Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Globalizacja gospodarki światowej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Globalizacja gospodarki światowej."— Zapis prezentacji:

1 Globalizacja gospodarki światowej

2 Wielość definicji Brak jednorodnej definicji
Termin „globalizacja” obejmuje wiele elementów - umiędzynarodowienie, wspólnota państw ściśle ze sobą powiązanych, zasadnicze trendy w światowej ekonomii, polityce, zyciu społecznym i kulturze, - „mcdonaldyzacja”- krytyka - homogenizacja kultury – błędne rozumienie

3 Globalizacja gospodarki to:
tworzenie gospodarki światowej, czyli możliwości przepływu produktów oraz czynników pomiędzy wszystkimi krajami świata

4 Proces globalizacji gospodarki
przejawia się w postaci struktur integracji gospodarki, rozwoju międzynarodowych przedsiębiorstw i instytucji oraz w tworzeniu i umacnianiu organizacji tworzących ład gospodarczy w skali światowej.

5 Powstanie gospodarki światowej wiąże się z: pierwszą rewolucją przemysłową
Internacjonalizacja wiąże się z drugą rewolucją przemysłową Globalizacja wiąże się z trzecią (i czwartą) rewolucją przemysłową

6 Trzy etapy internacjonalizacji:
umiędzynarodowienie sfery wymiany pełne wejście przez przedsiębiorstwo dotąd krajowe na rynek zagraniczny – produkcja (lub inna działalność) za granicą globalizacja firmy – całkowite umiędzynarodowienie firmy i jej działalności (rynek globalny, strategia globalna)

7 Wg MFW  GLOBALIZACJA to rosnące współzależności między krajami na całym świecie w związku ze wzrostem wielkości i wielości transakcji obejmujących wymianę towarów i usług oraz przepływy kapitału, a także szybkie i szerokie rozprzestrzenianie się technologii.

8 Globalizacja ekonomiczna
to proces scalania gospodarek narodowych przejawiający się w dynamicznym wzroście obrotów handlowych, międzynarodowych przepływów kapitałowych, usługowych i pracy będący efektem rosnącej tendencji do traktowania przez coraz większą liczbę przedsiębiorstw całego świata jako rynku zbytu.

9 U podstaw globalizacji leżą dwie kwestie:
postęp techniczny prowadzący do spadku kosztów komunikowania się i transportu liberalizacja przepływów towarów, usług, kapitału i pracy

10 Koszty transportu (1) i komunikowania się (2) oraz spadek cen komputerów (3) w l. 1930- 1990
ROK 1 ($) Śr. koszt pasaż./mili 2 ($) 3 min L-NJ 3 1990=1 1930 0,68 244,65 - 1940 0,46 188,51 1950 0,30 53,2 1960 0,24 45,86 125,0 1970 0,16 31,58 19,47 1980 0,10 4,8 3,62 1990 0,11 3,32 1,0

11 Technologia uczyniła globalizację widoczną,
a liberalizacja przyczyniła się do jej pogłębienia.

12 Podejście statyczne i dynamiczne do globalizacji
globalizacja jako stan globalizacja jako proces

13 Globalizacja jako stan
Kolejny okres w gospodarce światowej charakteryzujący się znacznym stopniem zintegrowania różnorodnych podmiotów w niej funkcjonujących w jeden zespolony organizm z nowymi prawidłowościami zachowań całościowych.

14 Globalizacja jako proces
Dalsze pogłębianie się międzynarodowego podziału pracy i równoczesne przekształcanie tego podziału w globalny, gdzie role i zadania dzielone są niekoniecznie „międzynarodowo”, ale także „transnarodowo”, czy „ponadnarodowo”

15 PROBLEMY GLOBALNE -zagadnienia odnoszące się do całej gospodarki światowej
   GLOBALIZM - całościowe myślenie o światowych procesach ekonomicznych

16 GOSPODARKA ŚWIATOWA trwałe powiązania technologiczne, produkcyjne, finansowe, handlowe, instytucjonalne między jej podmiotami   GOSPODARKA GLOBALNA służy do określenia organicznej całości światowych procesów ekonomicznych, które posiadają pewne specyficzne cechy zachowań całościowych, nowy organizm o prawidłowościach zachowań całościowych

17 CECHY GLOBALIZACJI · wielowymiarowość · złożoność i wielowątkowość
·     integrowanie ·     międzynarodowa współzależność ·     związek z postępem nauki, techniki i organizacji ·     kompresja czasu i przestrzeni ·     dialektyczny charakter ·     wielopoziomowość

18 złożoność i wielowątkowość
liberalizacja i rozwój rynków finansowych, multipolaryzacja przywództwa gospodarczego na świecie, nasilenie się problemów globalnych, itd.;

19 wielopoziomowość i jednoczesne zespalanie się działalności gospodarczej na różnych poziomach: państw, regionów, gałęzi, rynków, firm;

20 międzynarodowa współzależność podmiotów gospodarki światowej
nie zawsze symetryczna;

21 kompresja czasu i przestrzeni
związek z postępem nauki, techniki i organizacji; świat globalną wioską;

22 dialektyczny charakter
rozwój poprzez istnienie i ścieranie się wewnętrznych przeciwieństw i przeciwstawnych tendencji wzajemnie powiązanych procesów.

23 TRIADA Główni członkowie gospodarki światowej około 20 krajów
trzy filary: Ameryka PŁN, Europa Zachodnia, Azja Wschodnia

24 TRIADA 16 % ludności świata 78% wartości światowego eksportu
95 % nakładów B&R 50 % światowego PKB 95 % odpływ ZIB siedziba 100 głównych Korporacji Transnarodowych

25 Dominacja TRIADY nowe technologie kontrola rynków finansowych
dostęp do surowców naturalnych dysponowanie środkami masowego przekazu dysponowanie bronią masowej zagłady

26 Przybliżony bilans globalizacji
Podmioty zyskujące na globalizacji: Kraje tzw. Triady Azja Płd.-Wsch. i Wschodnia Ludzie posiadający zasoby Kadry kierownicze i inżynieryjne Osoby mobilne Wielkie firmy wielonarodowe Ludzie silni i dynamiczni Sektory nowoczesne Silne państwa Podmioty tracące na globalizacji: Słabsze kraje rozwijające się Afryka Ludzie bez kwalifikacji Ludzie pozbawieni zasobów Ludzie uzależnieni od ochrony socjalnej Osoby niemobilne Małe i średnie firmy lokalne Ludzie słabi Sektory tradycyjne

27 Zagrożenia globalizacji dotyczą czterech obszarów:
racjonalności podejmowania decyzji przez korporacje transnarodowe

28 wpływu globalizacji na gospodarki krajów najbiedniejszych
wzrostu współzależności

29 wpływu na ochronę środowiska

30 Argumenty przeciw globalizacji:
   - korporacje międzynarodowe budują koszty tam, gdzie podatki są najwyższe, a deklarują zyski tam, gdzie są one najniższe   - korporacje międzynarodowe korzystają z subwencji pośrednich w postaci darmowych grantów, infrastruktury komunikacyjnej i energetycznej, a także z rozmaitych ulg czy wakacji podatkowych

31 Argumenty przeciw globalizacji (cd.):
- korporacje korzystają z subwencji na badania naukowe, tworząc nowe miejsca pracy na drugim końcu świata  - globalizacja prowadzi do takiego tempa przemian strukturalnych, z którym coraz większa grupa ludzi nie może sobie poradzić  - globalizacja contra demokracja

32 Globalizacja to: - silny wstrząs, czynnik przemian
-      społeczeństwa i rządy muszą się dostosować -      przestrzeń narodowa nie jest już w ramach narodowych granic terytorialnych, bo - korporacje i ich filie -      państwo – ma nadal władzę, ale ograniczoną, bo MFW, WTO, BŚ itd. Nowa rola państwa, nowe funkcje w erze globalizacji

33 - zaciera się różnica między tym co wewnętrzne i zewnętrzne, krajowe i międzynarodowe
Nie musi to prowadzić do konwergencji globalnej, bo: o podział na centrum i peryferia (przez kraje i społeczeństwa) o zwycięzcy i przegrani

34

35


Pobierz ppt "Globalizacja gospodarki światowej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google