Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Systemiq platforma komunikacyjna VoIP efektywna komunikacja ze światem.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Systemiq platforma komunikacyjna VoIP efektywna komunikacja ze światem."— Zapis prezentacji:

1 Systemiq platforma komunikacyjna VoIP efektywna komunikacja ze światem

2 Platforma iqSystem kompleksowe rozwiązanie, należące do najnowocześ- niejszych rozwiązań techno- logii NGN (Next Generation Network), umożliwia szybkie i tanie wdrożenie usług telefonii IP w sieciach operatorów CATV, dostawców usług ISP, ope- ratorów telekomunikacyjnych oraz klientów korporacyj- nych.

3 Platforma iqSystem posiada architekturę typu softswitch, pozwala na realizowanie usług telefonicznych w sie- ciach LAN, WAN lub MAN, umożliwia migrację dotych- czasowych sieci informatycz- nych w kierunku uzyskania całkowitej konwergencji.

4 Platforma iqSystem pozwala na efektywne wykorzystanie istniejącej infrastruktuty informatycznej, umożliwia łatwe budowanie dróg awaryjnych oraz dublo- wanie kluczowych elemen- tów systemu zapewnia stabilną i nieza- wodną pracę.

5 Platforma iqSystem od strony publicznej sieci telekomunikacyjnej posiada interfejsy E1 z sygnalizacją DSS1 oraz SS7, od strony sieci informatycz- nych wspiera standardy SIP, H.323, MGCP, umożliwia zastosowanie róż- nych sygnalizacji w ramach jednorodnej sieci informa- tycznej.

6 Platforma iqSystem zarządzanie systemem z wykorzystaniem technologii internetowych połączonych z systemami bazodanowymi, zdalny i nieograniczony geograficznie dostęp, bezpieczny dostęp dla uprawnionych administra- torów, bez konieczności budowania dedykowanych stanowisk zarządzania.

7 Platforma iqSystem implementacja usług i stan- dardów zgodnych z wymaga- niami polskiego i europejskie- go rynku telekomunikacyj- nego, możliwość obsługi różnorod- nych terminali końcowych z zachowaniem jednorodnych dla klienta usług – bez względu na użytą sygnali- zację: SIP, H.323 czy MGCP.

8 iqMediaGateway główny węzeł komunikacyjny platformy iqSystem, pozwala na obsługę traktów E1 z sygnalizacją DSS1 lub SS7 do publicznej sieci telekomunikacyjnej oraz na komunikację z pozostałymi elementami systemu, odpowiada za generację zdarzeń billingowych.

9 iqManager umożliwia nadzór, zarządza- nie oraz archiwizację konfi- guracji systemu, dzięki architekturze klient – serwer realizuje stałą wymia- nę informacji z aplikacjami (serwerami), gwarantuje wysoką niezawod- ność oraz łatwość implemen- tacji nowych funkcjonalności czy usług.

10 iqGateway odpowiada za obsługę abonentów systemu, jego podstawowym zadaniem jest obsługa technologii SIP, H.323, MGCP lub SPAccess, obsługuje kodeki głosu G.711, G.723, G.729, GSM, iLBC.

11 iqBilling umożliwia rozliczanie zdarzeń billingowych oraz innych usług kreowanych w ofercie operatora, jedna baza klientów, jeden system rozliczeń, wiele usług, relacyjna baza danych, wielodostęp, skalowalność, oprogramowanie może być integrowane z funkcjonujący- mi modułami programowymi obsługującymi inne usługi.

12 iqVoiceMail moduł poczty głosowej, umożliwia osobie dzwoniącej pozostawienie wiadomości głosowej, właściciel telefonu ma moż- liwość odsłuchania pozosta- wionej wiadomości głosowej, nagranie osobistej zapowie- dzi, zarządzanie pozostawio- nymi wiadomościami.

13 iqServices posiada możliwość obsługi kont pre-paid oraz post-paid, konto może być kartą typu zdrapka, bądź numerem telefonicznym abonenta ko- rzystającego z usługi, dla pojedynczych kont klienta mogą być przypisywane limity i ograniczenia.

14 iqSoftPhone aplikacja umożliwiająca świadczenie usługi telefonii komputerowej zarówno w sieci operatora, jak i poza nią, np. w internecie, aplikacja rejestrowana jest w module iqGateway SPAccess, gwarantuje bezpieczeństwo realizowanej usługi, szyfro- wanie, autentykację aplikacji abonenta.

15 iqSoftPhone aplikacja posiada książkę telefoniczną, przyciski szyb- kiego wybierania, możliwość zmiany dzwonka oraz zaawansowane mechanizmy autoryzacji użytkownika.

16 Cyfrowe Systemy Telekomunikacyjne Sp. z o.o. Siedziba: 33-100 Tarnów, ul. Szkotnik 2 B tel. +48 14 637 66 20 fax +48 14 637 66 21 Oddział: 81-472 Gdynia, ul. Legionów 100 B/ 82 tel./fax +48 58 660 44 60 www.iqcst.com


Pobierz ppt "Systemiq platforma komunikacyjna VoIP efektywna komunikacja ze światem."

Podobne prezentacje


Reklamy Google