Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zapis pionowy w rekordach bibliograficznych katalogu online BPB

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zapis pionowy w rekordach bibliograficznych katalogu online BPB"— Zapis prezentacji:

1 Zapis pionowy w rekordach bibliograficznych katalogu online BPB
Elżbieta Mickiewicz Biblioteka Politechniki Białostockiej

2 Problem do rozwiązania :
W jaki sposób dostosować klasyfikację UKD do systemu komputerowego, żeby spełniała swoją rolę jako narzędzie wyszukiwawcze Problem do rozwiązania : 10 czerwca Warsztaty UKD BN 2011

3 Dostosowanie zapisu symboli UKD do wymagań formatu USMARC
Problem do rozwiązania: 10 czerwca Warsztaty UKD BN 2011

4 Problem do rozwiązania:
Jedynym polem umożliwiającym wprowadzenie symbolu UKD w formacie USMARC było pole 080 (wówczas niepowtarzalne) 10 czerwca Warsztaty UKD BN 2011

5 Rozwiązanie problemu:
2 wyjścia : scharakteryzowanie treściowo dokumentów tylko jednym symbolem UKD (co spowodowałoby niepełną i niedokładną charakterystykę treści dokumentu) dodanie do formularza katalogowania takiego pola, aby każdy z symboli był wprowadzony do kartoteki w postaci odrębnych zapisów 10 czerwca Warsztaty UKD BN 2011

6 Rozwiązanie problemu:
Każdy symbol elementarny stanowiłby wejście do systemu (symbole UKD byłyby traktowane jako samodzielne klucze wyszukiwawcze, co zapewniłoby większą liczbę wejść do systemu). Obok możliwości wyszukiwania za pomocą kryteriów formalnych (np.: autor, tytuł, itp.), pojawiłaby się również możliwość wyszukiwania za pomocą symboli UKD. 10 czerwca Warsztaty UKD BN 2011

7 Kartoteka UKD z pola 080 Zapis poziomy w kartotece UKD z pola 080
10 czerwca Warsztaty UKD BN 2011

8 Pole zapis poziomy Zapis klasyfikacji książki w polu 080 i w polach UKD Pole UKD - zapis pionowy czyli rozdzielenie symboli prostych, złożonych i rozwiniętych 10 czerwca Warsztaty UKD BN 2011

9 Zmienne pole UKD Same symbole cyfrowe niewiele wniosłyby do wyszukiwania, ponieważ trzeba je znać. Dlatego też: w jednym polu należałoby wpisać symbol UKD w całości, czyli: i symbol cyfrowy i jego odpowiednik słowny. Miało to być jedno pole ale o dwóch podpolach. Wprowadzono więc do formularza katalogowania pole zmienne, powtarzalne o nazwie "UKD". 10 czerwca Warsztaty UKD BN 2011

10 Struktura pola „UKD” w USMARC
$$a – zapis symbolu UKD $$b – zapis odpowiednika słownego Np.: $$a 510.6 $$b Logika matematyczna Obecnie w MARC21 podpole „b” zmieniło się na podpole „h” 10 czerwca Warsztaty UKD BN 2011

11 Zapis poziomy i zapis pionowy symboli UKD
:577.3:66.01/.09+62 UKD 573.6 Biologia stosowana UKD 577.3 Fizyczne i fizykochemiczne podstawy życia UKD 66.01/.09 Inżynieria chemiczna. Technologia chemiczna UKD 62 Inżynieria. Technika w ogólności 10 czerwca Warsztaty UKD BN 2011

12 KHW UKD Na podstawie pola UKD powstała kartoteka haseł wzorcowych UKD.
Pole UKD odwzorowywało zawartość pola 153 w khw UKD Takie były początki sprzed 15 lat. Jest to ogromna różnica między naszą khw, naszym zapisem w formularzu katalogowania, a tym w BN, gdzie jest tylko pole 080 i do tego pola są pobierane dane z khw UKD. Na pewno jest to prostsze rozwiązanie ale u nas wtedy było to niemożliwe. U nas są dwa pola związane z UKD: 080 i UKD. Oczywiście w momencie pojawienia się możliwości dzielenia pola 080, miałyśmy różne pomysły na zmniejszenie sobie pracy (uzupełniać jedno pole a nie dwa), ale w rezultacie każde rozwiązanie wiązało się z ogromną pracą. 10 czerwca Warsztaty UKD BN 2011

13 Zapis poziomy a zapis pionowy
Początkowo zagadnienie zapisu pionowego dotyczyło tylko pola UKD, pole 080 pozostało w formie zapisu poziomego, zachowującego hierarchię zdania UKD. Zapis taki istniał wiele lat ponieważ istniało drugie pole - pole UKD, które powiązane było z kartoteką haseł wzorcowych UKD i z tego pola ważne było każde wejście do kartoteki. Postanowiliśmy w związku z tym tak budować symbole UKD, żeby hasła indeksowe powstałe z odpowiednika słownego symbolu prowadziły czytelnika do konkretnych zagadnień. Zaczęłyśmy budować symbole rozwinięte lub złożone, żeby mogły zaistnieć w kartotece poszukiwane zagadnienia, terminy, których do tej pory nie było w tablicach UKD. Zapis pionowy w polu UKD umożliwiał wprowadzenie często bardzo złożonych symboli po to, żeby zwiększyć możliwości wyszukiwawcze według UKD. Najlepiej to widać na przykładzie symboli z dziedziny budownictwa, matematyki, inżynierii, itp.. 10 czerwca Warsztaty UKD BN 2011

14 Zapis pionowy i poziomy
Zapis pionowy pola UKD i jeszcze poziomy w polu 080. Poprzez uszczegółowienie symboli, w polu UKD pojawiły się proste odpowiedniki słowne, a przez to zrozumiałe dla czytelnika hasła takie jak: wyłączniki czy zabezpieczenia różnicowe 10 czerwca Warsztaty UKD BN 2011

15 Zapis poziomy pola 080 i pionowy pola UKD
Zapis poziomy pola 080 i pionowy pola UKD w rekordzie bibliograficznym. Jeszcze wiele rekordów ma taki zapis ale sukcesywnie zmieniamy pole 080 na zapis pionowy 10 czerwca Warsztaty UKD BN 2011

16 Zapis poziomy a pionowy
W katalogu online BPB widzianym przez czytelnika, w poszczególnych rekordach bibliograficznych, istnieje zapis i poziomy i pionowy ale nie jednocześnie w jednym rekordzie. Zależy to od formatu wyświetlania danych. W formacie standardowym wyświetla się zapis pionowy (z pola UKD) a w formacie karty katalogowej - poziomy (z pola 080). Sukcesywnie zmieniamy zapis obu pól na pionowy Dla czytelnika w katalogu online są do wyboru różne formaty wyświetlania rekordu. W formacie standardowym wyświetla się pole UKD w zapisie pionowym, z wyświetlania pola 080 zrezygnowano, żeby widoczne było tylko jedno pole związane z klasyfikacją UKD. Natomiast w formacie karty katalogowej pokazany jest tylko zapis z pola 080 w formie zapisu poziomego. 10 czerwca Warsztaty UKD BN 2011

17 Format standardowy – zapis pionowy
Katalog online BPB – format standardowy rekordu bibliograficznego 10 czerwca Warsztaty UKD BN 2011

18 Format karty katalogowej – zapis poziomy
Katalog online BPB – format karty katalogowej rekordu bibliograficznego 10 czerwca Warsztaty UKD BN 2011

19 Zapis pionowy pola 080 Zmiana zapisu pola 080 nastąpiła w momencie dużych zmian w UKD, po opublikowaniu Tablic UKD P058. Bez problemu można było zmienić tylko pole UKD (zamienić stary symbol na nowy), natomiast w polu 080 zmiana mogła dotyczyć tylko pierwszego symbolu. Po zastosowaniu zapisu pionowego mogliśmy dokonać reklasyfikacji każdego symbolu w rekordzie. Obecnie zapis pionowy stosowany jest w obu polach UKD w rekordach bibliograficznych 10 czerwca Warsztaty UKD BN 2011

20 Wzorce zapisu pionowego
Znałyśmy przykłady kartotek UKD w Hajfie (Technion Libraries ) i NEBISIE (The Network of Libraries and Information Centers in Switzerland). Tam po raz pierwszy zetknęłyśmy się z zapisem pionowym i kartotekami wzorcowymi UKD. Znaczyło to dla nas tyle, że takie rozwiązania są możliwe i są biblioteki, które stosują zapis pionowy i utrzymują khw do UKD. Same jednak nie zdecydowałyśmy się na stworzenie czegoś nowego, niezgodnego z tym co istniało w Polsce, tzn. z Tablicami UKD. Dotyczy to budowania symboli i brzmienia odpowiedników słownych. Stąd pomysł na khw i hasła indeksowe, prostsze od odpowiedników słownych ale zgodne z indeksami w tablicach UKD 10 czerwca Warsztaty UKD BN 2011

21 Zapis pionowy w BPB Zapis pionowy w rekordach bibliograficznych BPB powstawał intuicyjnie (dzielone symbole z pola 080) Nie jest zgodny z zapisem pionowym symboli, prezentowanym w tablicach UKD P058 ponieważ: 10 czerwca Warsztaty UKD BN 2011

22 Zapis pionowy BPB - przeplatają się w zapisie kolumnowym symbole proste ze złożonymi i rozwiniętymi i nie ma znaczenia czy symbolem pierwszym jest symbol złożony, prosty czy rozwinięty - na pierwszym miejscu znajduje się symbol zagadnienia najważniejszego znaczeniowo dla danego dokumentu, potem kolejne a na końcu poddziały wspólne miejsca i formy, jeżeli w charakterystyce dokumentu występują. 10 czerwca Warsztaty UKD BN 2011

23 Symbole UKD w zapisie pionowym
10 czerwca Warsztaty UKD BN 2011

24 Symbole UKD w zapisie pionowym
- zgodne z brzmieniem w tablicach (zwłaszcza odpowiedniki słowne) - szczegółowe (symbole rozwinięte lub złożone) by zaistniało jak najprostsze i najbardziej zrozumiałe hasło indeksowe (czytelne) - metodyka tworzenia symboli i ich zapisu w rekordzie bibliograficznym zgodna z metodyką podaną w tablicach UKD - brak uproszczeń symboli, żeby nie tworzyć dużych zbiorów do przeszukiwania 10 czerwca Warsztaty UKD BN 2011

25 Symbole UKD w zapisie pionowym
10 czerwca Warsztaty UKD BN 2011

26 Symbole UKD w zapisie pionowym
- symbole proste stanowiące zawsze osobny klucz wyszukiwawczy - symbole rozwinięte stanowiące osobny klucz wyszukiwawczy - symbole złożone tylko wtedy, gdy nierozdzielne pojęcie nie może być wyrażone w inny sposób - tzw. symbole jednolite 10 czerwca Warsztaty UKD BN 2011

27 Symbole UKD w zapisie pionowym
10 czerwca Warsztaty UKD BN 2011

28 Symbole UKD w zapisie pionowym
10 czerwca Warsztaty UKD BN 2011

29 Symbole proste UKD - symbole poddziałów wspólnych formy
- symbole z tablic głównych - symbole poddziałów wspólnych formy - symbole poddziałów wspólnych miejsca Największą liczbę symboli wprowadzonych do kartoteki stanowią oczywiście symbole proste, potem rozwinięte a najmniej jest symboli złożonych. Jednak nauka i technika rozwija się tak szybko, że nieuniknione jest tworzenie coraz to nowych złożeń symboli UKD. Sprawdzamy na bieżąco czy w pliku MRF czy w Consorcjum UKD nie pojawiły się nowe rozwiązania dla zagadnień nas interesujących, jeżeli nie, to musimy stworzyć symbol złożony. 10 czerwca Warsztaty UKD BN 2011

30 Symbole proste UKD 621.921.34 Diament (jako ścierniwo) 620.179.152.1
Defektoskopia rentgenowska Polistyren (styropian) jako materiał budowlany Synteza mowy Wybrałam specjalnie symbole proste dość rozbudowane, bardzo szczegółowe bo takie też istnieją i są bardzo potrzebne. Znamy przeważnie symbole proste 3-6 znaków ale u nas jest sporo symboli szczegółowych. 10 czerwca Warsztaty UKD BN 2011

31 Symbole proste UKD 10 czerwca Warsztaty UKD BN 2011

32 Symbole rozwinięte UKD
- symbol główny z dodatkiem poddziałów analitycznych i syntetycznych - symbol główny z dodatkiem poddziałów wspólnych formy, miejsca, czasu, języka, narodowości i grupy etnicznej, poddziałów z -0 - symbol główny z dodatkiem podziału alfabetycznego A/Z 10 czerwca Warsztaty UKD BN 2011

33 Symbole rozwinięte UKD
Płyty z polistyrenu (styropianowe) Wydzielanie dwutlenku węgla 669.15’28-194 Stale molibdenowe 62-1/ Naprawa, reperacja maszyn. Konserwacja. Obsługa techniczna 10 czerwca Warsztaty UKD BN 2011

34 Symbole rozwinięte UKD
10 czerwca Warsztaty UKD BN 2011

35 Symbole rozwinięte UKD
10 czerwca Warsztaty UKD BN 2011

36 Symbole złożone, tzw. symbole jednolite
- symbole proste lub rozwinięte połączone kreską ukośną "/" - są to przede wszystkim symbole przejęte z tablic UKD, same nie tworzymy tego typu symboli złożonych - symbole proste lub rozwinięte połączone znakiem "+" - symbole proste lub rozwinięte połączone znakiem ":" dwukropka 10 czerwca Warsztaty UKD BN 2011

37 Symbole złożone UKD 691.31:691.144]-415 Płyta gipsowo-kartonowa
692.81: Drzwi z kształtowników z PCW (polichlorku winylu) 692.82: Okna z kształtowników z PCW (polichlorku winylu) Tablice UKD P Materiały i elementy budowlane (tylko jeden symbol) Wiele jest naszych własnych połączeń symboli w symbole jednolite a związane jest to ze specyfiką biblioteki uczelni technicznej. Symbol płyt gipsowo kartonowych musiał być utworzony ponieważ płyty te zniknęłyby w wielkim worku materiałów budowlanych z kamieni sztucznych, cegieł i gipsu. Tak samo elementy budowlane ,np. drzwi lub okna musiały być podzielone różne rodzaje materiałó, z których są zrobione. 10 czerwca Warsztaty UKD BN 2011

38 Symbole złożone UKD 10 czerwca Warsztaty UKD BN 2011

39 Symbole złożone UKD 10 czerwca Warsztaty UKD BN 2011

40 Symbole złożone UKD 10 czerwca Warsztaty UKD BN 2011

41 Poddziały wspólne UKD Poddziały wspólne formy i miejsca występują także w zapisie pionowym jako samodzielne symbole proste lub rozwinięte i stanowią dodatkowy klucz wyszukiwawczy w kartotece UKD Poddziały wspólne formy i miejsca występują jako samodzielne symbole w oddzielnym polu UKD i 080, jednak tylko w wyborze. Stosowane są także jako składnik symbolu rozwiniętego, tak jak inne symbole poddziałów wspólnych. 10 czerwca Warsztaty UKD BN 2011

42 Poddziały wspólne formy
(043) Prace dyplomowe. Rozprawy doktorskie. Dysertacje (043.2) Prace dyplomowe. Prace magisterskie, akademickie (043.3) Dysertacje. Rozprawy doktorskie (043.5) Rozprawy habilitacyjne W związku, że gromadzone są w bibliotece wszelkie rozprawy naukowe wydzieliliśmy oddzielnie prace magisterskie, doktorskie i habilitacyjne. Ważne było to, że stanowią oddzielne wejście do systemu, dzięki zaistnieniu w zapisie pionowym 10 czerwca Warsztaty UKD BN 2011

43 Poddziały wspólne formy
(07) Wydawnictwa dydaktyczne. Podręczniki Wydzielono aż 14 symboli szczegółowych z poddziałów wspólnych (07) np.: (078.7) Case studies. Studium przypadku (079) Materiały dotyczące konkursów, egzaminów, testów Okazało się bardzo ważnym zagadnieniem wyodrębnienie jako samodzielnego symbolu, w oddzielnym polu UKD symbolu (078.7) Studium przypadku tzw. „kejsy”(Case studies) na Wydziale Zarządzania, to samo dotyczyło materiałów dotyczących testów (079) w Studium języków Obcych. 10 czerwca Warsztaty UKD BN 2011

44 Poddziały wspólne formy
10 czerwca Warsztaty UKD BN 2011

45 Poddziały wspólne formy
(08) Dzieła zbiorowe. Wybór pism. Miscellanea (w danej dziedzinie) Wydzielono aż 27 symboli szczegółowych z poddziałów wspólnych (08) np.. (083.5) Tablice danych technicznych. Tablice matematyczne. Tablice rachunkowe. Tablice oprocentowania (084.41) Tablice statystyczne. Dane statystyczne (085) Publikacje przedsiębiorstw i firm. Literatura firmowa (085.2) Katalogi handlowe. Katalogi przemysłowe Już nie wspomnę o katalogach, atlasach, literaturze firmowej, cennikach, tablicach, tabelach, normach, itp.. Wszystkie te poddziały wspólne formy są bardzo przydatne. Początkowo wydzieliłyśmy tylko kilka podstawowych symboli ale okazało się, że to był błąd i zaczęłyśmy wprowadzać prawie wszystkie. 10 czerwca Warsztaty UKD BN 2011

46 Poddziały wspólne formy
10 czerwca Warsztaty UKD BN 2011

47 Poddziały wspólne miejsca
Symbole poddziałów wspólnych miejsca (1/9) oprócz tego, że dopisywane są do symboli głównych, tworząc symbole jednolite, stanowią też samodzielne wejście do kartoteki, zajmują oddzielne pole w zapisie pionowym. Umożliwia to wyszukiwanie zawężone do konkretnego miejsca 10 czerwca Warsztaty UKD BN 2011

48 Poddziały wspólne miejsca
Symbole poddziałów wspólnych miejsca mogą być symbolami prostymi ale także mieć formę symbolu rozwiniętego. Np.: ( ) Karpaty ( ) Europa Środkowo-Wschodnia (438.46) Województwo wielkopolskie (44) Francja (7/8=134) Ameryka Łacińska 10 czerwca Warsztaty UKD BN 2011

49 Poddziały wspólne miejsca
10 czerwca Warsztaty UKD BN 2011

50 Poddziały wspólne miejsca
10 czerwca Warsztaty UKD BN 2011

51 Poddziały wspólne miejsca
10 czerwca Warsztaty UKD BN 2011

52 Poddziały wspólne UKD Symbole poddziałów wspólnych rasy, narodowości i grupy etnicznej są stosowane sporadycznie i nie występują samodzielnie, tylko z symbolem głównym Symbole poddziałów wspólnych czasu nie występują samodzielnie Symbole poddziałów wspólnych nie występują samodzielnie Symbole poddziałów wspólnych języka nie występują samodzielnie Podział alfabetyczny A/Z występuje jako uzupełnienie symbolu UKD bezpośrednio po symbolu w symbolu rozwiniętym 10 czerwca Warsztaty UKD BN 2011

53 Poddziały wspólne UKD w symbolu rozwiniętym
W chwili obecnej poddziały miejsca są szerzej stosowane jako samodzielne symbole proste 10 czerwca Warsztaty UKD BN 2011

54 Poddziały wspólne UKD 10 czerwca Warsztaty UKD BN 2011

55 Podział alfabetyczny A/Z w symbolu rozwiniętym
Podział alfabetyczny A/Z występuje jako uzupełnienie symbolu UKD bezpośrednio po symbolu, w symbolu rozwiniętym. Ma on u nas znaczenie szczególne, występuje w wielu miejscach: jako nazwy programów, nazwy organizacji, stowarzyszeń, nazwy własne osób, miejsc itp.. Symbole podziału alfabetycznego A/Z mają u nas znaczenie szczególne, występują w wielu miejscach: jako nazwy programów, nazwy organizacji, stowarzyszeń, nazwy własne osób, miejsc itp.. 10 czerwca Warsztaty UKD BN 2011

56 Podział alfabetyczny A/Z
10 czerwca Warsztaty UKD BN 2011

57 Podział alfabetyczny A/Z
10 czerwca Warsztaty UKD BN 2011

58 Podział alfabetyczny A/Z
10 czerwca Warsztaty UKD BN 2011

59 Podział alfabetyczny A/Z
10 czerwca Warsztaty UKD BN 2011

60 Dział Ogólny 0 W dziale 0 sporadycznie stosujemy poddziały wspólne miejsca (1…/9…) Nie stosujemy poddziałów wspólnych rasy, narodowości i grupy etnicznej (=…), poddziałów wspólnych czasu Przy wybranych symbolach stosujemy poddziały z kreską -02, -04, -05. Stosujemy wybrane poddziały wspólne formy Stosujemy podział alfabetyczny A/Z szczególnie przy nazwach programów komputerowych, języków, systemów operacyjnych itp. Poddziały wspólne miejsca występują, np.. w normalizacji, żeby zaznaczyć czy są to normy polskie, niemieckie czy unijne. W dziale 004 Informatyka szczególne znaczenie ma podział alfabetyczny A/Z, zastosowany do nazwania poszczególnych programów komputerowych, języków czy systemów operacyjnych 10 czerwca Warsztaty UKD BN 2011

61 Podział alfabetyczny A/Z w symbolu rozwiniętym
Symbole podziału alfabetycznego A/Z mają u nas znaczenie szczególne, występują w wielu miejscach: jako nazwy programów, nazwy organizacji, stowarzyszeń, nazwy własne osób, miejsc itp.. 10 czerwca Warsztaty UKD BN 2011

62 Dział Ogólny 0 W dziale tym stosujemy symbole rozwinięte i złożone i często też zapisujemy je jako symbole jednolite, np. 004.3’144: Zasilacze do komputerów : Listy handlowe 069.02:7 Muzea sztuki 10 czerwca Warsztaty UKD BN 2011

63 1 Filozofia. Psychologia 2 Religia. Teologia
Działy najsłabiej reprezentowane w katalogu BPB W dziale 1 Filozofia najwięcej zastosowano podziału alfabetycznego A/Z, np..: 1Husserl Husserl, Edmund (filozof ; ) Dział 2 Religia posiada własne symbole analityczne i tylko takie są stosowane 10 czerwca Warsztaty UKD BN 2011

64 3 Nauki społeczne. Prawo. Administracja
W dziale 3 stosujemy poddziały wspólne: miejsca (1/9), z kreską -02; -04; -05, formy Poddziały wspólne rasy, narodowości, grupy etnicznej (=…) i poddziały wspólne czasu nie występują Podział alfabetyczny A/Z jest także stosowany w dziale nauk społecznych 10 czerwca Warsztaty UKD BN 2011

65 338 Sytuacja gospodarcza. Polityka gospodarcza
W dziale 338 najwięcej jest i poddziałów wspólnych różnego rodzaju i symboli rozwiniętych a także złożonych, tzw. jednolitych. Np..: Restrukturyzacja rolnictwa. Transformacja rolnictwa : Centra handlowe jako usługa turystyczna Staramy się tak łączyć działy w symbol jednolity, żeby powstałe nowe symbole miały odzwierciedlenie w zagadnieniach ważnych dla czytelnika do wyszukiwania. Inne znaczenie będzie miał symbol pojedynczy, podzielony w oddzielnym polu a inne znaczenie będzie miało złożenie. 10 czerwca Warsztaty UKD BN 2011

66 5 Matematyka i nauki przyrodnicze
W dziale 5 nie stosujemy poddziałów wspólnych: - rasy, narodowości, grupy etnicznej (=…) - czasu "…” W dziale 5 stosujemy poddziały wspólne formy, miejsca i podziału alfabetycznego A/Z. Sporadycznie stosujemy poddziały „-0” i poddziały z apostrofem „ ’ ” (syntetyczne) Działem, który jest najmniej przez nas modyfikowany czyli, w którym przeważnie zachowujemy rozbudowę taką jaka jest w tablicach, jest 51 Matematyka, także fizyka, chemia, nauki biologiczne 10 czerwca Warsztaty UKD BN 2011

67 Poddziały z apostrofem
Poddziały z apostrofem, tzw. Syntetyczne często stosuje się na połączenie np.. Pierwiastków w związek lub też w metalurgii oznacza się tak stopy różnych metali. 10 czerwca Warsztaty UKD BN 2011

68 502/504 Nauka o środowisku Bardziej szczegółowy podział i łączenie w symbole złożone, symbole rozwinięte dotyczy działu 502/504 Nauka o środowisku. Występują tutaj przede wszystkim poddziały wspólne miejsca, dużo jest symboli rozwiniętych i złożonych, jednolitych 10 czerwca Warsztaty UKD BN 2011

69 502/504 Nauka o środowisku 502.3:502.175 Monitoring atmosfery
502.51: Monitoring hydrosfery 502.51(28) Środowisko wód powierzchniowych 502.51(282) Środowisko rzeczne 502.51(282.02)Środowisko wód podziemnych 502.51(282.3) Bagna. Błota 502.51(285) Jeziora, zbiorniki i stawy Zainteresowanie tematem środowiska i ilością dokumentów na ten temat zmusiło nas do dokładniejszego podziału na poszczególne środowiska. Tak samo jest z niszczeniem i zagrożeniami tego środowiska. Musieliśmy rozdzielić różne rodzaje zanieczyszczeń czy szkód w środowisku 10 czerwca Warsztaty UKD BN 2011

70 6 Nauki stosowane. Medycyna. Nauki techniczne. Rolnictwo
W dziale 6 nie stosujemy poddziałów wspólnych: miejsca (1…/9…) rasy, narodowości, grupy etnicznej (=…) czasu "…” W dziale 6 stosowane są poddziały wspólne z kreską -02; -04; -05. poddziały wspólne formy. Jest to najbardziej rozbudowany dział w katalogu BPB 10 czerwca Warsztaty UKD BN 2011

71 6 Nauki stosowane. Medycyna. Nauki techniczne. Rolnictwo
W dziale 6 stosujemy najwięcej symboli rozwiniętych i złożonych. Z racji profilu księgozbioru w zdecydowanej większości technicznego, niezbędna jest duża szczegółowość symboli. Zdarza się jednak, że symbol rozwinięty musi być przydzielony do kilu pól w zapisie pionowym po to, żeby było jak najwięcej wejść do systemu. 10 czerwca Warsztaty UKD BN 2011

72 6 Nauki stosowane. Medycyna. Nauki techniczne. Rolnictwo
Eksploatacja i diagnostyka silników wysokoprężnych Obecnie dzieli się na: Silniki wysokoprężne 62-1/ Diagnostyka maszyn 62-1/ Wykorzystanie, eksploatacja maszyn 10 czerwca Warsztaty UKD BN 2011

73 6 Nauki stosowane. Medycyna. Nauki techniczne. Rolnictwo
659.1: Reklama internetowa 669.15’ Stale chromowe 669.15’ Stale molibdenowe Pianka poliuretanowa Cegła ceramiczna dziurawka. Pustaki : Posadzki z polichlorku winylu (PCW) Drzwi ogniochronne (przeciwpożarowe) Pokazane wyżej zagadnienia nie mogą być rozdzielone, sam odpowiednik słowny jest poszukiwanym hasłem i odrębnym tematem. 10 czerwca Warsztaty UKD BN 2011

74 7 Sztuka. Rozrywki. Sport W dziale 7 stosujemy poddziały wspólne:
miejsca (1…/9…) rasy, narodowości, grupy etnicznej (=…) formy (0…) podziału alfabetycznego A/Z W dziale 7 nie stosujemy poddziałów wspólnych z kreską -02, -04. 10 czerwca Warsztaty UKD BN 2011

75 7 Sztuka. Rozrywki. Sport 10 czerwca Warsztaty UKD BN 2011

76 7 Sztuka. Rozrywki. Sport 10 czerwca Warsztaty UKD BN 2011

77 7 Sztuka. Rozrywki. Sport 10 czerwca Warsztaty UKD BN 2011

78 72 Architektura W dziale 72 stosowane są symbole rozwinięte i złożone, zapisywane jako jednolite, np.,: 72.023: Zastosowanie architektoniczne drewna 725.42: Winnice Rozgłośnie radiowe i budynki studiów (dźwięk, wizja) Zachowałyśmy w architekturze stary podział, według wcześniejszych Tablic UKD, ponieważ dokładniej możemy charakteryzować książki i tworzyć działy bardziej szczegółowe. Architektura posiada również swoje własne, tworzone przez nas poddziały wspólne i miejsca i formy i także podział A/Z, który dotyczy tylko architektury. Traktowane są jako symbole jednolite. Pozostała część sztuki ma rozdzielane symbole rozwinięte i złożone w zapisie pionowym. 10 czerwca Warsztaty UKD BN 2011

79 7 Sztuka. Rozrywki. Sport Sztuka 7.036.7 Ekspresjonizm
- dotyczy wszystkich dziedzin sztuki poza architekturą Architektura ekspresjonistyczna - dotyczy tylko architektury 10 czerwca Warsztaty UKD BN 2011

80 7 Sztuka. Rozrywki. Sport 75.036/.038(73)"19"(091)(084.1) Malarstwo amerykańskie XX wieku – zapis poziomy Zapis pionowy: 75 Malarstwo 7.036 Sztuka nowoczesna do ekspresjonizmu. Realizm. Naturalizm. Funkcjonalizm. Ekspresjonizm 7.037 Okres między ekspresjonizmem a abstrakcjonizmem. Fowizm. Kubizm. Futuryzm. Dadaizm. Surrealizm 7.038 Sztuka abstrakcyjna 7.03(73)(091) Historia sztuki Stanów Zjednoczonych AP (084.1) Przedstawienia obrazowe. Ilustracje. Albumy 10 czerwca Warsztaty UKD BN 2011

81 8 Językoznawstwo. Nauka o literaturze. Literatura
W dziale 8 najbardziej rozbudowane symbole dotyczą poszczególnych języków, natomiast symbole złożone słowników językowych przekładowych traktowane są jako symbole jednolite ' Idiomy niemieckie : ]' Słowniki francusko-polskie 10 czerwca Warsztaty UKD BN 2011

82 9 Archeologia. Prehistoria. Geografia. Biografie. Historia
W dziale 9 stosujemy : poddziały wspólne miejsca (1…/9…), rasy, narodowości, grupy etnicznej (=…), poddziały wspólne czasu "…” (daty roczne dla wojen, bitew, wydarzeń, ruchów społecznych) i formy. Szczególne znaczenie ma w tym dziale podział alfabetyczny A/Z, stosowany przeważnie w dziale 91 Geografia. Mają też miejsce symbole rozwinięte i złożone. 10 czerwca Warsztaty UKD BN 2011

83 913(4/9) Geografia poszczególnych krajów świata nowożytnego
Symbole jednolite 911.3: Geografia rolnictwa 913( ): Parki narodowe 913( )Kampinoski:502.5 Kampinoski Park Narodowy 913(438.13)(036) Przewodniki turystyczno-krajoznawcze po województwie świętokrzyskim 913(7/8=134.2/.3) Geografia Ameryki Łacińskiej 10 czerwca Warsztaty UKD BN 2011

84 94 Historia powszechna 94(100)"1939/1945":: Przestępstwa i zbrodnie związane z II wojną światową 94(438): Historia emigracji polskiej 94(438)"1830/1831„ Powstanie listopadowe w Królestwie Polskim 94(520):008 Historia kultury Japonii 10 czerwca Warsztaty UKD BN 2011

85 Dziękuję za uwagę Elżbieta Mickiewicz e.mickiewicz@pb.edu.pl
10 czerwca Warsztaty UKD BN 2011


Pobierz ppt "Zapis pionowy w rekordach bibliograficznych katalogu online BPB"

Podobne prezentacje


Reklamy Google