Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kontrole planowe Szkoły podstawowe Ośrodki doskonalenia nauczycieli Poradnie psychologiczno-pedagogiczne Podsumowanie nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kontrole planowe Szkoły podstawowe Ośrodki doskonalenia nauczycieli Poradnie psychologiczno-pedagogiczne Podsumowanie nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym."— Zapis prezentacji:

1 Kontrole planowe Szkoły podstawowe Ośrodki doskonalenia nauczycieli Poradnie psychologiczno-pedagogiczne Podsumowanie nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2014/2015

2 Brak niektórych elementów strategii działań wychowawczych i zapobiegawczych oraz interwencyjnych skierowanych do dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem wskazanych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem (Dz.U.Nr 26, poz. 226), może wynikać z niewłaściwej diagnozy potrzeb środowiska lub braku znajomości zagadnień związanych z tematyką uzależnień, w konsekwencji brak adekwatnych działań szkoły. Programy profilaktyki uniwersalnej, selektywnej i wczesnej interwencji, rekomendowane i oparte na naukowych podstawach, realizowane są w niewielu szkołach, co wskazywać może na nieznajomość prawa w tym zakres oraz brak skutecznych działań szkoły. System wsparcia psychologicznego dla nauczycieli w formie m.in. superwizji, coachingu, grup, występuje w niewielkim odsetku szkół, co powodować może mniejszą skuteczność działań wychowawczych, zapobiegawczych oraz interwencyjnych skierowanych do dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem. Prawidłowości prowadzonych przez szkołę działań wychowawczych i zapobiegawczych wśród dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniem (w 121 szkołach podstawowych).

3 Podsumowanie nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2014/2015 Pojawiające się braki w wielospecjalistycznej ocenie poziomu funkcjonowania ucznia, w tym w zakresie określenia szczegółowej współpracy z rodzicami, mogą skutkować brakiem współpracy pomiędzy nauczycielami, specjalistami i rodzicami. Zapisy statutowe dotyczące wewnątrzszkolnego systemu oceniania są niezgodne z przepisami prawa w tym zakresie, co może wynikać z niedostatecznej znajomości tych przepisów (opis warunków i trybu podwyższania oceny rocznej). Realizacji przez szkołę obowiązku prowadzenia zajęć wychowania fizycznego (w 125 szkołach podstawowych). Prawidłowości organizacji zajęć rewalidacyjnych, w tym liczby godzin i rodzaju tych zajęć oraz ich zgodność z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na niepełnosprawność, w szkole ogólnodostępnej (w 68 szkołach podstawowych).

4 Rewalidacja cd: Brak wskazania rodzajów zajęć rewalidacyjnych lub form pomocy psychologiczno-pedagogicznej w części indywidualnych programów edukacyjno- terapeutycznych dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wynikają z braku znajomości obowiązujących przepisów i powoduje zakłócenia w prowadzeniu właściwej terapii. Podsumowanie nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2014/2015 W części przygotowanych indywidualnych programów edukacyjno- terapeutycznych nie uwzględnia się wszystkich zaleceń zawartych w orzeczeniach wydanych przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną, co powoduje, że wsparcie udzielane uczniowi nie zawsze jest zgodne z jego potrzebami i możliwościami. W szkołach ogólnodostępnych i ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi, nauczyciele realizujący zajęcia rewalidacyjne nie posiadają wymaganych kwalifikacji, co świadczy o niewłaściwie prowadzonym przez dyrektora nadzorze pedagogicznym, a w konsekwencji może powodować niewłaściwe prowadzone zajęcia z dziećmi i młodzieżą.

5 Kontrole planowe Placówki doskonalenia nauczycieli przeprowadzono 7 kontroli w zakresie: realizacji przez publiczne placówki doskonalenia nauczycieli zadania polegającego na organizowaniu i prowadzeniu doskonalenia zawodowego nauczycieli w zakresie wynikającym z kierunków realizacji przez kuratorów oświaty polityki oświatowej państwa, ustalanych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania Ustalone na rok szkolny 2013/2014 kierunki realizacji polityki oświatowej państwa zostały uwzględnione w planach publicznych placówek doskonalenia nauczycieli województwa wielkopolskiego i zrealizowane. Oferta placówek doskonalenia nauczycieli zawierała różnorodne formy: wspomaganie szkół i placówek, sieci współpracy i samokształcenia, seminaria, konferencje, wykłady, warsztaty, szkolenia i konsultacje. Największa liczba nauczycieli skorzystała ze szkoleń, a najmniejsza z wykładów.

6 Podsumowanie nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2014/2015 ODN cd: Największa liczba nauczycieli wzięła udział w różnych formach doskonalenia w zakresie podnoszenia jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych. Oferta placówek doskonalenia nauczycieli zawierała różnorodne formy: wspomaganie szkół i placówek, sieci współpracy i samokształcenia, seminaria, konferencje, wykłady, warsztaty, szkolenia i konsultacje. Największa liczba nauczycieli skorzystała ze szkoleń, a najmniejsza z wykładów. Rozbieżność pomiędzy realizacją planów w poszczególnych formach doskonalenia a faktycznym wykonaniem może wskazywać na zasadność przeprowadzania bardziej szczegółowej diagnozy potrzeb.

7 Kontrole planowe przeprowadzono w 50 poradniach psychologiczno- pedagogicznych oraz w 2 poradniach specjalistycznych w zakresie: prawidłowości wydawania przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno- pedagogicznych orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego. Kontrolą objęto 1367 losowo wybranych orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego wydanych w okresie od 1 kwietnia 2014 r. do 31 sierpnia 2014 r. (w przypadku objęcia kontrolą mniejszej liczby orzeczeń niż 30, wizytatorzy objęli kontrolą wszystkie orzeczenia jakie poradnia wydała we wskazanym okresie.)

8 Większość poradni (39/50) wydaje orzeczenia niezgodnie z obowiązującym prawem, nie zawierają one wszystkich obowiązujących elementów, co utrudnia prawidłową realizację ich zapisów w szkołach i placówkach. Błędy w wydawanych orzeczeniach świadczą, że dyrektorzy poradni psychologiczno-pedagogicznych nie kontrolują wydawanych w swoich jednostkach orzeczeń pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa.

9 Braki dotyczą: określenie w zaleceniach warunków realizacji potrzeb edukacyjnych, form stymulacji, rewalidacji, terapii, usprawniania, rozwijania potencjalnych możliwości i mocnych stron dziecka elementy diagnozy uzasadniające potrzebę kształcenia specjalnego: określenie w zaleceniach form pomocy psychologiczno-pedagogicznej: określenie w zaleceniach najkorzystniejszych dla dziecka form kształcenia specjalnego: w przedszkolu ogólnodostępnym, w tym z oddziałami integracyjnymi, integracyjnym albo specjalnym, szkole ogólnodostępnej, szkole integracyjnej lub oddziale integracyjnym, szkole specjalnej lub oddziale specjalnym, ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym albo w szkole zorganizowanej w młodzieżowym ośrodku wychowawczym, młodzieżowym ośrodku socjoterapii lub w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym: elementy diagnozy uzasadniające zalecane najkorzystniejsze formy kształcenia specjalnego: uzasadnienie zalecanych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej określenie spodziewanych efektów pomocy psychologiczno-pedagogicznej:


Pobierz ppt "Kontrole planowe Szkoły podstawowe Ośrodki doskonalenia nauczycieli Poradnie psychologiczno-pedagogiczne Podsumowanie nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym."

Podobne prezentacje


Reklamy Google