Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Modernizacja systemu kształcenia kadr szkół zawodowych”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Modernizacja systemu kształcenia kadr szkół zawodowych”"— Zapis prezentacji:

1 „Modernizacja systemu kształcenia kadr szkół zawodowych”
Wyzwania dla Małopolski 2020 Roman Ciepiela Wicemarszałek Województwa Małopolskiego „Modernizacja systemu kształcenia kadr szkół zawodowych” Tarnów - 26 maja 2010 r. 26 maja r.

2 Gospodarka Małopolski
Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 407 tys. osób w Małopolsce zatrudnienie było o 1,2% wyższe niż w 2008 w Polsce nastąpił spadek zatrudnienia o 1,2% Wzrost wynagrodzeń o 3,4% w ujęciu rocznym Wzrost liczby podmiotów gospodarczych do 314 tys. jednostek Wzrost obrotów handlu detalicznego

3 Gospodarka Małopolski

4 Gospodarka Małopolski
W okresie I-XI2009 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w Małopolsce wyniosło 2 988,78 zł. (zwiększyło się w ujęciu rocznym o 3,4%) W Polsce dynamika wzrostu wynagrodzeń wynosiła 4,5%. Wzrost płac w Małopolsce uwidocznił się szczególnie w: górnictwie i wydobywaniu (o 21,9%), administrowaniu i działalności wspierającej (o 11,2%), wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (o 6,6%). Spadek płac w omawianym okresie w regionie odnotowano w budownictwie (o 0,3%). W okresie styczeń-listopad 2009 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w Małopolsce wyniosło 2 988,78 zł. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w Małopolsce zwiększyło się w ujęciu rocznym o 3,4% W Polsce dynamika wzrostu wynagrodzeń wynosiła 4,5%. Wzrost płac w Małopolsce uwidocznił się szczególnie w: górnictwie i wydobywaniu (o 21,9%), administrowaniu i działalności wspierającej (o 11,2%) wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (o 6,6%). Spadek płac w omawianym okresie w regionie odnotowano w budownictwie (o 0,3%). Powrót w trybie prezentacji ze slajdów ukrytych do slajdu głównego dot. gospodarki poprzez hiperłącze w prawym dolnym rogu. DYNAMIKA 10,3 % 3,4 % Ocena roczna 2009 4

5 Gospodarka Małopolski
12 400 firm

6 Gospodarka Małopolski
Spadek produkcji sprzedanej przemysłu w 2009 roku (o 10% do roku 2008) Firmy doświadczały skutków spowolnienia gospodarczego Niższa wydajność pracy mierzona produkcją sprzedaną na jednego zatrudnionego Wzrost stopy bezrobocia Negatywna ocena koniunktury gospodarczej przez przedsiębiorców Ocena koniunktury gospodarczej w oparciu o Badania MOG „Wpływ spowolnienia gospodarczego na kondycje małopolskich przedsiębiorstw” Kondycja finansowa przedsiębiorstw 44% badanych stwierdza, iż w roku 2009 kondycja finansowa ich firmy była na tym samym poziomie co rok wcześniej 40% badanych stwierdziło, iż kondycja finansowa firmy uległa pogorszeniu 49% badanych stwierdziło, iż pogorszyła się sytuacja branży, w której działają 64% badanych wskazało na pogorszenie koniunktury gospodarczej w Polsce Ocena kondycji gospodarki Małopolski na tle kraju: 25% badanych uważa, że kondycja gospodarki w Małopolsce jest taka sama jak w Polsce 23% kondycja gospodarki regionu pogorszyła się na tle kraju 21% badanych wskazuje, iż kondycja małopolskiej gospodarki polepszyła się na tle kraju. 2. Skutki spowolnienia gospodarczego w oparciu o Badania MOG (jw.) Ryzyko prowadzenia działalności gospodarczej w roku 2009 wzrosło ze względu na: Koszty prowadzenia działalności gospodarczej, Kryzys gospodarczy w świecie, Wzrost konkurencyjności Zatory płatnicze, Osłabienie popytu w Polsce, Kurs Euro do złotego Wg przedsiębiorców* ryzyko prowadzenia działalności gospodarczej w roku 2009 wzrosło ze względu na: Koszty prowadzenia działalności gospodarczej Kryzys gospodarczy w świecie Wzrost konkurencyjności Zatory płatnicze Osłabienie popytu w Polsce Kurs Euro do złotego * Badanie MOG „Wpływ spowolnienia gospodarczego na kondycje małopolskich przedsiębiorstw” Ocena roczna 2009 6 6

7 Bezrobocie Bezrobocie w Małopolsce wzrosło o 2,2 pkt. procentowego (z 7,5% do 9,7%). Bezrobocie w Polsce wzrosło o 2,4 pkt. procentowego (z 9,5% do 11,9%). Liczba osób bezrobotnych w Małopolsce wzrosła o 32,9% w stosunku do roku 2008 i wyniosła na koniec XII tys. os. W tym samym czasie liczba osób bezrobotnych w Polsce wyniosła 1 892,7 tys., wzrost o 28,4% w porównaniu do 2008. Bezrobocie w Małopolsce wzrosło o 2,2 pkt. procentowego (z 7,5% do 9,7%). Bezrobocie w Polsce wzrosło o 2,4 pkt. procentowego (z 9,5% do 11,9%). Ranking województw (w latach poprzednich): Małopolska była województwem o najniższym poziomie stopy bezrobocia - IV 2006 – IV 2007 Małopolska druga po Wielkopolsce od V 2007 do IV 2008 Małopolska trzecia po Wielkopolsce i Śląsku od V do X 2008 Małopolska na czwartym miejscu po Wielkopolsce, Śląsku i Mazowszu od XI 2008 do XII 2009 ( w miesiącach VII-IV 09 trzecia pod względem poziomu stopy bezrobocia, ponieważ w woj.. Śląskim i mazowieckim stopy bezrobocia były na identycznym poziomie). W XII 2009 stopa bezrobocia w Wielkopolsce wzrosła powyżej stopy Mazowsza. Ocena roczna 2009 7 7

8 Zwolnienia grupowe z przyczyn zakładów pracy w Małopolsce 1999-2009
W 2009 do PUP zgłoszono zwolnienia grupowe dot osób. Pracę w wyniku zwolnień grupowych utraciło łącznie 5498 osób. Liczba ta obejmuje również osoby, które utraciły zatrudnienie w ramach zwolnień zgłoszonych w roku 2008. W 2009 roku zrealizowanych zostało 81% zgłoszonych zwolnień grupowych. Średnio realizowanych jest 60% zgłoszonych zwolnień grupowych W 2009 do PUP zgłoszono zwolnienia grupowe dot osób. Pracę w wyniku zwolnień grupowych utraciło łącznie 5498 osób. Liczba ta obejmuje również osoby, które utraciły zatrudnienie w ramach zwolnień zgłoszonych w roku 2008. W 2009 roku zrealizowanych zostało 81% zgłoszonych zwolnień grupowych. Główne branże realizujące zwolnienia (w nawiasach przykładowe zakłady): hutnictwo (Arcelor Mittal, KHS „Krosno” - huta w Tarnowie), przemysł farmaceutyczny (Pliva) przemysł maszynowy (FSE „Tamel”, Zakład Maszyn Górniczych „Glinik”) transport (PKP oraz firmy kooperujące), produkcja chemiczna (Zakłady Azotowe Tarnów, Synthos w Oświęcimiu) bankowość Główne branże realizujące zwolnienia: hutnictwo, przemysł farmaceutyczny, maszynowy, transport, produkcja chemiczna, bankowość. Zgłoszenia zwolnień grupowych Zwolnienia zrealizowane Ocena roczna 2009 8 8 8

9 Przedsiębiorczość i jej dynamika na obszarach wiejskich
4 typy obszarów: strefa podmiejska Krakowa i powiat tatrzański wysokie nasycenie podmiotami gospodarczymi oraz wzrostem ich liczby powiaty: limanowski, nowosądecki i gorlicki niewielka liczba podmiotów, ale bardzo dynamiczny wzrost powiaty graniczące z województwem śląskim (oświęcimski, chrzanowski i olkuski) wysokie nasycenie podmiotami oraz słaba dynamika ich przyrostu powiaty z północno-wschodniej części regionu (dąbrowski, tarnowski, brzeski) najniższe wartości w całym województwie oraz spadek liczby podmiotów Liczba podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców obszarów wiejskich w wieku produkcyjnym (%)

10 Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich
Najwyższym poziomem przedsiębiorczości w 2008 r. charakteryzowały się gminy z powiatów: krakowskiego, wielickiego, wadowickiego, olkuskiego oraz tatrzańskiego duży rynek (Kraków, konurbacja śląska), wykwalifikowana siła robocza, dobra dostępność komunikacyjna i rozwinięta infrastruktura, niższe ceny gruntów w porównaniu z miastem (inwestycje związane z produkcją, usługami i handlem), rozwój podmiotów współpracujących z przedsiębiorstwami z Krakowa i konurbacji śląskiej, atrakcyjność turystyczna (szczególnie w powiecie tatrzańskim)

11 Aktywność społeczna i ekonomiczna
Aktywność społeczna mieszkańców - jeden z głównych czynników wspierających rozwój gospodarczy Poziom aktywności społecznej w stosunku do aktywności ekonomicznej charakteryzuje się dużą stabilnością przestrzenno-czasową W skali ogólnopolskiej województwo małopolskie wraz z podkarpackim charakteryzuje się najwyższymi wartościami aktywności społecznej. Małopolska regionem, w którym wszystkie trzy formy członkostwa (kluby sportowe, koła zainteresowań i zespoły artystyczne) osiągnęły wysokie wartości. Najwyższą aktywnością społeczną wyróżniają się mieszkańcy z terenów beskidzkich, w szczególności powiaty: limanowski, nowosądecki i gorlicki. Najniższymi wartościami wskaźnika aktywności społecznej w skali województwa (choć średnimi w skali ogólnopolskiej) charakteryzują się powiaty z jego części północnej.

12 Edukacja i wykształcenie
Regularnie rośnie procent Małopolan z wykształceniem wyższym W 2008 roku wyniósł 15,5%. (wzrost o 0,5% w stosunku do 2007 r.) W roku 2008 udział mieszkańców z wykształceniem w wyższym w Polsce – 15,3% Poziom wykształcenia i kwalifikacji zawodowych właścicieli gospodarstw rolnych w Małopolsce należy do najniższych w kraju. W województwie regularnie rośnie procent Małopolan z wykształceniem wyższym i w 2008 roku wyniósł 15,5%. Wzrost o 0,5% w stosunku do 2007 r. W roku 2008 udział mieszkańców z wykształceniem w wyższym w Polsce – 15,3% Wykres przygotowano w oparciu o BAEL. W momencie tworzenia Oceny sytuacji na rynku pracy nie były dostępne dane za IV kw Z tego powodu struktura wykształcenia bazuje na danych średniorocznych za rok 2008. Powrót w trybie prezentacji ze slajdu ukrytego do slajdu głównego dot. edukacji poprzez hiperłącze w prawym dolnym rogu. Ocena roczna 2009 12

13 Problemy z rekrutacją pracowników*
Z badania wynika iż: spośród pracodawców obecnie poszukujących pracowników połowa ma problemy ze znalezieniem odpowiednich kandydatów najbardziej poszukiwane na rynku pracy zawody to: tynkarz, lakiernik, hydraulik, monter, dekarz, sprzedawca, spawacz, mechanik, operator obrabiarek do metali, fryzjer, kucharz, pracownik socjalny, pracownik informacji naukowej, elektryk, elektronik, kreślarz. * Raport z badania MORPiE „Pracodawca-Rynek-Pracownik, kwiecień 2010 r.

14 Rynek pracy a potrzeby przedsiębiorców
Ocena małopolskiego rynku pracy przez zagranicznych inwestorów*: Małopolski rynek pracy został oceniony korzystnie, zwłaszcza pod względem podaży pracowników Wysoki odsetek kadry z wyższym wykształceniem ¾ inwestycji trafiło do KOM Niedobór pracowników wykwalifikowanych niższego szczebla Słaba znajomość języków obcych wśród kadry technicznej Duży rynek zbytu Dobra dostępność komunikacyjna Krakowa i zachodniej części województwa Wysoka atrakcyjność przyrodnicza i krajobrazowa regionu Istnienie gęstej sieci powiązań zewnętrznych Niewielka podaż atrakcyjnych gruntów inwestycyjnych, duże rozdrobnienie działek Bardzo słaba dostępność komunikacyjna wschodniej i południowej części województwa, konkurencja sąsiadujących województw * Badanie MOG „Inwestycje zagraniczne w Małopolsce 2008”

15 Potrzeby informacyjne przedsiębiorców*
* Badanie MOG „ Identyfikacja potrzeb informacyjnych małopolskich przedsiębiorców (…)” IX 2009 r.

16

17 Strategia UE 2020 jako inspiracja i wyzwanie dla regionów
UE 2020 – 3 PRIORYTETY Rozwój inteligentny: rozwój gospodarki opartej na wiedzy i innowacji Rozwój zrównoważony: wspieranie gospodarki efektywniej korzystającej z zasobów, bardziej przyjaznej środowisku i bardziej konkurencyjnej Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu: wspieranie gospodarki o wysokim poziomie zatrudnienia, zapewniającej spójność społeczną i terytorialną

18 Nieograniczone możliwości
Wizja: MAŁOPOLSKA 2020 Nieograniczone możliwości Małopolska regionem wiedzy i aktywności, silnym tożsamością i aspiracjami swoich mieszkańców, świadomie czerpiącym z zasobów dziedzictwa i przestrzeni regionalnej, tworząc szanse na rozwój ludzi i gospodarki, jako atrakcyjne miejsce życia, pracy i spędzania wolnego czasu

19 STRATEGIA – MAŁOPOLSKA 2020
MISJA REGIONU Efektywne wykorzystywanie unikalnych potencjałów regionalnych do budowania przewagi konkurencyjnej w wymiarze krajowym i europejskim Poprawa spójności przestrzennej regionu dla zwiększenia konkurencyjności gospodarczej oraz spójności społecznej Bezpieczeństwo i sprawne zarządzanie regionem dla poprawy jakości życia i promocji wizerunku regionu

20 Nieograniczone możliwości
MAŁOPOLSKA 2020 KAPITAŁ INTELEKTUALNY I GOSPODARKA WIEDZY AKTYWNOŚĆ ZAWODOWA I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ DZIEDZICTWO I PRZEMYSŁY CZASU WOLNEGO INFASTRUKTURA DLA DOSTĘPNOŚCI KOMUNIKACYJNEJ KOM I INNE OBSZARY FUNKCJONALNE ROZWÓJ MIAST I ZESPOŁÓW MIEJSKICH ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGICZNE, ZDROWOTNE I SPOŁECZNE Nieograniczone możliwości ZARZĄDZANIE ROZWOJEM WOJEWÓDZTWA

21 Komplementarność wsparcia szkolnictwa zawodowego
Działanie 9.2 PO KL Wsparcie uczniów i szkół zawodowych Działanie 9.4 PO KL Wsparcie kadry pedagogicznej szkół zawodowych Projekt systemowy (2010 – 2014) Projekt systemowy Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce 70% Dodatkowe uprawnienia zawodowe 30% Wsparcie kompetencji kluczowych 21 21

22 Myśl przewodnia projektu
Uczniowie Szkoły Podniesienie kompetencji zawodowych Rozwój kompetencji kluczowych oczekiwanych przez pracodawców Doskonalenie umiejętności w zakresie planowania kariery i funkcjonowania na rynku pracy Pracodawcy Zajęcia pozaszkolne dopasowane do profilu kształcenia uczniów Zajęcia wzmacniające i rozwijające kompetencje uczniów Większa konkurencyjność szkół Możliwość włączenia się w proces edukacyjny ucznia Możliwość ukształtowania przyszłego pracownika wg oczekiwań POROZUMIENIE 22 22

23 Ogólne cele projektu: podniesienie atrakcyjności i jakości oferty kształcenia zawodowego w Małopolsce poprzez wdrożenie co najmniej 200 programów rozwojowych szkół zawodowych; wzmocnienie kształcenia zawodowego w głównych dla województwa branżach; dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy; doposażenie w ramach projektu szkół kształcących zawodowo w województwie w niezbędny do jego realizacji sprzęt techno-dydaktyczny; zmiana świadomości młodych mieszkańców małopolski na temat kształcenia zawodowego. 23 23

24 Branże, które zostaną objęte wsparciem
1. Turystyczno-gastronomiczna 2. Budowlana 3. Mechaniczno-mechatroniczna 4. Informatyczno - elektroniczna 5. Rolno - przetwórcza 6. Społeczno-medyczna 7. Usługowa 24

25 Instytucja Pośrednicząca dla Komponentu Regionalnego PO KL
Instytucja Zarządzająca MRPO Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Polityki Regionalnej Wielicka 72, Kraków tel. (012) Fax. (012) Instytucja Wdrażająca Komponent Regionalny PO KL Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie Plac Na Stawach 1, Kraków tel. (012) fax. (012) 25


Pobierz ppt "„Modernizacja systemu kształcenia kadr szkół zawodowych”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google