Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zieleń miejska a transport drogowy

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zieleń miejska a transport drogowy"— Zapis prezentacji:

1 Zieleń miejska a transport drogowy
Magdalena Kita Polski Klub Ekologiczny

2 Zieleń miejska Zieleń miejska (wg Ustawy o Ochronie i Kształtowaniu Środowiska) są to zespoły roślinności, znajdujące się na terenach przeznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego na cele wypoczynkowe, zdrowotne i estetyczne, w szczególności parki, zieleńce, zieleń na ulicach placach, zieleń izolacyjną, pracownicze ogrody działkowe.

3 Tereny zielone w mieście to:
Powierzchnia terenów zieleni w Krakowie w roku 2001 (Wg. „Raport o stanie środowiska naturalnego za lata 1999 – 2001” Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska Urząd Miasta Krakowa, Kraków 2002) parki zieleńce zieleń szlaków komunikacyjnych zieleń ochronna pracownicze ogrody działkowe pnącza a także: zieleń przycmentarna, rolne łąki, zarośla (łęgi, krzewy) zieleń towarzysząca urządzeniom sportowym, forty, nieużytki zielone, wody otwarte z zielenią. 4827,25 Ogółem 51,00 3774,01 Pozostałe rodzaje zieleni 5,58 412,10 Zieleń przyuliczna 4,41 326,10 Zieleńce 4,27 315,04 Parki Powierzchnia przypadająca na jednego mieszkańca w m2 Powierzchnia /ha/ Typ zieleni

4 Funkcja techniczna zieleni miejskiej:
tłumienia hałasu (główne źródła hałasu w mieście to hałas pochodzący z transportu, i komunikacji i tzw. hałas „podwórkowy”) zapobieganie tworzeniu się zasp śnieżnych na szlakach komunikacyjnych osłona przeciw olśnieniom funkcje znaków ostrzegawczych

5 Odpowiednio posadzone drzewa mogą pełnić funkcje znaków ostrzegawczych

6 Wpływ zieleni na zanieczyszczenia powietrza
zieleń miejska wpływa na wyminę gazową w atmosferze zmniejszanie zanieczyszczeń gazowych w powietrzu zmniejszanie zanieczyszczeń pyłowych w powietrzu

7 Wyniki badań różnych autorów dotyczące pochłaniania CO2 i wydalania O2 przez rośliny
1m2 trawnika w okresie wegetacji pobiera 48 do 768 g CO2, a wydziela od 35 do 560g O2 (Zimny, 1978) . hektar zieleni miejskiej wchłania w ciągu 1 godziny ok. 8 kg CO2 (Kawoń, Żmuda,1977). zapotrzebowanie roczne przeciętnego człowieka (o wadze 60 kg) na tlen (182 kg/ rok) może zapewnić fotosynteza zachodząca na 70 m2 powierzchni liści (Ewa Gackiej – Grzesikiewicz, 1976). w jednym okresie wegetacyjnym 1m2 liści drzew produkuje tlen w ilości od 0,33 do 1,10 kg (Myczkowski, 1976).

8 Zmniejszanie zanieczyszczeń gazowych w powietrzu
Pas zieleni miejskiej o szerokości 500m 3-krotnie zmniejsza stężenie dwutlenku siarki i siarkowodoru i 75% tlenków azotu (Kawoń i Żmuda, 1977) . Badania przeprowadzone w drzewostanach śląskich wykazały, że zawartość dwutlenku siarki w powietrzu nad koronami drzew jest wyższa o ok. 12% od zawartości w koronach lub poniżej koron (Wójcicka 1971) Średniej wielkości drzewo liściaste w jednym sezonie wegetacyjnym może wchłonąć składniki toksyczne pochodzące ze spalania ok. 130 kg paliwa (Kawoń, Żmuda, 1977) W Warszawie stwierdzono w blaszkach liściowych 60 ppm ołowiu i ponad 15 ppm chromu (Czarnowska, Konecka – Betley, 1984).

9 Zmniejszanie zanieczyszczeń pyłowych
Zwarta dobrze funkcjonująca zieleń zmniejsza trzykrotnie stężenie pyłów zawieszonych w powietrzu(Zimny, 1978). W otoczeniu tras komunikacyjnych o dużym natężeniu ruchu ciągi roślinne drzew i krzewów mogą pochłaniać ponad 60 % pyłów (Zasady ochrony środowiska w pojektowaniu, budowie i utrzymaniu dróg,1989). Ilość pyłu zatrzymywanego przez poszczególne gatunki drzew waha się od 0,55 g/m2 dla topoli do 3,39 g/m2 dla wiązu (Kawoń, Żmuda, 1977) przy 65% pokrycia terenu przez trawnik zmniejsza się zapylenie w warstwie przyziemnej o 95% (Zimny, 1978)

10 Kształtowanie czynników klimatycznych
Wpływ na temperaturę powietrza Wpływ na ruch powietrza Należy podkreślić, że według niektórych autorów ulice o stosunku wysokości zabudowy do szerokości ulicy 1:2 i intensywnej zieleni wysokiej są wentylowane głównie na skutek termicznej siły wyporu ciepłego powietrza i spalin gromadzącego się pod koronami drzew. Obecność zieleni wysokiej w takich miejscach utrudnia wentylację ulic (Kotowski, 1984; Chłobowski, Zgud, 1992).

11 Negatywny wpływ transportu na zieleń miejską
Oddziaływanie zanieczyszczeń gazowych na rośliny Oddziaływanie soli używanych do zwalczania gołoledzi

12 Wnioski Istnieje ścisłe wzajemne oddziaływanie transportu i zieleni w mieście. Odpowiednio zaprojektowana zieleń miejska może poprawiać warunki jazdy, przyczyniać się do eliminacji zanieczyszczeń powietrza powstałych oraz wymiany gazowej. Obserwowany wzrost ilości pojazdów stanowi zagrożenie dla miejskiej zieleni.


Pobierz ppt "Zieleń miejska a transport drogowy"

Podobne prezentacje


Reklamy Google