Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Monitoring zużycia energii oraz przedsięwzięcia termomodernzacyjne w budynkach szkolnych w Gminie Ogrodzieniec. inż. Piotr Mikulski Kierownik Referatu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Monitoring zużycia energii oraz przedsięwzięcia termomodernzacyjne w budynkach szkolnych w Gminie Ogrodzieniec. inż. Piotr Mikulski Kierownik Referatu."— Zapis prezentacji:

1 Monitoring zużycia energii oraz przedsięwzięcia termomodernzacyjne w budynkach szkolnych w Gminie Ogrodzieniec. inż. Piotr Mikulski Kierownik Referatu Przedsięwzięć Publicznych, Architektury, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Urząd Miasta i Gminy w Ogrodzieńcu

2 Gmina Ogrodzieniec

3 Gmina Ogrodzieniec Liczba mieszkańców 9,6 tys. Obszar 86 km²
Położona na granicy województwa śląskiego i małopolskiego, w granicach Zespołu Jurajskich Parków Krajobrazowych i Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd Miejscowość turystyczna

4 „Perła Jury” Niezwykły w skali Polski, piękny jurajski krajobraz.
Skarbnica cennych zabytków historii, z których największą perłą są  niewątpliwie ruiny XIVw. Zamku Ogrodzienieckiego w scenerii którego odbywają się koncerty, festyny i biesiady.

5 Zamek Ogrodzieniecki

6

7 Zamek Ogrodzieniecki

8 Gmina Ogrodzieniec Tereny do wypoczynku i rekreacji na łonie natury:
uprawiania wspinaczki skałkowej, wędkowania i myślistwa, uprawiania jazdy konnej, narciarstwa biegowego, jazdy rowerowej.

9 Zarządzanie energią w budynkach szkolnych – Projekt SchooBieDo

10 Projekt SchooBieDo Nazwa pochodzi od angielskiej wersji tytułu projektu: „School Buildings Integrated Energy Development Operation, tzn.: „Działania na rzecz rozwoju zintegrowanego zarządzania energią w budynkach szkolnych” Przedmiotem jest zarządzanie energią oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach komunalnych na terenie Irlandii, Rumunii i Polski.

11 Projekt SchooBieDo W polskiej części Projektu uczestniczło 20 obiektów z 11 gmin. Projekt realizowany był pod kierownictwem Europejskiej Sieci Miast Energie-Cités, z udziałem sieci miast Polski i Rumunii oraz Irlandzkiej Agencji Energetycznej. Zakres Projektu obejmował: wdrożenie lokalnego monitoringu zużycia energii wykonanie audytów energetycznych budynków, dokonanie wyboru technologii modernizacji wraz z przygotowaniem finansowania.

12 Gminy biorące udział w projekcie:

13 Rezultaty Projektu to:
stały monitoring zużycia energii i wody oraz stworzona na jego podstawie baza danych, audyty energetyczne budynków, plany realizacji i finansowania modernizacji systemów energetycznych, publikacje popularyzujące nowoczesne gospodarowanie energią w budynkach komunalnych prezentacje na konferencjach w krajach partnerskich oraz u sąsiadów (Litwa, Ukraina, ...), strony internetowe oraz

14 Baza danych Podstawowe dane charakteryzujące poszczególne budynki tj.:
parametry techniczne budynków ocena stanu budynków i poziom komfortu opis instalacji energetycznych zużycie energii i wody w ostatnich trzech latach zostały zebrane od administratorów metodą ankiet i te dane posłużyły do stworzenia bazy podstawowych danych obiektów.

15 Monitoring zużycia energii i wody
Na podstawie danych zebranych ankietami od administratorów obiektów zostały wyliczone wskaźniki zużycia energii (EA) i wody dla roku 2002 i 2003 W latach 2004 i 2005 zbierano szczegółowe dane o zużyciu energii i wody na bazie faktur wystawianych przed dostawców. Te dane gromadzone były na dysku HDD w postaci bazy w Excel97.

16 Benchmarking wg wskaźnika EA [kWh/m2.a]
Porównanie obiektów pomiędzy sobą dla jednego roku (przykładowo 2005)

17 Ranking obiektów : posortowany wg rosnącego wskaźnika EA

18 Benchmarking wg wskaźnika zużycia wody [m3/os.a]
Porównanie obiektów pomiędzy sobą dla jednego roku (przykładowo 2005)

19 Ranking wg wskażnika zużycia wody

20 Ciepło na ogrzewanie [kWh/m2.rok]
Wykresy wskaźnika EA [kWh/m2.rok] dla 4 lat trwania projektu ( )

21

22 Wskaźniki zużycia energii elektrycznej [kWh/m2.rok]

23

24 Projekt "Etykieta energetyczna dla budynków szkolnych”

25 Etykieta energetyczna dla budynków szkolnych.
Projekt finansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Projekt SchooBIEDO, program Inteligentna Energia dla Europy. Celem projektu jest promowanie działań na rzecz ochrony klimatu przez kampanię informacyjno-promocyjną przygotowującą do wdrożenia w Polsce Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Europy 2002/91/EC w sprawie charakterystyki energetycznej budynków oraz promocja energii odnawialnej w budynkach szkolnych.

26 Dyrektywa Europejska 2002/91/WE
Weszła w życie 4 stycznia 2006 r. Zobowiązuje kraje członkowskie do aktywnej promocji poprawy standardu energetycznego budynków w obrębie państw Wspólnoty poprzez egzekwowanie obowiązku: posiadania świadectw energetycznych przez określone rodzaje budynków (np. w budynkach użyteczności publicznej) wykonywania okresowych kontroli kotłów i systemów klimatyzacji, wykonania jednorazowej kontroli instalacji ogrzewczych, w których pracują kotły starsze niż 15 lat.

27 Świadectwo energetyczne
jest dokumentem przygotowywanym przez specjalistę, niezależnego eksperta – według proponowanych rozwiązań legislacyjnych - przez licencjonowanego audytora energetycznego, ważnym 10 lat. sporządzane na podstawie oceny energetycznej, polegającej na określeniu zintegrowanej charakterystyki energetycznej, na podstawie, której następuje przyporządkowanie budynkowi klasy energetycznej.

28 Etykieta energetyczna
Podobne etykiety zostały wykonane dla budynków w 11 gminach (Bielsku-Białej, Bieruniu, Cieszynie, Dzierżoniowie, Janowie, Lubaniu, Miechowie, Ogrodzieńcu, Raciechowicach, Świerzawie, i Tychach).

29 Źródła: Monitoring zużycia energii i wody w obiektach Projektu SchooBieDo - Edward WEKSEJ Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć "Energie Cités" (PNEC) strona projektu pt: "Etykieta energetyczna dla budynków szkolnych.„

30 Obiekty szkolne w Gminie Ogrodzieniec posiadające etykiety energetyczne

31 Szkoła Podstawowa nr 1 w Ogrodzieńcu.

32 Gimnazjum w Ogrodzieńcu.

33 Termomodernizacja i likwidacja niskiej emisji spalin w Gminie Ogrodzieniec.

34 Co to jest termomodernizacja
Termomodernizacja polega na wprowadzeniu w budynku takich zmian, które spowodują, że ciepło nie będzie nadmiernie „uciekało”, jak to się dzieje obecnie, a osiąga się to poprzez dodatkowe ocieplenie budynku oraz usprawnienie instalacji ogrzewania i ciepłej wody.

35 Średnia struktura zużycia energii w budynkach mieszkalnych.

36 Przyczyny wysokich kosztów ogrzewania

37 Termomodernizacja - co możemy usprawnić:
ocieplanie (ściany, dachy i stropodachy, również te z nie ogrzewanymi piwnicami podłóg na gruncie) okna (wymiana lub remont) drzwi zewnętrzne (wymiana lub remont) źródła ciepła (wymiana lub modernizacja źródła ciepła (lokalna kotłownia lub węzeł ciepłowniczy) automatyka sterująca źródłem ciepła (instalacja) instalacja grzewcza w budynku (wymiana lub modernizacja zaopatrzenia w ciepłą wodę użytkową) instalacja urządzeń zmniejszających zużycie wody wentylacja (usprawnienie lub instalacja) instalacja urządzeń wykorzystujących energię źródeł odnawialnych (kotły na biomasę, kolektory słoneczne)

38 Jakie uspraw- nienia można wykonać

39 Źródła finansowania termomodernizacji i likwidacji niskiej emisji spalin w Gminie Ogrodzieniec

40 Źródła pozyskiwanych środków
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach Fundusze Strukturalne UE Fundusz termomodernizacyjny

41 Przebudowa kotłowni oraz wykonanie termomodernizacji obiektu szkolnego
Budynek Gimnazjum w Ogrodzieńcu (była Szkoła Podstawowa nr 2) przy ul. Elizy Orzeszkowej 13

42 Cel zadania zmniejszenie sezonowego zużycia ciepła oraz kosztów eksploatacji systemu grzewczego, zmniejszenie emisji substancji pyłowo – gazowych do atmosfery, wzrost walorów funkcjonalnych obiektu poprawa komfortu cieplnego w pomieszczeniach.

43 Efekt ekologiczny zadania
Ograniczenie niskiej emisji zanieczyszczeń poprzez zmianę paliwa na bardziej ekologiczne i zmniejszenie jego zużycia w źródle ciepła w wyniku zmniejszenia zapotrzebowania mocy cieplnej oraz poprawy sprawności przesyłu, regulacji i wykorzystania ciepła Zadanie jest zgodne ze Strategią Rozwoju i Programem Ochrony Środowiska Województwa Śląskiego na lata Zadanie jest zgodne z gminnym planem zagospodarowania przestrzennego.

44 Stan dotychczasowy Budynek Gimnazjum obejmuje część dydaktyczną, salę gimnastyczną, łącznik oraz mieszkanie lokatorskie. Kotłownia, opalana węglem, wyposażona w dwa kotły żeliwne oraz instalacja c.o. znajdują się z złym stanie technicznym Budynek nie spełnia obecnych wymagań przenikania ciepła, należy zmodernizować

45 Stan przewidywalny Kompleksowa termomodernizacja budynku Gimnazjum mającą na celu minimalizację zużycia energii w obiekcie likwidacja kotłowni węglowej i wykonanie dwóch kotłowni gazowych – dla potrzeb części dydaktycznej oraz dla mieszkania lokatorskiego wymiana instalacji c.o. w istniejącym budynku na instalację wykonaną z rur miedzianych izolowanych, wyposażoną w grzejniki stalowe płytowe z zaworami termostatycznymi docieplenie przegród budowlanych istniejącego budynku wymianie okien i drzwi zewnętrznych

46 Dane ekonomiczne zadania.
Lp. Źródło finansowania Nakłady inwestycyjne ogółem [zł] [%] 1. Środki własne ,00 20,61% 2. WFOŚiGW pożyczka ,00 54,78% 3. WFOŚiGW dotacja ,00 24,61% Razem ,00 100%

47

48

49

50

51

52 Likwidacja niskiej emisji spalin
Szkoła Podstawowa nr 1 w Ogrodzieńcu

53 Szkoła Podstawowa nr 1 w Ogrodzieńcu
Terminy realizacji zadania – marzec - wrzesień 2003 r. Osiągnięcia efektu ekologicznego - wrzesień 2003 r.

54 Stan dotychczasowy Dwa kotły gazowe „Jubam Gaz” o moc 70 kW i 290 kW.
Istniejąca wewnętrzna instalacja gazowa zasilająca kotły c. o. w kotłowni, szkolną kuchnię oraz jedno mieszkanie – zasilana jest z sieci zewnętrznej gazem średnioprężnym.

55 Stan docelowy Gazowy kocioł wodny niskotemperaturowy typu VIESSMANN VITOPLEX 100 o mocy nominalnej 285 kW nowoczesna konstrukcja kotła spełniającą wymagania polskich i europejskich przepisów zdolność płynnej współpracy z dużym zładem wodnym szeroki zakres oferowanej cyfrowej automatyki 5-letnia gwarancja na korpus kotła

56 Stan docelowy Obiekty wchodzące w skład zadania
instalacja centralnego ogrzewania dwururowa wodna niskoparametrowa, pompowa z rozdziałem dolnym pracująca w układzie zamkniętym cztery obiegi grzewcze, 3 obiegi dla szkoły i jeden obieg dla zasilania mieszkań 186 szt. grzejników stalowych

57 Dane ekonomiczne zadania.
Lp. Źródło finansowania Nakłady inwestycyjne ogółem [zł] [%] 1. Środki własne ,45 50,94% 2. WFOŚiGW pożyczka ,99 44,57% 3. WFOŚiGW dotacja 11 398,00 4,49% Razem ,44 100% Po zrealizowaniu zadania WFOŚiGW umorzył 40,5% udzielonej pożyczki

58

59

60

61 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Monitoring zużycia energii oraz przedsięwzięcia termomodernzacyjne w budynkach szkolnych w Gminie Ogrodzieniec. inż. Piotr Mikulski Kierownik Referatu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google