Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ANALIZA BILANSU.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ANALIZA BILANSU."— Zapis prezentacji:

1 ANALIZA BILANSU

2 Skład sprawozdania finansowego
Bilans Rachunek zysków i strat Rachunek przepływu środków pieniężnych Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Informacja dodatkowa

3 Bilans Prezentuje stan majątku oraz źródła jego finansowania na moment jego sporządzenia

4 Aktywa Zasoby nad którymi jednostka (podmiot) : sprawuje kontrolę
Zasoby dostarczą w przyszłości korzyści ekonomicznych Podmiot może wiarygodnie określić wartość każdego składnika aktywów

5 Formy aktywów 1. Forma wartościowa i rzeczowa (środki trwałe, nieruchomości, materiały, produkty gotowe, towary) 2. Forma wyłącznie wartościowa (środki pieniężne, należności, instrumenty finansowe)

6 Struktura aktywów Kolejność poszczególnych składników w polskim bilansie zgodna z zasadą rosnącej płynności, czyli tempa zamienialności na gotówkę. Składniki są ujęte w grupy o zbliżonej treści ekonomicznej Aktywa trwałe (mała płynność, cykl obrotowy powyżej 1 roku) Aktywa obrotowe

7 Struktura aktywów trwałych
Wartości niematerialne i prawne: - koszty zakończonych prac rozwojowych wg ceny nabycia lub kosztu wytworzenia - wartość firmy – - różnica między ceną nabycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej jego części, a niższą od niej wartością rynkową sumy składników majątkowych Podlega amortyzacji uwaga: ujemna wartość firmy występuje w rozliczeniach międzyokresowych w pasywach - inne (nabyte prawa majątkowe o okresie użytkowania dłuższym niż rok, np.patenty, licencje, koncesje, marka, wzory użytkowe ) - zaliczki na w. m.i p. Wartość firmy powstaje w sytuacji przejęcia,łączenia lub zakupu przedsięb.,otrzymania wkładu niepieniężnego,przejeciana podstawie leasingufinansowego

8 Struktura aktywów trwałych (cd)
Rzeczowe aktywa trwałe Należności długoterminowe Inwestycje długoterminowe Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (odroczony podatek dochodowy, koszty do odpisania w drugim i następnych latach)

9 Struktura aktywów obrotowych
Zapasy Pytanie o różnicę między produktami a towarami Należności krótkoterminowe - z tytułu dostaw i usług wszystkie oraz pozostałe wymagalne w ciągu 12 miesięcy) - z tytułu podatków, dotacji, ceł,ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych Inwestycje krótkoterminowe Akcje i udziały jako lokaty, Inne papiery wartościowe Pożyczki Środki pieniężne Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe koszty :Prenumeraty,składki ubezpieczeń majątkowych Przychody: nie otrzymane odsetki od lokat i pożyczek zarachowane, ale nie stanowiące należności

10 Struktura pasywów (1) Kapitał (fundusz) własny = aktywa netto
1. podstawowy (zakładowy, wspólników) minimum 500 tys. w S.A. i 50 tys w z o.o - należne wpłaty na k.p. lecz nie wniesione (ujemna wartość) - udziały (akcje) własne

11 Struktura pasywów (2) 2. Kapitał zapasowy tworzy się z:
nadwyżki ceny emisyjnej nad wartością nominalną z dopłat akcjonariuszy (wspólników) z zysku netto (8% do 1/3 kap. zakład. 3. Kapitał z aktualizacji wyceny 4. Pozostałe kapitały rezerwowe 5. Zyski i straty

12 Pozostałe kapitały rezerwowe
Tworzy się z : zysków z lat ubiegłych - wartości nabycia akcji własnych przeznaczonych do sprzedaży - nadwyżki wartości księgowej nad nominalną papierów wartościowych, pożyczek lub zobowiązań zamienionych na akcje

13 Rezerwy na zobowiązania
Termin wymagalności lub kwota nie są pewne Rezerwy tworzy się na : zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego straty z tytułu udzielonych gwarancji, poręczeń, operacji kredytowych,skutków postępowań sądowych zobowiązań wynikających z kodeksu pracy, np. świadczenia emerytalne, nagrody jubileuszowe zobowiązania spowodowane restrukturyzacją

14 1.Zobowiązania długo- i krótkoterminowe
Zobowiązania długoterminowe 1. Kredyty i pożyczki 2.Obligacje, skrypty dłużne Zobowiązania krótkoterminowe: 1.J.w. 2. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 3. Zaliczki na w.w. 4. Zaliczki wekslowe

15 Zobowiązania krótkoterminowe cd.
5. Zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń, m.in. Fundusz Pracy i FGŚP 6. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń 7. Fundusze specjalne: 8. ZFŚS i ZFRON

16 ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE
Ujemna wartość firmy – występuje gdy cena nabycia aktywów jest niższa od ich wartości godziwej Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów – wartość wykonanych lecz niezafakturowanych świadczeń na rzecz przedsiębiorstwa, przykład rezerwa z tytułu napraw gwarancyjnych i rękojmi Rozliczenia międzyokresowe przychodów: Dotacje, subwencje, dopłaty na nabycie środków trwałych (również nieodpłatne), wartość otrzymanych środków na świadczenia, które będą wykonane w przyszłości

17 Wstępna analiza bilansu
Pozioma – zmiana stanu (przyrost bezwzględny), tempo zmian, dynamika zmian Pionowa – badanie struktury aktywów i pasywów Pionowo-pozioma - analiza struktury kapitałowo- majątkowej Złota i srebrna reguła bilansowa

18 Złota i srebrna zasada bilansowa
Złota – aktywa trwałe są w całości finansowane przez kapitał własny a aktywa obrotowe są finansowane przez zobowiązania długo- i krótkoterminowe Srebrna – aktywa trwałe są finansowane przez kapitał stały, czyli kapitał własny i zobowiązania długoterminowe


Pobierz ppt "ANALIZA BILANSU."

Podobne prezentacje


Reklamy Google