Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zapis pionowy w rekordach bibliograficznych katalogu online BPB Elżbieta Mickiewicz Biblioteka Politechniki Białostockiej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zapis pionowy w rekordach bibliograficznych katalogu online BPB Elżbieta Mickiewicz Biblioteka Politechniki Białostockiej."— Zapis prezentacji:

1 Zapis pionowy w rekordach bibliograficznych katalogu online BPB Elżbieta Mickiewicz Biblioteka Politechniki Białostockiej

2 10 czerwcaWarsztaty UKD BN 20112 W jaki sposób dostosować klasyfikację UKD do systemu komputerowego, żeby spełniała swoją rolę jako narzędzie wyszukiwawcze Problem do rozwiązania :

3 10 czerwcaWarsztaty UKD BN 20113 Dostosowanie zapisu symboli UKD do wymagań formatu USMARC Problem do rozwiązania:

4 10 czerwcaWarsztaty UKD BN 20114 Problem do rozwiązania: Jedynym polem umożliwiającym wprowadzenie symbolu UKD w formacie USMARC było pole 080 (wówczas niepowtarzalne )

5 10 czerwcaWarsztaty UKD BN 20115 Rozwiązanie problemu: 2 wyjścia : scharakteryzowanie treściowo dokumentów tylko jednym symbolem UKD (co spowodowałoby niepełną i niedokładną charakterystykę treści dokumentu) dodanie do formularza katalogowania takiego pola, aby każdy z symboli był wprowadzony do kartoteki w postaci odrębnych zapisów

6 10 czerwcaWarsztaty UKD BN 20116 Rozwiązanie problemu: Każdy symbol elementarny stanowiłby wejście do systemu (symbole UKD byłyby traktowane jako samodzielne klucze wyszukiwawcze, co zapewniłoby większą liczbę wejść do systemu). Obok możliwości wyszukiwania za pomocą kryteriów formalnych (np.: autor, tytuł, itp.), pojawiłaby się również możliwość wyszukiwania za pomocą symboli UKD.

7 10 czerwcaWarsztaty UKD BN 20117 Kartoteka UKD z pola 080

8 10 czerwcaWarsztaty UKD BN 20118 Pole 080 - zapis poziomy Pole UKD - zapis pionowy czyli rozdzielenie symboli prostych, złożonych i rozwiniętych

9 10 czerwcaWarsztaty UKD BN 20119 Zmienne pole UKD Same symbole cyfrowe niewiele wniosłyby do wyszukiwania, ponieważ trzeba je znać. Dlatego też: - w jednym polu należałoby wpisać symbol UKD w całości, czyli: i symbol cyfrowy i jego odpowiednik słowny. Miało to być jedno pole ale o dwóch podpolach. Wprowadzono więc do formularza katalogowania pole zmienne, powtarzalne o nazwie "UKD".

10 10 czerwcaWarsztaty UKD BN 201110 Struktura pola UKD w USMARC $$a – zapis symbolu UKD $$b – zapis odpowiednika słownego Np.: $$a 510.6 $$b Logika matematyczna Obecnie w MARC21 podpole b zmieniło się na podpole h

11 10 czerwcaWarsztaty UKD BN 201111 Zapis poziomy i zapis pionowy symboli UKD 080 573.6:577.3:66.01/.09+62 UKD 573.6 Biologia stosowana UKD 577.3 Fizyczne i fizykochemiczne podstawy życia UKD 66.01/.09 Inżynieria chemiczna. Technologia chemiczna UKD 62 Inżynieria. Technika w ogólności

12 10 czerwcaWarsztaty UKD BN 201112 KHW UKD Na podstawie pola UKD powstała kartoteka haseł wzorcowych UKD. Pole UKD odwzorowywało zawartość pola 153 w khw UKD

13 10 czerwcaWarsztaty UKD BN 201113 Zapis poziomy a zapis pionowy Początkowo zagadnienie zapisu pionowego dotyczyło tylko pola UKD, pole 080 pozostało w formie zapisu poziomego, zachowującego hierarchię zdania UKD. Zapis taki istniał wiele lat ponieważ istniało drugie pole - pole UKD, które powiązane było z kartoteką haseł wzorcowych UKD i z tego pola ważne było każde wejście do kartoteki.

14 10 czerwcaWarsztaty UKD BN 201114 Zapis pionowy i poziomy

15 10 czerwcaWarsztaty UKD BN 201115 Zapis poziomy pola 080 i pionowy pola UKD

16 10 czerwcaWarsztaty UKD BN 201116 Zapis poziomy a pionowy W katalogu online BPB widzianym przez czytelnika, w poszczególnych rekordach bibliograficznych, istnieje zapis i poziomy i pionowy ale nie jednocześnie w jednym rekordzie. Zależy to od formatu wyświetlania danych. W formacie standardowym wyświetla się zapis pionowy (z pola UKD) a w formacie karty katalogowej - poziomy (z pola 080). Sukcesywnie zmieniamy zapis obu pól na pionowy

17 10 czerwcaWarsztaty UKD BN 201117 Format standardowy – zapis pionowy

18 10 czerwcaWarsztaty UKD BN 201118 Format karty katalogowej – zapis poziomy

19 10 czerwcaWarsztaty UKD BN 201119 Zapis pionowy pola 080 Zmiana zapisu pola 080 nastąpiła w momencie dużych zmian w UKD, po opublikowaniu Tablic UKD P058. Bez problemu można było zmienić tylko pole UKD (zamienić stary symbol na nowy), natomiast w polu 080 zmiana mogła dotyczyć tylko pierwszego symbolu. Po zastosowaniu zapisu pionowego mogliśmy dokonać reklasyfikacji każdego symbolu w rekordzie. Obecnie zapis pionowy stosowany jest w obu polach UKD w rekordach bibliograficznych

20 10 czerwcaWarsztaty UKD BN 201120 Wzorce zapisu pionowego Znałyśmy przykłady kartotek UKD w Hajfie (Technion Libraries ) i NEBISIE (The Network of Libraries and Information Centers in Switzerland). Tam po raz pierwszy zetknęłyśmy się z zapisem pionowym i kartotekami wzorcowymi UKD. Znaczyło to dla nas tyle, że takie rozwiązania są możliwe i są biblioteki, które stosują zapis pionowy i utrzymują khw do UKD.

21 10 czerwcaWarsztaty UKD BN 201121 Zapis pionowy w BPB Zapis pionowy w rekordach bibliograficznych BPB powstawał intuicyjnie (dzielone symbole z pola 080) Nie jest zgodny z zapisem pionowym symboli, prezentowanym w tablicach UKD P058 ponieważ:

22 10 czerwcaWarsztaty UKD BN 201122 Zapis pionowy BPB - przeplatają się w zapisie kolumnowym symbole proste ze złożonymi i rozwiniętymi i nie ma znaczenia czy symbolem pierwszym jest symbol złożony, prosty czy rozwinięty - na pierwszym miejscu znajduje się symbol zagadnienia najważniejszego znaczeniowo dla danego dokumentu, potem kolejne a na końcu poddziały wspólne miejsca i formy, jeżeli w charakterystyce dokumentu występują.

23 10 czerwcaWarsztaty UKD BN 201123 Symbole UKD w zapisie pionowym

24 10 czerwcaWarsztaty UKD BN 201124 Symbole UKD w zapisie pionowym - zgodne z brzmieniem w tablicach (zwłaszcza odpowiedniki słowne) - szczegółowe (symbole rozwinięte lub złożone) by zaistniało jak najprostsze i najbardziej zrozumiałe hasło indeksowe (czytelne) - metodyka tworzenia symboli i ich zapisu w rekordzie bibliograficznym zgodna z metodyką podaną w tablicach UKD - brak uproszczeń symboli, żeby nie tworzyć dużych zbiorów do przeszukiwania

25 10 czerwcaWarsztaty UKD BN 201125 Symbole UKD w zapisie pionowym

26 10 czerwcaWarsztaty UKD BN 201126 Symbole UKD w zapisie pionowym - symbole proste stanowiące zawsze osobny klucz wyszukiwawczy - symbole rozwinięte stanowiące osobny klucz wyszukiwawczy - symbole złożone tylko wtedy, gdy nierozdzielne pojęcie nie może być wyrażone w inny sposób - tzw. symbole jednolite

27 10 czerwcaWarsztaty UKD BN 201127 Symbole UKD w zapisie pionowym

28 10 czerwcaWarsztaty UKD BN 201128 Symbole UKD w zapisie pionowym

29 10 czerwcaWarsztaty UKD BN 201129 Symbole proste UKD - symbole z tablic głównych - symbole poddziałów wspólnych formy - symbole poddziałów wspólnych miejsca

30 10 czerwcaWarsztaty UKD BN 201130 Symbole proste UKD 621.921.34 Diament (jako ścierniwo) 620.179.152.1 Defektoskopia rentgenowska 691.175.746.222 Polistyren (styropian) jako materiał budowlany 004.934.5 Synteza mowy

31 10 czerwcaWarsztaty UKD BN 201131 Symbole proste UKD

32 10 czerwcaWarsztaty UKD BN 201132 Symbole rozwinięte UKD - symbol główny z dodatkiem poddziałów analitycznych i syntetycznych - symbol główny z dodatkiem poddziałów wspólnych formy, miejsca, czasu, języka, narodowości i grupy etnicznej, poddziałów z -0 - symbol główny z dodatkiem podziału alfabetycznego A/Z

33 10 czerwcaWarsztaty UKD BN 201133 Symbole rozwinięte UKD 691.175.746.222-41 Płyty z polistyrenu (styropianowe) 66.074.332 Wydzielanie dwutlenku węgla 669.1528-194 Stale molibdenowe 62-1/-8-049.32-049.35 Naprawa, reperacja maszyn. Konserwacja. Obsługa techniczna

34 10 czerwcaWarsztaty UKD BN 201134 Symbole rozwinięte UKD

35 10 czerwcaWarsztaty UKD BN 201135 Symbole rozwinięte UKD

36 10 czerwcaWarsztaty UKD BN 201136 Symbole złożone, tzw. symbole jednolite - symbole proste lub rozwinięte połączone kreską ukośną "/" - są to przede wszystkim symbole przejęte z tablic UKD, same nie tworzymy tego typu symboli złożonych - symbole proste lub rozwinięte połączone znakiem "+" - symbole proste lub rozwinięte połączone znakiem ":" dwukropka

37 10 czerwcaWarsztaty UKD BN 201137 Symbole złożone UKD 691.31:691.144]-415 Płyta gipsowo-kartonowa 692.81:691.175.743.22-423 Drzwi z kształtowników z PCW (polichlorku winylu) 692.82:691.175.743.22-423 Okna z kształtowników z PCW (polichlorku winylu) Tablice UKD P058 691 Materiały i elementy budowlane (tylko jeden symbol)

38 10 czerwcaWarsztaty UKD BN 201138 Symbole złożone UKD

39 10 czerwcaWarsztaty UKD BN 201139 Symbole złożone UKD

40 10 czerwcaWarsztaty UKD BN 201140 Symbole złożone UKD

41 10 czerwcaWarsztaty UKD BN 201141 Poddziały wspólne UKD Poddziały wspólne formy i miejsca występują także w zapisie pionowym jako samodzielne symbole proste lub rozwinięte i stanowią dodatkowy klucz wyszukiwawczy w kartotece UKD

42 10 czerwcaWarsztaty UKD BN 201142 Poddziały wspólne formy (043) Prace dyplomowe. Rozprawy doktorskie. Dysertacje (043.2) Prace dyplomowe. Prace magisterskie, akademickie (043.3) Dysertacje. Rozprawy doktorskie (043.5) Rozprawy habilitacyjne

43 10 czerwcaWarsztaty UKD BN 201143 Poddziały wspólne formy (07) Wydawnictwa dydaktyczne. Podręczniki Wydzielono aż 14 symboli szczegółowych z poddziałów wspólnych (07) np.: (078.7) Case studies. Studium przypadku (079) Materiały dotyczące konkursów, egzaminów, testów

44 10 czerwcaWarsztaty UKD BN 201144 Poddziały wspólne formy

45 10 czerwcaWarsztaty UKD BN 201145 Poddziały wspólne formy (08) Dzieła zbiorowe. Wybór pism. Miscellanea (w danej dziedzinie) Wydzielono aż 27 symboli szczegółowych z poddziałów wspólnych (08) np.. (083.5) Tablice danych technicznych. Tablice matematyczne. Tablice rachunkowe. Tablice oprocentowania (084.41) Tablice statystyczne. Dane statystyczne (085) Publikacje przedsiębiorstw i firm. Literatura firmowa (085.2) Katalogi handlowe. Katalogi przemysłowe

46 10 czerwcaWarsztaty UKD BN 201146 Poddziały wspólne formy

47 10 czerwcaWarsztaty UKD BN 201147 Poddziały wspólne miejsca Symbole poddziałów wspólnych miejsca (1/9) oprócz tego, że dopisywane są do symboli głównych, tworząc symbole jednolite, stanowią też samodzielne wejście do kartoteki, zajmują oddzielne pole w zapisie pionowym. Umożliwia to wyszukiwanie zawężone do konkretnego miejsca

48 10 czerwcaWarsztaty UKD BN 201148 Poddziały wspólne miejsca Symbole poddziałów wspólnych miejsca mogą być symbolami prostymi ale także mieć formę symbolu rozwiniętego. Np.: (234.372.3) Karpaty (4-191.2-11) Europa Środkowo-Wschodnia (438.46) Województwo wielkopolskie (44) Francja (7/8=134) Ameryka Łacińska

49 10 czerwcaWarsztaty UKD BN 201149 Poddziały wspólne miejsca

50 10 czerwcaWarsztaty UKD BN 201150 Poddziały wspólne miejsca

51 10 czerwcaWarsztaty UKD BN 201151 Poddziały wspólne miejsca

52 10 czerwcaWarsztaty UKD BN 201152 Poddziały wspólne UKD Symbole poddziałów wspólnych rasy, narodowości i grupy etnicznej są stosowane sporadycznie i nie występują samodzielnie, tylko z symbolem głównym Symbole poddziałów wspólnych czasu nie występują samodzielnie Symbole poddziałów wspólnych -0... nie występują samodzielnie Symbole poddziałów wspólnych języka nie występują samodzielnie Podział alfabetyczny A/Z występuje jako uzupełnienie symbolu UKD bezpośrednio po symbolu w symbolu rozwiniętym

53 10 czerwcaWarsztaty UKD BN 201153 Poddziały wspólne UKD w symbolu rozwiniętym

54 10 czerwcaWarsztaty UKD BN 201154 Poddziały wspólne UKD

55 10 czerwcaWarsztaty UKD BN 201155 Podział alfabetyczny A/Z w symbolu rozwiniętym Podział alfabetyczny A/Z występuje jako uzupełnienie symbolu UKD bezpośrednio po symbolu, w symbolu rozwiniętym. Ma on u nas znaczenie szczególne, występuje w wielu miejscach: jako nazwy programów, nazwy organizacji, stowarzyszeń, nazwy własne osób, miejsc itp..

56 10 czerwcaWarsztaty UKD BN 201156 Podział alfabetyczny A/Z

57 10 czerwcaWarsztaty UKD BN 201157 Podział alfabetyczny A/Z

58 10 czerwcaWarsztaty UKD BN 201158 Podział alfabetyczny A/Z

59 10 czerwcaWarsztaty UKD BN 201159 Podział alfabetyczny A/Z

60 10 czerwcaWarsztaty UKD BN 201160 Dział Ogólny 0 W dziale 0 sporadycznie stosujemy poddziały wspólne miejsca (1…/9…) Nie stosujemy poddziałów wspólnych rasy, narodowości i grupy etnicznej (=…), poddziałów wspólnych czasu Przy wybranych symbolach stosujemy poddziały z kreską -02, -04, -05. Stosujemy wybrane poddziały wspólne formy Stosujemy podział alfabetyczny A/Z szczególnie przy nazwach programów komputerowych, języków, systemów operacyjnych itp.

61 10 czerwcaWarsztaty UKD BN 201161 Podział alfabetyczny A/Z w symbolu rozwiniętym

62 10 czerwcaWarsztaty UKD BN 201162 Dział Ogólny 0 W dziale tym stosujemy symbole rozwinięte i złożone i często też zapisujemy je jako symbole jednolite, np. 004.3144:621.314 Zasilacze do komputerów 005.912:82-86 Listy handlowe 069.02:7 Muzea sztuki

63 10 czerwcaWarsztaty UKD BN 201163 1 Filozofia. Psychologia 2 Religia. Teologia Działy najsłabiej reprezentowane w katalogu BPB W dziale 1 Filozofia najwięcej zastosowano podziału alfabetycznego A/Z, np..: 1Husserl Husserl, Edmund (filozof ; 1859-1938) Dział 2 Religia posiada własne symbole analityczne i tylko takie są stosowane

64 10 czerwcaWarsztaty UKD BN 201164 3 Nauki społeczne. Prawo. Administracja W dziale 3 stosujemy poddziały wspólne: miejsca (1/9), z kreską -02; -04; -05, formy Poddziały wspólne rasy, narodowości, grupy etnicznej (=…) i poddziały wspólne czasu nie występują Podział alfabetyczny A/Z jest także stosowany w dziale nauk społecznych

65 10 czerwcaWarsztaty UKD BN 201165 338 Sytuacja gospodarcza. Polityka gospodarcza W dziale 338 najwięcej jest i poddziałów wspólnych różnego rodzaju i symboli rozwiniętych a także złożonych, tzw. jednolitych. Np..: 338.43-048.26 Restrukturyzacja rolnictwa. Transformacja rolnictwa 338.488.3:339.378.2 Centra handlowe jako usługa turystyczna

66 10 czerwcaWarsztaty UKD BN 201166 5 Matematyka i nauki przyrodnicze W dziale 5 nie stosujemy poddziałów wspólnych: - rasy, narodowości, grupy etnicznej (=…) - czasu "… W dziale 5 stosujemy poddziały wspólne formy, miejsca i podziału alfabetycznego A/Z. Sporadycznie stosujemy poddziały - 0 i poddziały z apostrofem (syntetyczne)

67 10 czerwcaWarsztaty UKD BN 201167 Poddziały z apostrofem

68 10 czerwcaWarsztaty UKD BN 201168 502/504 Nauka o środowisku Bardziej szczegółowy podział i łączenie w symbole złożone, symbole rozwinięte dotyczy działu 502/504 Nauka o środowisku. Występują tutaj przede wszystkim poddziały wspólne miejsca, dużo jest symboli rozwiniętych i złożonych, jednolitych

69 10 czerwcaWarsztaty UKD BN 201169 502/504 Nauka o środowisku 502.3:502.175 Monitoring atmosfery 502.51:502.175 Monitoring hydrosfery 502.51(28) Środowisko wód powierzchniowych 502.51(282) Środowisko rzeczne 502.51(282.02)Środowisko wód podziemnych 502.51(282.3) Bagna. Błota 502.51(285) Jeziora, zbiorniki i stawy

70 10 czerwcaWarsztaty UKD BN 201170 6 Nauki stosowane. Medycyna. Nauki techniczne. Rolnictwo W dziale 6 nie stosujemy poddziałów wspólnych: miejsca (1…/9…) rasy, narodowości, grupy etnicznej (=…) czasu "… W dziale 6 stosowane są poddziały wspólne z kreską -02; -04; -05. poddziały wspólne formy. Jest to najbardziej rozbudowany dział w katalogu BPB

71 10 czerwcaWarsztaty UKD BN 201171 6 Nauki stosowane. Medycyna. Nauki techniczne. Rolnictwo W dziale 6 stosujemy najwięcej symboli rozwiniętych i złożonych. Z racji profilu księgozbioru w zdecydowanej większości technicznego, niezbędna jest duża szczegółowość symboli. Zdarza się jednak, że symbol rozwinięty musi być przydzielony do kilu pól w zapisie pionowym po to, żeby było jak najwięcej wejść do systemu.

72 10 czerwcaWarsztaty UKD BN 201172 621.436-047.43-049.7 Eksploatacja i diagnostyka silników wysokoprężnych Obecnie dzieli się na: 621.436 Silniki wysokoprężne 62-1/-8-047.43 Diagnostyka maszyn 62-1/-8-049.7 Wykorzystanie, eksploatacja maszyn 6 Nauki stosowane. Medycyna. Nauki techniczne. Rolnictwo

73 10 czerwcaWarsztaty UKD BN 201173 6 Nauki stosowane. Medycyna. Nauki techniczne. Rolnictwo 659.1:004.738.5 Reklama internetowa 669.1526-194 Stale chromowe 669.1528-194 Stale molibdenowe 691.175.664-404.9 Pianka poliuretanowa 691.421-478 Cegła ceramiczna dziurawka. Pustaki 692.535:691.175.743 Posadzki z polichlorku winylu (PCW) 699.814.32 Drzwi ogniochronne (przeciwpożarowe)

74 10 czerwcaWarsztaty UKD BN 201174 7 Sztuka. Rozrywki. Sport W dziale 7 stosujemy poddziały wspólne: miejsca (1…/9…) rasy, narodowości, grupy etnicznej (=…) formy (0…) podziału alfabetycznego A/Z W dziale 7 nie stosujemy poddziałów wspólnych z kreską -02, -04.

75 10 czerwcaWarsztaty UKD BN 201175 7 Sztuka. Rozrywki. Sport

76 10 czerwcaWarsztaty UKD BN 201176 7 Sztuka. Rozrywki. Sport

77 10 czerwcaWarsztaty UKD BN 201177 7 Sztuka. Rozrywki. Sport

78 10 czerwcaWarsztaty UKD BN 201178 72 Architektura W dziale 72 stosowane są symbole rozwinięte i złożone, zapisywane jako jednolite, np.,: 72.023:691.11 Zastosowanie architektoniczne drewna 725.42:634.8.047 Winnice 727.944 Rozgłośnie radiowe i budynki studiów (dźwięk, wizja)

79 10 czerwcaWarsztaty UKD BN 201179 7 Sztuka. Rozrywki. Sport Sztuka 7.036.7 Ekspresjonizm - dotyczy wszystkich dziedzin sztuki poza architekturą 72.036.7 Architektura ekspresjonistyczna - dotyczy tylko architektury

80 10 czerwcaWarsztaty UKD BN 201180 7 Sztuka. Rozrywki. Sport 75.036/.038(73)"19"(091)(084.1) Malarstwo amerykańskie XX wieku – zapis poziomy Zapis pionowy: 75 Malarstwo 7.036 Sztuka nowoczesna do ekspresjonizmu. Realizm. Naturalizm. Funkcjonalizm. Ekspresjonizm 7.037 Okres między ekspresjonizmem a abstrakcjonizmem. Fowizm. Kubizm. Futuryzm. Dadaizm. Surrealizm 7.038 Sztuka abstrakcyjna 7.03(73)(091) Historia sztuki Stanów Zjednoczonych AP (084.1) Przedstawienia obrazowe. Ilustracje. Albumy

81 10 czerwcaWarsztaty UKD BN 201181 8 Językoznawstwo. Nauka o literaturze. Literatura W dziale 8 najbardziej rozbudowane symbole dotyczą poszczególnych języków, natomiast symbole złożone słowników językowych przekładowych traktowane są jako symbole jednolite 811.112.2'373.72 Idiomy niemieckie 811.133.1:811.162.1]'374.822 Słowniki francusko-polskie

82 10 czerwcaWarsztaty UKD BN 201182 9 Archeologia. Prehistoria. Geografia. Biografie. Historia W dziale 9 stosujemy : poddziały wspólne miejsca (1…/9…), rasy, narodowości, grupy etnicznej (=…), poddziały wspólne czasu "… (daty roczne dla wojen, bitew, wydarzeń, ruchów społecznych) i formy. Szczególne znaczenie ma w tym dziale podział alfabetyczny A/Z, stosowany przeważnie w dziale 91 Geografia. Mają też miejsce symbole rozwinięte i złożone.

83 10 czerwcaWarsztaty UKD BN 201183 913(4/9) Geografia poszczególnych krajów świata nowożytnego Symbole jednolite 911.3:338.43 Geografia rolnictwa 913(1-751.2):502.5 Parki narodowe 913(438.11-751.2)Kampinoski:502.5 Kampinoski Park Narodowy 913(438.13)(036) Przewodniki turystyczno-krajoznawcze po województwie świętokrzyskim 913(7/8=134.2/.3) Geografia Ameryki Łacińskiej

84 10 czerwcaWarsztaty UKD BN 201184 94 Historia powszechna 94(100)"1939/1945"::341.322.5 Przestępstwa i zbrodnie związane z II wojną światową 94(438):314.15-026.49 Historia emigracji polskiej 94(438)"1830/1831 Powstanie listopadowe w Królestwie Polskim 94(520):008 Historia kultury Japonii

85 10 czerwcaWarsztaty UKD BN 201185 Dziękuję za uwagę Elżbieta Mickiewicz e.mickiewicz@pb.edu.pl


Pobierz ppt "Zapis pionowy w rekordach bibliograficznych katalogu online BPB Elżbieta Mickiewicz Biblioteka Politechniki Białostockiej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google