Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Potencjalne możliwości finansowania projektów mikroretencji ze środków zewnętrznych Opole, 1 października 2015 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Potencjalne możliwości finansowania projektów mikroretencji ze środków zewnętrznych Opole, 1 października 2015 r."— Zapis prezentacji:

1 Potencjalne możliwości finansowania projektów mikroretencji ze środków zewnętrznych Opole, 1 października 2015 r.

2 Potencjalne możliwości wsparcia finansowego mikroretencji ŚRODKI KRAJOWE ŚRODKI UE ŚRODKI ZAGRANICZNE/INNE Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014- 2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 Program LIFE Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Programu Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych IINTRREG VA Republika Czeska - Polska Wsparcie da spółek wodnych Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 Fundusz sołecki Program Operacyjny RYBY 2014-2020

3 Rezerwa celowa budżetu państwa Wsparcie dla spółek wodnych na utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych i wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, w tym 16.000 tys. zł dla spółek wodnych na realizację zadań z zakresu utrzymania melioracji wodnych szczegółowych; Fundusz sołecki - Zadania własne gminy służące poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią gminy – możliwość wsparcia od 20% do 40% wykonanych wydatków (% uzależnionych od średniej kwoty bazowej w kraju dla gmin).

4 RPO WO 2014-2020 Działanie 4.1 Zwiększona ochrona ludności i mienia przed skutkami zagrożeń naturalnych, w szczególności powodziowych RPO WO 2014-2020 Działanie 4.1 Zwiększona ochrona ludności i mienia przed skutkami zagrożeń naturalnych, w szczególności powodziowych Główne typy przedsięwzięć: budowa, przebudowa, rozbudowa i modernizacja budowli przeciwpowodziowych, pod warunkiem zapewnienia pełnej zgodności inwestycji z wymogami prawa krajowego i UE; budowa, przebudowa, rozbudowa i modernizacja zbiorników i polderów, posiadających rezerwę powodziową (mała retencja)

5 RPO WO 2014-2020 Działanie 4.1 Zwiększona ochrona ludności i mienia przed skutkami zagrożeń naturalnych, w szczególności powodziowych RPO WO 2014-2020 Działanie 4.1 Zwiększona ochrona ludności i mienia przed skutkami zagrożeń naturalnych, w szczególności powodziowych Wnioskodawcy jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, porozumienia i stowarzyszenia; jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego. Termin naboru II kwartał 2016 r. Dofinansowanie: 85%

6 RPO WO 2014-2020 Oś priorytetowa V – Działanie 5.1 - Ochrona różnorodności biologicznej RPO WO 2014-2020 Oś priorytetowa V – Działanie 5.1 - Ochrona różnorodności biologicznej Główne typy przedsięwzięć: reintrodukcja, ochrona ex situ, ochrona in situ gatunków zagrożonych, ochrona i odbudowa zdegradowanych i zagrożonych siedlisk przyrodniczych, m.in. na obszarach parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody (w tym położonych na obszarach Natura 2000); tworzenie centrów ochrony różnorodności biologicznej na obszarach miejskich i pozamiejskich w oparciu o gatunki rodzime budowa, rozbudowa, modernizacja i doposażenie obiektów oraz infrastruktury towarzyszącej, niezbędnych do realizacji zadań z zakresu ochrony różnorodności biologicznej oraz prowadzenia działalności w zakresie edukacji ekologicznej; podniesienie standardu bazy technicznej i wyposażenia parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody; opracowanie planów/programów ochrony dla parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody (w tym położonych na obszarach Natura 2000) oraz pozostałych obszarów cennych przyrodniczo (z wyłączeniem obszarów Natura 2000), inwentaryzacji przyrodniczej; tworzenie nowych oraz ochrona, pielęgnacja i konserwacja istniejących pomników przyrody, użytków ekologicznych, stanowisk dokumentacyjnych, zespołów przyrodniczo-krajobrazowych; wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych, prowadzenie kampanii edukacyjno- informacyjnych.

7 RPO WO 2014-2020 Oś priorytetowa V – Działanie 5.1 - Ochrona różnorodności biologicznej RPO WO 2014-2020 Oś priorytetowa V – Działanie 5.1 - Ochrona różnorodności biologicznej Wnioskodawcy jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, porozumienia i stowarzyszenia; jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego; PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne; Parki Krajobrazowe; rezerwaty przyrody; organizacje pozarządowe, w tym ekologiczne prowadzące działalność non-profit w obszarze objętym wsparciem w ramach działania; jednostki sektora finansów publicznych; uczelnie wyższe; Przedsiębiorstwa. Termin naboru: Dofinansowanie: I kwartał 2016 roku 85%

8 NTERREG VA Republika Czeska – Polska Oś Priorytetowa 1: Wspólne zarządzanie ryzykiem Wspierane rodzaje działań: Inwestycje w rozwój wspólnych lub połączonych systemów zapobiegania, monitorowania, reagowania i usuwania skutków zagrożeń INTERREG VA Republika Czeska – Polska Oś Priorytetowa 1: Wspólne zarządzanie ryzykiem Wspierane rodzaje działań: Inwestycje w rozwój wspólnych lub połączonych systemów zapobiegania, monitorowania, reagowania i usuwania skutków zagrożeń Główne typy przedsięwzięć: realizacja działań systemowych, mających na celu zwiększenie koordynacji działań z zakresu zapobiegania, monitorowania, reagowania i usuwania skutków zagrożeń. Działania systemowe, mające charakter parasolowy, stwarzające podstawowe uwarunkowania legislacyjne i techniczne dla wspólnego i skoordynowanego działania jednostek zarządzania kryzysowego, służb ratowniczych i porządkowych (umowne i prawno-administracyjne uregulowanie zasad komunikacji i zasad podejmowania wspólnych działań itp.), połączenie systemów zapobiegania, monitorowania, reagowania i usuwania skutków zagrożeń oraz zwiększenie ich kompatybilności –dostosowanie i/lub rozbudowa istniejących systemów zapewniające kompatybilność i dostępność po obu stronach granicy, wspólne identyfikowanie zagrożeń, tworzenie, rozbudowywanie i aktualizowanie wspólnych baz informacji o zagrożeniach.

9 Wnioskodawcy: Władze publiczne, ich związki i stowarzyszenia Organizacje powołane przez władze publiczne Organizacje pozarządowe, o ile stanowią część systemu zintegrowanego systemu ratowniczego lub systemu zarządzania kryzysowego Termin naboru: Nie określono Dofinansowanie: 85% NTERREG VA Republika Czeska – Polska Oś Priorytetowa 1: Wspólne zarządzanie ryzykiem Wspierane rodzaje działań: Inwestycje w rozwój wspólnych lub połączonych systemów zapobiegania, monitorowania, reagowania i usuwania skutków zagrożeń INTERREG VA Republika Czeska – Polska Oś Priorytetowa 1: Wspólne zarządzanie ryzykiem Wspierane rodzaje działań: Inwestycje w rozwój wspólnych lub połączonych systemów zapobiegania, monitorowania, reagowania i usuwania skutków zagrożeń

10 INTERREG VA Republika Czeska – Polska Oś Priorytetowa 4: Współpraca instytucji i społeczności Wspierane rodzaje działań: Tworzenie i rozwój transgranicznych sieci współpracy, łącznie ze współpracą z i między organizacjami pozarządowymi oraz partnerami społeczno-gospodarczymi, Rozwój współpracy instytucji administracji publicznej INTERREG VA Republika Czeska – Polska Oś Priorytetowa 4: Współpraca instytucji i społeczności Wspierane rodzaje działań: Tworzenie i rozwój transgranicznych sieci współpracy, łącznie ze współpracą z i między organizacjami pozarządowymi oraz partnerami społeczno-gospodarczymi, Rozwój współpracy instytucji administracji publicznej Główne typy przedsięwzięć: W ramach wszystkich głównych działań kwalifikowalne są m.in. działania w zakresie ochrony przyrody i krajobrazu: działania na rzecz odnowy ekosystemów i cech krajobrazowych, zachowania różnorodności biologicznej, monitoringu środowiska wykorzystanie i tworzenie narzędzi informacyjnych (np. bazy danych) w obszarach ważnych z punktu widzenia środowiska działania edukacyjne z zakresu przyrody i krajobrazu (np. wykłady, seminaria) podnoszenie umiejętności i kwalifikacji pracowników instytucji publicznych działających w dziedzinie ochrony przyrody i krajobrazu.

11 Wnioskodawcy: Władze publiczne, ich związki i stowarzyszenia Organizacje powołane przez władze publiczne Izby, stowarzyszania, związki i organizacje reprezentujące interesy przedsiębiorców i pracowników oraz samorządu gospodarczego i zawodowego Organizacje pozarządowe Instytucje edukacyjne, w tym uczelnie wyższe Europejskie Ugrupowania Współpracy Terytorialnej Kościoły i związki wyznaniowe Termin naboru: 14.09.2015-15.02.2016 r. 16.12.2015 r. złożenie propozycji projektowej do Wspólnego Sekretariatu Dofinansowanie: 85% INTERREG VA Republika Czeska – Polska Oś Priorytetowa 4: Współpraca instytucji i społeczności INTERREG VA Republika Czeska – Polska Oś Priorytetowa 4: Współpraca instytucji i społeczności

12 PROW 2014-2020 M01 Transfer wiedzy i działalność informacyjna Poddziałanie 1.2 - Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych Główne typy przedsięwzięć: upowszechnianie innowacyjnych rozwiązań i dobrych praktyk poprzez umożliwienie ostatecznym odbiorcom praktycznego zapoznania się z rozwiązaniami, które zostały już przetestowane i są możliwe do stosowania w sektorach produkcji rolnej, leśnej lub w przetwórstwie rolno-spożywczym. projekty w zakresie technologii i organizacji produkcji, przetwarzania produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie oraz rozwiązań związanych z ochroną środowiska i klimatem, w tym OZE.

13 PROW 2014-2020 Transfer wiedzy i działalność informacyjna Poddziałanie 1.2 - Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych Wnioskodawcy: jednostki naukowe i uczelnie; publiczne podmioty doradcze, tj. wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego, Centrum Doradztwa Rolniczego, izby rolnicze; JST lub organy administracji rządowej prowadzące szkoły rolnicze lub szkoły leśne, lub centra kształcenia ustawicznego, lub centra kształcenia praktycznego; inne podmioty prowadzące działalność szkoleniową; konsorcja tworzone przez wyżej wymienione podmioty. Dofinansowanie: do 100%

14 PROW 2014-2020 PROW 2014-2020 Poddziałanie 5.1 - Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczanie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof Główne typy przedsięwzięć: koszty zakupu lub leasingu zakończonego przeniesieniem prawa własności nowego sprzętu, służącego utrzymaniu urządzeń melioracji wodnych wykorzystywanych dla celów ochrony terenu przed skutkami powodzi lub deszczu nawalnego, do wartości rynkowej majątku, koszty zakupu lub rozwoju oprogramowania komputerowego oraz zakupu patentów i licencji dotyczących sprzętu, o którym mowa powyżej. Inwestycje w środki zapobiegawcze mają na celu przyczyniać się do ochrony gospodarstw rolnych przed skutkami powodzi lub deszczu nawalnego. Termin naboru: brak informacji Wnioskodawcy: Spółki wodne, działająca na podstawie przepisów ustawy Prawo wodne, członkami której w większości są rolnicy, lub związki takich spółek Dofinansowanie: 80%, max 500 tys. zł.

15 PROW 2014-2020 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS–rozwój lokalny kierowany przez społeczność) Główne typy przedsięwzięć: m.in.: wzmocnienie kapitału społecznego, w tym z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych i wspieranie partycypacji społeczności lokalnej w realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR); Wnioskodawcy: szczegóły w LSR - wybór LSR nastąpi nie później niż 2 lata po zatwierdzeniu przez KE Umowy Partnerstwa (termin graniczny do 23.05.2016 r.).

16 Potencjalne możliwości wsparcia finansowego mikroretencji ŚRODKI KRAJOWE ŚRODKI UE ŚRODKI ZAGRANICZNE/INNE Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014- 2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 Program LIFE Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Programu Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych IINTRREG VA Republika Czeska - Polska Wsparcie da spółek wodnych Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 Fundusz sołecki Program Operacyjny RYBY 2014-2020

17 Dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "Potencjalne możliwości finansowania projektów mikroretencji ze środków zewnętrznych Opole, 1 października 2015 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google