Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Europejska, bolońska i krajowa struktura kwalifikacji Krajowa Sekcja Nauki NSZZ Solidarność Warszawa, 12 lipca 2008 r. Ewa Chmielecka, Ekspert Boloński.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Europejska, bolońska i krajowa struktura kwalifikacji Krajowa Sekcja Nauki NSZZ Solidarność Warszawa, 12 lipca 2008 r. Ewa Chmielecka, Ekspert Boloński."— Zapis prezentacji:

1 Europejska, bolońska i krajowa struktura kwalifikacji Krajowa Sekcja Nauki NSZZ Solidarność Warszawa, 12 lipca 2008 r. Ewa Chmielecka, Ekspert Boloński

2 Proces Boloński - cele Podstawowymi celami kształcenia wyższego w Europie wg dokumentów bolońskich są : – przygotowanie absolwentów do potrzeb rynku pracy, – przygotowanie do bycia aktywnym obywatelem w demokratycznym społeczeństwie, także europejskim, – rozwój i podtrzymanie podstaw wiedzy zaawansowanej (społeczeństwo i gospodarka wiedzy) – rozwój osobowy kształconych w tle: podniesienie międzynarodowej konkurencyjności europejskiego szkolnictwa wyższego

3 Proces Boloński: zadania i narzędzia Zadania: Mobilność studentów i nauczycieli akademickich Porównywalność kwalifikacji/dyplomów absolwentów Podniesienie jakości oraz konkurencyjności europejskiego szkolnictwa wyższego Zróżnicowanie programowe i instytucjonalne inne Narzędzia: studia 2 i 3 stopniowe ECTS Suplement do dyplomu Akredytacja europejska Bolońska i krajowe struktury kwalifikacji inne

4 Proces Boloński Równowaga pomiędzy trzema czynnikami sprawczymi – administracją – środowiskiem akademickim – rynkiem konieczna dla realizacji celów bolońskich. Jak uzyskać tę równowagę? – scenariusze rozwoju europejskiego szkolnictwa wyższego

5 Czynniki sprawcze Procesu Bolońskiego składowa akademicka vs składowa administracyjna Deklaracja Bolońska i jej wartościProces Boloński i jego narzędzia Nauczyciele akademiccy, naukowcyPolitycy i urzędnicy Wieloaspektowość życia akademickiego. Zróżnicowanie jako wartość kulturotwórcza Ujednolicanie instytucjonalne ułatwia decyzje Linearność podejmowana decyzji Wartości poznawcze: prawda, refleksyjność, głębia Żądanie szybkiej i bezpośredniej efektywności badań i kształcenia Etos akademicki, samorządność i odpowiedzialność. Kultura instytucjonalna: wiarygodność i jej kontrola Swobody akademickie, a z nimi kreatywność, niestandardowość i innowacyjność Instrumentalizacja kształcenia i badań, procedury "ubiegania się o" Relacje mistrz - uczeńRelacje "customer oriented" Doskonalenie jakości sprawą uczelniAkredytacja - zewnętrzne potwierdzanie jakości

6 Proces Boloński: scenariusze rozwoju I Modele: Centralia, Octavia i Vitis Vinifera W każdym z nich następuje przesunięcie do szkolnictwa Europy Północno-Zachodniej: – kształcenia na poziomie Ph.D. oraz MA o najwyższej jakości – badań o największym znaczeniu gospodarczym oraz podstawowych – a zatem i najbardziej wartościowego kapitału intelektualnego W Europie Środkowej i Południowej szkolnictwo wyższe bazuje na: – kształceniu na poziomie BA i MA. – wspomaganym importem studentów spoza Europy.

7 Proces Boloński: scenariusze rozwoju I Europa Środkowa: na razie przewagi ma model Centralia, ponieważ – taki mamy spadek po czasach minionych – niedostatek zaangażowania środowiska akademickiego – rynek niedojrzały do formułowania życzeń względem edukacji – w Polsce dodatkowo: brak strategii rozwoju szkolnictwa wyższego w warunkach Procesu Bolońskiego.

8 Proces Boloński: scenariusze rozwoju II Przewidywana stratyfikacja uczelni w Europie (na wzór amerykański) – ok. 4000 uczelni – ok. 50 gromadzi lwią część mocy badawczych i funduszy federalnych/unijnych na badania podstawowe, – 125 ma status uniwersytetów badawczych, – 550 daje doktoraty, – pozostałe tylko kształcą, najczęściej na poziomie BA. Patrz: The Role of Universities in the Europe of Knowledge

9 Pytania Czy struktura polskiego szkolnictwa wyższego odwzoruje strukturę europejską? Do jakiej grupy (i w jakich proporcjach) trafią uczelnie polskie? Do jakiej grupy trafi Państwa uczelnia? Jaka powinna być strategia rozwoju polskiego szkolnictwa wyższego? Jaką opracować strategię instytucjonalną? Czy jest to przedmiotem debat – np. kampanii wyborczych? I to jest nasza istota Procesu Bolońskiego tworzącego EOSW

10 Proces Boloński – srebrna taca? Założenie: EHEA i ERA połączą nas z europejskim systemem szkolnictwa wyższego i badań Jaki rezultat dla Polski po 8 latach? Dobre wyniki w raportach badających wdrożenie narzędzi - formalne wskaźniki realizacji Procesu Bolońskiego Czy równie dobrze przebiega realizacja faktyczna? – Wprowadzenie studiów 2-stopniowych? ECTS? Czy wykorzystano je dla sensownej realizacji celów PB? Np. zróżnicowania programowego i instytucjonalnego? – Mobilność a asymetria przepływów studentów (eksport kapitału intelektualnego?) – Wykorzystanie i lokowanie europejskich funduszy na badania. Co po 2013 roku? – Akredytacja – polski model binarny(+++) Przed nami wyzwanie struktury kwalifikacji

11 Struktura Kwalifikacji dla Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego (zwana bolońską) Opisana w dokumencie przyjętym w Bergen ma służyć jako inspiracja dla krajowych struktur kwalifikacji przewidywano, że do konferencji w Londynie (2007) krajowe struktury kwalifikacji będą zaprojektowane zaś proces ich "samopotwierdzenia" będzie zakończony do 2010 roku Cytaty (Bergen 2005): Przyjmujemy uniwersalną strukturę kwalifikacji dla EHEA zawierającą trzy główne cykle kształcenia (…) deskryptory generyczne dla każdego cyklu zbudowane są na podstawie efektów kształcenia i kompetencjach oraz przypisanych im punktom ECTS dla pierwszego i drugiego cyklu Zachęcamy do opracowania krajowych struktur kwalifikacji, które będą porównywalne ze strukturą dla Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego do 2010 roku i rozpoczęcia prac nie później niż w 2007 roku. Cytaty (Londyn 2007) Zachęcamy do pełnego wdrożenia takich krajowych struktur kwalifikacji, aby potwierdzenie ich zgodności z strukturą kwalifikacji dla EHEA mogło się dokonać do 2010 roku.

12 Krajowe struktury kwalifikacji w EOSW - stan na koniec 2007 6 krajów je wdrożyło 6 krajów prowadzi konsultacje 12 krajów ma projekty 22 krajach proces projektowania rozpoczął się (tu Polska) w 1 kraju nie rozpoczęto prac nad nią.

13 Czego oczekiwać w 2010 roku? (nieuzasadniony optymizm?) 46 krajowych struktur kwalifikacji wszystkie samopotwierdzone nowe suplementy do dyplomu bazujące w opisie kwalifikacji na efektach kształcenia.

14 Dlaczego struktura kwalifikacji dla EOSW? Pytanie: jak zapewnić zarazem różnorodność i porównywalność kształcenia? Odpowiedź: poprzez strukturę kwalifikacji, w której punktami odniesienia są generyczne efekty kształcenia a nie programy (treści).

15 Europejska Struktura Kwalifikacji dla kształcenia się przez całe życie Rekomendacja Parlamentu i Komisji Europejskiej z kwietnia 2008: – 8 poziomów edukacji jako rama odniesienia – 3 działy wiedza, umiejętności inne kompetencje – Kompatybilność z bolońską strukturą kwalifikacji

16 Europejska Struktura Kwalifikacji dla kształcenia się przez całe życie – poziomy zasadnicze EQFSzkolnictwo polskie Poziom 1Przedszkole Poziom 2Szkoła podstawowa Poziom 3Gimnazjum Poziom 4Liceum …. Poziom 5Studium policealne / seminaria Poziom 6Studia licencjackie Poziom 7Studia magisterskie Poziom 8Studia doktoranckie

17 Dlaczego struktura kwalifikacji dla EOSW? Międzynarodowa przejrzystość (mapa kwalifikacji) Międzynarodowe uznanie kwalifikacji absolwentów Międzynarodowa mobilność uczących się i absolwentów Bolońska struktura kwalifikacji jest rodzajem uniwersalnego języka przekładu kwalifikacji zdobywanych w w jednym kraju, na kwalifikacje uzyskiwane w innym kraju. ale także quality oriented dynamic tool with vision

18 Ramy ogólne dla struktur kwalifikacji Deskryptory efektów kształcenia wiedza i rozumienie (knowing and understanding), wiedza jak działać (knowing how to act) wiedza jak być (knowing how to be). czyli (mówiąc po polsku) wiedza, umiejętności i postawy.

19 Jak budować strukturę kwalifikacji? Cykle kształcenia Deskryptory kwalifikacji i efekty kształcenia jako podstawowe narzędzia opisu Profile Przypisywanie punktów ECTS Poziomy decyzji w sprawach programów studiów Zmiana prawa Inne elementy – Rola systemów zapewniania jakości – akredytacji

20 Jak budować strukturę kwalifikacji? Cykle kształcenia/kwalifikacje Trzy podstawowe cykle/kwalifikacje (dyplomy) BA - w Polsce licencjat i inżynier MA – w Polsce magister Ph.D. – w Polsce doktor (absolwent studiów doktoranckich?) Pomiędzy nimi (oraz przed i po ) mogą być umieszczone poziomy pośrednie. Nie mają one charakterystyki w opisie bolońskim, każdy kraj może je zaprojektować wedle własnej tradycji i potrzeb, ale powinny mieć jasne odniesienie do trzech głównych cykli.

21 Jak budować strukturę kwalifikacji? Efekty kształcenia (zamierzone) Stwierdzenie, co uczący się powinien wiedzieć, rozumieć i/lub być zdolny zrobić po zakończeniu okresu kształcenia Efekty kształcenia muszą być mierzalne, potwierdzone i udokumentowane.

22 Jak budować strukturę kwalifikacji? Deskryptory dublińskie Bazują na następujących 5 aspektach kształcenia : - wiedza i rozumienie - oraz ich wykorzystanie w praktyce - ocena i formułowanie sądów - umiejętności komunikacji - umiejętności uczenia się przygotowane dla trzech cykli kształcenia opisują typowe osiągnięcia studentów uzyskujących dyplom nie mają charakteru standardu programowego/treściowego ale bazują na tzw. generic competencies absolwentów nie są specyficzne dla określonych przedmiotów ani dziedzin wiedzy należy je interpretować w kontekście merytorycznym i językowym dyscypliny wiedzy.

23 Przykład deskryptorów dublińskich dla kompetencji przygotowanie do bycia aktywnym obywatelem (postawy) Cykl I (BA) Absolwenci potrafią … formułować sądy …. dotyczące istotnych kwestii społecznych lub etycznych. Cykl II (MA) Absolwenci potrafią formułować sądy... na temat odpowiedzialności społecznej i etycznej związanej ze stosowaniem w praktyce ich wiedzy i sądów, rozumieją swą rolę społeczną... Cykl III (D) Absolwenci powinni być w stanie przyczyniać się do postępu społecznego i/lub kulturalnego w społeczeństwie opartym na wiedzy.

24 Jak budować strukturę kwalifikacji? Przypisywanie punktów ECTS Pierwszy cykl: 180-240 ECTS Drugi cykl: 90 – 120 ECTS (w tym minimum 60 z programu 2-go cyklu) Trzeci cykl: nie ma na razie przypisanych punktów

25 Poziomy kształcenia i przypisane im kompetencje absolwenta Rozmaite w różnych krajach Przykład KSK w Szkocji: 12 poziomów z ulokowanymi na nich deskryptorami dotyczącymi: - złożoności i głębi wiedzy i zrozumienia, - stopnia samodzielności i kreatywności, - ogólnych umiejętności poznawczych - rangi i wyrafinowania umiejętności praktycznych Przyjęte na mocy porozumienia między uczelniami - biorąc je pod uwagę uczelnie same projektują programy kształcenia.

26 Szkocka Struktura Kwalifikacji – poziomy i kompetencje absolwenta Deskryptory efektów kształcenia - zastosowanie wiedzy w praktyce dla trzech podstawowych cykli w szkolnictwie wyższym POZIOM odpowiadający BA Stosuje wiedzę w znanym praktycznym kontekście, Używa niektórych podstawowych rutynowych praktyk... w sytuacjach o nierutynowych elementach... Planuje użycie umiejętności w określonych sytuacjach, dostosowuje je w razie potrzeby POZIOM odpowiadający MA Pracuje w wielu kontekstach... radzi sobie w sytuacjach nieprzewidywalnych Używa wybranych podstawowych technik i umiejętności.. związanych z przedmiotem a także niektórych technik i umiejętności na poziomie zaawansowanym i specjalistycznym Praktykuje rutynowe metody badawcze POZIOM 12 odpowiadający D Planuje i przeprowadza projekt badawczy Używa i udoskonala wiele technik... na poziomie zaawansowanym i specjalistycznym Wykazuje oryginalność i kreatywność w tworzeniu i stosowaniu nowej wiedzy

27 Krajowe Struktury Kwalifikacji - etapy prac 1. decyzja o rozpoczęciu prac podejmowana przez organ krajowy odpowiadający za szkolnictwo wyższe 2. określenie celów krajowej struktury kwalifikacji przez organ jw. 3. organizacja przedsięwzięcia - powołanie ciał, które zaprojektują, ocenią i zainicjują wdrożenie krajowej struktury kwalifikacji – organ jw. Identyfikacja interesariuszy. 4. projektowanie (poziom krajowy: centralny i międzyuczelniany) – projekt powinien określić m.in. strukturę poziomów (cykle i poziomu pośrednie), deskryptory dla poziomów (efekty kształcenia), profile kształcenia oraz sposób przypisywania punktów ECTS. 5. Konsultacje: krajowa dyskusja nad projektem z udziałem wszystkich interesariuszy 6. zatwierdzenie projektu, wydanie rozporządzenia wdrażającego przez organ odpowiedzialny za szkolnictwo wyższe 7. umocowanie administracyjne – podział zadań dotyczących wdrożenia struktury. Role uczelni, krajowych agencji akredytacyjnych i innych ciał; 8. wdrożenie na poziomie instytucji /programu –zdefiniowanie przez uczelnie programów studiów na bazie efektów kształcenia 9. weryfikacja, uzupełnianie, poprawki – z udziałem np. procedur akredytacyjnych 10. samopotwierdzenie kompatybilności struktur krajowych ze strukturą bolońską.

28 Oczekiwania względem Struktury Kwalifikacji dla EOSW porównywalność efektów kształcenia (w wymiarze krajowym i międzynarodowym) – mapowanie dyplomów wszechstronna informacja dotycząca kompetencji uzyskiwanych przez absolwentów informacja dotycząca możliwości kontynuacji kształcenia w LLL definiowanie standardów kształcenia poprzez porównywalne kompetencje absolwentów otwarcie systemu: uznawanie kompetencji nieformalnych

29 Oczekiwania względem Krajowej Struktury Kwalifikacji w Polsce Lepsza charakterystyka stopni kształcenia: – określenie kompetencji ogólnych i specyficznych absolwentów przez określenie mierzalnych efektów kształcenia przypisanych do profilów, stopni i (ewentualnych) poziomów pośrednich Lepsza charakterystyka profilów kształcenia – akademicki/zawodowy na podstawie efektów kształcenia Lepsza charakterystyka kierunków studiów i uporządkowanie ich listy w stronę dziedzin kształcenia Przejrzyste określenie zakresu samodzielności w budowaniu programów kształcenia na poziomie centralnym, międzyuczelnianym (sektorowym – krajowym i międzynarodowym) oraz uczelnianym Zapewnienie warunków dla większej elastyczności i różnorodności programów kształcenia

30 Niektóre definicje Struktura kwalifikacji dla EOSW (bolońska) – uniwersalna struktura przedstawiająca zależności między strukturami krajowymi w Europie, dzięki czemu stają się one przejrzyste i pozwalają zrozumieć opisane i potwierdzane zawarte w nich kwalifikacje. Struktury krajowe mogą być bardzo różnorodne. Krajowa struktura kwalifikacji – opis krajowego systemu edukacji, który jest zrozumiały w kontekście międzynarodowym, dzięki któremu można opisać wszystkie kwalifikacje zdobywane i wydawane w ramach szkolnictwa wyższego i który pokazuje wzajemne relacje pomiędzy tymi kwalifikacjami, posługując się kategoriami efektów kształcenia Kwalifikacje – tytuły zawodowe, stopnie, dyplomy lub inne świadectwa poświadczające osiągnięcie określonych efektów kształcenia (czasem utożsamiane z nimi) – ich opis zawiera cykl lub poziom i profil, nakład pracy i kompetencje absolwenta. Efekty kształcenia – określenie, co student powinien wiedzieć, rozumieć i /lub potrafić zrobić po okresie kształcenia - ich charakterystyce służą deskryptory. Profil – specyficzny obszar nauczania prowadzący do kwalifikacji, albo też – szersza wiązka programów z różnych obszarów charakteryzująca się wspólnym celem lub aspektami prowadząca do kwalifikacji. Inne ważne definicje – przygotowywany Pangloss

31 Krajowa Struktura Kwalifikacji (KSK) w Polsce Zaawansowanie prac: etap projektowania i konsultacji w toku Powołane ciała: – Grupa Robocza oraz – Komitet ds. KSK przy Ministrze NiSW Czy zmiana struktury podejmowania decyzji programowych? Projektowanie programów studiów na wszystkich poziomach decyzyjnych ma rozpoczynać się od efektów kształcenia

32 Krajowa Struktura Kwalifikacji (KSK) w Polsce Najważniejsze problemy projektowania : Relacje pomiędzy strukturą bolońską a strukturą europejską (LLL) – aspekt polski Struktura kierunkowa i poziomy decyzji w sprawach programowych Akty prawne: istniejące i potrzebne Profile Nowy słownik

33 Dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "Europejska, bolońska i krajowa struktura kwalifikacji Krajowa Sekcja Nauki NSZZ Solidarność Warszawa, 12 lipca 2008 r. Ewa Chmielecka, Ekspert Boloński."

Podobne prezentacje


Reklamy Google