Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Autor ŻYWOTÓW ŚWIĘTYCH POLSKICH, Piotr Skarga ( 1536-1612) pisa ł : za panowania cesarz ó w Dyjoklecjana i Maksymijana, w onym czasie prześladowaniu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Autor ŻYWOTÓW ŚWIĘTYCH POLSKICH, Piotr Skarga ( 1536-1612) pisa ł : za panowania cesarz ó w Dyjoklecjana i Maksymijana, w onym czasie prześladowaniu."— Zapis prezentacji:

1

2

3

4

5 Autor ŻYWOTÓW ŚWIĘTYCH POLSKICH, Piotr Skarga ( 1536-1612) pisa ł : za panowania cesarz ó w Dyjoklecjana i Maksymijana, w onym czasie prześladowaniu w mieście LAUREAKU (LORCH w Austrii), starosta AKWILINUS pojmał czterdzieści żołnierz ó w chrześcijan, kt ó re długimi i wielkimi mękami i więzieniem do bałwochwalstwa przymuszał. Rotmistrz Floryjan dobrowolnie dołączył, był bity kijami, torturowany ogniem i ostrym żelazem targany. Na koniec utopić w rzece ANIZU albo EWOSU rozkazał. Wielki kamień szyji uwiązali i zepchęli do rzeki. Ciało bronił orzeł, aż we śnie uczciwa kobieta WALERYJA dowiedziała się o miejscu i tam dotarła i ciało ukryła w chruście na wozie, przewiozła i pogrzebała. Miejsce zasłynęło cudami i sławiło FLORYJANA jako świętego.

6 Co dzisiaj wiemy o św. FLORIANIE? Urodzi ł si ę w 250 roku naszej ery w miejscowo ś ci ZEISELMANER – Dolna Austria. By ł organizatorem i dow ó dc ą oddzia ł ó w ga ś niczych, zgin ął 4 maja 304 roku. JEST PATRONEM - STRA ŻAKÓW HUTNIKÓW

7 GARNCARZY I KOMINIARZY

8 PIEKARZY

9 JEST TE Ż PATRONEM G Ó RNEJ AUSTRII, miasta LINZ i miasta CHORZOWA, GDZIE OBECNIE S Ą JEGO RELIKWIE. DNIA 19 pa ź dziernika 1993r. KONGREGACJA DO SPRAW KULTU BO Ż EGO PRZY STOLICY APOSTOLSKIEJ NADA Ł A MIASTU CHORZ Ó W PATRONA Ś WI Ę TEGO FLORIANA.

10 BRAMA FLORIA Ń SKA W KRAKOWIE

11 WRACAMY DO SŁÓW KS. PIOTRA SKARGI : KAZIMIERZ (z pó ź niejszym przydomkiem SPRAWIEDLIWY 1138-1194), SYN BOLESŁAWA KRZYWOUSTEGO, POPROSIŁ POPRZEZ POSŁÓW PAPIE Ż A LUCYJUSZA III, ABY MU KO Ś CI M Ę CZENNIKA DO POLSKI POSŁAŁ. PRZEZ SIEDEM MIL TOWARZYSZY Ł PROCESJI DUCHOWIE Ń STWA DO KO Ś CIO Ł A NA WAWELU. KONIE WIOZ Ą CE BISKUPA Z RELIKWIAMI PRZEJE Ż DZAJ Ą C PRZEZ KLEPARZ, STAN ĘŁ Y W MIEJSCU I Ż ADNA SI Ł A ICH NIE MOG Ł A RUSZY Ć. STWIERDZONO, Ż E W ŁAŚ NIE TUTAJ TRZEBA WYBUDOWA Ć KO ŚC I Ó Ł I CZCI Ć Ś WI Ę TEGO FLORYJANA.

12 NALE Ż Y PAMI Ę TA Ć Ż E : W DAWNYCH CZASACH MIELI Ś MY BARDZO DOBRYCH BUDOWNICZYCH, KT Ó RZY BUDOWALI DOMY, OSADY I MIASTA, ……… ALE Z DREWNA. POTRZEBNY. BOGACI LUDZIE BUDOWALI KAMIENNE BUDOWLE, LECZ I TE DOMY MIA Ł Y FRAGMENTY DREWNIANE. WYSTARCZY Ł A ISKRA - --- I PO Ż AR. Ś WI Ę TY FLORIAN BY Ł BARDZO

13

14 - rze ź ba drewniana polichromowana z XVIII wieku, w ko ś ciele pomocniczym Matki Boskiej Bolesnej / Wa ł brzych.

15 Rze ź ba ś w. Floriana w ko ś ciele pw. Anio ł ó w Str ó ż ó w Wa ł brzych. W ko ś cio ł ach: KRAJAN Ó W, DUSZNIKI ZDR Ó J, KUDOWA – CZERMNA, BRZOZOWICE, LEWIN K Ł ODZKI, K Ł ODZKO, STRZEGOM.

16 S Ą TE Ż RZE Ź BY PIASKOWCOWE: w Ś WIDNICY (w Rynku i przed KATEDR Ą), w K ł odzku, w L ą dku Zdroju i Dusznikach Zdroju. OBRAZY OLEJNE NA P Ł Ó TNIE W KO Ś CIO Ł ACH: Henryk ó w, Szalej ó w G ó rny, Wojb ó rz. W najbli ż szym otoczeniu nie ma ko ś cio ł a parafialnego pod wezwaniem ś w. FLORIANA, S Ą dwa ko ś cio ł y filialne : Ś WIECKO z rze ź b ą w o ł tarzu g ł ó wnym, STARK Ó WEK (ZBUDOWANY W 1562 r.) z obrazem olejnym na p ł ó tnie. Na terenie Dolnego Ś l ą ska jest wiele pami ą tek kultu religijnego - wspomnianych wy ż ej, to tylko skromne przypomnienie.

17

18 NA Ś WI Ę TEGO FLORIANA PO Ż AR – GROZA ZA Ż EGNANA DZI Ś Ś WI Ę TUJEMY DZIE Ł O STRA Ż AKA. Dla niego nie dziwna Ż YWIO Ł OWA DRAKA STOI NA STRA Ż Y LUDNO Ś CI BEZPIECZE Ń STWA. POMOCN Ą D Ł O Ń DAJE W RAZIE NIEBEZPIECZ Ń STWA. WI Ę C DZI Ś NA JEGO CZE ŚĆ WIWATYJEMY, UK Ł ON Ó W WDZI Ę CZNO Ś CI Z SERCA PODARUJEMY.

19

20 opracowa Ł NA DZIE Ń 24 marca 2012 r. – Janusz proci Ń ski.


Pobierz ppt "Autor ŻYWOTÓW ŚWIĘTYCH POLSKICH, Piotr Skarga ( 1536-1612) pisa ł : za panowania cesarz ó w Dyjoklecjana i Maksymijana, w onym czasie prześladowaniu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google