Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kolej regionalna w Województwie Małopolskim

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kolej regionalna w Województwie Małopolskim"— Zapis prezentacji:

1 Kolej regionalna w Województwie Małopolskim
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Niepołomice, 25 stycznia 2008r.

2 Organizowanie regionalnych przewozów kolejowych
Ustawa z dnia 28 marca 2003r. o transporcie kolejowym Art. 40. 1. Organizowanie i dotowanie regionalnych kolejowych przewozów osób wykonywanych na podstawie umowy o świadczenie usług publicznych oraz nabywanie kolejowych pojazdów szynowych należy do zadań własnych samorządu województwa.

3 Organizowanie regionalnych przewozów kolejowych
Procedura zawierania umów: wybór przewoźnika w trybie przepisów ustawy prawo zamówień publicznych, zawarcie umowy ramowej na okres nie krótszy niż 3 lata (określającej planowane łączne nakłady finansowe), coroczne zawieranie umów określających w szczególności wysokość dotacji na okres obowiązywania rozkładu jazdy (nie później niż 1 miesiąc przed wejściem w życie rozkładu jazdy pociągów), realizacja umowy, kontrola, rozliczenie udzielonego dofinansowania.

4 Regionalne przewozy kolejowe na terenie województwa małopolskiego w latach 2004 - 2008
Tabela 1. Rok 2004 2005 2006 2007 (wg umowy) 2008 (wg umowy) Ilość wykonanych pockm. ,60 ,20 ,80 ,77 ,55 Ilość pociągów objętych umową 349 366 353 (od Kraków - Balice) 324 (w tym 72 Kraków - Balice) 328 (w tym 72 Kraków - Balice) Koszty [zł.] ,00 ,82 ,86 ,94 ,03 Przychody [zł.] ,00 ,20 ,92 ,22 ,40 Koszt pockm. [zł./pockm] 20,53 20,03 19,26 18,87 18,36 Deficyt [zł.] ,00 ,62 ,94 ,72 ,62 Kwota dopłaty samorządu województwa [zł.] ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

5 Regionalne przewozy kolejowe na terenie województwa małopolskiego w latach 2004 - 2008
Rys. 1. Praca przewozowa wykonana w latach

6 Regionalne przewozy kolejowe na terenie województwa małopolskiego w latach 2004 - 2008
Rys. 2. Zestawienie przychodów i kosztów w latach

7 Regionalne przewozy kolejowe na terenie województwa małopolskiego w latach 2004 - 2008
Rys. 3. Zestawienie deficytu i dopłaty samorządu woj. w latach

8 Organizowanie regionalnych przewozów kolejowych
Umowa obowiązująca w okresie r r. WAŻNIEJSZE POSTANOWIENIA umowa obejmuje dofinansowanie 382 pociągów, 21 pociągów rentownych (przychody > koszty) prognozowany deficyt przewozów wyniesie zł., dofinansowanie jest przekazywane w postaci comiesięcznych transz w wysokości 1/12 kwoty dofinansowania. ostateczne rozliczenie dofinansowania nastąpi w terminie do r.

9 Zakup kolejowych pojazdów szynowych
Korzyści wynikające z zastosowania autobusów szynowych do realizacji regionalnych przewozów pasażerskich: niższe koszty eksploatacyjne niższy deficyt przewozów, znikomy wpływ na zużycie nawierzchni kolejowej, poprawa komfortu podróżowania, poprawa jakości oferty przewozowej.

10 Zakupy autobusów szynowych zrealizowane przez Województwo Małopolskie
Do chwili obecnej zostały zrealizowane trzy umowy na podstawie których zakupiono dziesięć pojazdów (autobusów szynowych), w tym: 2 szt. autobusów szynowych z napędem spalinowym typu 212M (nr SA , SA ) produkcji Kolejowych Zakładów Maszyn „KOLZAM” S.A. Dostawę zrealizowano w latach 2004 i 2005. Obecnie pojazdy obsługują pociągi w relacji Sucha Beskidzka - Żywiec

11 Zakupy autobusów szynowych zrealizowane przez Województwo Małopolskie
2 szt. autobusów szynowych z napędem elektrycznym typu 308B (nr EN81-001, EN81-002) produkcji Pojazdy Szynowe „PESA” Bydgoszcz S.A. Dostawa została zrealizowana w roku 2005. Obecnie pojazdy obsługują pociągi na terenie województwa małopolskiego na trasach z Krakowa do Wieliczki Rynek, Trzebini oraz Oświęcimia.

12 Zakupy autobusów szynowych zrealizowane przez Województwo Małopolskie
6 szt. autobusów szynowych produkcji Pojazdy Szynowe „PESA” Bydgoszcz S.A. Dostawa została zrealizowana w roku 2007 w formie leasingu na okres 10 lat i obejmuje następujące pojazdy: - 2 szt. autobusów szynowych z napędem spalinowym typu 218Mc (nr SA , SA ). Pojazdy obsługują pociągi w relacji Kraków Główny - Kraków Balice.

13 Zakupy autobusów szynowych zrealizowane przez Województwo Małopolskie
6 szt. autobusów szynowych produkcji Pojazdy Szynowe „PESA” Bydgoszcz S.A. Dostawa została zrealizowana w roku 2007 w formie leasingu na okres 10 lat i obejmuje następujące pojazdy: - 4 szt. autobusów szynowych z napędem elektrycznym typu 308B (nr EN81-005, EN81-006, EN81-007, EN81-008). Pojazdy obsługują pociągi na terenie województwa małopolskiego na trasach z Krakowa do Wieliczki Rynek, Trzebini oraz Oświęcimia.

14 Projekt Zintegrowanego Systemu Transportu Publicznego
styczeń 2007r. – opracowanie „Wstępnego studium wykonalności Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej (SKA) w Aglomeracji Krakowskiej” Studium nakreśliło możliwości rozwoju usług kolei aglomeracyjnej (SKA) co do: skali i roli w systemie transportowym aglomeracji, zasięgu terytorialnego, zakresu świadczonych usług, zespołu uwarunkowań tego rozwoju w tym politycznych, prawnych, technicznych, ekonomicznych i organizacyjnych.

15 Projekt Zintegrowanego Systemu Transportu Publicznego
„Wstępne studium wykonalności Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej (SKA) w Aglomeracji Krakowskiej” REKOMENDACJE Studium wykazało, że istnieje potencjał rynkowy dla uruchomienia sieci SKA w Aglomeracji Krakowskiej w wariancie ze zwiększeniem liczby przystanków na tej sieci. Potencjał ten nie jest jednak zbyt duży; wygenerowanie potoków ruchu wymaga intensywnych działań promocyjnych oraz realizowanie spójnej koncepcji organizacji przewozów w różnych trakcjach regionalnego i miejskiego transportu pasażerskiego; Dla powodzenia koncepcji SKA niezbędne są: Solidne badania marketingowe dla oszacowania realnego potencjału rynku pasażerskiego dla projektu Inwestycje i modernizacje w taborze i infrastrukturze Zintegrowana organizacja i zarządzanie systemem.

16 Projekt Zintegrowanego Systemu Transportu Publicznego
wrzesień 2007r. – w Departamencie Transportu, Gospodarki i Infrastruktury UMWM na podstawie zgromadzonych informacji rozpoczęto prace nad opracowaniem Zintegrowanego Systemu Transportu Publicznego. Cel: Koordynacja regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich z innymi formami publicznego transportu zbiorowego oraz transportem indywidualnym poprzez podjęcie odpowiednich działań.

17 Projekt Zintegrowanego Systemu Transportu Publicznego
Założenia: ujednolicenie opłat na różne środki transportu, wzajemna koordynacja rozkładów jazdy różnych form transportu, zastosowanie jednorodnych taryf biletowych, wspólna informacja dla podróżnych. Elementy: kolej regionalna, komunikacja miejska (autobusowa, tramwajowa), które są zintegrowane za pomocą: - obiektów typu Park&Ride, - węzłów integracyjnych (przesiadkowych).

18 Zasięg Zintegrowanego Systemu Transportu Publicznego

19 Etapy przedsięwzięcia
Etap I: Linia nr 1: Podłęże - Krzeszowice Linia nr 2: Słomniki - Skawina Linia nr 3: Kraków Balice - Kraków Główny - Wieliczka Rynek Etap II: Linia nr 4: Okrężna (Kraków Główny – Batowice – Nowa Huta – Przylasek Rusiecki – Kraków Płaszów – Kraków Główny) Linia nr 5: Mydlniki – Mała Obwodnica – Kraków Płaszów Linia nr 6: Mydlniki – Batowice – Nowa Huta

20 Częstotliwość kursowania
System powinien cechować się dużą częstotliwością kursowania pociągów. Linie w pierwszym etapie powinny mieć zapewnioną częstotliwość 2 kursów na godzinę oraz cykliczny rozkład jazdy.

21 Przystanki Dietla (wspólny dla linii 1,2,3,4)
Dla zapewnienia większej dostępności transportu kolejowego należy zwiększyć ilość przystanków kolejowych: Dietla (wspólny dla linii 1,2,3,4) Powstańców Wlkp. (wspólny dla linii 1,2,3,4) Bronowice (wspólny dla linii 1,6) Batowice (wspólny dla linii 2,4,6) Skawina Osiedle (linia 2) Wieliczka Rynek (nowa lokalizacja przystanku) (linia 3) Wieliczka Winnicka (linia 3) Balicka (linia 3) Balice Lotnisko (linia 3)

22 Przystanki

23 Węzły przesiadkowe Kraków Główny (wspólny dla linii nr 1, 2, 3, 4)
W pierwszym etapie zakłada się budowę węzłów przesiadkowych zgodnie z poniżej określonymi lokalizacjami: Kraków Główny (wspólny dla linii nr 1, 2, 3, 4) Kraków Płaszów (wspólny dla linii nr 1, 2, 3, 4) Kraków Zabłocie (wspólny dla linii nr 1, 2, 3, 4) Kraków Dietla (wspólny dla linii nr 1, 2, 3, 4) Kraków Krzemionki / Powstańców Wlkp. (wspólny dla linii nr 1, 2, 3, 4) Kraków Bronowice (wspólny dla linii nr 1, 3, 5, 6, 7) Słomniki Miasto (linia nr 2) Kraków Swoszowice / Zakopianka (linia nr 2) Wieliczka (linia nr 3)

24 Park&Ride. Wieliczka - przystanek Winnicka
Uzupełnieniem systemu będą obiekty typu Park&Ride. Wieliczka - przystanek Winnicka Balice - rejon wiaduktu autostradowego Zabierzów - rejon przystanku Shell

25 System taryfowy Proponuje się rozwój obecnie obowiązujących biletów strefowych w aglomeracji krakowskiej (czasowych i miesięcznych), uprawniających do nieograniczonej liczby przejazdów między stacjami położonymi w obrębie poszczególnych stref. Nowy bilet (tzw. zintegrowany) będzie upoważniał do przejazdów pociągami oraz komunikacją miejską na terenie miasta Krakowa. Cena biletu będzie mniejsza o ok % stosunku do biletów zakupionych oddzielnie. Bilet będzie upoważniał również do bezpłatnego korzystania obiektów Park & Ride. Docelowo bilet zintegrowany będzie funkcjonował w postaci kart elektronicznych (np. zbliżeniowych).

26 Tabor Zakładając niezbędną rezerwę taborową na poziomie 20%, zapotrzebowanie na tabor wynosi 18 jednostek dla relacji skróconej (zgodnie ze studium SKA), lub 27 jednostek dla realizacji pełnych (wg III strefy biletowej). Zakup winien obejmować autobusy szynowe (lub elektryczne zespoły trakcyjne) o pojemności ok. 200 osób.

27 Projekt Zintegrowanego Systemu Transportu Publicznego
styczeń 2008r. – analiza możliwości realizacyjnych projektu Zintegrowanego Systemu Transportu Publicznego. Współpraca konsultacyjna pomiędzy: - Województwem Małopolskim, - Miastem Kraków - PKP Przewozy Regionalne Sp. z o.o. - PKP PLK S.A. - PKP CARGO S.A. Określenie etapowania przedsięwzięcia. realizacja projektu na istniejącej infrastrukturze, planowanie działań inwestycyjnych. Określenie źródeł finansowania przedsięwzięcia.

28 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Kolej regionalna w Województwie Małopolskim"

Podobne prezentacje


Reklamy Google