. 2. Udział w projektach szkolnych i pozaszkolnych: Obchody Dnia Patrona, Powiatowy Turniej Tańca Nowoczesnego. 3. Udział w projektach finansowanych ze środków UE: „Rola badacza horyzonty moje roztacza”, „Gotowi na przyszłość”, „ Ze szkolnej ławy do sukcesu i sławy”. 4. Organizacja konkursów gminnych i powiatowych. 5. Udział w konkursach szczebla gminnego, powiatowego, regionalnego, wojewódzkiego, ogólnopolskiego i międzynarodowego. 6. Organizacja imprez środowiskowych: Konwencja Fitness, Piknik integracyjny, festyny środowiskowy. 7. Prowadzenie kroniki szkoły i patrona oraz prowadzenie strony internetowej szkoły. 8. Wydawanie broszury informacyjnej o szkole. 9. Współpraca z lokalną prasą: Gazetą Kłobucką, Dziennikiem Zachodnim, lokalną telewizją i innymi. 10. Rozprowadzanie gadżetów z logo szkoły.

19 „Ta szkoła da się lubić”


Pobierz ppt "Koncepcja Pracy Szkoły"

Podobne prezentacje


Reklamy Google