Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PLANOWANIE ENERGETYCZNE W GMINACH WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PLANOWANIE ENERGETYCZNE W GMINACH WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO"— Zapis prezentacji:

1 PLANOWANIE ENERGETYCZNE W GMINACH WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
MAZOWIECKIE BIURO PLANOWANIA REGIONALNEGO W WARSZAWIE Oddział Terenowy w Siedlcach PLANOWANIE ENERGETYCZNE W GMINACH WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Urszula Gadomska Warszawa, 27 listopada 2007 r.

2 ZAOPATRZENIE W CIEPŁO W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM
MAZOWIECKIE BIURO PLANOWANIA REGIONALNEGO W WARSZAWIE Oddział Terenowy w Siedlcach ZAOPATRZENIE W CIEPŁO W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM zbiorowo realizowane tylko lokalnie (co najwyżej na poziomie gminy lub związku gmin) scentralizowane systemy ciepłownicze na obszarach o wysokiej gęstości zaludnienia (centra miast, osiedla wielorodzinne) najczęściej używane paliwo stałe skojarzona produkcja ciepła na znaczącą skalę w: Warszawie, Siedlcach i Ostrołęce

3 ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM
MAZOWIECKIE BIURO PLANOWANIA REGIONALNEGO W WARSZAWIE Oddział Terenowy w Siedlcach ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM źródła energii elektrycznej - elektrownie na Mazowszu (Kozienice, Ostrołęka) oraz zewnętrzne, źródła lokalne w systemach dystrybucyjnych obszaru (największe -elektrociepłownie warszawskie) deficyt energii elektrycznej, szczególnie w północnej części województwa system przesyłowy - zasilanie Mazowsza i tranzyt energii na północ kraju, niedostatecznie rozbudowany w północnej i wschodniej części województwa, brak połączeń pierścieniowych szczególnie zagrażający zasilaniu Warszawy systemy dystrybucyjne - zły stan techniczny na obszarach peryferyjnych (około 40% na terenach wiejskich)

4 ZAOPATRZENIE W GAZ ZIEMNY W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM
MAZOWIECKIE BIURO PLANOWANIA REGIONALNEGO W WARSZAWIE Oddział Terenowy w Siedlcach ZAOPATRZENIE W GAZ ZIEMNY W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM źródło gazu - import z Rosji system przesyłowy - zasilanie Mazowsza i tranzyt gazu na zachód i północ kraju poprzez „pierścień warszawski” systemy dystrybucyjne - słabo rozwinięte na obszarach peryferyjnych (70% sieci w obszarze metropolitalnym Warszawy) rozbudowa systemu przesyłowego i systemów dystrybucyjnych na obszarach peryferyjnych uzależniona od opłacalności ekonomicznej gazyfikacji

5 UCZESTNICY PROCESU PLANOWANIA ENERGETYCZNEGO
MAZOWIECKIE BIURO PLANOWANIA REGIONALNEGO W WARSZAWIE Oddział Terenowy w Siedlcach UCZESTNICY PROCESU PLANOWANIA ENERGETYCZNEGO WG USTAWY Z DNIA 10 KWIETNIA 1997 R. PRAWO ENERGETYCZNE przedsiębiorstwo energetyczne - sporządzające dla obszaru swojego działania „plan rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na paliwa gazowe lub energię” gmina - opracowująca dla obszaru gminy lub jej części „założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe”, a w przypadku, gdy plany przedsiębiorstw energetycznych nie zapewniają ich realizacji „plan zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe” samorząd województwa - poprzez opiniowanie projektów założeń w zakresie koordynacji współpracy pomiędzy gminami i zgodności z polityką energetyczną państwa oraz badanie zgodności planów zaopatrzenia w energię i paliwa z polityką energetyczną państwa Prezes Urzędu Regulacji Energetyki – poprzez uzgadnianie projektów planów rozwoju przedsiębiorstw energetycznych, po zasięgnięciu opinii właściwego miejscowo zarządu województwa

6 ZAAWANSOWANIE GMIN WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
MAZOWIECKIE BIURO PLANOWANIA REGIONALNEGO W WARSZAWIE Oddział Terenowy w Siedlcach ZAAWANSOWANIE GMIN WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W OPRACOWYWANIU DOKUMENTÓW PLANOWANIA ENERGETYCZNEGO Projekty założeń do planów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe gmin (23%) Projekty planów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe 4 plany w 2 gminach: - m. st. Warszawa – 3 obszary - m. Siedlce – 1 obszar Ponadto 4 miasta sporządziły projekty planów tylko w zakresie zaopatrzenia w ciepło – co nie spełnia wymogów ustawowych . BRAK INFORMACJI O UCHWALENIU WW. DOKUMENTÓW

7 MAZOWIECKIE BIURO PLANOWANIA REGIONALNEGO W WARSZAWIE
Oddział Terenowy w Siedlcach PROJEKTY ZAŁOŻEŃ DO PLANÓW ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE GMIN WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO SPORZĄDZONE DO LISTOPADA 2007 ROKU dokumenty sporządzane od roku 1999, najwięcej w latach , w 2007 roku tylko 1 opracowanie (jedne z pierwszych miasta: Siedlce, Radom i Ostrołęka) kilka miast posiada już drugą edycję założeń (Siedlce, Radom, Mława) rozkład przestrzenny świadczy nie tylko o aktywności samorządów gminnych, lecz także firm opracowujących założenia część przedstawionych do zaopiniowania dokumentów nie spełniała wymogów ustawowych poziom merytoryczny opracowań jest bardzo zróżnicowany

8 CELE POLITYKI ENERGETYCZNEJ POLSKI DO 2025 ROKU
MAZOWIECKIE BIURO PLANOWANIA REGIONALNEGO W WARSZAWIE Oddział Terenowy w Siedlcach CELE POLITYKI ENERGETYCZNEJ POLSKI DO ROKU zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego kraju wzrost konkurencyjności gospodarki i jej efektywności energetycznej ochrona środowiska przed negatywnymi skutkami działalności energetycznej

9 KIERUNKI POLITYKI ENERGETYCZNEJ POLSKI
MAZOWIECKIE BIURO PLANOWANIA REGIONALNEGO W WARSZAWIE Oddział Terenowy w Siedlcach KIERUNKI POLITYKI ENERGETYCZNEJ POLSKI W ZAKRESIE ZAOPATRZENIA W CIEPŁO umacnianie lokalnego charakteru zaopatrzenia w ciepło zwiększanie sprawności wytwarzania energii zmniejszenie strat energii w przesyle i dystrybucji wdrożenie systemów zarządzania popytem na energię w celu zwiększenia efektywności jej wykorzystania i zmniejszenia zapotrzebowania PLANOWANE ROZWIĄZANIA W ANALIZOWANYCH PROJEKTACH ZAŁOŻEŃ zaopatrzenie w ciepło realizowane na poziomie gminy lub związku gmin wprowadzanie skojarzonej produkcji ciepła i energii elektrycznej kontynuowanie procesów termomodernizacji budynków oraz remontów systemów grzewczych (źródeł i sieci) określanie obszarów objętych zbiorczym systemem ciepłowniczym

10 KIERUNKI POLITYKI ENERGETYCZNEJ POLSKI
MAZOWIECKIE BIURO PLANOWANIA REGIONALNEGO W WARSZAWIE Oddział Terenowy w Siedlcach KIERUNKI POLITYKI ENERGETYCZNEJ POLSKI W ZAKRESIE ZAOPATRZENIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ rozwój systemów przesyłowych rozbudowa i modernizacja sieci dystrybucyjnych zmniejszenie strat energii w przesyle i dystrybucji rozwój źródeł energii w celu pokrycia wzrastającego zapotrzebowania PLANOWANE ROZWIĄZANIA W ANALIZOWANYCH PROJEKTACH ZAŁOŻEŃ Warszawa - problem zagrożenia awarią systemową Warszawskiego Węzła Elektroenergetycznego, konieczność rozbudowy sieci najwyższych napięć modernizacja, zwiększenie przepustowości i rozbudowa systemów dystrybucyjnych kablowanie sieci w miastach skojarzona produkcja energii elektrycznej i ciepła budowa odnawialnych źródeł energii

11 KIERUNKI POLITYKI ENERGETYCZNEJ POLSKI
MAZOWIECKIE BIURO PLANOWANIA REGIONALNEGO W WARSZAWIE Oddział Terenowy w Siedlcach KIERUNKI POLITYKI ENERGETYCZNEJ POLSKI W ZAKRESIE ZAOPATRZENIA W PALIWA GAZOWE zmiana struktury nośników energii rozwój systemów przesyłowych rozbudowa i modernizacja sieci dystrybucyjnych PLANOWANE ROZWIĄZANIA W ANALIZOWANYCH PROJEKTACH ZAŁOŻEŃ rozbudowa systemu przesyłowego i dystrybucyjnego zwiększenie wykorzystania gazu na cele grzewcze Sochaczew (największe z niezgazyfikowanych miast województwa) - planowane zapewnienie warunków opłacalności ekonomicznej doprowadzenia gazociągu Otwock - planowane wykorzystanie sprężonego gazu ziemnego CNG w transporcie wewnętrznym i komunikacji miejskiej

12 KIERUNKI POLITYKI ENERGETYCZNEJ POLSKI
MAZOWIECKIE BIURO PLANOWANIA REGIONALNEGO W WARSZAWIE Oddział Terenowy w Siedlcach KIERUNKI POLITYKI ENERGETYCZNEJ POLSKI W ZAKRESIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII (OZE) wsparcie wykorzystania odnawialnych źródeł energii wykorzystanie biomasy do produkcji energii elektrycznej i ciepła zwiększenie wykorzystania małej energetyki wodnej rozwój energetyki wiatrowej PLANOWANE ROZWIĄZANIA W ANALIZOWANYCH PROJEKTACH ZAŁOŻEŃ wysoki koszt instalacji barierą powszechnego stosowania - planowane wsparcie finansowe OZE szczególnie pożądane na terenach wiejskich - duże możliwości własnej produkcji paliw: stałych (biomasa - drewno, słoma, torf), ciekłych (alkohole, oleje roślinne) i gazowych (biogaz) oraz wykorzystania energii odnawialnej(geotermalnej, wiatrowej, słonecznej, wodnej, odpadowej)

13 MAZOWIECKIE BIURO PLANOWANIA REGIONALNEGO W WARSZAWIE
Oddział Terenowy w Siedlcach miejskie przedsiębiorstwa ciepłownicze - wykorzystywanie biomasy pozyskiwanej w wyniku współpracy z sąsiednimi gminami wiejskimi oraz biogazu wytwarzanego w procesach fermentacji odpadów komunalnych i osadu czynnego z oczyszczalni ścieków, w Warszawie ponadto bezpośrednie spalanie odpadów oraz odzyskiwanie ciepła wód chłodzących z elektrociepłowni na potrzeby odladzania ulic, mostów i stadionów sportowych niekorzystne (nizinne) położenie Mazowsza do lokalizacji elektrowni wodnych, jedyne planowane elektrownie wodne – miasto Otwock na projektowanym zbiorniku retencyjnym na rzece Świder duże możliwości pozyskania energii wiatru, lecz planowana farma wiatrowa tylko w gminie Grudusk powiat ciechanowski większość województwa mazowieckiego położona na wodach geotermalnych, wiele gmin deklaruje zamiar przeprowadzenia badań i opracowań specjalistycznych nt. możliwości ich wykorzystania stosowanie kolektorów słonecznych w obiektach o dużym zapotrzebowaniu ciepłej wody np. hotelach, szpitalach, basenach

14 KIERUNKI POLITYKI ENERGETYCZNEJ POLSKI W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA
MAZOWIECKIE BIURO PLANOWANIA REGIONALNEGO W WARSZAWIE Oddział Terenowy w Siedlcach KIERUNKI POLITYKI ENERGETYCZNEJ POLSKI W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA dostosowanie obiektów spalania paliw do wymogów prawa w zakresie dopuszczalnych emisji zanieczyszczeń zmiana struktury nośników energii PLANOWANE ROZWIĄZANIA W ANALIZOWANYCH PROJEKTACH ZAŁOŻEŃ modernizacja i instalowanie urządzeń oczyszczających w źródłach energii zmiana czynników grzewczych na rzecz proekologicznych likwidacja kotłowni lokalnych w miastach na rzecz rozbudowy systemów ciepłowniczych wykorzystywanie energii odnawialnej

15 PODSUMOWANIE - NOWE KIERUNKI ROZWOJU ENERGETYKI
MAZOWIECKIE BIURO PLANOWANIA REGIONALNEGO W WARSZAWIE Oddział Terenowy w Siedlcach PODSUMOWANIE - NOWE KIERUNKI ROZWOJU ENERGETYKI EFEKTYWNE GOSPODAROWANIE ENERGIĄ SKOJARZONA PRODUKCJA CIEPŁA I ENERGII ELEKTRYCZNEJ ROZWÓJ ŹRÓDEŁ LOKALNYCH WYKORZYSTANIE ENERGII ODNAWIALNEJ szansą na: - zmniejszenie zapotrzebowania na energię - znaczące obniżenie kosztów zaopatrzenia w energię - zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego - ochronę środowiska przed negatywnymi skutkami działalności energetycznej czyli realizację celów polityki energetycznej państwa.

16 www.mbpr.pl Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie
Warszawa ul. Lubelska 13 tel. (022) ; fax Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie Oddział Terenowy w Siedlcach Siedlce ul. Pułaskiego 19/21 tel. (025) ; fax

17 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "PLANOWANIE ENERGETYCZNE W GMINACH WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO"

Podobne prezentacje


Reklamy Google