Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Finansowanie inwestycji wiatrowych ze środków Unii Europejskiej Krzysztof Mielniczuk dyrektor Działu ds. Ochrony Środowiska ENERCO.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Finansowanie inwestycji wiatrowych ze środków Unii Europejskiej Krzysztof Mielniczuk dyrektor Działu ds. Ochrony Środowiska ENERCO."— Zapis prezentacji:

1 1 Finansowanie inwestycji wiatrowych ze środków Unii Europejskiej Krzysztof Mielniczuk dyrektor Działu ds. Ochrony Środowiska ENERCO

2 2 Polska największym beneficjentem unijnej polityki spójności Polska będzie największym beneficjentem polityki spójności UE Spośród 347 mld przeznaczonych na ten cel, Polska otrzyma 67 mld © Krzysztof Mielniczuk

3 3 Programy Operacyjne 2007 - 2013 Środki z Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zostaną rozdzielone w ramach 22 Programów Operacyjnych: Infrastruktura i Środowisko Innowacyjna Gospodarka Kapitał Ludzki Rozwój Polski Wschodniej Pomoc Techniczna Europejska Współpraca Terytorialna 16 Regionalnych Programów Operacyjnych © Krzysztof Mielniczuk

4 4 PO Infrastruktura i Środowisko Energetyka odnawialna znalazła się w X Osi Priorytetowej Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku Inwestycje wiatrowe mogą być finansowane w ramach Działania 10.4. Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych Sieci elektryczne mogą być finansowane w ramach Działania 10.7. Sieci ułatwiające odbiór energii ze źródeł odnawialnych © Krzysztof Mielniczuk

5 5 Działanie 10.4. Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych Fundusz UEFundusz Spójności Instytucja wdrażającaInstytut Paliw i Energii Odnawialnej www.cln.pl Przewidziane środki na energetykę wiatrową (kategoria interwencji: 39) 167 mln z EFRR + ok. 10% krajowego wkładu publicznego Beneficjenci1.Przedsiębiorcy 2.JST i ich związki 3.Podmioty wykonujące usługi publiczne na podstawie umowy zawartej z JST, w których większość udziałów lub akcji posiada JST 4.Podmioty wybrane w wyniku postępowania przeprowadzonego na postawie ustawy o zamówieniach publicznych, wykonujące usługi publiczne na podstawie umowy zawartej z JST 5.Kościoły i związki wyznaniowe © Krzysztof Mielniczuk

6 6 Działanie 10.4. Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych Minimalna wartość projektu5 mln / 20 mln zł Maksymalny udział środków UE w wydatkach kwalifikowanych 53% Minimalny wkład własny beneficjenta Zgodnie z programem pomocy publicznej Tryb wyboru projektówWyłącznie konkurs Brak listy indykatywnej Pomoc publicznaZgodnie z programem pomocy publicznej tj. rozporządzeniem MRR w sprawie udzielania pomocy na wspieranie inwestycji związanych z OZE (zapis z Uszczegółowienia PO IŚ) Rozporządzenie przygotowywane na podstawie wspólnotowych wytycznych dotyczących pomocy państwa na rzecz ochrony środowiska naturalnego (2001/C/37/03), które przestaną obowiązywać 31 grudnia 2007 © Krzysztof Mielniczuk

7 7 Pomoc publiczna – podstawowy problem Programem pomocy publicznej będzie prawdopodobnie: Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na inwestycje w zakresie budowy lub rozbudowy jednostek wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła z OZE (projekt) Maksymalna intensywność pomocy może wynosić od 40% do 60% kosztów kwalifikowanych, zgodnie z mapą pomocy regionalnej Wysokość kosztów kwalifikowanych (KK) będzie obliczana następująco: KK = A – B – C – D gdzie: A – koszty inwestycji (np.elektrowni wiatrowej) B – koszty inwestycji referencyjnej (elektrowni konwencjonalnej) C – oszczędności w ponoszonych kosztach w okresie pierwszych 5 lat D – dodatkowe dochody w okresie pierwszych 5 lat © Krzysztof Mielniczuk

8 8 Pomoc publiczna – podstawowy problem © Krzysztof Mielniczuk Pytania: Na jakich zasadach określić koszty inwestycji referencyjnej? I jakiej – czy będzie to elektrownia na węgiel kamienny, brunatny, na gaz? Czy dochody za okres 5 lat to przychody ze sprzedaży energii oraz z tytułu praw majątkowych ze świadectw pochodzenia (uzyskania? sprzedaży?)? Co to są oszczędności w ponoszonych kosztach za okres 5 lat (zapis całkowicie niezrozumiały – mechaniczne przeniesienie z wytycznych KE; może dotyczyć energooszczędności ale nie inwestycji OZE)

9 9 Pomoc publiczna – podstawowy problem © Krzysztof Mielniczuk Symulacja obliczeń poziomu dofinansowania dla 1 MW elektrowni wiatrowej: Koszt zainstalowania 1 MW elektrowni wiatrowej = ok. 1,5 mln Koszt zainstalowania 1 MW elektrowni węglowej = ok. 1 mln Dochód przez 5 lat = ok. 375 tys. Nie wiem jakie mogą być oszczędności (C) więc przyjmuje 0 Obliczenie KK (wg wzoru z rozporządzenia): 1 500 tys. - 1 000 tys. - 375 tys. - 0 - 0 = 125 tys. Poziom dofinansowania to 40-60% KK A więc np. dla województwa pomorskiego (tu 50%) poziom dofinansowania 1 MW wyniesie 125 tys. x 50% = 62,5 tys. tj. 4,2% wartości inwestycji

10 10 Dwa etapy konkursu I – ocena w celu stworzenia list rankingowych (preselekcja), w oparciu o: Kryteria dostępu Kryteria oceny merytorycznej (dla opracowania rankingów) II – ocena w celu wydania decyzji o dofinansowaniu – polega na weryfikacji projektu po otrzymaniu pełnej dokumentacji, w oparciu o: Kryteria gotowości do wydania decyzji o udzieleniu dofinansowania Kryteria wyboru projektów – załącznik do Uszczegółowienia PO IiŚ (w przygotowaniu) © Krzysztof Mielniczuk

11 11 Kiedy ruszą konkursy? KE musi zatwierdzić Program Operacyjny Musi zostać wybrany Komitet Monitorujący Musi zostać przyjęte Uszczegółowienie PO IŚ (obecnie na etapie konsultacji) KM musi zatwierdzić załączniki I i II do Uszczegółowienia tj. System wyboru projektów dla PO IŚ Kryteria wyboru projektów Muszą powstać i zostać notyfikowane do KE programy pomocy publicznej (projekt) MRR musi podpisać umowę z Instytucją Wdrażającą (IPiEO) IPiEO musi przygotować się instytucjonalnie, opracować procedury itp., przy czym nigdy wcześniej nie zajmowało się obsługą środków UE © Krzysztof Mielniczuk

12 12 PO Innowacyjna Gospodarka Program zatwierdzony na przełomie września i października przez Komisję Europejską Należy zwrócić szczegółną uwagę na Oś Priorytetową 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia w szczególności na Działanie 4.4. Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym Celem działania jest wsparcie przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych dokonujących nowych inwestycji oraz niezbędnych dla ich realizacji projektów doradczych i szkoleniowych, obejmujących nabycie rozwiązań technologicznych stosowanych na świecie nie dłużej niż 3 lata © Krzysztof Mielniczuk

13 13 Działanie 4.4. Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym © Krzysztof Mielniczuk Fundusz UEEuropejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Instytucja wdrażającaPolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości www.parp.gov.pl Przewidziane środki na energetykę wiatrową (kategoria interwencji: 39) 1 207 mln z EFRR + 213 mln krajowego wkładu publicznego BeneficjenciPrzedsiębiorcy Maksymalny poziom dofinansowania ze środków UE 85% Minimalny wkład własny beneficjenta Zgodnie z mapą pomocy regionalnej: 30% wartości wydatków kwalifikowanych dla części inwestycyjnej projektu 55% wartości wydatków kwalifikowanych projektu w części szkoleniowej.

14 14 Działanie 4.4. Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym © Krzysztof Mielniczuk Pomoc publicznaZgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia w sprawie udzielania przez PARP pomocy finansowej w ramach PO IG Tryb wyboru projektówKonkurs Dzień rozpoczęcia kwalifikowalności wydatków Zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków w ramach PO IG, 2007-2013 Minimalna / Maksymalna wartość projektu Wartość wydatków kwalifikowanych nie mniejsza niż 8 mln PLN i poniżej 160 mln PLN. Minimalna / Maksymalna kwota wsparcia Minimalna wartość wsparcia (30% z 8 mln PLN) 2,4 mln PLN. Maksymalna wartość udzielonego wsparcia: - na część inwestycyjną (w tym doradztwo dla MSP) 40 mln PLN, - na część szkoleniową 1 mln PLN (35% dla dużych przedsiębiorstw oraz 45% dla MSP)

15 15 PO Rozwój Polski Wschodniej Program zatwierdzony na przełomie września i października przez Komisję Europejską Brak priorytetów / działań związanych z ochroną środowiska czy energetyką odnawialną Brak konkursów – tylko tzw. Lista indykatywna © Krzysztof Mielniczuk

16 16 PO Kapitał Ludzki Program został we wrześniu zatwierdzony przez Komisję Europejską Brak priorytetów / działań związanych bezpośrednio z ochroną środowiska czy energetyką odnawialną Możliwe jest finansowanie edukacji i szkoleń ogólnych, związanych z energetyką odnawialną © Krzysztof Mielniczuk

17 17 PO Pomoc Techniczna Program został zatwierdzony przez Komisję Europejską Obowiązują wytyczne MRR w zakresie korzystania z pomocy technicznej Jak wynika z ww. dokumentów pomoc techniczna obejmie przede wszystkim wsparcie instytucjonalne dla administracji i innych podmiotów zajmujących się wdrażaniem, promocją i informacją NSRO lub PO © Krzysztof Mielniczuk

18 18 Regionalne Programy Operacyjne Środki na energetykę odnawialną znajdują się w każdym z 16 regionalnych programów operacyjnych (RPO) RPO dla województw: lubelskiego, lubuskiego, łódzkiego, opolskiego i podkarpackiego zaakceptowała już KE Są to stosunkowo niewielkie kwoty, niewystarczające na budowę farm wiatrowych beneficjenci – głównie jednostki publiczne, przedsiębiorcy w ramach działań przeznaczonych na rozwój przedsiębiorczości © Krzysztof Mielniczuk

19 19 Przykład: RPO dla Województwa Podkarpackiego 1 345 mln : 1 136 mln z EFRR 208 mln ze środków publicznych Projekty OZE: © Krzysztof Mielniczuk Kategoria interwenc ji Rodzaj projektówAlokacja EFRR [mln ] 39Energia odnawialna: wiatrowa 4 40Energia odnawialna: słoneczna 4 41Energia odnawialna z biomasy 9,7 42Energia odnawialna hydroelektryczna, geotermiczna i pozostałe 9,3

20 20 Europejska Współpraca Terytorialna Trzy typy programów EWT: Programy współpracy transgranicznej Programy współpracy transnarodowej Programy współpracy międzyregionalnej Beneficjenci to głównie podmioty publiczne, NGO, stowarzyszenia, związki, fundacje, instytucje non-profit Niemal we wszystkich programach pojawiają się możliwości finansowania międzynarodowych działań związanych z OZE – będą to raczej działania promocyjne i edukacyjne © Krzysztof Mielniczuk

21 21 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 Europejski Fundusz Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFFROW) PROW jest zatwierdzony przez KE Działanie Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Wytwarzanie lub dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych, Wartość projektu do 3 mln zł Dofinansowanie: do 75% kosztów kwalifikowanych 1,47 mld euro z EFFROW Beneficjenci: gmina lub jednostka organizacyjna, dla której organizatorem jest j.s.t. wykonująca zadania określone w zakresie pomocy © Krzysztof Mielniczuk

22 22 Finansowanie energetyki wiatrowej w Polsce Finansowanie energetyki wiatrowej Polska NFOŚiGW WFOŚiGW Fundusze powiatowe i gminne EkoFundusz BOŚ Unia Europejska Fundusz Spójności (FS) Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) Europejski Fundusz Rolny Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) Szwajcaria Szwajcarski Instrument Finansowy Europejski Obszar Gospodarczy (Norwegia, Islandia Lichtenstein) Norweski Mechanizm Finansowy Mechanizm Finansowy EOG © Krzysztof Mielniczuk


Pobierz ppt "1 Finansowanie inwestycji wiatrowych ze środków Unii Europejskiej Krzysztof Mielniczuk dyrektor Działu ds. Ochrony Środowiska ENERCO."

Podobne prezentacje


Reklamy Google