Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Seminarium inauguracyjne

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Seminarium inauguracyjne"— Zapis prezentacji:

1 Seminarium inauguracyjne
Łatwiejszy start – pakiet działań edukacyjnych dla młodzieży gimnazjalnej z Mszany Dolnej Michał Baran, Faustyna Kaletka, Anna Górska

2 O projekcie „Łatwiejszy start” Realizacja projektu w gimnazjach
O PO Kapitał Ludzki Michał Baran O projekcie „Łatwiejszy start” Faustyna Kaletka Realizacja projektu w gimnazjach Anna Górska

3 Operacyjnym Kapitał Ludzki
O Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki Michał Baran

4 W latach , w wyniku reformy polityki spójności, liczba Funduszy strukturalnych została ograniczona do dwóch: Europejski Fundusz Społeczny oraz Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

5 Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL) na lata jest największym w historii Unii Europejskiej programem współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego

6 Całość kwoty, jaką przewidziano na jego realizację to ponad 11,4 mld EUR, z czego ponad 9,7 mld EUR stanowią środki EFS, a ok. 1,7 mld EUR - środki krajowe.

7 Środki te będą przeznaczone m. in
Środki te będą przeznaczone m.in. na aktywne formy pomocy dla osób bezrobotnych, niepełnosprawnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym, na wsparcie sektora oświaty oraz na szkolenia dla przedsiębiorców i pracowników.

8 Wsparcie finansowe PO KL będzie służyć przyśpieszeniu rozwoju społeczno-gospodarczego Polski, wzrostowi zatrudnienia oraz zwiększeniu spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej z krajami Unii Europejskiej.

9 Program Operacyjny Kapitał Ludzki składa się z dziesięciu priorytetów, realizowanych równolegle na poziomie centralnym i regionalnym. Ok. 60% środków PO KL zostanie przeznaczonych na wsparcie realizowane przez regiony, natomiast ok. 40% na wsparcie sektorowe prowadzone na szczeblu centralnym

10 Priorytety realizowane centralnie: Priorytet I: Zatrudnienie i integracja społeczna Priorytet II: Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących Priorytet III: Wysoka jakość systemu oświaty Priorytet IV: Szkolnictwo wyższe i nauka Priorytet V: Dobre rządzenie

11 Priorytety realizowane na szczeblu regionalnym: Priorytet VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich Priorytet VII: Promocja integracji społecznej Priorytet VIII: Regionalne kadry gospodarki Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Priorytet X: Pomoc techniczna

12 „Program aktywizacji społeczno – zawodowej w Mieście Mszana Dolna” Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Formy aktywizacji zawodowej – Powiatowy Urząd Pracy

13 CELE PO KL Głównym celem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jest wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej

14 Cele szczegółowe: - podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych i biernych zawodowo; - zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego; - poprawa zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw do zmian zachodzących w gospodarce

15 - upowszechnienie edukacji społeczeństwa na każdym etapie kształcenia przy równoczesnym zwiększeniu jakości usług edukacyjnych i ich silniejszym powiązaniu z potrzebami gospodarki opartej na wiedzy; - zwiększenie potencjału administracji publicznej w zakresie opracowywania prawa i polityk, świadczenia usług wysokiej jakości oraz wzmocnienie mechanizmów partnerstwa; - wzrost spójności terytorialnej;

16 CZEMU SŁUŻĄ PROJEKTY W PRIORYTECIE IX?
- wzmocnieniu atrakcyjności i podniesieniu jakości oferty edukacyjnej instytucji systemu oświaty realizujących kształcenie w formach szkolnych (z wyłączeniem kształcenia osób dorosłych) ukierunkowane na rozwój kluczowych kompetencji oraz wzmocnieniu zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia (Działanie 9.1)

17 KOMU SŁUŻĄ PROJEKTY W PRIORYTECIE IX
KOMU SŁUŻĄ PROJEKTY W PRIORYTECIE IX?  - dzieciom w wieku przedszkolnym i ich rodzicom, przedszkolom, szkołom, poradniom psychologiczno – pedagogicznym, - uczniom szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, zawodowych, uczniom szczególnie uzdolnionych, - osobom, które przedwcześnie opuściły system oświaty, - partnerom społeczno – gospodarczym, pracodawcom,

18 - osobom zgłaszającym chęć kształcenia ustawicznego w formach szkolnych, szkołom dla dorosłych, placówkom kształcenia ustawicznego, praktycznego i doskonalenia zawodowego, - nauczycielom i pracownikom dydaktycznym szkół i placówek oświatowych, instruktorom praktycznej nauki zawodu, kadrze administracyjnej i zarządzającej oświatą, - mieszkańcom gmin wiejskich, miejsko – wiejskich oraz miast do 25 tys. mieszkańców, lokalnym społecznościom - podmiotom działających na obszarach wiejskich na rzecz rozwoju edukacji.

19 Większość działań Priorytetu IX przeznaczona jest dla wszystkich podmiotów, posiadających osobowość prawną. Projekty mogą pisać m.in. instytucje rynku pracy, instytucje szkoleniowe, jednostki administracji rządowej i samorządowej, przedsiębiorcy, instytucje otoczenia biznesu, organizacje pozarządowe, instytucje systemu oświaty i szkolnictwa wyższego oraz inne podmioty.

20 Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty - Poddziałanie Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej - Poddziałanie Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych - Poddziałanie Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych

21 O projekcie „Łatwiejszy start…”
Faustyna Kaletka

22 W lutym 2009 r. Urząd Miasta Mszana Dolna zgłosił projekt do ogłoszonego przez WUP w Krakowie konkursu w ramach Poddziałania POKL Projekt „Łatwiejszy start – pakiet działań edukacyjnych dla młodzieży gimnazjalnej z Mszany Dolnej” pozytywnie przeszedł ocenę formalną i merytoryczną, po czym został wpisany na listę rezerwową projektów W lipcu 2009 r. – negocjacje w sprawie projektu, otrzymana dotacja w wysokości zł. na realizację projektu.

23 Projekt „Łatwiejszy start – pakiet działań edukacyjnych dla młodzieży gimnazjalnej z Mszany Dolnej” został w 100% dofinansowany z funduszy Unii Europejskiej. Rozpoczęcie realizacji projektu nastąpiło we wrześniu 2009 r. koniec zaplanowany został na grudzień 2011 r. (łącznie czas trwania projektu wyniesie 88 tygodni)

24 Założenia projektu: Pomoc młodzieży w wyrównywaniu szans edukacyjnych, niwelowanie negatywnych zjawisk społecznych Umożliwienie zdobycia przez Gimnazjalistów dodatkowej wiedzy i umiejętności ułatwiających dalszą edukację, Przyszły wybór zawodu Zapobieganie patologiom społecznym

25 Cele szczegółowe projektu:
Poprawa warunków nauczania w gimnazjach Rozwijanie zdolności i zainteresowań uczniów, szczególnie w zakresie kompetencji kluczowych Ukierunkowanie uczniów w podejmowaniu decyzji dotyczących ich przyszłości edukacyjnej i zawodowej Zwiększenie świadomości uczniów w zakresie zapobiegania patologiom społecznym

26 Grupa docelowa: Uczniowie z 2 Gimnazjów Miejskich w Mszanie Dolnej
Łącznie liczba uczestników projektu wyniesie 300 uczniów

27 Działania jakie zostaną podjęte w realizacji projektu:
Pomoc uczniom w wyrównywaniu szans edukacyjnych Poradnictwo edukacyjno – zawodowe Objęcie opieką prewencyjną uczniów zagrożonych uzależnieniem i patologiami społecznymi Zarządzanie projektem

28 Zarządzanie projektem:
Realizacja projektu: monitorowanie wyników, analizy ewaluacyjne, rozliczanie projektu Kierownik projektu – Michał Baran Zastępca Kierownika projektu – Faustyna Kaletka Koordynator Gimnazjum 1 – Anna Górska Koordynator Gimnazjum 2 – Józefa Łabuz

29 Rozliczenia księgowe:
Bernadeta Ziemianin - Skarbnik Miasta Mszana Dolna Krystyna Antosz Monika Łabuz Agata Raczek

30 Pomoc uczniom w wyrównywaniu szans edukacyjnych – działanie podzielone na 2 zadania:
Dodatkowe zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne

31 Dodatkowe zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze
Matematyka Język polski Język angielski Nauki przyrodnicze Zajęcia z poszczególnych przedmiotów odbywać się będą w 2 grupach po 8 osób. Łącznie w obu szkołach utworzonych zostało 16 grup po 8 uczestników każda. Całkowita liczba uczestników to 128 osób.

32 Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne
Nauki matematyczno – przyrodnicze Języki obce Stosowanie technologii informacyjno – komunikacyjnej Rozwijanie umiejętności uczenia się, świadomości i ekspresji kulturalnej Zajęcia z poszczególnych przedmiotów odbywać się będą w 2 grupach po 10 osób. Łącznie w obu szkołach utworzonych zostało 16 grup po 10 uczestników każda. Całkowita liczba uczestników to 160 osób

33 Dodatkowo po 5 wyjazdów autokarowych dla każdego Gimnazjum
zwiedzanie muzeów, spektakle teatralne, filmy w kinie.

34 Poradnictwo edukacyjno – zawodowe:
Warsztaty doradztwa grupowego Indywidualne dyżury doradcze Warsztaty doradztwa grupowego w 8 grupach liczących po 15 osób w każdym z gimnazjów. Łączna liczba gimnazjalistów, którzy skorzystają z warsztatów doradczych to 240 osób. Indywidualne dyżury doradcze odbywać się będą raz w miesiącu w każdym gimnazjum

35 Objęcie opieką prewencyjną uczniów zagrożonych uzależnieniem i patologiami społecznymi
W ramach tego działania w gimnazjach miejskich realizowany będzie program edukacyjno – profilaktyczny „Spójrz inaczej na agresję” Program obejmie 100 uczniów, po 50 uczniów w każdym z gimnazjów.

36 Rezultaty jakich oczekuje się po zakończeniu projektu:
Wzrost samooceny, pewności siebie, aspiracji, motywacji i chęci do nauki; Świadome wybory dalszej ścieżki edukacyjnej i rozpoznawanie własnych predyspozycji; Rozwój zainteresowań uczniów; Rozwój świadomości nt. zagrożeń patologii społecznych i ich skutków w życiu człowieka;

37 Monitorowanie rezultatów projektu odbywać się będzie podczas jego trwania:
ankiety ewaluacyjne, karty doradztwa zawodowego, raport końcowy przedstawiający rezultaty otrzymane w projekcie.

38 Finansowanie projektu
Podpisanie umowy pomiędzy Miastem Mszana Dolna, a Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie (instytucją Wdrażającą) nastąpiło 15 września 2009 r. Zaliczka na realizację projektu wynosi zł. Pieniądze te są kwotą jaką Miasto Mszana Dolna potrzebuje do realizacji projektu do końca 2009 r.

39 Promocja i informacja o projekcie będzie prowadzona przez cały czas jego trwania:
Ogłoszenia prasowe 3 Seminaria Oznakowanie sprzętu w ramach projektu Utworzenie strony internetowej Plakaty Ulotki gadżety promocyjne (kubek, pendrive)

40 Zakupy w ramach projektu:
Pomoce dydaktyczne dla gimnazjów miejskich 2 Komputery przenośne wraz z oprogramowaniem 2 Projektory multimedialne 2 Ekrany przenośne 2 Drukarki laserowe 2 Komputery stacjonarne wraz z oprogramowaniem Materiały edukacyjne dla uczniów biorących udział w projekcie

41 Realizacja projektu w gimnazjach
Anna Górska

42 REKRUTACJA Nabór kandydatów do udziału w projekcie przeprowadzają 2 gimnazjalne Komisje Rekrutacyjne każda w składzie Koordynator Gimnazjum, Pedagog Szkolny, Przewodniczący Zespołu Wychowawców.

43 Uczestnicy projektu. Beneficjentami Ostatecznymi Projektu są uczniowie z 2 gimnazjów miejskich w Mszanie Dolnej. Rekrutacja Beneficjentów Ostatecznych przeprowadzona zgodnie z założeniami równych szans. Beneficjent Ostateczny ma prawo być uczestnikiem więcej niż jednego rodzaju zajęć. Projekt skierowany jest do młodzieży czasem niedojrzałej emocjonalnie i społecznie, narażonej na współczesne zagrożenia, mającą problemy edukacyjne, stojącej przed pierwszą poważną decyzją wyboru drogi dalszego kształcenia.

44 Do projektu zostanie zakwalifikowanych 300 uczniów.
Zajęcia trwać będą godzinę zegarową z czego 45 minut przeznaczone będzie na naukę, a 15 min na przygotowanie i rozpoczęcie zajęć.

45 Rekrutacja ma charakter wewnętrzny (na terenie danej szkoły) oraz cykliczny:
- I nabór we wrześniu 2009 r. - II nabór w 2010 r. - III nabór w 2011 r. Listy rezerwowe. Udział w projekcie - dobrowolny, Rekrutacja z poszanowaniem równości szans, w tym równości płci.

46 Uczeń zgłasza chęć uczestnictwa w poszczególnych zajęciach poprzez wpis na listę dostępną u Koordynatora Gimnazjum. Komisja weryfikuje listy uczniów zgodnie z przyjętymi kryteriami

47 Komisja Rekrutacyjna tworzy listy podstawowe beneficjentów ostatecznych oraz listy rezerwowe.
Uczniowie zakwalifikowani na listę podstawową podpisują deklarację uczestnictwa na pierwszych zajęciach wraz z oświadczeniem rodziców (opiekunów prawnych) wyrażających zgodę na udział w projekcie oraz oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

48 W przypadku nie dostarczenia deklaracji przez beneficjenta ostatecznego, na jego miejsce wychodzi pierwsza osoba z listy rezerwowej W przypadku rezygnacji w trakcie trwania zajęć beneficjenta ostatecznego na jego miejsce wchodzi pierwsza osoba z listy rezerwowej

49 Kryteria naboru: I formalne – uczniowie uczęszczający do gimnazjów miejskich w Mszanie Dolnej II podstawowe – wynikające z diagnozowanych potrzeb rekrutacji III uzupełniające – kolejność zgłoszeń

50 Kryterium podstawowe - zajęcia wyrównawcze, wg hierarchii:
1) uczniowie z najniższymi ocenami z poprzedniego semestru /roku szkolnego z danego przedmiotu zajęć wyrównawczych 2) uczniowie z najniższą średnią ocen z poprzedniego semestru/roku szkolnego 3) uczniowie wskazani do zespołów wyrównawczych przez poradnie psychologiczno- pedagogiczne 4) uczniowie wskazani przez nauczyciela przedmiotu do zajęć wyrównawczych wraz z uzasadnieniem

51 Kryterium podstawowe zajęcia pozalekcyjne, wg hierarchii:
uczniowie z najwyższymi ocenami z danego przedmiotu zajęć pozalekcyjnych uczniowie z najwyższą średnią ocen z poprzedniego semestru /roku szkolnego uczniowie z najbiedniejszych rodzin otrzymujących pomoc socjalną w szkole uczniowie wskazani przez nauczyciela przedmiotu zajęć pozalekcyjnych przedmiotu wraz z uzasadnieniem

52 Kryterium podstawowe poradnictwo edukacyjno – zawodowe, wg hierarchii:
1) uczniowie klas III, 2) uczniowie klas II, 3) uczniowie klas I.

53 Kryterium podstawowe zajęcia profilaktyczne, wg hierarchii:
uczniowie z rodzin niewydolnych wychowawczo (wskazani przez pedagoga) uczniowie wskazani przez wychowawcę klasy uczniowie klas I uczniowie klas II uczniowie klas III

54 Kryterium podstawowe wycieczki autokarowe, wg hierarchii
1) tematyka wyjazdu związana z zajęciami na jakie uczęszcza uczeń 2) kolejność zgłoszeń na liście

55 Gimnazjum Miejskie Nr 1 Dodatkowe zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze oraz dodatkowe zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne: Agnieszka Pasternak Monika Jurczak – Ślaga Monika Figura Katarzyna Kubowicz Agata Górska Dorota Zubek Agata Stojanowska

56 Gimnazjum Miejskie Nr 2 Dodatkowe zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze oraz dodatkowe zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne: Agnieszka Stożek Danuta Kujacz Anna Dyląg Agata Jamróz Jolanta Stępska Halina Surówka Jerzy Ziemianin Małgorzata Pietrzak Katarzyna Surma Andrzej Leśniak

57 Warsztaty doradztwa zawodowego oraz indywidualne dyżury z doradztwa zawodowego w obu gimnazjach:
Maria Zielińska Warsztaty „Spójrz inaczej na agresję” Monika Zarębska - Gimnazjum Miejskie 1 Katarzyna Surma - Gimnazjum Miejskie 2

58 Zajęcia z orientacji zawodowej
Główny cel: uczenie odpowiednich postaw i umiejętności poruszania się po rynku pracy. Zadania: 1. Poznanie siebie - jaka jestem, jaki jestem jak mnie widzą . 2.Poznanie zawodów - podejmowanie wstępnych decyzji. 3.Informacje edukacyjne i zawodowe 4.Konfrontacje samooceny z wymaganiami szkół i zawodów - indywidualne decyzje.

59 Założenia programu profilaktyki ,,Spójrz inaczej na agresję''
1.Budowanie wysokiej samooceny. 2.Nauka o emocjach oraz sposobach niedestruktywnego radzenia sobie z nimi. 3.Poznanie mechanizmów radzenia sobie w grupie i współdziałania z innymi ludźmi. 4.Dostarczenie informacji o miejscach i ludziach, którzy udzielają pomocy w trudnych sytuacjach. 5.Zapoznanie z elementami negocjacji i mediacji. 6.Edukacja na temat zjawisk przemocy i agresji przyczyn, mechanizmów, skutków i sposobów przeciwdziałania

60 Dziękujemy za uwagę!


Pobierz ppt "Seminarium inauguracyjne"

Podobne prezentacje


Reklamy Google