Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ochotnicze Straże Pożarne

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ochotnicze Straże Pożarne"— Zapis prezentacji:

1 Ochotnicze Straże Pożarne
Zasady finansowania

2 Podstawa prawna funkcjonowania
Ustawa z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. Nr poz. 594 z późn.zm.). Ustawa z dnia 7 kwietnia 1998 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001r. Nr 79 poz. 855). Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz ze zm.) Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 ze zm.). Ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76 poz. 694 z późn. zm.). Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tj. Dz. U. z 2002 Nr 147 poz z późn. zm.). Rozporządzenie MZiOS z dnia 19 stycznia 1993 r. w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzania okresowych bezpłatnych badań lekarskich członków ochotniczych straży pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych (Dz.U. z 1993 r. Nr 10 poz. 48). Rozporządzenie MSWiA z dnia 24 grudnia 2003 r. w sprawie przyznawania świadczeń odszkodowawczych strażakom jednostek ochrony przeciwpożarowej i członkom ochotniczej straży pożarnej z tytułu uszczerbku na zdrowiu albo szkody w mieniu, a w przypadku ich śmierci przyznawania odszkodowań członkom ich rodzin (Dz.U. z 2004 r. Nr 1 poz.6).

3 Wydatkowanie środków publicznych
Bezpośrednie ponoszenie wydatków w trybie ustawy o ochronie przeciwpożarowej Zakup usług przez OSP jako stowarzyszenie Dotacje w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Dotacje na zasadach art.32 ust. 3b ustawy o ochronie przeciwpożarowej W innych trybach w formie dotacji o ile przepisy szczególne tak stanowią Poprzez zakup usług od OSP przez jednostkę samorządu terytorialnego

4 INNE FORMY WSPARCIA Użyczanie sprzętu Udzielanie pożyczek
Udzielanie poręczeń Przekazywanie innego majątku gminnego do użytkowania na podstawie umowy cywilnoprawnej

5 OSP jako stowarzyszenie
Ochotnicza Straż Pożarna jest jednostką umundurowaną, wyposażoną w specjalistyczny sprzęt, przeznaczoną w szczególności do walki z pożarami, z klęskami żywiołowymi lub innymi miejscowymi zagrożeniami. OSP działa w oparciu o przepisy ustawy – Prawo o stowarzyszeniach. Szczegółowe zadania i organizację OSP określa statut.

6 STATUT OSP Statut stowarzyszenia określa w szczególności:
Nazwę stowarzyszenia. Teren działania i siedzibę stowarzyszenia. Cele i sposoby ich realizacji. Sposoby nabywania i utraty członkostwa. Władze stowarzyszenia. Sposób uzyskiwania środków finansowych oraz ustanowienia składek członkowskich. Zasady dokonywania zmian w statucie. Sposób rozwiązania stowarzyszenia.

7 Ochrona przeciwpożarowa w statucie
Wszelkie sprawy dotyczące ochrony przeciwpożarowej określone w statucie OSP wymagają uzgodnienia z Komendantem Powiatowym (Miejskim) Państwowej Straży Pożarnej właściwym ze względu na teren działania

8 Władze stowarzyszenia
Najwyższą władzą stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków. Stowarzyszenie (OSP) jest obowiązane posiadać zarząd i organ kontroli wewnętrznej. Stowarzyszenie uzyskuje osobowość prawną i może rozpocząć działalność z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego. Jest ono dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych.

9 Rachunkowość w OSP ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW
z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej. (Dz. U. z dnia 30 listopada 2001 r. Nr 137, poz. 1539).

10 Kogo wg rozporządzenia dotyczy obowiązek prowadzenia rachunkowości
1) stowarzyszeń, 2) (1) (uchylony), 3) związków zawodowych, 4) organizacji pracodawców, 5) izb gospodarczych, 6) fundacji, 7) organizacji dobroczynności i opieki społecznej, 8) przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych.

11 Zastosowanie ustawy o rachunkowości
Art.. 2 pkt 7 jednostek niewymienionych w pkt 1-6, jeżeli otrzymują one na realizację zadań zleconych dotacje lub subwencje z budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub funduszów celowych - od początku roku obrotowego, w którym dotacje lub subwencje zostały im przyznane.

12 Wyłączenie Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r Nr 8 poz. 60, z późn. zm) Art. 3. Ilekroć w ustawie jest mowa o: 4) księgach podatkowych - rozumie się przez to księgi rachunkowe, podatkową księgę przychodów i rozchodów, ewidencje oraz rejestry, do których prowadzenia, do celów podatkowych, na podstawie odrębnych przepisów, obowiązani są podatnicy, płatnicy lub inkasenci,

13 Zwolnienie podatkowe Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. (Dz. U. z 2000r Nr 54, poz. 654 z późn zm.) „Art. 17. 1. Wolne od podatku są: 4d) dochody jednostek organizacyjnych Ochotniczej Straży Pożarnej - w części przeznaczonej na cele statutowe; w tym zakresie jednostki te nie mają obowiązku prowadzenia dokumentacji wymaganej przez przepisy Ordynacji podatkowej,

14 Zasady ogólne prowadzenia rachunkowości
Jednostki obowiązane są stosować przyjęte zasady (politykę) rachunkowości, rzetelnie i jasno przedstawiając sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy. Zdarzenia, w tym operacje gospodarcze, ujmuje się w księgach rachunkowych i wykazuje w sprawozdaniu finansowym zgodnie z ich treścią ekonomiczną.

15 Rachunkowość jednostki obejmuje
1) przyjęte zasady (politykę) rachunkowości, 2) prowadzenie, na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych, ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym, 3) okresowe ustalanie lub sprawdzanie drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów, 4) wycenę aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego, 5) sporządzanie sprawozdań finansowych, 6) gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą, 7) poddanie badaniu i ogłoszenie sprawozdań finansowych w przypadkach przewidzianych ustawą.

16 Odpowiedzialność kierownika jednostki na gruncie ustawy o rachunkowości
Kierownik jednostki ponosi odpowiedzialność za wykonywanie obowiązków w zakresie rachunkowości określonych ustawą, w tym z tytułu nadzoru, również w przypadku, gdy określone obowiązki w zakresie rachunkowości - z wyłączeniem odpowiedzialności za przeprowadzenie inwentaryzacji w formie spisu z natury - zostaną powierzone innej osobie za jej zgodą. Przyjęcie odpowiedzialności przez inną osobę powinno być stwierdzone w formie pisemnej. W przypadku gdy kierownikiem jednostki jest organ wieloosobowy, a nie została wskazana osoba odpowiedzialna, odpowiedzialność ponoszą wszyscy członkowie tego organu.

17 Zasada ciągłości polityki rachunkowości
Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości należy stosować w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, wyceny aktywów i pasywów, w tym także dokonywania odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych, ustalania wyniku finansowego i sporządzania sprawozdań finansowych tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne. Wykazane w księgach rachunkowych na dzień ich zamknięcia stany aktywów i pasywów należy ująć w tej samej wysokości, w otwartych na następny rok obrotowy księgach rachunkowych.

18 Założenie kontynuacji działalności
Przy stosowaniu przyjętych zasad (polityki) rachunkowości przyjmuje się założenie, że jednostka będzie kontynuowała w dającej się przewidzieć przyszłości działalność w niezmniejszonym istotnie zakresie, bez postawienia jej w stan likwidacji lub upadłości, chyba że jest to niezgodne ze stanem faktycznym lub prawnym. Ustalając zdolność jednostki do kontynuowania działalności, kierownik jednostki uwzględnia wszystkie informacje dostępne na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego, dotyczące dającej się przewidzieć przyszłości, obejmującej okres nie krótszy niż jeden rok od dnia bilansowego.

19 Przychody i koszty W księgach rachunkowych jednostki należy ująć wszystkie osiągnięte, przypadające na jej rzecz przychody i obciążające ją koszty związane z tymi przychodami dotyczące danego roku obrotowego, niezależnie od terminu ich zapłaty.

20 Polityka rachunkowości
Księgi rachunkowe prowadzi się w języku polskim i w walucie polskiej. Jednostka powinna posiadać dokumentację opisującą w języku polskim przyjęte przez nią zasady (politykę) rachunkowości, a w szczególności dotyczące: 1) określenia roku obrotowego i wchodzących w jego skład okresów sprawozdawczych, 2) metod wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego, 3) sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym co najmniej: a) zakładowego planu kont, ustalającego wykaz kont księgi głównej, przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń, zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi głównej, b) wykazu ksiąg rachunkowych, a przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych przy użyciu komputera - wykazu zbiorów danych tworzących księgi rachunkowe na informatycznych nośnikach danych z określeniem ich struktury, wzajemnych powiązań oraz ich funkcji w organizacji całości ksiąg rachunkowych i w procesach przetwarzania danych, c) opisu systemu przetwarzania danych, a przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych przy użyciu komputera - opisu systemu informatycznego, zawierającego wykaz programów, procedur lub funkcji, w zależności od struktury oprogramowania, wraz z opisem algorytmów i parametrów oraz programowych zasad ochrony danych, w tym w szczególności metod zabezpieczenia dostępu do danych i systemu ich przetwarzania, a ponadto określenie wersji oprogramowania i daty rozpoczęcia jego eksploatacji,

21 Polityka rachunkowości
4) systemu służącego ochronie danych i ich zbiorów, w tym dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych i innych dokumentów stanowiących podstawę dokonanych w nich zapisów. 2. Kierownik jednostki ustala w formie pisemnej i aktualizuje dokumentację, o której mowa w ust. 1. 3.[17] W sprawach nieuregulowanych przepisami ustawy, przyjmując zasady (politykę) rachunkowości, jednostki mogą stosować krajowe standardy rachunkowości wydane przez Komitet Standardów Rachunkowości. W przypadku braku odpowiedniego standardu krajowego, jednostki, inne niż wymienione w art. 2 ust. 3, mogą stosować MSR.

22 Treść ksiąg rachunkowych
Księgi rachunkowe obejmują zbiory zapisów księgowych, obrotów (sum zapisów) i sald, które tworzą: 1) dziennik, 2) księgę główną, 3) księgi pomocnicze, 4) zestawienia: obrotów i sald kont księgi głównej oraz sald kont ksiąg pomocniczych, 5) wykaz składników aktywów i pasywów (inwentarz).

23 Zadania burmistrza, wójta w zakresie koordynacji
Wójt (burmistrz, prezydent miasta) koordynuje funkcjonowanie krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na obszarze gminy w zakresie ustalonym przez wojewodę. Zadanie to może być wykonywane przy pomocy komendanta gminnego ochrony przeciwpożarowej, jeżeli komendant taki został zatrudniony przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta), albo przy pomocy komendanta gminnego związku ochotniczych straży pożarnych.

24 OSP jako szczególne stowarzyszenie
Ochotnicza straż pożarna i związek ochotniczych straży pożarnych funkcjonują w oparciu o przepisy ustawy - Prawo o stowarzyszeniach. Ochotnicza straż pożarna jest jednostką umundurowaną, wyposażoną w specjalistyczny sprzęt, przeznaczoną w szczególności do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi lub innymi miejscowymi zagrożeniami. Szczegółowe zadania i organizację ochotniczej straży pożarnej i ich związku określa statut.

25 Uprawnienia strażaków OSP
Strażakowi jednostki ochrony przeciwpożarowej, a także członkowi ochotniczej straży pożarnej, zwanemu dalej "osobą poszkodowaną", który w związku z udziałem w działaniach ratowniczych lub ćwiczeniach doznał uszczerbku na zdrowiu lub poniósł szkodę w mieniu, przysługuje: 1) jednorazowe odszkodowanie w razie doznania stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, 2) renta z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, 3) odszkodowanie z tytułu szkody w mieniu.

26 Członkowie rodziny strażaka OSP
Członkom rodziny osoby poszkodowanej, która zmarła wskutek okoliczności, o których mowa w ust. 1, przysługuje: 1) jednorazowe odszkodowanie z tytułu śmierci osoby poszkodowanej, 2) renta rodzinna, 3) odszkodowanie z tytułu szkody w mieniu.

27 Zasada ustalania odszkodowania
Jednorazowe odszkodowania, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1, przysługują na zasadach określonych dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej w wysokości kwot ustalanych na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych i są wypłacane przez podmioty ponoszące koszty funkcjonowania jednostki ochrony przeciwpożarowej.

28 Renty- zasada ogólna Przysługują:
osobom poszkodowanym będącym członkami ochotniczych straży pożarnych oraz członkom ich rodzin - na zasadach, w trybie i wysokości określonych w przepisach o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach,

29 Odszkodowania za szkody w mieniu
ustala i wypłaca, podmiot ponoszący koszty funkcjonowania jednostki ochrony przeciwpożarowej na podstawie przepisów o odszkodowaniach przysługujących w związku ze służbą w Państwowej Straży Pożarnej. Odszkodowanie przysługujące osobie poszkodowanej lub członkowi rodziny osoby poszkodowanej będącej członkiem jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego ustala i wypłaca właściwy komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej.

30 Zasady ustalenia wysokości odszkodowania
w razie utraty lub całkowitego zniszczenia mienia odszkodowanie ustala się według ceny zakupu obowiązującej w czasie ustalania odszkodowania, z uwzględnieniem stopnia zużycia mienia, w razie uszkodzenia mienia odszkodowanie stanowi równowartość przywrócenia go do stanu sprzed wypadku; jeżeli jednak stopień uszkodzenia jest znaczny albo koszty naprawy przekroczyłyby wartość uszkodzonego mienia, wypłaca się odszkodowanie w wysokości określonej w pkt 1. Osobie poszkodowanej, której świadczenia odszkodowawcze, o których mowa w ust. 1, przysługują także z tytułu stosunku pracy lub służby albo ubezpieczenia społecznego lub majątkowego, przyznaje się jedno świadczenie wybrane przez zainteresowanego.

31 Ekwiwalent pieniężny Członek ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę, otrzymuje ekwiwalent pieniężny. Wysokość ekwiwalentu ustala rada gminy w drodze uchwały.

32 Wysokość ekwiwalentu Wysokość ekwiwalentu, o którym mowa w ust. 1, nie może przekraczać 1/175 przeciętnego wynagrodzenia, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych za każdą godzinę udziału w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym

33 Ekwiwalent nie przysługuje
Ekwiwalent, nie przysługuje członkowi ochotniczej straży pożarnej za czas nieobecności w pracy, za który zachował wynagrodzenie. Członkowie ochotniczych straży pożarnych, za czas nieobecności w pracy zachowują przewidziane w odrębnych przepisach uprawnienie do innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą. 5. W przypadku zbiegu świadczeń, przysługujących na podstawie odrębnych przepisów stosuje się przepisy korzystniejsze.

34 Badania lekarskie Członek ochotniczej straży pożarnej biorący bezpośredni udział w działaniach ratowniczych ma prawo do okresowych bezpłatnych badań lekarskich.

35 Przekazywanie sprzętu OSP
Państwowa Straż Pożarna jest obowiązana do przekazywania nieodpłatnie technicznie sprawnego, zbędnego sprzętu i urządzeń ochotniczym strażom pożarnym, po zasięgnięciu opinii właściwego zarządu wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.

36 Zakładowe straże pożarne lub zakładowe służby ratownicze mogą przekazywać nieodpłatnie sprawny technicznie, zbędny sprzęt i urządzenia Zarządowi Głównemu Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz ochotniczym strażom pożarnym pozostającym poza strukturami związku.

37 Koszty wyposażenia OSP
Koszty wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej jednostek ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w art. 15 pkt 1a-5 i 8, ponoszą podmioty tworzące te jednostki. Koszty wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej ochotniczej straży pożarnej ponosi gmina, z zastrzeżeniem art. 35 ust. 1.

38 Obowiązki gminy Gmina ma również obowiązek:
1) bezpłatnego umundurowania członków ochotniczej straży pożarnej, 2) ubezpieczenia w instytucji ubezpieczeniowej członków ochotniczej straży pożarnej i młodzieżowej drużyny pożarniczej; ubezpieczenie może być imienne lub zbiorowe nieimienne, 3) ponoszenia kosztów okresowych badań lekarskich, o których mowa w art. 28 ust. 6.

39 OSP nie funkcjonujące z wykorzystaniem mienia gminy
Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do ochotniczej straży pożarnej funkcjonującej w budynku, obiekcie lub na terenie niebędącym własnością, nieużytkowanym bądź niezarządzanym przez gminę.

40 Gminny komendant Ochrony Przeciwpożarowej
Wójt (burmistrz, prezydent miasta) może zatrudnić komendanta gminnego ochrony przeciwpożarowej. Na stanowisku komendanta gminnego ochrony przeciwpożarowej może być także zatrudniony komendant gminny związku ochotniczych straży pożarnych.

41 INNE DOTACJE Jednostki samorządu terytorialnego mogą przekazywać ochotniczym strażom pożarnym środki pieniężne w formie dotacji.

42 Budżet Państwa a OSP Budżet państwa uczestniczy w kosztach funkcjonowania jednostek ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w art. 15 pkt 2-6 i 8, jeżeli jednostki te działają w ramach krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.

43 Inne koszty funkcjonowania OSP pokrywane z budżetu państwa warunkowo
Inne koszty funkcjonowania ochotniczych straży pożarnych i ich związków, związane z ochroną przeciwpożarową, pokrywane są z budżetu państwa, o ile na podstawie odrębnych przepisów zostaną przekazane gminom jako zadania zlecone. Wysokość kosztów, określana jest corocznie przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych i przekazywana ochotniczym strażom pożarnym lub ich związkom.

44 Wykorzystanie środków własnych OSP
Nieruchomości, środki transportu, urządzenia i sprzęt pozostający w dyspozycji ochotniczej straży pożarnej lub ich związku mogą być, z zastrzeżeniem wynikającym z przepisu art. 33 ust. 1, odpłatnie wykorzystywane do innych społecznie użytecznych celów, określonych w statucie ochotniczej straży pożarnej lub ich związku. 2. Środki uzyskane z tytułu, o którym mowa w ust. 1, stanowią dochody własne ochotniczej straży pożarnej lub ich związku.

45 VAT Art. 41. 1. Stawka podatku wynosi 23 %, z zastrzeżeniem ust. 2-12, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. 2. Dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 8 %, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.  Stawkę podatku, o której mowa w ust. 2, stosuje się do dostaw na terytorium kraju towarów wymienionych w poz załącznika nr 3 do ustawy, dla jednostek ochrony przeciwpożarowej, przeznaczonych na cele ochrony przeciwpożarowej.

46 Samochody Sprzęt przewozowo-samochodowy:
1) pożarnicze samochody specjalne i specjalistyczne (gaśnicze, rozpoznawcze, drabiny samochodowe, techniczne, chemiczne, ekologiczne, dźwigi i podnośniki, cysterny, sanitarki) oraz fabrycznie wykonane i oznakowane pojazdy straży pożarnej, 2) sprzęt pływający, statki pożarnicze, łodzie, pontony i silniki oraz statki powietrzne dla ratownictwa i gaszenia pożarów.

47 Środki łączności 1) radiotelefony różnych typów wraz z osprzętem,
2) sprzęt łączności przewodowej, 3) zestawy komputerowe z urządzeniami peryferyjnymi, oprogramowanie, 4) urządzenia dyspozytorskie i aparatownie, 5) zestawy antenowe, 6) sprzęt do radiowej łączności trankingowej.

48 Materiały i środki wyposażenia specjalistycznego
1) sprzęt ochrony osobistej: kombinezony, kamizelki, pasy ratunkowe i okulary, 2) aparaty oddechowe z maskami, 3) sprzęt burzący: piły spalinowe i elektryczne, rozpieracze i poduszki hydrauliczne, młoty pneumatyczne, narzędzia hydrauliczne uniwersalne, siekierołomy, 4) zapory pływające i sprzęt do likwidacji zagrożeń

49 Materiały i środki wyposażenia specjalistycznego
ekologicznych i chemicznych: pompy chemiczne do paliw, kwasów lub ługów, separatory i skimery olejowe wraz z oprzyrządowaniem, 5) wykrywacze gazów, temperatury i bezruchu, radiometry, pirometry, kamery termowizyjne, 6) urządzenia oddymiające i zadymiające, 7) wytwornice, agregaty i generatory pianowe, 8) prądownice strażackie, działka wodne i wodno-pianowe,

50 INNE urządzenia i Materiały
9) podręczny sprzęt gaśniczy: gaśnice, agregaty gaśnicze, hydronetki, tłumnice, bosaki, szafki hydrantowe, 10) węże pożarnicze (ssawne i tłoczne) oraz armatura wodna: łączniki, zbieracze, zasysacze, stojaki hydrantowe, rozdzielacze, zwijadła, zbiorniki wolno stojące, 11) drabiny pożarnicze przenośne: przystawne, wysuwane i zestawiane, 12) sprężarki, ładowarki i przetłaczarki do butli gazowych wysokociśnieniowych, 13) sprzęt ratowniczy: aparaty, skokochrony, wory, rękawy, linki ratownicze, ratowniczy sprzęt wysokogórski i dla płetwonurków, 14) chemiczne środki gaśnicze, sorbenty, neutralizatory i odkażacze, środki zwilżające i modyfikujące, 15) sprzęt kontrolno-pomiarowy stanowisk badawczych,

51 CD…. 16) pompy i autopompy pożarnicze,
17) agregaty prądotwórcze i oświetleniowe oraz siłownie energetyczne, 18) sprzęt i środki do uszczelniania i ograniczania przemieszczania się materiałów niebezpiecznych.

52 Wyposażenie zabezpieczające
1) pojazdy i samochody specjalistyczne: kasyna polowe, chłodnie, piece piekarskie polowe, urządzenia dezynfekcyjno-kąpielowe, łaźnie polowe, przyczepy, naczepy i kontenery pożarnicze wraz z wyposażeniem, 2) polowe wyposażenie gastronomiczne: kuchnie polowe, termosy polowe, polowe podgrzewacze i rozdzielacze wody, namioty sypialne, techniczne i do kuchni polowych, kasyna polowe, garnki, menażki, niezbędniki, 3) wyposażenie samochodów sanitarnych

53 Materiały pędne i smary
paliwa i smary z wyłączeniem wyrobów objętych podatkiem akcyzowym

54 Pozostałe towary Pozostałe towary:
1) urządzenia szkolno-treningowe: trenażery, ścieżki biegowe, urządzenia wydolnościowe i do pomiaru masy ciała, drobny sprzęt sportowy oraz przeszkody i urządzenia torów ćwiczeń sportowo-pożarniczych, 2) umundurowanie, odzież specjalna i ochronna, wyekwipowanie osobiste strażaka państwowej straży pożarnej według obowiązujących norm i wyposażenie specjalistyczne strażaka oraz odznaki, odznaczenia i dystynkcje, 3) wyposażenie stacji diagnostycznych, stacji przeciwdymowych-przeciwgazowych, warsztatów łączności i ćwiczebnych komór gazowych, 4) urządzenia sygnalizacyjno-ostrzegawcze do oznakowania pojazdów uprzywilejowanych w ruchu i terenów akcji ratowniczo-gaśniczych, 5) podwozia oraz nadwozia samochodowe i przyczepy pod zabudowę na pojazdy dla straży pożarnej

55 DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO I WOLONTARIAT W RAMACH OSP

56 PODSTAWOWE POJĘCIA Działalnością pożytku publicznego jest działalność społecznie użyteczna, prowadzona przez organizacje pozarządowe w sferze zadań publicznych określonych w ustawie Organizacjami pozarządowymi są, niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, osoby prawne lub jednostki nieposiadające osobowości prawnej utworzone na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacje i stowarzyszenia Działalność pożytku publicznego może być prowadzona także przez: 1) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego; 2) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.

57 WYŁĄCZENIA PODMIOTOWE ZE STOSOWANIA KONKURSÓW OFERT
 Przepisów działu II ustawy nie stosuje się do: 1) partii politycznych; 2) związków zawodowych i organizacji pracodawców; 3) samorządów zawodowych; 4) fundacji, których jedynym fundatorem jest Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego, chyba że: a) przepisy odrębne stanowią inaczej, b) majątek tej fundacji nie jest w całości mieniem państwowym, mieniem komunalnym lub mieniem pochodzącym z finansowania środkami publicznymi w rozumieniu ustawy o finansach publicznych lub c) fundacja prowadzi działalność statutową w zakresie nauki, w szczególności na rzecz nauki; 5) fundacji utworzonych przez partie polityczne; 6) klubów sportowych będących spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 81, poz. 889, z późn. zm.). Przepisów rozdziału 2 działu II nie stosuje się do zlecania realizacji zadań w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą finansowanych ze środków budżetu państwa w części, której dysponentem jest Szef Kancelarii Senatu. Do zlecania realizacji zadań, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o działalności pożytku publicznego, stosuje się przepisy o pomocy społecznej.

58 SFERA ZADAŃ PUBLICZNYCH OBJĘTYCH USTAWĄ
Sfera zadań publicznych, o której mowa w ustawie, obejmuje zadania w zakresie: pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; zapewnienia zorganizowanej opieki byłym żołnierzom zawodowym, którzy uzyskali uprawnienie do emerytury wojskowej lub wojskowej renty inwalidzkiej, inwalidom wojennym i wojskowym oraz kombatantom; działalności charytatywnej; podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; działalności na rzecz mniejszości narodowych; ochrony i promocji zdrowia; działania na rzecz osób niepełnosprawnych;

59 INNE ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH USTAWY
promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy; upowszechniania i ochrony praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn; działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości; działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; nauki, edukacji, oświaty i wychowania; krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji; upowszechniania kultury fizycznej i sportu; ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;

60 POZOSTAŁE ZADANIA porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym; upowszechniania wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa; upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji; ratownictwa i ochrony ludności; pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą; upowszechniania i ochrony praw konsumentów; działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami; promocji i organizacji wolontariatu; działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-23.

61 KOMPETENCJA RM W ZAKRESIE KATALOGU ZADAŃ Z ART. 4 USTAWY
Rada Ministrów może określić, w drodze rozporządzenia, zadania w zakresie innym niż wymienione w ustawie jako należące do sfery zadań publicznych, kierując się ich szczególną społeczną użytecznością oraz możliwością ich wykonywania przez podmioty, spoza sektora finansów publicznych, w sposób zapewniający wystarczające zaspokajanie potrzeb społecznych.

62 ZASADA OGÓLNA WSPÓŁPRACY SAMORZĄDU Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
Organy administracji publicznej prowadzą działalność w sferze zadań publicznych, o której mowa w art. 4, we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3, prowadzącymi, odpowiednio do terytorialnego zakresu działania organów administracji publicznej, działalność pożytku publicznego w zakresie odpowiadającym zadaniom tych organów

63 FORMY WSPÓŁPRACY zlecania organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie; wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności i współdziałania w celu zharmonizowania tych kierunków; konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3, odpowiednio do zakresu ich działania, projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji; tworzenia wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, złożonych z przedstawicieli organizacji pozarządowych, podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 oraz przedstawicieli właściwych organów administracji publicznej.

64 ZASADY WSPÓŁPRACY pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa,
efektywności, uczciwej konkurencji jawności.

65 ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY
Uchwalany jest przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego Ma roczny charakter Jest wyznaczeniem kierunków współpracy z organizacjami pozarządowymi Zawiera określenie form współpracy i jej zasad

66 Działalność odpłatna i nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność ta musi stanowić działalność statutową organizacji Musi obejmować zadania z art. 4 ustawy Może mieć odpłatny lub nieodpłatny charakter Nie stanowi działalności gospodarczej Powinna mieć użyteczny społecznie charakter

67 Działalność odpłatna pożytku publicznego jako działalność gospodarcza
 Działalność odpłatna pożytku publicznego organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 stanowi działalność gospodarczą, jeżeli: Wynagrodzenie jest w odniesieniu do działalności danego rodzaju wyższe od tego, jakie wynika z kalkulacji bezpośrednich kosztów tej działalności, lub wynagrodzenie osób fizycznych z tytułu zatrudnienia przy wykonywaniu statutowej działalności nieodpłatnej oraz działalności odpłatnej przekracza 1,5-krotność przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w sektorze przedsiębiorstw ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni. Przez wynagrodzenie rozumie się wynagrodzenie z tytułu świadczenia pracy lub usług, niezależnie od sposobu nawiązania stosunku pracy lub rodzaju i treści umowy cywilnoprawnej z osobą fizyczną. Nie można prowadzić odpłatnej działalności pożytku publicznego i działalności gospodarczej w odniesieniu do tego samego przedmiotu działalności.

68 Rachunkowość w działalności pożytku publicznego
Działalność odpłatna i nieodpłatna wymaga rachunkowego wyodrębnienia w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów, rozrachunków oraz wyniku finansowego Organizacje pozarządowe muszą stosować zasady rachunkowości określone w rozporządzeniu z r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek nie będących spółkami handlowymi nieprowadzących działalności gospodarczej (Dz. U. z 2001 r. Nr 137, poz. 1539) Sporządzać bilans i rachunek wyników Prowadzić pełną rachunkowość oraz posiadać zakładowy plan kont Terminowo opłacać składki i składać deklaracje roczne CIT-8 Wprowadzić instrukcję obiegu dokumentów oraz ewidencję druków ścisłego zarachowania Rozważyć kwestię pozostania poza ewidencją podatników lub w ewidencji podatników VAT Posiadać własny pozostający w wyłącznym posiadaniu organizacji rachunek bankowy Prowadzić na bieżąco księgowość i księgi rachunkowe

69 Organy administracji publicznej:
FORMY PRZEKAZYWANIA ZADAŃ PUBLICZNYCH ORGANIZAJOM POZARZĄDOWYM DO REALIZACJI  Organy administracji publicznej: wspierają w sferze, o której mowa w art. 4, realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, prowadzące działalność statutową w danej dziedzinie; powierzają w sferze, o której mowa w art. 4, organizacjom oraz podmiotom wymienionym w pkt 1 realizację zadań publicznych Wspieranie oraz powierzanie, odbywa się po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert, chyba że przepisy odrębne przewidują inny tryb zlecania

70 UCZESTNICY OTWARTYCH KONKURSÓW OFERT
Organizacje pozarządowe Niezaliczone do sektora finansów publicznych Nie działające w celu osiągnięcia zysku Utworzone na podstawie ustaw Organizacje kościelne Związki wyznaniowe o uregulowanym prawnie statusie Stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego Jednostki organizacyjne podległe i nadzorowane przez organy administracji publicznej organizatorów konkursów Inne podmioty

71 WARUNKI ZASTOSOWANIA FORM POZAKONKURSOWYCH
Powierzenie, może nastąpić w innym trybie niż otwarty konkurs ofert jeżeli dane zadania można zrealizować efektywniej w inny sposób określony w odrębnych przepisach, w szczególności poprzez zakup usług na zasadach i w trybie określonych w przepisach o zamówieniach publicznych, przy porównywalności metod kalkulacji kosztów oraz porównywalności opodatkowania. Wspieranie oraz powierzanie zadań, może nastąpić na zasadach i w trybie ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. Nr 169, poz. 1420). Istnieją również inne tryby szczególne wynikające z odrębnych przepisów np. Ustawy o ochronie zabytków, o pomocy społecznej o systemie oświaty

72 MOŻLIWOŚCI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH NA ETAPIE PRZYGOTOWANIA KONKURSU
Możliwość złożenia oferty z własnej inicjatywy Na wszelkie zadania w sferze określonej w art. 4 ustawy Do organu właściwego miejscowo, rzeczowo i funkcjonalnie do zrealizowania danego zadania objętego ofertą Również na zadania realizowane dotychczas w inny sposób w tym przez jednostki podległe lub nadzorowane przez organ administracji publicznej Terminem dla złożenia oferty nie jest termin konkursu lecz rok budżetowy Możliwość dochodzenia przyczyn braku odpowiedzi na złożoną ofertę – 2 miesiące Niemożność zaskarżenia odpowiedzi gdyż nie ma ona formy decyzji administracyjnej Możliwość ponownego złożenia oferty na ogłoszony konkurs ofert Jedynie jednostki organizacyjne podległe i nadzorowane przez organ organizujący konkurs biorą w nim obowiązkowo udział bez prawa złożenia oferty

73 Elementy ogłoszenia otwartego konkursu ofert
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert powinno zawierać informacje o: rodzaju zadania; wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania; zasadach przyznawania dotacji; terminach i warunkach realizacji zadania; terminie składania ofert; terminie, trybie i kryteriach stosowanych przy dokonywaniu wyboru oferty; zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym, podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3, oraz jednostkom organizacyjnym podległym organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowanym

74 Obowiązek publikacji ogłoszenia
Ogłoszenie, zamieszcza się, w zależności od rodzaju zadania: w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim lub lokalnym Biuletynie Informacji Publicznej, w siedzibie organu administracji publicznej w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń Ogłoszenie może także nastąpić w inny sposób zapewniający dostęp podmiotów zainteresowanych do informacji, w szczególności poprzez wykorzystanie sieci teleinformatycznej Ogłoszenie musi nastąpić co najmniej z 30 dniowym wyprzedzeniem lub dłuższym

75 Elementy obowiązkowe oferty
Oferta, powinna zawierać w szczególności: szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji; termin i miejsce realizacji zadania publicznego; kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego; informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie; informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania, w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację danego zadania z innych źródeł; deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania Inne dodatkowe elementy istotne z punktu widzenia konkurencyjności oferty względem innych złożonych w konkursie

76 Zasady oceny ofert przez organ administracji publicznej
Organ administracji publicznej przy rozpatrywaniu ofert: ocenia możliwość realizacji zadania przez organizację pozarządową, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 oraz jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane; ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania; uwzględnia wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania Ma obowiązek ustosunkowania się w rozstrzygnięciu do spełnienia przez oferenta warunków zapisanych w ustawie oraz zapisanych w ogłoszeniu Ma obowiązek uzasadnić pisemnie dokonanie określonego wyboru oferty nawet jeśli w postępowaniu pozostała jedna organizacja albo wybrano własną jednostkę podległą lub nadzorowaną Rozstrzygnięcie nie jest decyzja administracyjną i nie podlega zaskarżeniu w administracyjnym toku instancji

77 Przekazanie środków W trybie ustawy ma formę dotacji
Następuje po podpisaniu umowy Objąć może również inne podmioty w niej wskazane jako podwykonawcy zadania Zmusza do wyodrębnienia dotacji i jej rozliczenia w ewidencji księgowej Obowiązek uwzględnienia w umowie art. 131 ust. 2 ustawy o finansach publicznych

78 Kryteria Kontroli wykorzystania dotacji
stanu realizacji zadania; efektywności, rzetelności i jakości wykonania zadania; prawidłowości wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania; prowadzenia dokumentacji określonej w przepisach prawa i w postanowieniach umowy Prawo kontroli przysługuje upoważnionym pracownikom j.s.t. w siedzibie organizacji oraz w miejscu realizacji zadania

79 Podstawy rozwiązania umowy z organizacją pozarządową
umowa może być rozwiązana na mocy porozumienia Stron w przypadku wystąpienia okoliczności, za które Strony nie ponoszą odpowiedzialności, a które uniemożliwiają wykonywanie umowy – na podstawie sporządzonego protokołu Umowa może być rozwiązana przez Zleceniodawcę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku: wykorzystywania udzielonej dotacji niezgodnie z przeznaczeniem, nieterminowego lub nienależytego wykonywania umowy, w tym w szczególności zmniejszenia zakresu rzeczowego realizowanego zadania, stwierdzonego na podstawie wyników kontroli oraz oceny realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych, jeżeli Zleceniobiorca przekaże część lub całość dotacji osobie trzeciej, pomimo że nie przewiduje tego niniejsza umowa, jeżeli Zleceniobiorca odmówi poddaniu się kontroli bądź w terminie określonym przez Zleceniodawcę nie doprowadzi do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości. Rozwiązując umowę, Zleceniodawca określi kwotę dotacji podlegającej zwrotowi w wyniku stwierdzenia okoliczności, o których mowa w ust. 1, wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, naliczanymi od dnia przekazania dotacji z budżetu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, termin jej zwrotu oraz nazwę i numer konta, na które należy dokonać wpłaty.

80 SPRAWOZDANIA Częściowe lub końcowe składane w terminie 30 dni od zakończenia realizacji zadania Obowiązek wydatkowania ostatnich środków faktycznie (nie zaciągnięcia zobowiązań) w terminie 14 dni od zakończenia obowiązywania umowy Zaciąganie zobowiązań do ostatniego dnia umowy Problem umów wieloletnich Sprawozdania tylko na wzorach ustawowych Jeśli częściowe to termin ich złożenia i okres za jaki mają być składane wynikać musi z umowy wprost Oświadczenia organizacji zastępują od stycznia 2005 r. wypisy z rejestrów

81 Wolontariat podstawowe pojęcia
Wolontariusz to osoba która ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego świadczenia odpowiadające świadczeniu pracy ale faktycznie jej nie stanowiące

82 Beneficjenci wolontariatu
organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 w zakresie ich działalności statutowej, w szczególności w zakresie działalności pożytku publicznego, organów administracji publicznej, z wyłączeniem prowadzonej przez nie działalności gospodarczej, jednostek organizacyjnych podległych organom administracji publicznej lub nadzorowanych przez te organy, z wyłączeniem prowadzonej przez te jednostki działalności gospodarczej

83 OBOWIĄZKI FORMALNE WOLONTARIUSZA
Pełnoletniość (ewentualnie 16 lat ukończone) Posiadanie kwalifikacji i spełnianie wymagań dla wykonywania określonego rodzaju pracy gdy wynika to z odrębnych przepisów Obowiązek zawarcia porozumienia z korzystającym z wolontariatu o zakresie wykonywanych prac Ponoszenia odpowiedzialności za wykonywaną pracę, ewentualnie odpowiedzialności odszkodowawczej

84 OBOWIĄZKI BENEFICJENTA WOLONTARIATU
informować wolontariusza o ryzyku dla zdrowia i bezpieczeństwa związanym z wykonywanymi świadczeniami oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami; zapewnić wolontariuszowi, na dotyczących pracowników zasadach określonych w odrębnych przepisach, bezpieczne i higieniczne warunki wykonywania przez niego świadczeń, w tym - w zależności od rodzaju świadczeń i zagrożeń związanych z ich wykonywaniem - odpowiednie środki ochrony indywidualnej; pokrywać, na dotyczących pracowników zasadach określonych w odrębnych przepisach, koszty podróży służbowych i diet. Korzystający może pokrywać, na dotyczących pracowników zasadach określonych w odrębnych przepisach, także inne niezbędne koszty ponoszone przez wolontariusza, związane z wykonywaniem świadczeń na rzecz korzystającego. Korzystający może pokrywać koszty szkoleń wolontariuszy w zakresie wykonywanych przez nich świadczeń określonych w porozumieniu, o którym mowa w art. 44 ust. 1. Obowiązek informacji o przysługujących wolontariuszowi prawach i obowiązkach Obowiązek ubezpieczenia NNW jeżeli wolontariat trwa do 30 dni Potwierdzenia na piśmie porozumienia z wolontariuszem (ponad 30 dni) Wydania mu opinii o przebiegu wolontariatu ewentualnie listu polecającego

85 OBOWIĄZKI FAKULTATYWNE BENEFICJENTA
Wolontariuszowi mogą przysługiwać świadczenia zdrowotne na zasadach przewidzianych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Wolontariuszowi przysługuje zaopatrzenie z tytułu wypadku przy wykonywaniu świadczeń, na podstawie odrębnych przepisów, Wolontariuszowi, który wykonuje świadczenia przez okres nie dłuższy niż 30 dni, korzystający zobowiązany jest zapewnić ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków


Pobierz ppt "Ochotnicze Straże Pożarne"

Podobne prezentacje


Reklamy Google