Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wniosek Komisji o zmianę DYREKTYWY OOŚ Nowelizacja dyrektywy 2011/92/UE Konferencja ELNI EIA Wrocław – 23 maja 2013 r. 1.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wniosek Komisji o zmianę DYREKTYWY OOŚ Nowelizacja dyrektywy 2011/92/UE Konferencja ELNI EIA Wrocław – 23 maja 2013 r. 1."— Zapis prezentacji:

1 Wniosek Komisji o zmianę DYREKTYWY OOŚ Nowelizacja dyrektywy 2011/92/UE Konferencja ELNI EIA Wrocław – 23 maja 2013 r. 1

2 Konspekt prezentacji Kontekst procesu wprowadzania zmian Przegląd zastosowań dyrektywy OOŚ: mocne i słabe strony Względy polityczne Główne zidentyfikowane problemy Cele (ogólne, konkretne, operacyjne) Rozważane opcje w zakresie polityki i instrumentów Względy prawne: proponowane zmiany Prezentacja artykuł po artykule Przyczyny/kontekst 2

3 Kontekst procesu wprowadzania zmian Dyrektywa OOŚ jako instrument ewentualnego uproszczenia (COM(2009)15). IV sprawozdanie Komisji dotyczące zastosowania i skuteczności dyrektywy OOŚ (COM(2009)378). => POTRZEBA NOWELIZACJI? 2010: Konsultacje z zainteresowanymi stronami Szeroko zakrojone konsultacje społeczne (przetłumaczony kwestionariusz internetowy). Konferencja zainteresowanych stron w Leuven. 2011: Przygotowanie sprawozdania z oceny skutków prawnych Eksperci wewnętrzni: służby Komisji. Eksperci zewnętrzni Komisyjna grupa ekspertów krajowych w zakresie OOŚ/SOOŚ. Zlecone badania w celu zgromadzenia danych. 2012: Konsultacje Rady ds. Oceny Skutków Prawnych 3

4 Przegląd zastosowań OOŚ (kluczowe dane na poziomie UE) Średnia liczba OOŚ rocznie: 15 000 do 26 000. Średnia liczba kontroli rocznie: 27 400 do 33 800. Średnia liczba pozytywnych kontroli rocznie: 1 370 do 3 380. Średni czas trwania procesu OOŚ: 11,6 miesięcy. Etap procesu OOŚŚredni czas trwania Kontrola1,2 miesiąca Ewaluacja1,3 miesiąca Informacje środowiskowe (sprawozdanie środowiskowe) 5,5 miesięcy Konsultacje (opinia publiczna, organy, państwa członkowskie itp.) 1,6 miesiąca Ostateczna decyzja2 miesiące Ogółem 11,6 miesięcy 4

5 Przegląd zastosowań OOŚ (średnie koszty dla projektodawców) Średnie koszty zależą od wielkości projektu. Szacuje się je na 1% całkowitych kosztów projektu. 41 000 EUR na 1 OOŚ. Ogólne koszty przeprowadzenia OOŚ dla projektodawców w UE: 558 do 846 mln EUR rocznie. Etap procesu OOŚUdział w koszcie OOŚ Koszt () na etap OOŚ Badania wstępne (przed OOŚ)1 % 425 Kontrola i ewaluacja2 % 850 Informacje na temat oddziaływania na środowisko 80 % 32 715 Poprawa sprawozdania OOŚ (w miarę potrzeby) 17 % 7 010 100 % 41 000 5

6 Przegląd zastosowań OOŚ (średnie koszty dla organów publicznych) Założenie: przeciętny dzień pracy to 7,5 godziny pracy. Ogólne koszty przeprowadzenia OOŚ dla organów publicznych: 146 mln do 215 mln EUR. Studia przypadku: większy wysiłek na etapie ewaluacji pozwala na mniej wysiłku w fazie podejmowania ostatecznej decyzji. Etap procesu OOŚUdział w koszcie OOŚ Kontrola3 % Ewaluacja8 % Przegląd informacji na temat oddziaływania na środowisko oraz podejmowanie decyzji 89 % 100 % 6

7 Przegląd zastosowań dyrektywy OOŚ (korzyści) Korzyści dla środowiska naturalnego Aspekty środowiskowe są uwzględnione w procesie podejmowania decyzji najwcześniej jak to możliwe Bardziej zrównoważone projekty (prewencja/ograniczanie skutków środowiskowych). Zwiększenie świadomości ekologicznej społeczeństwa. Projektodawcy przewidują problemy w zakresie zgodności nawet przed zastosowaniem projektu. Szersze korzyści społeczno gospodarcze Uniknięcie kosztów dotyczących skutków środowiskowych i zdrowotnych (opłacalny instrument; koszty OOŚ są nieistotne" w porównaniu do potencjalnie wysokich kosztów nieprzewidzianych szkód wyrządzonych środowisku lub zobowiązań). Poprawa funkcjonowania rynku wewnętrznego (minimalne wymagania dotyczące ocen oddziaływania na środowisko) Lepszy profil środowiskowy i reputacja projektodawców. Tworzenie/zachowanie miejsc pracy (głównie wymagających wysokich kwalifikacji). Korzyści zarządzania (zwiększenie udziału społeczeństwa, akceptacja społeczna, rozwój społeczeństwa obywatelskiego, możliwość kwestionowania legalności ostatecznych decyzji przez społeczeństwo). 7

8 Przegląd zastosowań OOŚ (słabe strony i koszty) Rzekome czynniki ograniczające korzyści Nie ma hierarchii pomiędzy zapobieganiem, łagodzeniem i rekompensowaniem (OOŚ raczej koncentruje się na niewielkich zmianach w stosunku do łagodzenia lub rekompensaty, bez znaczących zmian dla opracowywania projektu). Zasadniczo proceduralna dyrektywa bez norm jakości. Pojawiające się kwestie ochrony środowiska (np. zmiana klimatu, ryzyko katastrofy, różnorodność biologiczna i wydajność zasobów) nie są odpowiednio omówione. Problemy z realizacją w całej UE. Koszty ekonomiczne Działalności dotyczą koszty ze względu na opóźnienia w OOŚ (np. energia) i spory prawne. Koszty przeprowadzenia OOŚ dotyczą bardziej MŚP (większy względny wpływ). Negatywny wpływ na konkurencyjność ze względu na nierównomierną realizację (zapewnienie wszystkim równych szans). 8

9 Główne zidentyfikowane problemy 1. Niewystarczający proces kontroli Projektom o znaczącym wpływie na środowisko udaje się obejść OOŚ Projekty bez znaczącego oddziaływania na środowisko podlegają OOŚ Nieuzasadnione decyzje dotyczące kontroli, podjęte przez władze Kryteria kontroli z załącznika III nie są zbyt konkretne Uzasadnienie decyzji kontrolnych nie jest wymagane Szeroki margines swobody pozostawiony państwom członkowskim, które mogą decydować, czy wymagana jest OOŚ dla projektów z załącznika II 9

10 Główne zidentyfikowane problemy 2. Brak jakości i analizy OOŚ Sprawozdani a OOŚ nie koncentrują się na najbardziej znaczących skutkach Sprawozdania OOŚ zawierają niskiej jakości dane i analizy środowiskowe Brak rygorystyczn ych wymogów dotyczących oceny alternatyw dla projektu Brak szczególny ch wymagań dotyczącyc h zakresu i jakości informacji Brak wymagań dotyczących uzasadnienia decyzji przez właściwe organy Brak szczególnych wymagań dla monitorowani a po realizacji OOŚ Luki pomiędzy przewidywanymi skutkami w sprawozdaniach OOŚ i rzeczywistym wpływem Brak uzasadnionych decyzji dotyczących pozwoleń na inwestycję wydanych przez organy Niewystarczając e uwzględnienie skutków alternatyw dla projektu Rozbieżności pomiędzy wymaganiami dyrektywy OOŚ, innym ustawodawst wem UE i konwencjami międzynarod owymi OOŚ nie obejmują nowych zagadnień środowisk owych Wpływ projektów na nowe problemy środowiskowe (np. klimat, różnorodność biologiczna) nie jest wystarczająco uwzględniony + brak harmonizacji ustawodawstwa UE dotyczącego ocen środowiskowych + Brak doświadczenia organów w niektórych państwach członkowskich Wpływ projektów na nowe problemy środowisko we (np. klimat, różnorodnoś ć biologiczna) nie jest dostatecznie uwzględnion y Brak doświadczeni a organów w niektórych państwach członkowskic h Brak wiedzy projektodaw ców i konsultantó w realizującyc h OOŚ 10

11 Główne zidentyfikowane problemy 3. Ryzyko niespójności Pokrywanie się i dublowanie z innymi unijnymi ocenami środowiskowymi Zbyt krótkie lub zbyt długie konsultacje społeczne Nadmierny czas przetwarzania OOŚ przez organy Ramy czasowe dla różnych etapów procesu OOŚ nie są określone lub nie są wystarczająco szczegółowe Brak wiedzy projektodawców i konsultantów realizujących OOŚ Brak harmonizacji ustawodawstwa UE dotyczącego ocen oddziaływania na środowisko Brak doświadczenia organów w niektórych państwach członkowskich 11

12 Cele wniosku Po 25 latach stosowania, dyrektywa OOŚ nie zmieniła się znacząco, a kontekst polityczny, prawny i techniczny znacznie się różni.. Cel ogólny: dostosowanie dyrektywy OOŚ w celu: poprawienia zidentyfikowanych i utrzymujących się niedociągnięć. przyczynienia się do rozwiązania globalnych problemów, które są ważne dla UE (np. zmiana klimatu, różnorodność biologiczna i zapobieganie katastrofom) oraz realizacji celów strategii Europa 2020. dostosowanie się do zasad Inteligentnych regulacji. zapewnienia zgodności z orzecznictwem ETS. 12

13 Cele szczegółowe i operacyjne Określenie treści i uzasadnienie decyzji po kontroli Określenie treści i uzasadnienie sprawozdania OOŚ i ostatecznej decyzji Dostosowanie Dyr. OOŚ do nowych wyzwań środowiskowych Wprowadzenie lub wzmocnienie elementów Dyr. OOŚ związanych z jakością Usprawnienie ocen środowiskowych Określenie ram czasowych dla poszczególnych etapów procesu OOŚ Zwiększenie spójności polityk, synergia z prawem EU/międzynarodowym oraz prostsze procedury 13

14 Opcje polityczne i rozważane instrumenty Połączenie dyrektyw OOŚ i SOOŚ Nowa dyrektywa dotycząca oceny środowiska Rozporządzenie Wytyczne (opcja 0+) Dla danego etapu procesu OOŚ (tj. kontrola, ewaluacja...). Dla konkretnych problemów środowiskowych (np. klimat, różnorodność biologiczna...). Dla danych rodzajów projektów (np. projekty energetyczne). Dostosowanie techniczne (wariant 1) Dostosowanie zakresu dyrektywy (głównie załączniki) z minimalną liczbą zmian. Aktualizacja kategorii projektowych (w załącznikach I i II). Wyjaśnienie procesu kontroli/kryteriów (załącznik III). Treść sprawozdania OOŚ (załącznik IV). Modyfikacja treści zasadniczej (wariant 2) Oparta na wariancie 1 – oferuje szerokie możliwości zmiany (3 podwarianty). Podwarianty odzwierciedlają różne zmiany w istniejących OOŚ i na różnych szczeblach polityki. 14

15 Rozważane warianty polityczne: ewentualne zmiany Dostosowanie załączników I i II Modyfikacja załącznika III Alternatywna procedura dla projektów z załącznika II Uzasadnienie decyzji negatywnych po kontrolach Obowiązkowe oceny uzasadnionych alternatyw Dodatkowe kwestie ochrony środowiska Obowiązkowa ewaluacja Kontrola jakości informacji OOŚ Uzasadnienie ostatecznych decyzji Obowiązkowe monitorowanie po OOŚ Skoordynowane/zintegrowane procedury (OOŚ jako koncepcja jednego okienka) Określone ramy czasowe dla konsultacji publicznych Maksymalne ramy czasowe dla procesu decyzyjnego Kontrola Jakość i analiza OOŚ Ryzyko niespójności (optymalizacja) 15

16 Porównanie wariantów politycznych: skuteczność, efektywność i spójność Wariant 0+: brak skuteczności i spójności. Wariant 1: nieskuteczny (częściowo osiągnięte cele przy wysokich kosztach i tylko umiarkowane korzyści środowiskowe i społeczno- ekonomiczne ). Wariant 2a: skuteczny, ale niski poziom spójności i efektywności. Wariant 2b jest spójny i skuteczny. Pod względem efektywności – jego wysokie korzyści spowodują umiarkowane/wysokie koszty. Wariant 2c: jest skuteczny i spójny, ale nieefektywny (dodatkowe wysokie korzyści przeważają nad bardzo wysokimi kosztami). Wariant 2b jest wariantem preferowanym Obejmuje wszystkie zmiany prowadzące do umiarkowanych oszczędności. Koszty związane z 3 zmianami (ostrożne założenia i należycie sprawdzone możliwości obniżenia kosztów). Znaczące korzyści środowiskowe i społeczno-gospodarcze mogą zrównoważyć koszty administracyjne. 16

17 Rozważania prawne Powiązania między zmianami i artykułami/załącznikami Modyfikacja załącznika III Alternatywna procedura dla projektów z załącznika II Uzasadnienie decyzji negatywnych po kontrolach Obowiązkowe oceny alternatyw Dodatkowe kwestie ochrony środowiska Obowiązkowa ewaluacja Kontrola jakości informacji OOŚ Uzasadnienie ostatecznych decyzji Obowiązkowe monitorowanie po OOŚ Zintegrowane/skoordynowane procedury Określone ramy czasowe dla konsultacji publicznych Maksymalne ramy czasowe dla procesu decyzyjnego Kontrola Jakość i analiza OOŚ Ryzyko niespójności (optymalizacja) Artykuł 4 Załącznik III Załącznik II.A Artykuł 3 Artykuł 5 Artykuł 8 Artykuł 9 Załącznik III Załącznik IV Artykuł 2.3 Artykuły 6/7 Artykuł 4.6 Artykuł 8.3

18 Kontrola: zmieniony Art.4 + Załączniki II.A i III Artykuł 4 ust. 3 oraz załącznik II.A: informacje dostarczane przez projektodawcę. Art. 4 ust. 3 i art. 4 ust. 4: stosowanie aktów delegowanych. Załącznik III (zmiana głównie dot. kryteriów cech projektów i potencjalnego wpływu). Artykuł 4 ust. 5: kontrola procesu podejmowania decyzji: na podstawie informacji dostarczonych przez projektodawcę. uwzględnianie, w stosownych przypadkach, wyników badań, weryfikacji wstępnej lub ocen oddziaływania na środowisko. Artykuł 4 ust. 5: treść decyzji po kontroli. Stosowanie kryteriów załącznika III + uzasadnienie decyzji (C-87/02 i C-75/08). Środki w celu uniknięcia, zapobiegania i zmniejszenia znaczącego wpływu (jeśli OOŚ nie jest wymagana). Artykuł 4 ust. 6: ramy czasowe decyzji po kontroli. Do 3 miesięcy (tylko wtedy, gdy projektodawca przedstawił wszystkie wymagane informacje). Możliwość wydłużenia o kolejne 3 miesiące. Artykuł 4, ust. 6: powiązanie kontroli z ewaluacją (w razie potrzeby przeprowadzenie OOŚ). 18

19 Jakość i analiza OOŚ: zmieniony artykuł 3 Dostosowanie do nowych zagadnień ochrony środowiska Korzystanie z zasobów naturalnych (różnorodność biologiczna, grunty, gleby, woda, powietrze). Różnorodność biologicznej z uwzględnieniem gatunków/siedlisk chronionych na mocy dwóch dyrektyw środowiskowych. Zmiana klimatu. Ryzyko katastrofy (pkt e). Motywy 3 do 11. Wytyczne wydane przez Komisję w marcu 2013 roku. Spójność z innymi przepisami Ludność i zdrowie człowieka (a nie ludzi). Odniesienie do znaczących" efektów, czyli cel art. 2, ust. 1. Powiązanie z załącznikiem IV.4. 19

20 Jakość i analiza OOŚ: Sprawozdanie OOŚ Art. 5, ust. 1 – sprawozdanie OOŚ Informacje, które mogą być z uzasadnionych przyczyn wymagane do podejmowania świadomych decyzji. Kilka czynników, które należy wziąć pod uwagę, łącznie z decyzją po ewaluacji. Powiązania z innymi ocenami/poziomem planowania (stopień, w jakim niektóre kwestie (w tym ocena alternatyw) są w sposób bardziej odpowiedni oceniane na różnych poziomach, w tym na poziomie planowania, lub na podstawie innych wymogów oceny") Stosowanie aktów delegowanych do załącznika IV. Załącznik IV – treść sprawozdania OOŚ Ocena rozwiązań alternatywnych, w tym scenariusza bazowego (IV.2 i IV.3). Dostosowanie do nowych kwestii ochrony środowiska (IV.4, IV.5 i IV.8). Monitorowanie (IV.7). Zagadnienia związane z OOŚ (IV.6 i IV.10) 20

21 Sprawozdanie OOŚ: zmieniony artykuł 5 i załącznik IV Artykuł 5, ust. 2 – ewaluacja (obowiązkowa) Staje się obowiązkowa (już nie zależy od projektodawcy). Właściwy organ w ścisłej współpracy z organami ochrony środowiska i projektodawcą. Poszerzona treść decyzji po ewaluacji. Art. 5, ust. 3 –Jakość sprawozdania OOŚ Zagwarantowanie kompletności i odpowiedniej jakości sprawozdania OOŚ. Dwie możliwości: akredytowani i merytorycznie kompetentni eksperci lub komitety ekspertów krajowych. Sytuacje konfliktu interesów (tzn. w przypadku gdy akredytowani i merytorycznie kompetentni eksperci wspierali właściwy organ w przygotowaniu decyzji po ewaluacji, ci sami eksperci nie mogą być wykorzystani przez projektodawcę do przygotowania sprawozdania OOŚ). 21

22 Jakość i analiza OOŚ: ostateczna decyzja Art. 8, ust. 1 –bardziej konkretna treść decyzji: a)ocena wpływu na środowisko organu właściwego i warunki środowiskowe dołączone do decyzji (w tym środki w celu uniknięcia, zmniejszenia i zrekompensowania znaczących niekorzystnych skutków). b)powody wyboru projektu przyjętego w świetle innych rozważanych alternatyw. c)podsumowanie uwag otrzymanych podczas konsultacji. d)oświadczenie podsumowujące, w jaki sposób aspekty środowiskowe zostały włączone do procesu przyznawania pozwolenia na inwestycję i w jak sposób wyniki konsultacji i sprawozdania OOŚ zostały uwzględnione lub potraktowane. Szczególne zobowiązania dla projektów o znaczących, transgranicznych negatywnych skutkach. Artykuł 8, ust. 4 - ważność danych OOŚ (nowy przepis) Ostatnia kontrola (tj. przed udzieleniem pozwolenia na inwestycję). Sprawdzenie czy sprawozdanie OOŚ jest aktualne. 22

23 Jakość i analiza OOŚ: monitorowanie Artykuł 8, ust. 2 – monitorowanie (nowy przepis) Punkt wyjścia: Sprawozdanie OOŚ i konsultacje potwierdzają znaczące + niekorzystne skutki dla środowiska. 1.Zmiana projektu/sprawozdania OOŚ i dodanie środków łagodzących lub kompensacyjnych. 2.Wprowadzenie środków monitorowania: Cel/zakres: ocena realizacji środków łagodzących i kompensacyjnych. ocena oczekiwanej skuteczności środków łagodzących i kompensacyjnych. zidentyfikowanie wszelkich nieprzewidzianych niekorzystnych skutków. Rodzaj parametrów i czas trwania kontroli proporcjonalny do: rodzaju, miejsca realizacji i rozmiaru proponowanego projektu. znaczenie skutków dla środowiska proponowanego projektu. Stosowanie istniejącego monitoringu wynikającego z ustawodawstwa UE (bez dublowania). 23

24 Jakość OOŚ: informacje na temat ostatecznej decyzji Art. 9, ust. 1: drobne zmiany zapewniające spójność – jasność Poinformowanie organów ochrony środowiska (i opinii publicznej). Punkt b): Dodanie sprawozdania OOŚ: Punkt c): słowo znaczące" zastąpione słowem główne". Punkt d): monitorowanie => zgodność z art. 8, ust. 2 Artykuł 9, ust. 3: wariant wcześniejszego informowania Likwidacja obowiązku (może"). Informacje na mocy art. 9, ust. 1 dostępne po realizacji OOŚ (w oczekiwaniu na pozwolenie na inwestycję). Istotne dla projektów współfinansowanych przez UE (spójność + zasady TEN). 24

25 Usprawnienie: OOŚ - jedno okienko Zmieniony artykuł 2, ust. 3 Główny obowiązek: zintegrowana/skoordynowana procedura. Głównie instrumenty ochrony środowiska: SOOŚ, dyr. siedliskowa/ptasia, ramowa dyr. wodna, IPPC/IED (patrz także: motyw 23). Krótka definicja systemu zintegrowanego/ skoordynowanego. Powiązania z nowym rozporządzeniem TEN-E. Konieczność przestrzegania zasady subsydiarności i proceduralnej autonomii państw członkowskich. 25

26 Usprawnienie: konsultacje publiczne Artykuł 6 Ramy czasowe dla konsultacji publicznych dotyczących sprawozdania OOŚ: 30 do 60 dni (zalecenia z Aarhus: 45 dni). Możliwość wydłużenia o kolejnych 30 dni. Warunki wydłużenia: o w wyjątkowych przypadkach tam, gdzie rodzaj, złożoność, miejsce realizacji lub rozmiar proponowanego projektu tego wymagają. o właściwy organ informuje projektodawcę o przyczynach. Wystarczająca ilość czasu na poinformowanie organów ochrony środowiska i konsultację z nimi (art. 6 ust. 6). Artykuł 7 Obowiązek (ma) szczegółowych ustaleń. Podkreślone ramy czasowe dla konsultacji publicznych 26

27 Usprawnienie: ostateczna decyzja Art. 8, ust. 3 – ramy czasowe (nowy przepis) 3 miesiące -3 warunki: wszystkie niezbędne informacje (sprawozdanie OOŚ + konsultacje) zostają zgromadzone. w stosownych przypadkach, zostają zrealizowane szczegółowe oceny wymagane na mocy innego ustawodawstwa UE (np. dyrektywa siedliskowa). zakończone konsultacje (konsultacje publiczne, organy środowiskowe, transgraniczne). Możliwość wydłużenia o kolejne 3 miesiące; warunki wydłużenia: w zależności od rodzaju, miejsca realizacji i rozmiaru proponowanego projektu. właściwy organ wyjaśnia przyczyny i informuje o dacie wydania swojej decyzji. 27

28 Inne zmiany Wnioski wyciągnięte z orzecznictwa: Prace związane z wyburzeniem elementem definicji projektu (C-50/09). Projekty służące wyłącznie obronie narodowej (C-435/97). Projekty szczegółowo prawnie zatwierdzone (C-128/09). Wnioski wyciągnięte z doświadczeń w realizacji projektów: Definicja OOŚ. Projekty realizowane wyłącznie w odpowiedzi na cywilne sytuacje nadzwyczajne. Gromadzenie danych – art. 12, ust. 2: obowiązek dot. sprawozdania OŚ. Akty delegowane do aktualizacji załączników II.A, III i IV. Przepisy przejściowe (artykuł 3 dyrektywy). Brak zmian: Artykuły 10, 11 i załączniki I-II 28

29 Inne zmiany: zakres zastosowania Zmieniony artykuł 1 Definicje Artykuł 1, ust.2, lit. a): prace związane z wyburzaniem wyraźnie dodane do definicji projektu (C-50/09). Definicja OOŚ dodana do art. 1, ust. 2, lit. g) (w oparciu o treść SOOŚ). Szczególne przypadki Artykuł 1, ust. 3: Projekty służące wyłącznie obronie narodowej (C-435/97). Projekty realizowane wyłącznie w odpowiedzi na cywilne sytuacje nadzwyczajne w art. 1, ust. 3 - patrz także: motyw 13. Artykuł 1, ust. 4: Projekty szczegółowo, prawnie zatwierdzone (C- 128/09). 29

30 Inne zmiany: gromadzenie danych Zmieniony artykuł 12, ust. 2 Zmiany odzwierciedlają wymagania dotyczące monitorowania/oceny sprawozdania OŚ. Sprawozdania Komisji z oceny co 6 lat. Odpowiednie parametry: a)liczba OOŚ. b)podział OOŚ na kategorie projektu, określone w załącznikach I i II. c)podział OOŚ na typ projektodawcy (tj. publiczni i prywatni, małe i średnie przedsiębiorstwa). d)liczba kontroli. e)średni czas trwania procesu OOŚ. f)średni koszt OOŚ. 30

31 Inne zmiany: delegowane uprawnienia Artykuł 12a Akty delegowane w celu dostosowania OOŚ do postępu naukowego i technicznego. Akty delegowane uzupełniają/zmieniają niektóre niekoniecznie elementy innych głównych aktów legislacyjnych. Akty delegowane do: Załącznika III (kryteria kontroli), załącznika IV (sprawozdanie OOŚ), załącznika II. A (informacje dotyczące kontroli realizowanej przez projektodawcę). Nieuwzględnione załączniki I i II. Artykuł 12b Standardowy przepis (warunki delegowania). Delegacja na nieokreślony czas. 31

32 Inne zmiany: przepisy przejściowe Artykuł 3 dyrektywy zmieniającej dyrektywę 2011/92. Orzecznictwo na temat zakresu czasowego OOŚ (C-431/92, C- 81/96). Kryterium: formalnie wprowadzona data wniosku o zezwolenie na inwestycję. Data wydania zezwolenia nie jest brana pod uwagę. Praktyka? Długie okresy między sprawozdaniami OOŚ i/lub decyzjami OOŚ" i pozwoleniem na inwestycję (pozwolenie budowlane). Doświadczenie zdobyte w projektach współfinansowanych przez UE. Nowa zasada: jaśniejsze i bardziej rygorystyczne zobowiązania (nawet dla projektów, w przypadku których pozwolenie na inwestycję zostało wprowadzone przed datą wejścia w życie (ale nie przeprowadzono OOŚ)). 32

33 Dziękuję za uwagę! http://ec.europa.eu/environment/eia/home.htm 33


Pobierz ppt "Wniosek Komisji o zmianę DYREKTYWY OOŚ Nowelizacja dyrektywy 2011/92/UE Konferencja ELNI EIA Wrocław – 23 maja 2013 r. 1."

Podobne prezentacje


Reklamy Google