Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

26 maja 2010 r. Roman Ciepiela Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Wyzwania dla Małopolski 2020 Modernizacja systemu kształcenia kadr szkół zawodowych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "26 maja 2010 r. Roman Ciepiela Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Wyzwania dla Małopolski 2020 Modernizacja systemu kształcenia kadr szkół zawodowych."— Zapis prezentacji:

1 26 maja 2010 r. Roman Ciepiela Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Wyzwania dla Małopolski 2020 Modernizacja systemu kształcenia kadr szkół zawodowych Tarnów - 26 maja 2010 r.

2 Gospodarka Małopolski Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 407 tys. osób w Małopolsce zatrudnienie było o 1,2% wyższe niż w 2008 w Polsce nastąpił spadek zatrudnienia o 1,2% Wzrost wynagrodzeń o 3,4% w ujęciu rocznym Wzrost liczby podmiotów gospodarczych do 314 tys. jednostek Wzrost obrotów handlu detalicznego

3 Gospodarka Małopolski

4 DYNAMIKA3,4 %10,3 % Gospodarka Małopolski W okresie I-XI2009 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w Małopolsce wyniosło 2 988,78 zł. (zwiększyło się w ujęciu rocznym o 3,4%) W Polsce dynamika wzrostu wynagrodzeń wynosiła 4,5%. Wzrost płac w Małopolsce uwidocznił się szczególnie w: górnictwie i wydobywaniu (o 21,9%), administrowaniu i działalności wspierającej (o 11,2%), wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (o 6,6%). Spadek płac w omawianym okresie w regionie odnotowano w budownictwie (o 0,3%).

5 Gospodarka Małopolski 12 400 firm

6 Gospodarka Małopolski Spadek produkcji sprzedanej przemysłu w 2009 roku (o 10% do roku 2008) Firmy doświadczały skutków spowolnienia gospodarczego Niższa wydajność pracy mierzona produkcją sprzedaną na jednego zatrudnionego Wzrost stopy bezrobocia Negatywna ocena koniunktury gospodarczej przez przedsiębiorców Wg przedsiębiorców* ryzyko prowadzenia działalności gospodarczej w roku 2009 wzrosło ze względu na: Koszty prowadzenia działalności gospodarczej Kryzys gospodarczy w świecie Wzrost konkurencyjności Zatory płatnicze Osłabienie popytu w Polsce Kurs Euro do złotego * Badanie MOG Wpływ spowolnienia gospodarczego na kondycje małopolskich przedsiębiorstw

7 Bezrobocie Bezrobocie w Małopolsce wzrosło o 2,2 pkt. procentowego (z 7,5% do 9,7%). Bezrobocie w Polsce wzrosło o 2,4 pkt. procentowego (z 9,5% do 11,9%). Liczba osób bezrobotnych w Małopolsce wzrosła o 32,9% w stosunku do roku 2008 i wyniosła na koniec XII 2009 130 tys. os. W tym samym czasie liczba osób bezrobotnych w Polsce wyniosła 1 892,7 tys., wzrost o 28,4% w porównaniu do 2008.

8 Zgłoszenia zwolnień grupowych Zwolnienia zrealizowane Średnio realizowanych jest 60% zgłoszonych zwolnień grupowych Zwolnienia grupowe z przyczyn zakładów pracy w Małopolsce 1999-2009 W 2009 do PUP zgłoszono zwolnienia grupowe dot. 6 714 osób. Pracę w wyniku zwolnień grupowych utraciło łącznie 5498 osób. Liczba ta obejmuje również osoby, które utraciły zatrudnienie w ramach zwolnień zgłoszonych w roku 2008. W 2009 roku zrealizowanych zostało 81% zgłoszonych zwolnień grupowych. Główne branże realizujące zwolnienia: hutnictwo, przemysł farmaceutyczny, maszynowy, transport, produkcja chemiczna, bankowość.

9 Przedsiębiorczość i jej dynamika na obszarach wiejskich Liczba podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców obszarów wiejskich w wieku produkcyjnym 2003-2008 (%) 4 typy obszarów: strefa podmiejska Krakowa i powiat tatrzański wysokie nasycenie podmiotami gospodarczymi oraz wzrostem ich liczby powiaty: limanowski, nowosądecki i gorlicki niewielka liczba podmiotów, ale bardzo dynamiczny wzrost powiaty graniczące z województwem śląskim (oświęcimski, chrzanowski i olkuski) wysokie nasycenie podmiotami oraz słaba dynamika ich przyrostu powiaty z północno- wschodniej części regionu (dąbrowski, tarnowski, brzeski) najniższe wartości w całym województwie oraz spadek liczby podmiotów

10 Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich Najwyższym poziomem przedsiębiorczości w 2008 r. charakteryzowały się gminy z powiatów: krakowskiego, wielickiego, wadowickiego, olkuskiego oraz tatrzańskiego duży rynek (Kraków, konurbacja śląska), wykwalifikowana siła robocza, dobra dostępność komunikacyjna i rozwinięta infrastruktura, niższe ceny gruntów w porównaniu z miastem (inwestycje związane z produkcją, usługami i handlem), rozwój podmiotów współpracujących z przedsiębiorstwami z Krakowa i konurbacji śląskiej, atrakcyjność turystyczna (szczególnie w powiecie tatrzańskim)

11 Aktywność społeczna i ekonomiczna Aktywność społeczna mieszkańców - jeden z głównych czynników wspierających rozwój gospodarczy W skali ogólnopolskiej województwo małopolskie wraz z podkarpackim charakteryzuje się najwyższymi wartościami aktywności społecznej. Poziom aktywności społecznej w stosunku do aktywności ekonomicznej charakteryzuje się dużą stabilnością przestrzenno-czasową Małopolska regionem, w którym wszystkie trzy formy członkostwa (kluby sportowe, koła zainteresowań i zespoły artystyczne) osiągnęły wysokie wartości. Najwyższą aktywnością społeczną wyróżniają się mieszkańcy z terenów beskidzkich, w szczególności powiaty: limanowski, nowosądecki i gorlicki. Najniższymi wartościami wskaźnika aktywności społecznej w skali województwa (choć średnimi w skali ogólnopolskiej) charakteryzują się powiaty z jego części północnej.

12 Regularnie rośnie procent Małopolan z wykształceniem wyższym W 2008 roku wyniósł 15,5%. (wzrost o 0,5% w stosunku do 2007 r.) W roku 2008 udział mieszkańców z wykształceniem w wyższym w Polsce – 15,3% Poziom wykształcenia i kwalifikacji zawodowych właścicieli gospodarstw rolnych w Małopolsce należy do najniższych w kraju. Edukacja i wykształcenie

13 Problemy z rekrutacją pracowników* * Raport z badania MORPiE Pracodawca-Rynek-Pracownik, kwiecień 2010 r. Z badania wynika iż: spośród pracodawców obecnie poszukujących pracowników połowa ma problemy ze znalezieniem odpowiednich kandydatów najbardziej poszukiwane na rynku pracy zawody to: tynkarz, lakiernik, hydraulik, monter, dekarz, sprzedawca, spawacz, mechanik, operator obrabiarek do metali, fryzjer, kucharz, pracownik socjalny, pracownik informacji naukowej, elektryk, elektronik, kreślarz.

14 Rynek pracy a potrzeby przedsiębiorców Ocena małopolskiego rynku pracy przez zagranicznych inwestorów*: * Badanie MOG Inwestycje zagraniczne w Małopolsce 2008 Małopolski rynek pracy został oceniony korzystnie, zwłaszcza pod względem podaży pracowników Wysoki odsetek kadry z wyższym wykształceniem Niedobór pracowników wykwalifikowanych niższego szczebla Słaba znajomość języków obcych wśród kadry technicznej Duży rynek zbytu Dobra dostępność komunikacyjna Krakowa i zachodniej części województwa Wysoka atrakcyjność przyrodnicza i krajobrazowa regionu Istnienie gęstej sieci powiązań zewnętrznych Niewielka podaż atrakcyjnych gruntów inwestycyjnych, duże rozdrobnienie działek Bardzo słaba dostępność komunikacyjna wschodniej i południowej części województwa, konkurencja sąsiadujących województw ¾ inwestycji trafiło do KOM

15 Potrzeby informacyjne przedsiębiorców* POTRZEBY INFORMACYJNE W ZAKRESIE 1. Koniunktury gospodarczej 2. Rynku pracy 3. Możliwych ulg i dotacji inwestycyjnych 4. Możliwego wsparcia administracyjnego i organizacyjnego procesu inwestycyjnego 5. Możliwego wsparcia rozwoju eksportu 6. Możliwego wsparcia działalności innowacyjnej 7. Obowiązującego prawa i planowanych zmian prawnych 8. Możliwości nawiązania współpracy z uczelniami i jednostkami BR 9. Prowadzonej polityki rozwoju gosp. przez władze regionalne i lokalne * Badanie MOG Identyfikacja potrzeb informacyjnych małopolskich przedsiębiorców (…) IX 2009 r.

16

17 Strategia UE 2020 jako inspiracja i wyzwanie dla regionów Rozwój zrównoważony: Rozwój zrównoważony: wspieranie gospodarki efektywniej korzystającej z zasobów, bardziej przyjaznej środowisku i bardziej konkurencyjnej Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu: Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu: wspieranie gospodarki o wysokim poziomie zatrudnienia, zapewniającej spójność społeczną i terytorialną Rozwój inteligentny: Rozwój inteligentny: rozwój gospodarki opartej na wiedzy i innowacji UE 2020 – 3 PRIORYTETY

18 wiedzyaktywności Małopolska regionem wiedzy i aktywności, tożsamościąaspiracjami silnym tożsamością i aspiracjami swoich mieszkańców, dziedzictwa i przestrzeni regionalnej świadomie czerpiącym z zasobów dziedzictwa i przestrzeni regionalnej, ludzi i gospodarkiżyciapracy spędzania wolnego czasu tworząc szanse na rozwój ludzi i gospodarki, jako atrakcyjne miejsce życia, pracy i spędzania wolnego czasu Wizja: MAŁOPOLSKA 2020 Nieograniczone mo ż liwo ś ci

19 STRATEGIA – MAŁOPOLSKA 2020 MISJA REGIONU unikalnych potencjałów regionalnych Efektywne wykorzystywanie unikalnych potencjałów regionalnych do budowania przewagi konkurencyjnej w wymiarze krajowym i europejskim spójności przestrzennej Poprawa spójności przestrzennej regionu dla zwiększenia konkurencyjności gospodarczej oraz spójności społecznej Bezpieczeństwo i sprawne zarządzanie regionem Bezpieczeństwo i sprawne zarządzanie regionem dla poprawy jakości życia i promocji wizerunku regionu

20 MAŁOPOLSKA 2020 Nieograniczone mo ż liwo ś ci ZARZĄDZANIE ROZWOJEM WOJEWÓDZTWA

21 Komplementarność wsparcia szkolnictwa zawodowego Działanie 9.2 PO KL Wsparcie uczniów i szkół zawodowych Działanie 9.4 PO KL Wsparcie kadry pedagogicznej szkół zawodowych Projekt systemowy ( 2010 – 2014) Projekt systemowy Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce 70% Dodatkowe uprawnienia zawodowe 30% Wsparcie kompetencji kluczowych

22 Możliwość włączenia się w proces edukacyjny ucznia Możliwość ukształtowania przyszłego pracownika wg oczekiwań Podniesienie kompetencji zawodowych Rozwój kompetencji kluczowych oczekiwanych przez pracodawców Doskonalenie umiejętności w zakresie planowania kariery i funkcjonowania na rynku pracy Zajęcia pozaszkolne dopasowane do profilu kształcenia uczniów Zajęcia wzmacniające i rozwijające kompetencje uczniów Większa konkurencyjność szkół Szkoły Pracodawcy Uczniowie POROZUMIENIE Myśl przewodnia projektu

23 Ogólne cele projektu: podniesienie atrakcyjności i jakości oferty kształcenia zawodowego w Małopolsce poprzez wdrożenie co najmniej 200 programów rozwojowych szkół zawodowych; wzmocnienie kształcenia zawodowego w głównych dla województwa branżach; dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy; doposażenie w ramach projektu szkół kształcących zawodowo w województwie w niezbędny do jego realizacji sprzęt techno-dydaktyczny; zmiana świadomości młodych mieszkańców małopolski na temat kształcenia zawodowego.

24 1. Turystyczno-gastronomiczna 2. Budowlana 4. Informatyczno - elektroniczna 3. Mechaniczno-mechatroniczna 5. Rolno - przetwórcza 7. Usługowa 6. Społeczno-medyczna Branże, które zostaną objęte wsparciem

25 Instytucja Pośrednicząca dla Komponentu Regionalnego PO KL Instytucja Zarządzająca MRPO Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Polityki Regionalnej Wielicka 72, 30 - 552 Kraków e-mail: pokl@malopolska.mw.gov.pl tel. (012) 29 90 700 Fax. (012) 29 90 726 Instytucja Wdrażająca Komponent Regionalny PO KL Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie Plac Na Stawach 1, 30-107 Kraków e-mail: efs@wup-krakow.pl tel. (012) 424 07 37 fax. (012) 422 97 85


Pobierz ppt "26 maja 2010 r. Roman Ciepiela Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Wyzwania dla Małopolski 2020 Modernizacja systemu kształcenia kadr szkół zawodowych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google