Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PRZESYŁKA AGLOMERACJA pilotaż na rok 2010

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PRZESYŁKA AGLOMERACJA pilotaż na rok 2010"— Zapis prezentacji:

1 PRZESYŁKA AGLOMERACJA pilotaż na rok 2010

2 Rynek usług listowych Czynniki istotne dla PP
W perspektywie długookresowej utrzymanie obecnych przychodów z usług listowych będzie niemożliwe – wpływ na to mają dwa czynniki: liberalizacja rynku – rozwój konkurencji to spadek przychodów w wyniku utraty rynku lub obniżenia cen w celu utrzymania rynku, postęp informatyczny – zastępowanie tradycyjnej korespondencji (np. faktur) formą elektroniczną,

3 Rynek usług listowych nierejestrowanych
Wolumeny i przychody operatorów: PAF, InPost, PGP, Lata Dynamika 2006 2007 2008 2007/2006 2008/2007 Wolumen (tys. szt.) 1 256,3 14 340,7 35 859,5 1 141,5% 250,1% Przychody (tys. zł) 1 258,5 15 155,2 38 999,3 1 204,2% 257,3% Źródło: Raport Prezesa UKE o stanie rynku usług pocztowych w Polsce w 2008 roku

4 Prognozy rozwoju konkurencji
Według szacunków CP w roku 2009 operatorzy niepubliczni (PAF, InPost, PGP) przyjmą do doręczenia ponad 70 milionów przesyłek listowych nierejestrowanych, tj. o ponad 100% więcej niż w roku poprzednim, W wyniku wyłącznie utraconych nowych zleceń z roku 2009 (bez uwzględniania kontynuacji z lat poprzednich) przychody Poczty Polskiej pomniejszą się w bieżącym roku o co najmniej 65 milionów złotych (cena po uwzględnieniu obecnej polityki opustowej).

5 Prognozy rozwoju konkurencji rok 2010
Brak działań ze strony Poczty Polskiej w zakresie zmian w polityce cenowo – opustowej to w 2010 roku: dalszy spadek wolumenu (jedynie od klientów zidentyfikowanych i potwierdzonych) – konkurencja może dodatkowo przejąć (poza już doręczanymi w roku 2009) minimum 90 milionów przesyłek listowych nierejestrowanych, przychody PP z tego tytułu w stosunku do roku 2009 w najbliższym roku mogą się pomniejszyć o ponad 120 mln zł, istnieje poważne zagrożenie, że w roku 2010 konkurencja: firmy PAF, InPost, PGP łącznie może dostarczyć ponad 160 mln przesyłek listowych nierejestrowanych,

6 Plany konkurencji

7 Zmiany wolumenów w latach 2008 i ze sprzedaży klientom umownym przesyłka listowa nierejestrowana

8 Przesyłki Listowe nierejestrowane
Cel działania Poczty Polskiej na rok 2010: Powstrzymania niekorzystnego zjawiska przechodzenia klientów umownych do konkurencji i podjęcie skutecznych działań ukierunkowanych na odzyskanie utraconych zleceniodawców – wzrost w skali roku o 40 milionów szt. (o 3,2%) ilości nadanych przesyłek listowych nierejestrowanych.

9 PRZESYŁKA AGLOMERACJA
Realizacja celu Przesyłka listowa: utrzymanie obecnych stawek cenowych, prawdopodobnie wprowadzenie wyłącznie opustów za czynności, Wprowadzenie nowej usługi: PRZESYŁKA AGLOMERACJA

10 PRZESYŁKA AGLOMERACJA
Nowa Usługa PRZESYŁKA AGLOMERACJA JEST PILOTAŻEM OBOWIĄZUJĄCYM W ROKU 2010

11 PRZESYŁAK AGLOMERACJA - założenia
Usługa polega na przyjęciu, przemieszczeniu i doręczeniu przesyłek w obszarach miejskich, określonych przez PP, Usługa jest realizowana w terminie deklarowanym D+4, Usługa jest realizowana na terenie całego kraju, Usługa jest realizowana na podstawie pisemnej umowy, Usługa posiada ograniczenia wagowe i gabarytowe, Usługa jest realizowana przy nadaniu powyżej sztuk przesyłek w ciągu miesiąca w jednej placówce nadawczej lub powyżej sztuk przesyłek w okresie roku kalendarzowego, Usługa charakteryzuje się koniecznością wykonania czynności skutkujących uproszczeniem procesu technologicznego,

12 Wyznaczone miejscowości
Usługa PRZESYŁKA AGLOMERACJA doręczana jest do wszystkich miast powiatowych oraz posiadających powyżej 20 tys. mieszkańców, Wrożnikiem określającym PRZESYŁKĘ AGLOMERACJA jest jednoczesne spełnienie dwóch parametrów tj. przypisanie do określonego kodu PNA i miejscowości, Baza Kodów Pocztowych i Miejscowości dostępna jest w postaci plików Microsoft Excel 2003 lub bazy programu Microsoft Access 2003, Poczta Polska zapewnia wsparcie informatyczne dla klientów w zakresie dostosowania ich baz danych,

13 Baza kodów i miejscowości
W przypadku rekordów kody pocztowe obejmują wszystkie miejscowości danego zakresu kodowego, W przypadku 389 rekordów dany kod pocztowy obok wyznaczonej miejscowości objętej opustem obejmuje także miejscowości,

14 Koordynator ds. baz danych PNA
Do zadań koordynatora należeć będzie: wsparcie informacyjne dla handlowców RPH w zakresie zasad związanych z udzielaniem opustów na PRZESYŁKI AGLOMERACJA z wykorzystaniem bazy kodów PNA i miast objętych opustami. prowadzenie i aktualizacja wykazu firm z terenu RPH nadających PRZESYŁKI AGLOMERACJA. raportowanie stanu przygotowań firm (baz danych) do możliwości nadawania PRZESYŁEK AGLOMERACJA, koordynacja współpracy z CIT w zakresie aktualizacji baz danych klientów, Koordynacja Centrala – Wydział Usług Pocztowych,

15 Wymiary i waga przesyłek
Ustala się następujące wymiary przesyłek: minimalnie – wymiary strony adresowej nie mogą być mniejsze niż 90x140 mm, maksymalnie – żaden z wymiarów nie może przekroczyć: wysokość 20 mm, długość 325 mm, szerokość 230 mm. Poczta Polska przyjmuje przesyłki o masie do 500 g.

16 Czynności kwalifikujące przesyłkę jako AGLOMERACJA
nadanie przesyłek we wskazanej przez Pocztę Polską placówce nadawczej na terenie kraju, nadanie powyżej sztuk przesyłek w ciągu miesiąca w jednej placówce nadawczej lub powyżej sztuk przesyłek w okresie roku kalendarzowego, oznaczenie przesyłki, poprzez naniesienie w polu adresowym lub w innym, uzgodnionym z PP miejscu na stronie adresowej przesyłki napisu/nadruku litery M, posortowanie przesyłek według pocztowych numerów adresowych (PNA) w zakresie uzgodnionym z Pocztą Polską, minimum do trzeciej cyfry kodu pocztowego,

17 Czynności kwalifikujące przesyłkę jako AGLOMERACJA
przygotowanie przesyłek do nadania, opracowane i uporządkowane pod względem ich jednorodności zgodnie z zapisami zawartymi w pisemnej umowie, maszynowe naniesienie adresu, zgodnie z Polskimi Normami, gwarantującego jego odczytywanie przez czytnik listowych maszyn rozdzielczych, naniesienie daty nadania lub umieszczenia napisu informującego o odstąpieniu od ich stemplowania po uzgodnieniu z Pocztą Polską,

18 Czynności kwalifikujące przesyłkę jako AGLOMERACJA
sporządzenie w dwóch egzemplarzach (w tym jeden przeznaczony dla pocztowej placówki nadawczej) zestawienia ilościowo-wartościowe nadanych przesyłek według przedziałów wagowych zgodnie z cennikiem, poinformowanie placówki nadawczej – w ustalonym z nią terminie – o planowanym nadaniu,

19 Regulamin i instrukcja
Szczegóły dot. usługi zawiera załącznik do Uchwały „Ogólne założenia świadczenia usługi PRZESYŁKA AGLOMERACJA w obrocie krajowym w okresie pilotażu”, Usługa w okresie pilotażu nie będzie posiadała regulaminu i instrukcji – szczegóły świadczenia usługi w tym warunki reklamacji zawierane będą w umowach, Warunki konieczne do umieszczenia w umowie zostaną przekazane przez Wydział Usług Pocztowych, Wytyczne dla klientów w zakresie miejsca na stronie adresowej przesyłki napisu/nadruku litery M zostaną przekazane przez Wydział Usług Pocztowych,

20 Cennik usługi Waga przesyłki Cena (zł) do 50 g 1,40
ponad 50 g do 100 g 1,50 ponad 100 g do 350 g 1,75 ponad 350 g do 500 g 2,45

21 Opusty Opust wyrażany jest w formie procentowej i jest naliczany od opłaty za przyjęcie, przemieszczenie i doręczenie PRZESYŁEK AGLOMERACJA, Opust Podstawowy – przysługuje za przesyłki nadawane w 1 placówce pocztowej (liczony od nadań miesięcznych), Opusty dodatkowe: ilościowe – za nadane przesyłki powyżej 4,8 mln szt. w skali roku, bez wymogu nadań w 1 placówce pocztowej, za miejsce nadania – za nadanie w 1 placówce pocztowej min. 300 tys. szt. przesyłek miesięcznie (tylko dla klientów z deklaracją roczną min. 3,6 mln szt.)

22 Opust podstawowy liczba przesyłek nadanych w miesiącu wysokość opustu
w 1 placówce nadawczej wysokość opustu od sztuk 1,00% powyżej sztuk 2,00% powyżej sztuk 3,00% powyżej sztuk 4,00% powyżej sztuk 5,00% powyżej sztuk 6,00% powyżej sztuk 7,00% powyżej sztuk 8,00% powyżej sztuk 9,00%

23 Opust dodatkowy liczba przesyłek nadanych w ciągu roku kalendarzowego
wysokość opustu powyżej sztuk 2,50% powyżej sztuk 3,00% powyżej sztuk 3,50% powyżej sztuk 4,00% powyżej sztuk 4,50% powyżej sztuk 5,50% powyżej sztuk 6,00% powyżej sztuk 6,50%

24 Opust dodatkowy c.d. liczba przesyłek nadanych w ciągu roku kalendarzowego wysokość opustu powyżej sztuk 7,00% powyżej sztuk 7,50% powyżej sztuk 8,00% powyżej sztuk 8,50% powyżej sztuk 9,00% powyżej sztuk 9,50% powyżej 10,00%

25 Opust dodatkowy za miejsce nadania
W przypadku nadawców spełniających łącznie następujące kryteria: nadanie w okresie roku kalendarzowego powyżej 3,6 mln przesyłek, nadanie w miesiącu w jednej placówce nadawczej minimum 300 tys. przesyłek, udzielony zostanie opust dodatkowy w wysokości 10%

26 Symulacja wprowadzenia polityki opustowej Wariant I
Charakterystyka nadań: ilość nadań przesyłek w miesiącu: 100 tys. szt. rodzaj przesyłek: waga do 50g, ekonomiczne, gabaryt A Ilość przesyłek na obszary Aglomeracja: 65% Opusty 2009 Opusty 2010 p. Listwowe P. Aglomer. RAZEM Ilości 65 000 35 000 Cena jednostkowa 1,55 1,40 - Przychód przed opust. ,00 91 000,00 54 250,00 ,00 Opust (%) 6% 4% 0% Kwota Opustu 9 300,00 3 640,00 0,00 Przychód po opuście ,00 87 360,00 ,00

27 Symulacja wprowadzenia polityki opustowej Wariant II
Charakterystyka nadań: ilość nadań przesyłek w miesiącu: 500 tys. szt. rodzaj przesyłek: waga do 50g, ekonomiczne, gabaryt A Ilość przesyłek na obszary Aglomeracja: 65% Opusty 2009 Opusty 2010 p. Listwowe P. Aglomer. RAZEM Ilości Cena jednostkowa 1,55 1,40 - Przychód przed opust. ,00 ,00 ,00 ,00 Opust (%) 8% 19% 0% Kwota Opustu 62 000,00 86 450,00 0,00 Przychód po opuście ,00 ,00 ,00

28 Symulacja wprowadzenia polityki opustowej Wariant III
Charakterystyka nadań: ilość nadań rocznie 60 mln szt., (w miesiącu: 5 mln szt.) rodzaj przesyłek: waga do 50g, ekonomiczne, gabaryt A Ilość przesyłek na obszary Aglomeracja: 65% Opusty 2009 Opusty 2010 p. Listwowe P. Aglomer. RAZEM Ilości Cena jednostkowa 1,55 1,40 - Przychód przed opust. ,00 ,00 ,00 ,00 Opust (%) 15% 27,5% 0% Kwota Opustu ,00 ,00 0,00 Przychód po opuście ,00 ,00 ,00

29 Skutki wprowadzenia zmian wariant I
ilości Przychody przed opustem opust przychody po opuście (tys. szt.) (tys. zł.) Przesyłka listowa nierejestrowana PW 2009 ,82 ,62 ,20 Prognoza 2010 ,90 0,00 PRZESYŁKA AGLOMERACJA ,23 ,88 ,36 Dynamika Prognoza 2010/PW 2009 103,29% 104,74% 183,35% 99,15%

30 Skutki braku wprowadzenia zmian
Przesyłka listowa nierejestrowana ilości przychody przed opustem opust przychody po opuście (tys. szt.) (tys. zł.) Przewidywane wykonanie 2009 ,82 ,62 ,20 Prognoza 2010 ,36 ,50 ,86 Dynamika Prognoza 2010/PW 2009 92,58% 94,74%

31 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "PRZESYŁKA AGLOMERACJA pilotaż na rok 2010"

Podobne prezentacje


Reklamy Google