Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego"— Zapis prezentacji:

1 Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
STRATEGIA ROZWOJU TRANSPORTU LOTNICZEGO W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM NA LATA Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Niepołomice, stycznia 2008 r.

2 PLAN PREZENTACJI: Wyniki działalności polskich portów lotniczych, Obowiązujące przepisy prawne, Kierunki rozwoju, Strategia transportu lotniczego w województwie małopolskim.

3 Transport lotniczy – wyniki działalności
Tabela 1. Liczba obsłużonych pasażerów w polskich portach lotniczych w latach Nazwa Portu Rok 2005 2006 2007 Warszawa - Okęcie Kraków – Balice Katowice - Pyrzowice Gdańsk - Rębiechowo Wrocław - Strachowice Poznań – Ławica Łódź - Lublinek 18 063 Rzeszów - Jasionka 91 499 Szczecin - Goleniów Bydgoszcz - Szwederowo 38 682 Zielona Góra - Babimost 427 8 316 6 739

4 Transport lotniczy źródło ULC

5 Transport lotniczy – wyniki działalności
Wykres 1. Liczba obsłużonych pasażerów w MPL Kraków - Balice w latach

6 Przepisy prawne w zakresie transportu lotniczego
Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze, Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie klasyfikacji lotnisk i rejestru lotnisk cywilnych, Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 lipca 2004 r. w sprawie wymagań dla lądowisk, Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie ewidencji lądowisk.

7 Transport lotniczy – kierunki rozwoju
Program rozwoju sieci lotnisk i lotniczych urządzeń naziemnych, Ministerstwo Transportu, Warszawa 2007, Główne kierunki rozwoju lotnictwa ogólnego w Polsce w latach , Urząd Lotnictwa Cywilnego, Warszawa 2007.

8 Aktualny stan prawny – definicje ustawowe
LOTNISKO – wydzielony obszar na lądzie, wodzie lub innej powierzchni w całości lub w części przeznaczony do wykonywania startów, lądowań i naziemnego lub nawodnego ruchu statków powietrznych wraz ze znajdującymi się w jego granicach obiektami i urządzeniami budowlanymi o charakterze trwałym, wpisany do rejestru lotnisk. ZARZĄDZAJĄCY LOTNISKIEM – podmiot, który został wpisany jako zarządzający do rejestru lotnisk cywilnych. Tabela 2. Wykaz lotnisk na terenie województwa małopolskiego wpisanych do Rejestru Lotnisk Cywilnych (stan na grudzień 2005 r.) Lp. Nazwa Zarządzający 1 Łososina Dolna Aeroklub Polski 2 Nowy Targ 3 Pobiednik 4 Kraków - Balice Port Lotniczy Kraków - Balice

9 Lotnisko w Łososinie Dolnej

10 Aktualny stan prawny – definicje ustawowe
Podział lotnisk ze względu na dostępność dla użytkowników: lotniska użytku publicznego, lotniska użytku niepublicznego. Lotnisko można założyć po uzyskaniu zezwolenia udzielonego przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego na wniosek zainteresowanego. Eksploatację lotniska można rozpocząć po jego wpisaniu do rejestru lotnisk. PORT LOTNICZY – lotnisko użytku publicznego wykorzystywane do lotów handlowych. LOT HANDLOWY – lot związany z lądowaniem handlowym czyli lądowaniem w celu zabrania lub pozostawienia pasażerów, bagażu, towarów lub poczty, przewożonych odpłatnie.

11 Aktualny stan prawny – definicje ustawowe
LĄDOWISKO - wydzielony obszar na lądzie, wodzie lub innej powierzchni w całości lub w części przeznaczony do wykonywania startów, lądowań i naziemnego lub nawodnego ruchu statków powietrznych, ujęty w ewidencji lądowisk. Do ewidencji lądowisk na terenie województwa małopolskiego jest wpisane lądowisko o przeznaczeniu sanitarnym w Tarnowie zarządzane przez Szpital im. Św. Łukasza w Tarnowie. Rozpoczęcie użytkowania lądowiska może nastąpić po jego zgłoszeniu przez użytkownika do ewidencji prowadzonej przez Prezesa Urzędu oraz po wykazaniu przez użytkownika i potwierdzeniu przez Prezesa Urzędu, że lądowisko odpowiada właściwym wymaganiom. Statki powietrzne mogą lądować i startować na lądowiskach i w innych miejscach poza lotniskami wpisanymi do rejestru lotnisk.

12 Wybrane propozycje nowelizacyjne projektu ustawy zmieniającej Prawo Lotnicze
Wprowadzenie nowej klasyfikacji lotnisk Projekt ustawy od lotnisk odróżnia lądowiska, na których będą mogły startować i lądować statki powietrzne w celach określonych w ustawie (w tym w celach lotów lokalnych). Lądowisko będzie mogło być w określonych wypadkach zarejestrowane jako „lotnisko”. Zakładający i zarządzający lotniskiem Projekt zakłada zmianę w zakresie określenia podmiotów upoważnionych do ubiegania się o zezwolenie na zakładanie lotnisk. Lotniska użytku publicznego będą mogły zakładać także spółki kapitałowe i osoby fizyczne z siedzibą lub stałym miejscem zamieszkania w Polsce. Nabywanie nieruchomości pod lotniska Projekt planuje ograniczenie praw nabywania nieruchomości przez podmioty zakładające lotniska, zgodnie z którym podmioty prywatne zakładające lotniska użytku publicznego nie mogą być właścicielami gruntu, na którym założone jest lotnisk, ale mogą z niego korzystać na zasadzie najmu, dzierżawy, użyczenia oraz użytkowania wieczystego. Plan rozwoju lotniska Zgodnie z projektem, zakładający lotniska użytku publicznego będzie miał obowiązek sporządzenia planu generalnego (plan rozwoju lotniska wraz ze strefą ochronną na okres nie krótszy niż 20 lat) aktualizowanego w okresach co najmniej pięcioletnich. Po zatwierdzeniu planu przez ministra właściwego do spraw transportu w zakresie zgodności z polityką transportową, samorządy miałyby obowiązek przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

13 Nowa systematyka lotnisk – propozycja Urzędu Lotnictwa Cywilnego
Proponuje się zrezygnować z definicji portu lotniczego, gdyż brak jest jednolitej definicji tego pojęcia w prawie międzynarodowym i wspólnotowym, zaś utrzymywanie tej definicji nie jest konieczne dla realizacji założeń realizowanego projektu; Postuluje się zlikwidowanie kategorii tzw. innych miejsc do startów i lądowań statków powietrznych i wprowadzenie kategoryzacji lądowisk o zróżnicowanych wymaganiach; Wymagania dla lotnisk użytku publicznego powinny być zróżnicowane ze względu na charakter wykonywanych na nich operacji, ich natężenie oraz typy eksploatowanych statków powietrznych; Proponuje się rozszerzenie oraz doprecyzowanie zakresu operacji, których prowadzenie mogłoby się odbywać z miejsc nie mających statusu lotnisk lub lądowisk.

14 Docelowa systematyka infrastruktury lotniskowej
Źródło: ULC

15 Strategia rozwoju transportu lotniczego w województwie małopolskim
Dnia 14 stycznia br. Województwo Małopolskie ogłosiło przetarg nieograniczony na opracowanie: „Strategii rozwoju transportu lotniczego w województwie małopolskim na lata ” Opracowanie zawierać będzie propozycję systemu obsługi województwa przy pomocy transportu lotniczego (przewóz pasażerów, bagażu, towarów, poczty) uwzględniając stan istniejący, propozycję rozmieszczenia oraz koszty funkcjonowania lotnisk lokalnych, lądowisk i innych miejsc do startów i lądowań.

16 Strategia rozwoju transportu lotniczego w województwie małopolskim (2)
Zakres opracowania będzie uwzględniać: Powiązania „Strategii” z innymi dokumentami i programami, w tym ze Strategią Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2007 – oraz Planem Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Małopolskiego, Uwarunkowania i diagnozę obecnego systemu transportu lotniczego w Małopolsce, Kierunki i warunki rozwoju transportu lotniczego w województwie z uwzględnieniem trendów w branży lotniczej, Propozycje rozmieszczenia lotnisk lokalnych, lądowisk i innych miejsc do startów i lądowań, Analizę ekonomiczną zawierającą koszty uruchomienia i funkcjonowania poszczególnych (istniejących i nowych) lotnisk, lądowisk i innych miejsc do startów i lądowań,

17 Strategia rozwoju transportu lotniczego w województwie małopolskim (3)
Zakres opracowania będzie uwzględniać (2): Niezbędne inwestycje oraz nakłady finansowe na infrastrukturę transportową (drogową i kolejową) wpływającą na poprawę dostępności lotnisk, Oddziaływanie na sąsiednie województwa i odwrotnie oraz wzajemne oddziaływanie w obszarze regionu, Określenie podmiotu zarządzającego poszczególnymi elementami systemu – podział kompetencji pomiędzy sąsiednimi lotniskami, lądowiskami oraz innymi miejscami do startów i lądowań, Finansowanie infrastruktury transportu lotniczego – wskazanie źródeł.

18 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google