Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PROJEKT: Diagnoza dostosowania umiejętności i kwalifikacji zawodowych do wymogów lubuskiego rynku pracy realizowany przez: ASM – Centrum Badań i Analiz.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PROJEKT: Diagnoza dostosowania umiejętności i kwalifikacji zawodowych do wymogów lubuskiego rynku pracy realizowany przez: ASM – Centrum Badań i Analiz."— Zapis prezentacji:

1 PROJEKT: Diagnoza dostosowania umiejętności i kwalifikacji zawodowych do wymogów lubuskiego rynku pracy realizowany przez: ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku PRIORYTET II – Wzmocnienie Rozwoju Zasobów Ludzkich w Regionach DZIAŁANIE 2.1 – Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżet państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Monitorowanie lubuskiego rynku pracy w kontekście oferty edukacyjnej i szkoleniowej

2 Sytuacja na regionalnym rynku pracy- województwo lubuskie Sytuacja monitorowania rynku pracy oraz ofert edukacyjnych i szkoleniowych Urząd Statystyczny w Zielonej Górze – czerwiec 2007 Województwo lubuskie

3 Urząd Statystyczny w Zielonej Górze – czerwiec 2007 Cel: Prezentacja możliwości edukacyjnych i szkoleniowych dostępnych na terenie województwa w aspekcie potrzeb regionalnego rynku pracy.

4 Urząd Statystyczny w Zielonej Górze – czerwiec 2007 Najważniejsze kwestie analizowane to: Instytucje rynku pracy, Poziom wykształcenia, Różnorodność oferty edukacyjnej, Różnorodność form kształcenia, Dostępność kursów edukacyjnych oraz szkoleń.

5 Urząd Statystyczny w Zielonej Górze – czerwiec 2007 Pięć zasadniczych poziomów analizy: Monitorowania rynku pracy Ustalenia poziomu wykształcenia Kształcenia ponadgimnazjalnego Szkolnictwa wyższego na poziomie studiów magisterskich, zawodowych i kursów podyplomowych Oferty szkoleniowej

6 Urząd Statystyczny w Zielonej Górze – czerwiec 2007 Monitorowanie rynku pracy Na rynku pracy funkcjonują różnego rodzaju podmioty (organizacje i instytucje), których celem jest działanie na rzecz rozwoju rynku pracy, zarówno na szczeblach regionalnych, jak i lokalnych. Instytucje rynku pracy: publiczne służby zatrudnienia, ochotnicze hufce pracy, agencje zatrudnienia, instytucje szkoleniowe, instytucje dialogu społecznego, instytucje partnerstwa lokalnego. Z punktu widzenia aktywizacji bezrobotnych poprzez promocję i wspieranie przedsiębiorczości największe znaczenie mają publiczne służby zatrudnienia, instytucje szkoleniowe, instytucje dialogu społecznego oraz instytucje partnerstwa lokalnego.

7 Urząd Statystyczny w Zielonej Górze – czerwiec 2007 Monitorowanie rynku pracy 1. Pośrednictwo pracy świadczone przez agencje zatrudnienia pośrednictwa pracy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, pośrednictwa obywateli polskich do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych, doradztwa personalnego, poradnictwa zawodowego, pracy tymczasowej Pośrednictwo pracy w ramach systemu EURES 3. 3.Inne formy pośrednictwa pracy (np. portale internetowe) Poradnictwo zawodowe (Akademickie biura karier ; Jednostki organizacyjne OHP) 5. Podmioty gospodarcze związane z rynkiem pracy, zarejestrowane w krajowym rejestrze urzędowym REGON

8 Ludność według płci i wieku w 2005 r. (stan w dniu 31 XII) Podstawowe dane demograficzne (Stan na dzień 31 XII 2006 r.) Ludność : (2,6% ludności kraju) Kobiety – 51,5% ludności Na 100 mężczyzn przypada 106 kobiet Przeciętna długość trwania życia: Mężczyźni – 70 lat; Kobiety – prawie 79 Mediana wieku : 36,1 lat (w kraju 37 lat) Na 1 km 2 przypada 72 osoby (Polska 122) Przyrost naturalny na 1 tys. +1,1 (-0,12) Na 100 osób w wieku produkcyjnym przypada 53 w wieku nieprodukcyjnym (56) Saldo migracji – minus 1,6 (minus 0,95)

9 Urząd Statystyczny w Zielonej Górze – czerwiec 2007 Poziom wykształcenia ludności województwa Istotnym elementem opisującym sytuację społeczno-zawodową oraz kwalifikacje siły roboczej jest poziom wykształcenia. Ze wzrostem poziomu wykształcenia rośnie mobilność zawodowa pracowników. Stawia to konkretne wymagania systemowi kształcenia: zwiększenie dostępności i różnorodności dróg dochodzenia do określonych poziomów wykształcenia i kwalifikacji, jak również stworzenie w ramach systemu edukacyjnego warunków umożliwiających nawet kilkakrotną zmianę kwalifikacji w toku kariery zawodowej. Wyniki kolejnych spisów powszechnych (w 1988 r. i 2002 r.), które są jedynymi badaniami dostarczającymi pełnych informacji o wykształceniu ludności, wykazują systematyczny wzrost poziomu wykształcenia.

10 Urząd Statystyczny w Zielonej Górze – czerwiec 2007 Ludność w wieku 15 lat i więcej według płci i poziomu wykształcenia a Łącznie z nieustalonym poziomem wykształcenia. Źródło: Dane GUS z NSP 1988 i NSP Poziom wykształcenia ludności województwa Poziom wykształcenia = w tys. w odsetkach w tys. w odsetkach mężczyźnikobiety OGÓŁEM 714,1100,0820,8100,0114,9394,0426,8 Wyższe 40,15,669,78,5173,733,136,6 Średnie i policealne 179,425,1269,832,9150,4112,6157,2 Zasadnicze zawodowe 17324,2213,326,0123,3132,181,1 Podstawowe ukończone 270,437,9229,227,984,8101,5127,7 Podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego 51,2 a 7,2 a 25,53,1x8,317,2 Nieustalony poziom wykształcenia xx13,31,6x6,56,8

11 Urząd Statystyczny w Zielonej Górze – czerwiec 2007 Struktura wykształcenia Struktura wykształcenia ludności województwa w wieku 15 lat i więcej w 2002 r. przedstawiała się następująco: wykształcenie wyższe - 8,5% (w kraju 10,2%), średnie i policealne - 32,9% (w kraju 32,7%), zasadnicze zawodowe - 26,0% (w kraju 24,1%), podstawowe - 27,9% (w kraju 28,2%), niepełne podstawowe - 3,1% (w kraju 2,8%), nieustalony poziom wykształcenia - 1,6% (w kraju 2,1%). Pozytywną tendencją jest stały wzrost udziału osób z wykształceniem ponadpodstawowym do 67,4% w 2002 roku (w kraju do 66,9%) w grupie ludności 15 lat i więcej. Znacznie wzrósł odsetek osób z wykształceniem wyższym (o 73,7%), natomiast z wykształceniem średnim i policealnym o 50,4%, a z zasadniczym zawodowym o 23,3%. Czynnikiem różnicującym strukturę ludności według poziomu wykształcenia jest miejsce zamieszkania. Znacznie wyższy jest odsetek osób z wykształceniem ponadpodstawowym w miastach niż na wsi. Nastąpił wzrost udziału tych osób do 72,2%, w tym do 10,8% z wykształceniem wyższym.

12 Ludność w wieku 15 lat i więcej według poziomu wykształcenia Urząd Statystyczny w Zielonej Górze – czerwiec 2007

13 Ludność wiejska również uzupełnia swoje wykształcenie. W 2002 roku 58,2% osób posiadało wykształcenie ponadpodstawowe, w tym 4,1% - wyższe. Ponad dwukrotnie zmniejszył się na wsi odsetek osób bez wykształcenia. Struktura ludności w wieku 15 lat i więcej wg poziomu wykształcenia i miejsca zamieszkania w 2002 r. Źródło: Publikacja NSP Ludność, stan oraz struktura demograficzna

14 Urząd Statystyczny w Zielonej Górze – czerwiec 2007 Kontynuacja nauki Spis 2002 dostarczył również informacji o osobach kontynuujących naukę. Prawie 19% ludności w wieku 13 lat i więcej kontynuuje naukę (w mieście 19,7%, na wsi 17,1%), w tym 15% w trybie dziennym, w trybie wieczorowym, zaocznym i eksternistycznym 3,8% (w mieście 4,3%, na wsi 0,0%). Ludność w wieku 13 lat i więcej według kontynuacji nauki, wieku i płci w 2002 r.

15 Urząd Statystyczny w Zielonej Górze – czerwiec 2007 Kolejny poziom analizy obejmuje ofertę z zakresu edukacji szkolnej ponadgimnazjalnej. Informacje zostały zaczerpnięte z oficjalnego wydawnictwa Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp. Informator dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych województwa lubuskiego na rok szkolny 2005/2006" oraz Raportu o stanie sieci publicznych szkół i placówek ponadgimnazjalnych województwa lubuskiego działających w roku szkolnym 2005/2006. Dane statystyczne wykorzystane w analizie pochodzą z badań pełnych realizowanych przez Główny Urząd Statystyczny, w formie sprawozdawczości instytucji oświaty (szkół).

16 Edukacja wg szczebli kształcenia w roku szkolnym 2005/2006

17 Urząd Statystyczny w Zielonej Górze – czerwiec 2007 Edukacja w roku szkolnym 2004/2005

18 Urząd Statystyczny w Zielonej Górze – czerwiec 2007 Edukacja w roku szkolnym 2004/2005 4/23 8/37 3/8 5/20 2/11 3/20 2/19 5/32 3/19 5/25 7/27 4/21 4/16 2/7 4/21 4/9 4/18 7/23 7/35 4/10 1/4 3/8 8/33 2/11 6/24 2/13 1/4 5/19 10/30

19 Urząd Statystyczny w Zielonej Górze – czerwiec 2007 Edukacja w roku szkolnym 2004/2005 3/26 12/136 3/23 3/27 2/21 3/28 4/34 3/17 11/127 3/22 6/43 8/66 4/32 4/42 2/16 12/131 11/140 3/22 3/4 1/1 5/12 11/41 1/7 5/13 31/125 23/69

20 Urząd Statystyczny w Zielonej Górze – czerwiec 2007 Edukacja na poziomie podstawowym i ponadpodstawowym oraz gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym Struktura dzieci i młodzieży według wieku Istotne zmiany w strukturze wieku ludności województwa pociągają za sobą odpowiednie skutki w systemie edukacji, związane z przechodzeniem przez ten system bardzo licznych i mniej licznych generacji dzieci i młodzieży. Obserwowany od kilkunastu lat spadek urodzeń, a także przesuwanie się wyżu demograficznego z lat osiemdziesiątych, powodują w kolejnych latach szkolnych zmniejszenie liczebności dzieci i młodzieży w poszczególnych kategoriach wiekowych oraz przechodzenie fali demograficznej przez kolejne typy szkół. Zmiany w liczbie dzieci i młodzieży w 2004 r. Grupy wieku Przyrost (+), ubytek(-) w stosunku do 2000 r. Przyrost (+), ubytek(-) w r. OGÓŁEM lat lat lat lat lat

21 Urząd Statystyczny w Zielonej Górze – czerwiec 2007 Edukacja na poziomie podstawowym i ponadpodstawowym oraz gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym Ludność według szkolnych grup wiekowych

22 Edukacja na poziomie podstawowym i ponadpodstawowym oraz gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym Współczynniki skolaryzacji (brutto) w roku szkolnym 2004/2005 (2006/2007) Urząd Statystyczny w Zielonej Górze – czerwiec 2007 WyszczególnienieGrupy wieku PolskaWojewództwo lubuskie 2004/ /2007 w % Szkoły: podstawowe ,9 100,299,3 gimnazja ,2 102,4101,1 ponadgimnazjalne: zasadnicze zawodowe a ,2 14,615,1 licea ogólnokształcące b ,750,4 technika l licea profilowane c ,1 56,851,1 policealne ,4 13,115,9

23 Urząd Statystyczny w Zielonej Górze – czerwiec 2007 Edukacja na poziomie podstawowym i ponadpodstawowym oraz gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym Wybrane aspekty oświaty i wychowania Uczący się języka obcego jako przedmiotu obowiązkowego w szkołach dla dzieci i młodzieży w roku szkolnym 2004/2005

24 Urząd Statystyczny w Zielonej Górze – czerwiec 2007 Edukacja na poziomie podstawowym i ponadpodstawowym oraz gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym Wybrane aspekty oświaty i wychowania Komputeryzacja w szkołach dla dzieci i młodzieży w roku szkolnym 2004/ ,9 12,2 17,5 13,3 13,0 19,0 8,9 19,1 13,9 13,8

25 Urząd Statystyczny w Zielonej Górze – czerwiec 2007 Edukacja na poziomie podstawowym i ponadpodstawowym oraz gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym Wybrane aspekty oświaty i wychowania - Kierunki kształcenia Uczniowie według profili kształcenia w 2004 r. 16,8% 18,3%7,6% 5,9% 3,1% 29,3% 16,1% 0,4% 0,6% 0,3% 0,0% 0,4%

26 Urząd Statystyczny w Zielonej Górze – czerwiec 2007 Edukacja na poziomie wyższym Struktura studentów według systemów studiów

27 Urząd Statystyczny w Zielonej Górze – czerwiec 2007 Edukacja na poziomie wyższym Ośrodki akademickie w województwie lubuskim w 2004/2005.

28 Urząd Statystyczny w Zielonej Górze – czerwiec 2007 Edukacja na poziomie wyższym Studenci lubuskich szkół wyższych Szkoły wyższe2000/ / / / / /2007 OGÓŁEM c Uniwersytet Zielonogórski 9583 a b d Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wlkp e 5404 Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wlkp. Wyższa Informatyczna Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wlkp. Zachodnia Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych w Zielonej Górze Wyższa Samorządowa Szkoła Zawodowa w Kamieniu Małym Łużycka Wyższa Szkoła Humanistyczna w Żarach

29 Edukacja na poziomie wyższym Lubuscy studenci w Zamiejscowych Szkołach Wyższych Studenci w filiach i wydziałach zamiejscowych szkół wyższych spoza województwa lubuskiego Razem ,3 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - filia w Słubicach - Collegium Polonicum ,7 Akademia Ekonomiczna w Poznaniu - filia w Zielonej Górze81,6 Akademia Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu - Zamiejscowy Wydział w Gorzowie Wlkp ,2 Studenci w punktach konsultacyjnych szkół wyższych spoza województwa lubuskiego Razem ,3 Uniwersytet Szczeciński - punkt konsultacyjny w Gorzowie Wlkp ,9 Politechnika Szczecińska - punkt konsultacyjny w Gorzowie Wlkp ,6 Akademia Medyczna we Wrocławiu - punkt konsultacyjny w Zielonej Górze ,1 Akademia Rolnicza w Szczecinie - Terenowy Ośrodek Dydaktyczny 9751 w Bobowicku52,6 Akademia Rolnicza w Szczecinie - Terenowy Ośrodek Dydaktyczny w Strzelcach Krajeńskich59,4 Akademia Medyczna w Poznaniu - zamiejscowy ośrodek dydaktyczny w Gorzowie Wlkp. -32x Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie - Zamiejscowy Ośrodek dydaktyczny w Nowej Soli -31x

30 Urząd Statystyczny w Zielonej Górze – czerwiec 2007 Edukacja na poziomie wyższym Informacje ogólne o szkołach wyższych Struktura studentów szkół wyższych według grup kierunków studiów w roku akademickim 2004/05 2,5% 28,0% 11,7% 7,3% 4,4% 1,8% 10,9% 2,8% 4,6%

31 Urząd Statystyczny w Zielonej Górze – czerwiec 2007 Edukacja na poziomie wyższym Informacje ogólne o szkołach wyższych Struktura absolwentów szkół wyższych według grup kierunków studiów w roku akademickim 2003/04 34,9% 11,2% 8,2% 4,5% 1,8% 20,6% 2,7% 6,7% 1,3% 4,3%

32 STUDIA PODYPLOMOWE w lubuskich szkołach wyższych Grupy kierunków studiów a SłuchaczeWydane świadectwa ogółem w tym kobiety ogółemw tym kobiety OGÓŁEM 2003/ / / / Pedagogiczne2004/ / / Pedagogiczne (zawodowe) 2004/ / / Humanistyczne2004/ / / Artystyczne2004/ / / Społeczne2006/ Ekonomiczne i administracyjne 2004/ / / Usług dla ludności2004/ / Ochrony środowiska2004/ / Informatyka2005/ / Inżynieryjno-techniczna2005/

33 OFERTA SZKOLENIOWA Podmioty gospodarcze związane z działalnością szkoleniową, zarejestrowane w krajowym rejestrze urzędowym REGON Wyszczególnienie Ludność PKD= ogółem80.41Z80.42A80.42B w liczbach bezwzględnych Ogółem Powiat: gorzowski krośnieński międzyrzecki nowosolski słubicki strzelecko-drezdenecki sulęciński świebodziński wschowski zielonogórski żagański żarski Miasta na prawach powiatu: Gorzów Wlkp Zielona Góra

34 OFERTA SZKOLENIOWA Podmioty gospodarcze związane z działalnością szkoleniową, zarejestrowane w krajowym rejestrze urzędowym REGON WyszczególnienieLudność PKD= 80.41Z80.42A80.42B na 10 tys. mieszkańców Ogółem Powiat: gorzowski krośnieński międzyrzecki nowosolski słubicki strzelecko-drezdenecki sulęciński świebodziński wschowski zielonogórski żagański żarski Miasta na prawach powiatu: Gorzów Wlkp Zielona Góra

35 OFERTA SZKOLENIOWA Instytucje szkoleniowe zarejestrowane w RIS Zakres oferowanych szkoleń na danym obszarze Zakres szkoleń Ilość instytucji szkolących Miejsca szkoleń Administracja, marketing 41Gorzów Wielkopolski (11), Zielona Góra (15), Żary (3), Międzyrzecz (2), Baczyna (1), Lubsko (1), Kłodawa (1), Żagań (2), Wiechlice (1), Nowa Sól (1), Racula (1), Dobiegniew (1), Świebodzin (1) Informatyka28Gorzów Wielkopolski (6), Zielona Góra (7), Żary (2), Międzyrzecz (3), Lubsko (1), Wiechlice (1), Nowa Sól (2), Racula (1), Świebodzin (1), Sulęcin (1), Głubin (1), Dobiegniew (1), Słubice (1) Prawa jazdy28Krosno Odrzańskie (2), Żary (2), Zielona Góra (6), Świebodzin (1), Sulęcin (1), Gorzów Wielkopolski (5), Międzyrzecz (4), Brzezie (1), Nowogród Bobrzański (1), Nowa Sól (1), Staw (1), Słubice (1), Bledzew (1), Tomaszewo (1) Języki obce27Zielona Góra (7), Szprotawa (1), Połupin (1), Strzelce Krajeńskie (1), Krosno Odrzańskie (1), Gorzów Wielkopolski (7), Słubice (1), Międzyrzecz (2), Nowa Sól (1), Świebodzin (1), Żary (1), Racula (1), Krzywaniec (1), Sulęcin (1) Obsługa urządzeń technicznych 23Gorzów Wielkopolski (7), Międzyrzecz (2), Żary (1), Lubsko (1), Zielona Góra (4), Żagań (3), Nowe Miasteczko (1), Sulęcin (1), Nowa Sól (1), Krzywaniec (1), Świebodzin (1) Bhp18Nowa Sól (1), Zielona Góra (6), Gorzów Wielkopolski (5), Mostki (1), Wiechlice (1), Świebodzin (2), Międzyrzecz (1), Żagań (1) Nauka i sztuka16Zielona Góra (5), Gorzów Wielkopolski (6), Słubice (1), Wiechlice (1), Sulęcin (1), Międzyrzecz (1), Świebodzin (1) Opiekunowie13Lubsko (1), Zielona Góra (4), Gorzów Wielkopolski (4), Wiechlice (1), Sulęcin (1), Międzyrzecz (2) i instruktorzy Rolnictwo i ekologia10Mostki (1), Zielona Góra (2), Gorzów Wielkopolski (4), Międzyrzecz (1), Santok (1), Racula (1) Unia europejska9Gorzów Wielkopolski (2), Lubsko (1), Żagań (1), Kłodawa (1), Santok (1), Zielona Góra (3) Budownictwo5Nowa Sól (1), Lubsko (1), Zielona Góra (2), Krzywaniec (1) Fryzjerstwo i kosmetyka 3Gorzów Wielkopolski (2), Zielona Góra (1) Gastronomia3Zielona Góra (2), Krzywaniec (1) Uprawnienia pilota1Przylep (1) Pozostałe8Gorzów Wielkopolski (3), Mostki (1), Żary(1), Zielona Góra (1), Żagań (1), Świebodzin (1)

36 Urząd Statystyczny w Zielonej Górze – czerwiec 2007 OFERTA SZKOLENIOWA Instytucje szkoleniowe zarejestrowane w RIS Źródło: Opracowanie własne na podstawie RIS z WUP w Zielonej Górze Miejscowość Ilość instytucji Miejscowość Ilość instytucj i OGÓŁEM 122Wiechlice1 Zielona Góra36Nowe Miasteczko1 Gorzów Wielkopolski32Szprotawa1 Międzyrzecz8Gubin1 Żary6Brzezie1 Nowa Sól5Nowogród Bobrzański1 Świebodzin4Staw1 Krosno Odrzańskie3Górzyca1 Żagań2Santok1 Słubice2Racula1 Sulęcin2Dobiegniew1 Połupin1Bledzew1 Przylep1Tomaszewo1 Baczyna1Kożuchów1 Lubsko1Krzywaniec1 Mostki1Strzelce Krajeńskie1 Kłodawa1 Lubuskie instytucje szkolące według miejscowości

37 Dziękuję za uwagę PRIORYTET II – Wzmocnienie Rozwoju Zasobów Ludzkich w Regionach DZIAŁANIE 2.1 – Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżet państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego


Pobierz ppt "PROJEKT: Diagnoza dostosowania umiejętności i kwalifikacji zawodowych do wymogów lubuskiego rynku pracy realizowany przez: ASM – Centrum Badań i Analiz."

Podobne prezentacje


Reklamy Google