Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Poprawa sytuacji finansowej Chorągwi Stołecznej ZHP

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Poprawa sytuacji finansowej Chorągwi Stołecznej ZHP"— Zapis prezentacji:

1 Poprawa sytuacji finansowej Chorągwi Stołecznej ZHP
Dawid Pawłowski

2 Plan spotkania Referat Dyskusja Praca w grupach Pytania do Władz
Podsumowanie i Wnioski

3 Budżet Osobisty: Wynagrodzenie brutto: 1000 Podatek  -250 Pensja 750
„Koszty życia” – 600 Gotówka w ręcę (oszczędności) 150 (15%)

4 Budżet Osobisty: Firma: Wynagrodzenie brutto: 1000 Podatek  -250
Pensja 750 „Koszty życia” – 600 Gotówka w ręcę (oszczędności) 150 (15%) Sprzedaż 100 Koszty ze sprzedaży -25 Zysk brutto 75 OPEX – koszty operacyjne -45 Przychód przed podatkiem 30 Podatek -10 Zysk netto 20

5 Obecna sytuacja nie prowadziła rzetelnie ksiąg rachunkowych
nie ma pełnej dokumentacji potwierdzającej wartość majątku błędnie naliczanie VAT hufce nie usuwały nieprawidłowości na bieżąco lub nie były o nich informowane fundusze własne i środki trwałe, których wartość zawyżono (amortyzacja wpływała negatywnie na wynik) Do 2012 prowadzono kilka ksiąg głównych

6 Dalsze wnioski Zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe stanowią największy problem dla kondycji Roszczenia po poprzednikach utrudniają bieżącą efektywność finansową Niewspółmierne przychody do ponoszonych kosztów Majątek „nie pracuje” na kondycję finansową Chorągwi Niesprawna dyscyplina finansowa na poziomie hufców, Chorągwi – niska współodpowiedzialność Z finansowego punktu widzenia obecna sytuacja nie ma ekonomicznego uzasadnienia funkcjonowania Chorągwi

7 Koszty rodzajowe - wynagrodzenia (wynagrodzenia osobowe oraz wynagrodzenia bezosobowe); - usługi obce (outsourcing; łączności; bankowe; transportowe; internetowe i hostingowe); - zużycie materiałów (zużycie art. biurowych, paliwo); - ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia (obciążające Chorągiew Stołeczną ZHP składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy, wydatki na bhp i ochronę zdrowia); - podatki i opłaty (VAT, PIT, CIT, PCC); - pozostałe (podróże służbowe; ubezpieczenie majątkowe); - składki do GK; - obsługa długu (która powinna być wprowadzona); - amortyzacja (zużycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych).

8 Koszty wg. miejsca powstania
- administracyjne (koszty utrzymania i działania biura Chorągwi Stołecznej ZHP, obsługi długu oraz wynagrodzenia pracowników, reprezentacji, podatki i ubezpieczenia, funkcjonowania baz); - referatowe (koszty podróży służbowych, koszty działania zespołów wolontarystycznych); - działalności podstawowej (statutowe – realizacji misji ZHP, w tym składki członkowskie); - władz chorągwi (Rada Chorągwi Stołecznej, Komisja Rewizyjna Chorągwi Stołecznej, Sąd Harcerski Chorągwi Stołecznej, Komenda Chorągwi Stołecznej), oraz władz naczelnych (Rada Naczelna);

9 Koszty pośrednie i bezpośrednie
Koszty bezpośrednie: - koszty działalności podstawowej; - koszty władz chorągwi. Koszt pośrednie: - koszty referatowe; - koszty administracyjne.

10 Koszty pośrednie i bezpośrednie
Koszty bezpośrednie: - koszty działalności podstawowej; - koszty władz chorągwi. Koszt pośrednie: - koszty referatowe; - koszty administracyjne.

11 Struktura kosztów 132700,- 399200,- 5110600,- 70700,- 212100,-
Miesięczne Kwartalne Roczne Grupa I Administracyjne (koszty pośrednie) Obsługa administracyjna i księgowa hufców i podmiotów chorągwi SUMA: 70700,- 212100,- 848400,- Grupa II Referatowe (koszty pośrednie) 5000,- 15000,- 60000,- Grupa III Działalności podstawowej i władz chorągwi (koszty bezpośrednie) 17000,- 53100,- 207100,- Grupa V Bazy Chorągwi – koszty pośrednie OSW Stara Dąbrowa 25000,- 75000,- 213100,- OSW Kamion - 6450,- 29100,- HOS Cypel 2500,- 7500,- 117000,- HOW 16500,- 49500,- 198000,- SUMA GRUPY IV 44000,- 138450,- 557200,- Zobowiązania publicznoprawne i wobec sektora przedsiębiorstw – koszty pośrednie Zobowiązania cywilnoprawne ,- Zobowiązanie wobec sektora przedsiębiorstw 470900,- ,- SUMA GRUP I,II,III,IV 132700,- 399200,- ,-

12 Wnioski z Planu - Chorągiew Stołeczna ZHP dla administracyjnego funkcjonowania winna zapewnić przychody na poziomie około 71 tysięcy złotych miesięcznie; - roczny budżet Chorągwi Stołecznej ZHP wynoszący nie mniej niż 1,7 mln złotych zapewnia uregulowanie kosztów grup I, II, III i IV; - wyłączenie z kosztów chorągwi grupy IV (poprzez przeniesienie majątku nierentownego do podmiotu zależnego chorągwi) pozwoli na obniżenie budżetu do 1,2 mln złotych i pomniejszy zagrożenia finansowe chorągwi; - rozpoczęcie spłaty zadłużenia grupy V wymaga zapewnienia środków ponad wskazane; - należy spieniężyć składniki majątkowe chorągwi; - należy sporządzić plany rentowności wszystkich baz; - należy obniżyć koszty grupy IV.

13 Obsługa długu 6175900,- L.p. Zobowiązanie Data powstania zobowiązania
Stan na dzień I Publicznoprawne SUMA: ,- II Inne zewnętrzne 470900,- III Wewnętrzne GK ,- IV Wewnętrzne Hufce 368000,- Razem: ,-

14 Wnioski z Planu - należy utrzymywać hierarchię spłaty zadłużenia zgodnie z przedstawioną; - należy zapewnić środki finansowe na spłatę zadłużenia grupy I i II w odpowiedniej wielkości oraz podjąć rozmowy w przedmiocie rozłożenia na raty zadłużenia poprzez negocjacje i sprzedaż majątku; - należy podjąć rozmowy w przedmiocie rozłożenia na raty zadłużenia grupy III lub uwarunkowania jej sprzedażą majątku; - należy stale zahamować przyrost zadłużenia grupy IV oraz zawrzeć stosowne porozumienia dotyczące spłat należności.

15 Przychody Przychody Chorągwi Stołecznej ZHP dzielone rodzajowo na kategorie: a) przychody działalności statutowej: - składki członkowskie; - dotacje; - odpłatności uczestników; - 1%; - darowizny; - zbiórki publiczne; - przychody ze sprzedaży środków trwałych. b) przychody z działalności gospodarczej - wynajem (np. Piaskowa, Cypel); - sprzedaż usług (np. Warszawska NIKE).

16 Przychody 1336400,- Miesięczne Kwartalne Roczne I
Przychody działalności statutowej 1. składki zaległe - 14000,- 2. składki roku bieżącego 24000,- 72000,- 288000,- SUMA: 302000,- II Inne przychody statutowe dotacje śródroczne i subwencje 37000,- odpłatności uczestników zadań 10000,- 3. 1% 213000,- 260000,- III Pozostałe przychody operacyjne działalności statutowej przychody ze sprzedaży środków trwałych 20000,- zobowiązania hufców z lat 60000,- obsługa zadań (obsługa hufców) 200000,- 280000,- IV Przychody z działalności gospodarczej Wynajem pomieszczeń na Piaskowej 6100,- 18300,- 73200,- Zobowiązania Lenebro (Cypel) 127000,- Zobowiązania Olejniczak (Piaskowa) 11200,- 4. Warszawska Nike 15000,- 5. HOS Cypel 78000,- 6. OSW Stara Dąbrowa 160000,- 7. OSW Kamion 30000,- 8. Liszna 8000,- 494400,- RAZEM: ,-

17 Wnioski z analizy przychodów (1)
- należy przyjąć, że przychody z dotacji tylko w niewielkiej części pokrywają koszty administracyjne Chorągwi Stołecznej ZHP; - składki członkowskie nie pokrywają w całości kosztów działalności statutowej; - wartość rocznych przychodów nie pokrywa wartości bieżących i zaszłych wydatków; - należy wzmocnić system windykacyjny wobec kontrahentów (Cypel, Piaskowa); - bazy chorągwi nie przynoszą wystarczających przychodów, lub nie przynoszą ich wcale (HOW); - należy zmniejszyć koszty funkcjonowania HOW; - należy zwiększyć przychody OSW Stara Dąbrowa; - należy wzmocnić mechanizmy dywersyfikujące przychody;

18 Wnioski z analizy przychodów (2)
- należy wprowadzić zatrudnienie projektowe; - należy w większym stopniu uwzględniać koszty administracyjne Chorągwi Stołecznej ZHP w działaniach finansowanych z dotacji; - należy przypisać powstawanie kosztów wynikających z obsługi hufców; - należy wprowadzić przychody z obsługi wszystkich zadań z jednostek podległych, w tym hufców, do czasu spłaty zadłużenia i stworzenia kapitału żelaznego; - należy zwiększyć przychody z baz; - wśród przychodów pojawiają się możliwe i prawdopodobne, warto je wzmocnić; - obecna struktura przychodów wraz ze strukturą kosztów nie zapewnia możliwości spłaty zadłużenia Chorągwi Stołecznej ZHP; - wskazana symulacja przepływów pieniężnych wykazuje, że generowanie zadłużenia jest nieuniknione; - należy zamknąć niedobory finansowe poprzez działania mające na celu przyspieszenie ściągalności przychodów (zobowiązania hufców i kontrahentów); - należy zmienić strukturę kosztów poprzez ograniczenie kosztów innych niż administracyjne, np. poprzez restrukturyzację zatrudnienia.

19 Rekomendacje z Planu Restrukturyzacja zadłużenia publiczno-prawnego. Restrukturyzacja zadłużenia SP (sektora przedsiębiorstw) Restrukturyzacja zadłużenia wewnętrznego wobec GK Restrukturyzacja zadłużenia wewnętrznego wobec hufców Restrukturyzacja zadłużenia względem wolontariuszy i pracowników Budżet zadaniowy Restrukturyzacja zatrudnienia Outsourcing Powołanie Fundacji Chorągwi Składka organizacyjna Dobrowolna składka dodatkowa Dodatkowa dywersyfikacja przychodów Kapitał Stabilizacyjny

20 Dyskusja Forum w grupach Spisujemy wnioski na kartkach
Podsumowujemy poszczególne etapy

21 Tematy do dyskusji (zadane)
Jak cała Chorągiew może pracować nad poprawą sytuacji ekonomicznej? Jakie, dodatkowe, poza zawartymi w planie naprawczym, są pomysły na poprawę sytuacji finansowej Chorągwi Jak wdrażać plan naprawczy i jaka jest w tym rola instruktorów Chorągwi

22 Dodatkowe pytania / tematy
Czy ten plan ma szanse powodzenia? Co zostało zrobione dobrze w tym planie? Czego zabrakło w planie naprawczym? Co byście zmienili w tym dokumencie? Pomysły na obniżenie kosztów? Pomysły na źródła przychodów? Jak usprawnić raportowanie i ściągalność?

23 Wnioski Organizacyjne, systemowe:
brak edukacji finansowej, wychowania od poziomu drużynowego, terminy ‘ustawowe’ nie są chorągwiane , związkowe ‘narzucane’ a od ustawodawcy brak dyscypliny od drużynowego poprzez hufce/władze bardzo duży problem mentalny poczucia wspólnoty chorągwianej i współodpowiedzialności nieskuteczne wyciąganie konsekwencji dla nieterminowości rachunkowość powinna być prowadzona zgodnie z przepisami prawa i jednocześnie narzucone wzory i szablony chorągwiane opisywania, zbierania dokumentów, osób kontaktowych dla księgowych – nieprzestrzeganie powinno być dyscyplinowane

24 Wnioski (2) zobowiązania długoterminowe i wymagalności powinna być bardzo skrupulatnie zweryfikowana w planie naprawczym powinny być ujęte profesjonalne zestawienia rachunku wyniku, sprawozdania finansowego, plan kont i pozycjami – tak, aby osoby znające się finansach mogły skutecznie je analizować zaproponowany materiał jest pierwszym milowym krokiem i podstawą do opracowania docelowego planu naprawczego (dane finansowe przedstawione rzetelnie, pogrupowanie, wskaźniki, procentowe udziały, itd. itp.) – w obecnym kształcie grupa nie widzi szans powodzenia BAZY – należy określić rzeczywistą rentowność każdej z baz i modelem estymacji przyszłych przychodów, tak aby każda generowała zyski, pytanie do Władz: czy bazy utrzymają rentowność bez zewnętrznych dotacji?

25 Wnioski (3) BAZY: należy zastanowić się nad sensem i utrzymywaniem baz, które nie są rentowne, czy są inne argumenty poza ekonomicznymi i strategicznymi, jeśli są to jakie i jeśli pozostają w majątku to szczegółowy plan / strategię na każdą bazę / składnik majątku BAZY poboczny: konkurs na kierowników baz, zapewnienie konkurencyjności bazy poza ZHP BAZY sprzedaż: brak wewnętrznej informacji o poszukiwaniach i możliwościach zarządzania poszczególnymi składowymi majątku, jeśli sprzedaż to jaki jest plan z prawnikami, które pozycje w pierwszej kolejności i jakie to będą efekty finansowe na kondycje, jakie określone pozycje zostaną pokryte BAZY: brak ogólnej informacji (bez szczegółów ze względu na negocjacje) na temat prowadzonych rozmów o planach z bazami

26 Wnioski (4) BAZY: jeśli nie korzystają harcerze i jest nierentowny składnik majątku to bez profesjonalnego planu na zyski powinien być sprzedany MAJĄTEK: czy kierujemy się sentymentem i strachem ‘wyprowadzenie majątku’ i zarzutami przed sprzedażą, zmianą władz i zjazdami itd. a czy chcemy uratować finansowo chorągiew? MAJĄTEK: padła propozycja decentralizacji zarządzania bazami i majątkiem KOSZTY i PRZYCHODY Brak dzielenia się ‘dobrymi praktykami’ między hufcami i chorągwiami na temat optymalizacji kosztów, pozyskiwania środków – przychodów Brak na ten moment chorągwianego zespołu pozyskiwania środków

27 Wnioski (5) Zmniejszenie kosztów organizacyjnych funkcjonowania chorągwi, przychody wg planu to 8tys. zł, koszty miesięczne 132tys zł, w tym same administracyjne 71tys. zł – to ‘matematycznie’ generuje problemy Brak pomysłu na pozyskiwanie i agregowanie informacji zarządczej do podejmowania decyzji przez skarbników hufców i skarbnika chorągwi Każdy hufiec na dzień dzisiejszy może budować budżet wg własnych szablonów i nie ma możliwości łatwego agregowania budżetu chorągwi Żaden plan i pomysły nie będą miały szans realizacji jeśli wszyscy instruktorzy i członkowie chorągwi nie będą mieli woli zmiany obecnej sytuacji, mentalności i zaproponowana bezinteresownej pomocy do zrealizowania planu naprawczego.

28 Poprawa sytuacji finansowej Chorągwi Stołecznej ZHP
Dziękuję za wspólny warsztat Dawid Pawłowski


Pobierz ppt "Poprawa sytuacji finansowej Chorągwi Stołecznej ZHP"

Podobne prezentacje


Reklamy Google