Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przedstawienie  Sektora Elektryki Polskiego Komitetu Normalizacji, reprezentacja polskich firm w Komitetach Technicznych SEL kierownik Michał Zimmer.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przedstawienie  Sektora Elektryki Polskiego Komitetu Normalizacji, reprezentacja polskich firm w Komitetach Technicznych SEL kierownik Michał Zimmer."— Zapis prezentacji:

1 Przedstawienie  Sektora Elektryki Polskiego Komitetu Normalizacji, reprezentacja polskich firm w Komitetach Technicznych SEL kierownik Michał Zimmer

2 Przedstawienie Sektora Elektryki
Elektryka była w Polsce jedną z najwcześniej znormalizowanych dziedzin techniki. w roku 1923 został utworzony Polski Komitet Elektrotechniki, w ramach Stowarzyszenia Elektryków Polskich – SEP. W tym samym roku Polski Komitet Elektrotechniki został członkiem Międzynarodowej Komisji Elektrotechnicznej IEC. w roku 1924, został powołany Polski Komitet Normalizacyjny. Zatem elektryka była dziedziną techniki obecną od samego początku istnienia PKN.

3 Przedstawienie Sektora Elektryki
Współcześnie, dokładnie w roku 2010, Sektor Elektryki (SEL) prowadzi 39 Komitetów Technicznych. W skrócie obejmują one zagadnienia takie jak: - Zagadnienia podstawowe dotyczące elektryki (terminologia, schematy elektryczne, symbole graficzne, badania środowiskowe, koordynacja izolacji, elektryczność statyczna, elektrotermia, nadprzewodnictwo) - Bezpieczeństwo użytkowania (sprzęt powszechnego użytku, sprzęt rolniczy, urządzenia pomiarowe, urządzenia laserowe, urządzenia medyczne, narzędzia elektryczne ręczne, bezpieczeństwo maszyn) - Bezpieczeństwo pracy pod napięciem (specjalistyczny sprzęt, narzędzia i urządzenia oraz techniki badań i pomiarów wysokonapięciowych)

4 Przedstawienie Sektora Elektryki
- Energetyka (linie napowietrzne i kablowe, transformatory, kondensatory, przekładniki, aparatura rozdzielcza wysokiego i niskiego napięcia, izolatory, osprzęt sieciowy, automatyka zabezpieczeniowa i ograniczniki przepięć) - Podzespoły elektroniczne (elektromechaniczne, piezoelektryczne, półprzewodnikowe, magnetyczne, kondensatory, rezystory, obwody drukowane, lampy elektronowe) - Podzespoły elektryczne (sprzęt elektroinstalacyjny, bezpieczniki, chemiczne źródła prądu, źródła światła, osprzęt oświetleniowy, regulatory) - Kable i przewody (energetyczne, elektryczne, telekomunikacyjne)

5 Przedstawienie Sektora Elektryki
- Materiały (elektroizolacyjne i inne stosowane w elektronice) - Instalacje (w obiektach budowlanych, ochrona instalacji, systemy alarmowe włamania i napadu, sygnalizacja pożarowa) Liczba pracowników Sektora Elektryki wynosi 17 osób, w tym 2 osoby pracują w niepełnym wymiarze czasu pracy. Ogółem osoby zatrudnione w SEL to: kierownik, dziewięciu głównych specjalistów, sześciu starszych specjalistów i jeden, pracujący od niedawna, specjalista. Osoby zatrudnione w SEL przeważnie pełnią funkcje konsultantów i sekretarzy komitetów technicznych. Są to osoby o dużym doświadczeniu i stażu zawodowym. Większość ma długą praktykę w normalizacji – ponad połowa osób pracuje w SEL minimum 10 lat.

6 Przedstawienie Sektora Elektryki
W nieodległej historii, aż po współczesność, pracownicy SEL (dawniej ZEL) obejmowali ważne funkcje w kierownictwie PKN. I tak: mgr inż. Grażyna Lewaszkiewicz, w roku 1994 pełniła funkcję dyrektora generalnego PKNMiJ oraz funkcję zastępcy Prezesa PKN, mgr inż. Janusz Roszij w latach pełnił funkcję Prezesa PKN, mgr inż. Maria Pernach w roku 1999 pełniła funkcję prezesa PKN, Od roku 2007 Prezesem PKN jest były dyrektor ZEL, dr inż. Tomasz Schweitzer.

7 Specyfika pracy w KT Aby zostać członkiem KT podmiot powinien przesłać do PKN wymagane dokumenty i wskazać swojego reprezentanta (max. 3) Niektóre korzyści płynące z uczestniczenia w KT: wpływ na ostateczny kształt norm międzynarodowych i europejskich – wyznaczanie standardów, zabieranie głosu w sprawach kierunku rozwoju swojej branży, posiadanie wiedzy na temat projektowanych zmian w normach. Skład KT: członkami KT są podmioty (firmy, stowarzyszenia, instytuty, urzędy etc…) zainteresowane pracami normalizacyjnymi w określonej dziedzinie.

8 Zadania KT 1) przygotowywanie programów prac normalizacyjnych,
2) ustalanie źródeł finansowania i planowanie kosztów prac KT, 3) uzgadnianie stanowiska krajowego do projektów EN w ramach ankiety, 4) opracowywanie odchyleń krajowych do prEN, 5) uzgadnianie stanowiska krajowego do prEN w ramach formalnego głosowania i ustalanie dat wycofania sprzecznych norm krajowych, 6) uzgadnianie projektów PN i innych dokumentów normalizacyjnych, 7) wnioskowanie o zatwierdzanie i wycofywanie PN oraz innych dokumentów normalizacyjnych lub zaniechanie prac nad projektem PN w przypadku braku konsensu, 8) uczestniczenie w europejskiej i międzynarodowej współpracy normalizacyjnej, 9) opiniowanie projektów PN oraz projektów innych dokumentów normalizacyjnych na wniosek innych KT i OT, 10) interpretacja postanowień PN i innych dokumentów normalizacyjnych, 11) współpraca z innymi KT i OT w zakresie uzgadniania projektów PN i innych dokumentów normalizacyjnych o tematyce dotyczącej kilku KT i/lub OT, 12) nadzór nad aktualnością zbioru PN przypisanego do KT.

9 Zadania Członka KT 1) czynne uczestnictwo w pracach i posiedzeniach KT, 2) uczestnictwo w pracach podkomitetów i grup roboczych powoływanych przez przewodniczącego KT, 3)opiniowanie projektów Polskich Norm, Norm Europejskich i Norm Międzynarodowych oraz innych dokumentów normalizacyjnych, 4) uczestnictwo w głosowaniu uchwał KT, 5) uczestnictwo w pracach komitetów technicznych europejskich i międzynarodowych organizacji normalizacyjnych, 6) wyrażanie opinii dotyczących prac KT, 7) przeniesienie na PKN autorskich praw majątkowych i niewykonywanie autorskich praw członka i reprezentanta, nabytych podczas uczestnictwa w pracach normalizacyjnych zgodnie z art. 5 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji, 8) znajomość i przestrzeganie przepisów wewnętrznych PKN w zakresie działalności KT.

10 Sekretariaty „zewnętrzne”
1. KT 53 ds. Kabli i Przewodów - Tele-Fonika Kable Sp. z o.o. S.K.A. 2. KT 55 ds. Instalacji Elektrycznych i Ochrony Odgromowej Obiektów Budowlanych - Schneider Electric Polska Sp. z o.o. 3. KT 77 ds. Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej Niskonapięciowej - Schneider Electric Polska Sp. z o.o. 4. KT 281 ds. Bezpieczeństwa Maszyn pod Względem Elektrycznym - Schneider Electric Polska Sp. z o.o. 5. KT 266 ds. Aparatury Jądrowej - Stowarzyszenie Elektryków Polskich 6. KT 65 ds. Prób Środowiskowych Wyrobów Elektrycznych - Stowarzyszenie Elektryków Polskich - Oddział Wrocławski 7. KT 62 ds. Sprzętu Elektroinstalacyjnego - Legrand Polska Sp. z o.o. 8. KT 304 ds. Aspektów Systemowych Dostawy Energii Elektrycznej - Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej 9. KT 61 ds. Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego - Instytut Kolejnictwa 10. KT 79 ds. Transformatorów Energetycznych - Instytut Energetyki Jednostka Badawczo-Rozwojowa - Zakład Transformatorów w Łodzi 11. KT 143 ds. Elektryczności Statycznej - Instytut Przemysłu Organicznego 12. KT 267 ds. Elektrycznego Sprzętu Rolniczego oraz Elektrycznego Sprzętu dla Zakładów Zbiorowego Żywienia - Instytut Technologiczno - Przyrodniczy

11 Reprezentacja

12 Reprezentacja

13 Reprezentacja

14 Reprezentacja

15 Reprezentacja

16 Reprezentacja

17 Reprezentacja W pracach KT SEL bierze udział 175 firm i przedsiębiorstw Działających w branży elektrycznej.

18 Prace Normalizacyjne W 2010 r. w SEL opracowano metodą tłumaczenia 45 norm, z czego 38 zostało opracowanych na „zamówienia rządowe” natomiast 7 opracowań było na koszt zainteresowanych podmiotów.

19 Prace Normalizacyjne W 2011 r. w SEL planuje się opracowanie metodą tłumaczenia 16 norm, z czego 12 zostanie opracowanych na „zamówienia rządowe” natomiast 4 Zostanie opracowanych na koszt zainteresowanych podmiotów.

20 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Przedstawienie  Sektora Elektryki Polskiego Komitetu Normalizacji, reprezentacja polskich firm w Komitetach Technicznych SEL kierownik Michał Zimmer."

Podobne prezentacje


Reklamy Google