Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

+ Total Pallet Management Konsorcjum Aniemax Capital Sp. z o.o. i Partnerzy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "+ Total Pallet Management Konsorcjum Aniemax Capital Sp. z o.o. i Partnerzy."— Zapis prezentacji:

1 + Total Pallet Management Konsorcjum Aniemax Capital Sp. z o.o. i Partnerzy

2 + Schemat obrotu paletami

3 + Z ł o ż enie zamówienia na palety

4 + Transport i rozladunek palet

5 + Obieg palet - transport

6 + Magazynowanie palet u Klienta Sposob magazynowania palet !!!- obrazki – porownanie – 700 zgromadzonych palet ->odbior przez a.c. Odbior palet przez `konsorcjum po zgromadzeniu w Browarach po 700 palet

7 + Segregacja palet przez Konsorcjum Poczatek wspolpracy Procesowa wymiana zniszczonych i naprawa uszkodzonych palet posiadanych przez Klienta. Po segregacji Po kazdej dostawie palet do segregacji Konsorcjum tworzy protokol selekcyjny (ilosc palet w poszczegolnych grupach), na podstawie ktorego wystaniona zostaje faktura VAT. Konsorcjum wysyla fakture do wyznaczonej przez Klienta osoby (do 4 dni roboczych)

8 + Charakterystyka poszczegolnych grup palet Palety dobre Pracownicy Konsorcjum sa przeszkoleni w zakresie segregacji palet. Tylko palety spelniajace warunki Karty Oceny Palet opracowanej 10 pazdziernika 2008 roku przez PKN EPAL oraz ECR Polska sa dopuszczone do dalszego obrotu.

9

10 + Charakterystyka poszczegolnych grup palet Palety nadajace sie do naprawy Palety, ktore ulegly uszkodzeniu moga zostac naprawione. O mozliwosci naprawy uszkodzonych palet decyduja pracownicy Konsorcjum na podstawie Karty Oceny Palet: uszkodzenia dopuszczalne. Palety EUR po naprawie certyfikowane s ą specjalnym gwo ź dziem naprawczym na ś rodkowym wsporniku. W przypadku wymiany wsporników, nowe wygl ą daj ą nast ę puj ą co: Oznaczenie EPAL w owalu wraz z kropk ą w prawej, dolnej cz ęś ci wspornika. Brak oznacze ń, ale obligatoryjny gwó ź d ź certyfikuj ą cy wbity w ś rodku wspornika. Oznaczenie EUR w owalu wraz z kropk ą w prawej, dolnej cz ęś ci wspornika.

11 +

12 + Charakterystyka poszczegolnych grup palet Palety nie nadaj ą ce si ę do naprawy – nieklasyfikuj ą ce si ę jako palety EPAL Palety, które nie b ę d ą nadawa ł y si ę do naprawy i klasyfikacji jako palety EPAL b ę d ą przekwalifikowane na palety przemys ł owe lub b ę d ą utylizowane. Utylizacji b ę d ą podlega ć palety o uszkodzeniach nie dopuszczanych przez EPAL

13 +

14 + Odbior pustych palet od Klienta przez Konsorcjum Po zlo ż eniu 700 palet Klient, informuje Konsorcjum (drog ą telefoniczn ą lub online) o mo ż liwo ś ci odebrania palet Otrzymanie od Klienta zlecenia odbioru palet Wys ł anie przez Konsorcjum transportu po palety Wystawienie przez Klienta listu przewozowego Przekazanie listu kierowcy Transport palet do centrum segregacji Konsorcjum Przekazanie kopii listu przewozowego pracownikowi Konsorcjum Sprawdzenie przez pracownika Konsorcjum zgodno ś ci listu przewozowego z faktycznym stanem przywiezionych palet Przyjecie transportu

15 + Utylizacja odpadów Po przyj ę ciu przez Konsorcjum transportu z paletami s ą one segregowane Palety nadaj ą ce si ę tylko do utylizacji s ą wa ż one i wystawiana jest faktura VAT za odpady wraz z kwitkiem wagowym. Dokumenty te zostan ą przes ł ane do Klienta do 7 dni roboczych.

16 + Obieg dokumentow

17 + Wypo ż yczanie i wspó ł u ż ytkowanie palet Utworzony przez Konsorcjum portal E-Pallet Rent umo ż liwia wypo ż yczanie palet przez U ż ytkowników, którzy w danym momencie maja nieu ż ywane palety i chcieliby uwolni ć powierzchnie magazynowa oraz zamro ż ony kapita ł finansowy, Potrzebuj ą palet na dany okres czasu i zamiast ich zakupu chcieliby wypo ż yczy ć palety

18 Sprawdz ile mozesz zaoszczedzic http://www.aniemaxcapital.com/epalletrent/

19 Konsorcjum Aniemax Capital Sp. z o.o. i Partnerzy serdecznie zapraszaja do rozpoczecia wspolpracy. Osoba kontaktowa: Kielar-Ntuk Aneta; Ntuk Aniefiok Tel./Fax (32) 251-80-12 E-mail: palety@aniemaxcapital.com


Pobierz ppt "+ Total Pallet Management Konsorcjum Aniemax Capital Sp. z o.o. i Partnerzy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google