Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dotacje ochrona środowiska i energia odnawialna

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dotacje ochrona środowiska i energia odnawialna"— Zapis prezentacji:

1 Dotacje ochrona środowiska i energia odnawialna
Prezentacja możliwości pozyskania dofinansowania w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego

2 „OSZCZĘDZANIE ENERGII I PROMOWANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII”
NABÓR WNIOSKÓW KONKURS OTWARTY W RAMACH FUNDUSZY EOG DLA PROGRAMU OPERACYJNEGO PL04 „OSZCZĘDZANIE ENERGII I PROMOWANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII”

3 Parametry ogłoszenia konkursowego:
Ogłaszający: Minister Środowiska jako Operator Programu Operacyjnego PL 04 Kwota alokacji konkursu: PLN Euro, w tym: na obszar programowy nr 5 – Efektywność energetyczna – 55 905 250 EUR, tj. 231 565 136 PLN, na obszar programowy nr 6 – Energia odnawialna – 11 488 750 EUR, tj. 47  PLN. Na udostępnianą w naborze kwotę składają się środki pochodzące z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego

4 Cel programu Celem Programu jest redukcja emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń powietrza oraz zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w ogólnym bilansie zużycia energii.

5 Rodzaj projektów kwalifikujących się do dofinansowania
Do dofinansowania kwalifikują się projekty mające na celu: 1. Poprawę efektywności energetycznej budynków, obejmujące swym zakresem termomodernizację budynków użyteczności publicznej, przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, oświaty, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, turystyki, sportu.

6 Rodzaj projektów kwalifikujących się do dofinansowania
Do dofinansowania kwalifikują się projekty mające na celu: 2. Modernizację lub zastąpienie istniejących źródeł energii (wraz z wymianą lub przebudową przestarzałych lokalnych sieci) zaopatrujących budynki użyteczności publicznej nowoczesnymi, energooszczędnymi i ekologicznymi źródłami ciepła lub energii elektrycznej o łącznej mocy nominalnej do 5 MW w tym: pochodzącymi ze źródeł odnawialnych lub źródłami ciepła i energii elektrycznej wytwarzanych w skojarzeniu (kogeneracji/ trigeneracji).

7 Rodzaj projektów kwalifikujących się do dofinansowania
Wśród źródeł  ciepła  lub  energii  elektrycznej wykorzystujących energię ze źródeł odnawialnych, wyróżniamy: urządzenia i instalacje do wysokosprawnej produkcji energii elektrycznej, ciepła lub chłodu w skojarzeniu  (wysokosprawna ko/tri generacja); urządzenia do produkcji ciepła opalane biomasą (kotły na biomasę); układy (ogniwa) fotowoltaiczne; rekuperatory ciepła; pompy ciepła;  kolektory słoneczne; małe (mikro) turbiny wiatrowe (budynkowe prądnice wiatrowe); urządzenia i instalacje do wytwarzania energii elektrycznej i ciepła opalane biogazem; urządzenia do produkcji ciepła zasilane energią geotermalną (instalacje do wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł geotermalnych).

8 Rodzaj projektów kwalifikujących się do dofinansowania
3. Instalację, modernizację lub wymianę węzłów cieplnych o łącznej mocy nominalnej do 3 MW, zaopatrujących budynki  użyteczności publicznej,

9 Podmioty mogące ubiegać się o dofinansowanie
O dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego EOG mogą ubiegać się następujące kategorie podmiotów: jednostki sektora finansów publicznych; podmioty niepubliczne (NP. MSP) realizujące zadania publiczne.

10 Parametry dotacji unijnej – wymagania formalne
Wszelkie budynki, źródła ciepła lub energii elektrycznej, systemy ciepłownicze, instalacje, maszyny i urządzenia, które są objęte projektem, muszą być w dyspozycji wnioskodawcy wynikającej z tytułu prawnego (własności, współwłasności, ograniczonego prawa rzeczowego, trwałego zarządu, stosunku zobowiązaniowego lub innego), o ile stanowi on podstawę do dysponowania nieruchomością na cele realizacji projektu co najmniej od momentu złożenia wniosku aplikacyjnego do końca okresu trwałości projektu przez ten sam podmiot, co termomodernizowane budynki użyteczności publicznej.

11 Parametry dotacji unijnej
W naborze wniosków minimalna kwota dofinansowania to 170 tys. EUR, tj PLN, zaś maksymalna kwota dofinansowania to   3 mln EUR, tj. 12 426 300 PLN. Ostateczna kwota dofinansowania przyznana na projekt uzależniona jest od całkowitej wielkości usuniętej lub unikniętej emisji CO2/rok w wyniku realizacji projektu. Będzie ona obliczana jako iloczyn stałej kwoty dofinansowania (wynoszącej 3600 PLN) przez liczbę ton usuniętej lub unikniętej wskutek realizacji projektu emisji CO2/rok (pod warunkiem, że całkowita wielkość udzielonego dofinansowania nie przekroczy 80% całkowitych kosztów kwalifikowanych).

12 Parametry dotacji unijnej
Początek okresu kwalifikowalności projektu: od dnia podjęcia decyzji o dofinansowaniu projektu przez Komitet ds. wyboru projektów (ok. 4 mies. od złożenia wniosku o dofinansowanie). Koniec okresu kwalifikowalności projektu: 30 kwietnia 2016 roku.

13 Kryteria wyboru projektów
W naborze głównym wniosków każdy Wnioskodawca może złożyć jedynie jeden wniosek o dofinansowanie. Zostanie przeprowadzona dwuetapowa weryfikacja wniosków:  Dostępu (formalna, kwalifikowalności), w trakcie której wnioski aplikacyjne weryfikowane są pod kątem spełniania kryteriów formalnych i kwalifikowalności; Selekcji (merytoryczno-techniczna), prowadzona zgodnie z kryteriami przyjętymi przez Komitet ds. Wyboru Projektów, w trakcie której, wnioski aplikacyjne weryfikowane są m.in. pod kątem wykonalności, zasadności, efektywności ekonomicznej, innowacyjność, planowanego efektu ekologicznego, a także wpływu na środowisko oraz przyczyniania się do realizacji celów, rezultatów i wyników danego Programu.

14 Dotacja w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego
Poziom dofinansowania wynosi maksymalnie do 80% kosztów kwalifikowanych. Zgodnie z przyjętymi kryteriami wyboru projektów przyznany poziom dofinansowania dla projektu uzależniony jest od poziomu redukcji lub uniknięcia emisji CO2 lub najwyższej produkcji energii odnawialnej, a także od poziomu nakładów inwestycyjnych - pierwszeństwo zostanie przyznane projektom o najwyższym poziomie redukcji emisji CO2 lub najwyższej produkcji energii odnawialnej w najbardziej efektywny ekonomicznie sposób.

15 Dotacja w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego
Kwota dofinansowania przyznana na projekt uzależniona jest od całkowitej wielkości usuniętej lub unikniętej emisji CO2/rok w wyniku realizacji projektu. Będzie ona obliczana jako iloczyn stałej kwoty dofinansowania (wynoszącej 3.721,76 PLN) przez liczbę ton usuniętej lub unikniętej wskutek realizacji projektu emisji CO2/rok (pod warunkiem, że całkowita wielkość udzielonego dofinansowania nie przekroczy 80% całkowitych kosztów kwalifikowanych).

16 Dotacja w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego
Poziom dofinansowania wskazany przez wnioskodawcę we wniosku aplikacyjnym może zostać zmniejszony w wyniku oceny projektu. Powodem modyfikacji wnioskowanego dofinansowania, polegającym na jego procentowym lub kwotowym zmniejszeniu, może być uznanie części kosztów projektu za niekwalifikowane, uwzględnienie zysku wygenerowanego w projekcie oraz dostosowanie do odpowiednich przepisów regulujących zasady pomocy publicznej. Dokładny poziom dofinansowania zostanie określony w wyniku oceny projektu dla każdego projektu indywidualnie

17 Dotacja w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego
Ocena merytoryczna jest dokonywana przez dwóch ekspertów z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, niezaangażowanych we wdrażanie programu posiadających odpowiednią wiedzę w zakresie zagadnień związanych z ocenianymi projektami. Minimalna całkowita liczba punktów (próg), która pozwala na pozytywną ocenę merytoryczno - techniczną projektu, a tym samym kwalifikuje projekt do umieszczenia na liście rankingowej to 55 pkt na 100 pkt możliwych od uzyskania. Minimalna liczba punktów (próg) w ramach określonego kryterium selekcji w ocenie merytoryczno-technicznej, kwalifikująca projekt do dalszego postępowania, a tym samym wymagana do uzyskania przez projekt w celu umieszczenia go na liście rankingowej została podana w Kryteriach szczegółowych (do pobrania poniżej). W celu umieszczenia projektu na liście rankingowej spełnione powinny być jednocześnie dwa powyższe warunki.

18 Dotacja w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego – system płatności
Dofinansowanie będzie realizowane w formie refundacji kosztów poniesionych i w formie jednorazowej zaliczki, natomiast płatność końcowa płatna będzie po akceptacji raportu końcowego. Kwota zaliczki uzależniona jest od rodzaju beneficjenta, może zostać wypłacona jednorazowo, w kwocie: a/ do 40 % przyznanego dofinansowania – jednostki sektora finansów publicznych w tym jednostki samorządu terytorialnego; b/ do 10 % przyznanego dofinansowania – podmioty niepubliczne realizujące zadania publiczne. Zaliczka będzie wypłacona beneficjentowi na podstawie zawartej umowy w sprawie projektu i rozliczona we wniosku/ach o płatność.

19 Dotacja w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego – wydatki kwalifikowalne
Wydatki są kwalifikowalne na zasadach ogólnych, zgodnie z Rozdziałem 7 Regulacji ws. wdrażania Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego z następującym wyjątkiem: Zakup nowego lub używanego sprzętu jest kwalifikowalny w ramach projektów, jeśli sprzęt stanowi integralny i konieczny komponent, kluczowy dla osiągnięcia rezultatu projektu,

20 Dotacja w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego – wydatki kwalifikowalne
Podstawą dla kalkulacji kosztów pośrednich w projektach jest ryczałt w wysokości do 20% całkowitych bezpośrednich kosztów kwalifikowalnych z wyłączeniem bezpośrednich kosztów kwalifikowalnych przeznaczonych na podwykonawstwo i kosztów zasobów udostępnionych przez strony trzecie, których nie wykorzystuje się na terenie beneficjenta. Szczegółowe warunki dotyczące rozliczania kosztów bezpośrednich określone zostaną przez Operatora Programu w umowie w sprawie projektu. Wkład rzeczowy nie jest kwalifikowalny w ramach projektów.

21 Dotacja w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego – terminarz
Termin ogłoszenia naboru wniosków – r. Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków od wnioskodawców – r. Termin zakończenia przyjmowania wniosków od wnioskodawców – r., g. 15:00

22 Dotacja w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego
Na rejestrację i rozpatrywanie wszystkich wniosków złożonych w naborze przewiduje się łącznie 14 tygodni, bez uwzględnienia czasu niezbędnego na przeprowadzenie procedury odwoławczej. 1) rejestrowanie wniosku – 4 tygodnie, 2) ocena wniosku wg kryteriów dostępu – 10 tygodni, 3) uzupełnienie brakujących dokumentów, wymaganych na etapie oceny wg kryteriów dostępu - 3 dni robocze od dnia otrzymania wezwania przez wnioskodawcę, 4) selekcja wniosków – 4 tygodnie, 5) sporządzenie listy rankingowej – 10 dni roboczych od dnia dokonania oceny wszystkich wniosków, złożonych w naborze konkursowym.

23 Dotacja w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego – terminarz
Kompletny wniosek aplikacyjny wraz z wymaganymi załącznikami, wypełniony na obowiązującym formularzu i podpisany przez osobę upoważnioną do jego złożenia, Wnioskodawca składa w języku polskim w 1 egzemplarzu w formie pisemnej (papierowej) i w 3 egzemplarzach w formie elektronicznej (płyta CD-R lub pamięć USB) na adres: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Departament Funduszy Norweskich ul. Konstruktorska 3A Warszawa

24 Dotacja w ramach EOG – załączniki
Do wniosku aplikacyjnego należy załączyć następujące załączniki: 1. Dokumenty określające status prawny Wnioskodawcy – dotyczy podmiotów niepublicznych realizujących zadania publiczne; 2. Dokumenty finansowe składane w zależności od formy prawnej Wnioskodawcy - dotyczy podmiotów niepublicznych realizujących zadania publiczne; 3. Dokumenty potwierdzające zabezpieczenie środków przez Wnioskodawcę na współfinansowanie projektu; 4. Audyt efektywności ekologicznej projektu;

25 Dotacja w ramach EOG – załączniki
5. Pozwolenia i decyzje administracyjne, warunkujące możliwość zrealizowania projektu lub harmonogram ich uzyskania; 6. Plan promocji przygotowany zgodnie z zał. 4 do Regulacji ws. wdrażania MF EOG i NMF na lata ; 7. Informacja nt. wybranej metodyki wyliczania kosztów pośrednich oraz w przypadku, gdy dotyczy, lista kosztów bezpośrednich stanowiących podstawę do obliczenia ryczałtu kosztów pośrednich;

26 Dotacja w ramach EOG – załączniki
10. Umowy partnerstwa / list intencyjny – jeżeli dotyczy; 11. Mapa poglądowa lokalizacji wymiany źródła ciepła – jeżeli dotyczy; 12. Pełnomocnictwo dla osoby podpisującej wniosek – jeżeli dotyczy

27 Dotacja w ramach EOG – załączniki
8. Oświadczenie dotyczące prawidłowości przyjętych założeń do wyliczenia kosztów pośrednich przy zastosowaniu wybranej metody stawki ryczałtu (według wzoru zatwierdzonego przez Operatora Programu); 9. Oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością, /nieruchomościami;

28 Dotacja w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego
Kryteria szczegółowe do oceny wniosku aplikacyjnego wg kryteriów selekcji

29 Dotacja w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego
Wykonalność projektu - 1 pkt. Ocenie podlega wykonalność poszczególnych prac projektu.

30 Dotacja w ramach EOG kryteria wykonalności
Ocena ryzyk - 3 pkt Ocenie podlegają ryzyka oraz plan zarządzania i przeciwdziałania ryzykom, które mogą negatywnie wpłynąć na projekt.

31 Dotacja w ramach EOG kryteria wykonalności
Gotowość do realizacji projektu 3 pkt Ocenie podlega gotowość do realizacji projektu – posiadanie pozwoleń i decyzji administracyjnych warunkujące możliwość zrealizowania projektu lub harmonogram ich uzyskania

32 Dotacja w ramach EOG kryteria zasadności
Uzasadnienie realizacji projektu w kontekście jego trwałości - 1 pkt Ocenie podlega: uzasadnienie realizacji projektu w kontekście zachowania przez projekt jego trwałości (w ciągu pięciu lat od daty zakończenia realizacji projektu)

33 Dotacja w ramach EOG kryteria zasadności
Wpływ projektu na zagadnienia horyzontalne (równość płci, dobre zarządzanie, zrównoważony rozwój) - 7 pkt. Ocenie podlega stopień znaczenia zagadnień horyzontalnych dla realizacji projektu.

34 Dotacja w ramach EOG kryterium efektywności ekonomicznej
Efektywność ekonomiczna projektu – 20 pkt. Ocenie podlega efektywność ekonomiczna projektu w ramach złożonych wniosków, czas zwrotu nakładów (w latach).

35 Dotacja w ramach EOG kryterium innowacyjności
Innowacyjność przyjętych rozwiązań – 20 pkt. Ocenie podlega uśredniona wartość wskaźnika rocznego zapotrzebowania energii końcowej na jednostkę powierzchni pomieszczeń o regulowanej temperaturze powietrza we wszystkich zgłoszonych w ramach projektu budynkach (EK) [kWh/m2 /rok].

36 Dotacja w ramach EOG kryterium planowanego efektu ekologicznego
Wielkość ograniczenia lub uniknięcia emisji CO2 – pkt. Ocenie podlega wielkość ograniczenia lub uniknięcia emisji CO2 (w Mg CO2 /rok) przewidywana w wyniku realizacji projektu.

37 Dotacja w ramach EOG kryterium planowanego efektu ekologicznego
Wielkość produkcji energii ze źródeł odnawialnych – 10 pkt. Ocenie podlega wielkość produkcji energii ze źródeł odnawialnych [MWh/rok].

38 Dotacja w ramach EOG kryterium wpływ na środowisko i wkład w osiągnięcie celów, rezultatów i wyników Programu Ocena czy projekt przyczynia się do zrealizowania założonego celu, rezultatów, wyników Programu Operacyjnego PL04 – 15 pkt. Ocenie podlega koszt redukcji 1 mg CO2 /rok [zł/ mg CO2 /rok].

39 Dotacja w ramach EOG kryterium wpływ na środowisko i wkład w osiągnięcie celów, rezultatów i wyników Programu Lokalizacja projektu na obszarze cennym środowiskowo (dot. wymiany źródła ciepła) – 5 pkt. Ocenie podlega lokalizacja projektu – preferowane będą projekty położone na terenie cennym środowiskowo (dotyczy wymiany źródła ciepła)

40 Dotacja w ramach EOG - procedura odwoławcza
W przypadku odrzucenia w rezultacie przeprowadzonej oceny formalnej lub merytoryczno-technicznej złożonego wniosku, Wnioskodawcy przysługuje prawo skorzystania z dwuinstancyjnej procedury odwoławczej. Instytucją odwoławczą rozpatrującą odwołania w pierwszej instancji jest Operator Programu. Instytucją odwoławczą rozpatrującą odwołania w drugiej instancji jest Krajowy Punkt Kontaktowy.

41 Dotacja w ramach EOG - procedura odwoławcza
Szczegóły dotyczące postępowania w ramach procedury odwoławczej zawarte zostały w dokumencie pt.: „Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego ws. procedury naboru projektów konkursowych w ramach Mechanizmu Finansowego EOG na lata oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata Termin przysługujący Wnioskodawcy na wniesienie odwołania liczony jest od momentu potwierdzenia przez Wnioskodawcę odbioru przesyłki poleconej lub kurierskiej.

42 Zapraszamy do współpracy
Europrojekty Ltd. ul. Piotra Skargi 15 – Szczecin www. europrojekty.com Tel Fax


Pobierz ppt "Dotacje ochrona środowiska i energia odnawialna"

Podobne prezentacje


Reklamy Google