Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku"— Zapis prezentacji:

1 ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżet państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Monitorowanie lubuskiego rynku pracy w kontekście oferty edukacyjnej i szkoleniowej PROJEKT: Diagnoza dostosowania umiejętności i kwalifikacji zawodowych do wymogów lubuskiego rynku pracy realizowany przez: ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku PRIORYTET II – Wzmocnienie Rozwoju Zasobów Ludzkich w Regionach DZIAŁANIE 2.1 – Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie

2 Urząd Statystyczny w Zielonej Górze – czerwiec 2007
Województwo lubuskie „Sytuacja na regionalnym rynku pracy- województwo lubuskie” „Sytuacja monitorowania rynku pracy oraz ofert edukacyjnych i szkoleniowych” Urząd Statystyczny w Zielonej Górze – czerwiec 2007

3 Urząd Statystyczny w Zielonej Górze – czerwiec 2007
Cel: Prezentacja możliwości edukacyjnych i szkoleniowych dostępnych na terenie województwa w aspekcie potrzeb regionalnego rynku pracy. Urząd Statystyczny w Zielonej Górze – czerwiec 2007

4 Urząd Statystyczny w Zielonej Górze – czerwiec 2007
Najważniejsze kwestie analizowane to: Instytucje rynku pracy, Poziom wykształcenia, Różnorodność oferty edukacyjnej, Różnorodność form kształcenia, Dostępność kursów edukacyjnych oraz szkoleń. Urząd Statystyczny w Zielonej Górze – czerwiec 2007

5 Urząd Statystyczny w Zielonej Górze – czerwiec 2007
Pięć zasadniczych poziomów analizy: Monitorowania rynku pracy Ustalenia poziomu wykształcenia Kształcenia ponadgimnazjalnego Szkolnictwa wyższego na poziomie studiów magisterskich, zawodowych i kursów podyplomowych Oferty szkoleniowej Urząd Statystyczny w Zielonej Górze – czerwiec 2007

6 Urząd Statystyczny w Zielonej Górze – czerwiec 2007
Monitorowanie rynku pracy Na rynku pracy funkcjonują różnego rodzaju podmioty (organizacje i instytucje), których celem jest działanie na rzecz rozwoju rynku pracy, zarówno na szczeblach regionalnych, jak i lokalnych. Instytucje rynku pracy: publiczne służby zatrudnienia, ochotnicze hufce pracy, agencje zatrudnienia, instytucje szkoleniowe, instytucje dialogu społecznego, instytucje partnerstwa lokalnego. Z punktu widzenia aktywizacji bezrobotnych poprzez promocję i wspieranie przedsiębiorczości największe znaczenie mają publiczne służby zatrudnienia, instytucje szkoleniowe, instytucje dialogu społecznego oraz instytucje partnerstwa lokalnego. Urząd Statystyczny w Zielonej Górze – czerwiec 2007

7 Urząd Statystyczny w Zielonej Górze – czerwiec 2007
Monitorowanie rynku pracy 1. Pośrednictwo pracy świadczone przez agencje zatrudnienia pośrednictwa pracy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, pośrednictwa obywateli polskich do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych, doradztwa personalnego, poradnictwa zawodowego, pracy tymczasowej. Pośrednictwo pracy w ramach systemu EURES Inne formy pośrednictwa pracy (np. portale internetowe) Poradnictwo zawodowe (Akademickie biura karier ; Jednostki organizacyjne OHP) 5. Podmioty gospodarcze związane z rynkiem pracy, zarejestrowane w krajowym rejestrze urzędowym REGON Urząd Statystyczny w Zielonej Górze – czerwiec 2007

8 Ludność według płci i wieku w 2005 r. (stan w dniu 31 XII)
Podstawowe dane demograficzne (Stan na dzień 31 XII 2006 r.) Ludność : (2,6% ludności kraju) Kobiety – 51,5% ludności Na 100 mężczyzn przypada 106 kobiet Przeciętna długość trwania życia: Mężczyźni – 70 lat; Kobiety – prawie 79 Mediana wieku : 36,1 lat (w kraju 37 lat) Na 1 km2 przypada 72 osoby (Polska 122) Przyrost naturalny na 1 tys. +1,1 (-0,12) Na 100 osób w wieku produkcyjnym przypada 53 w wieku nieprodukcyjnym (56) Saldo migracji – minus 1,6 (minus 0,95)

9 Urząd Statystyczny w Zielonej Górze – czerwiec 2007
Poziom wykształcenia ludności województwa Istotnym elementem opisującym sytuację społeczno-zawodową oraz kwalifikacje siły roboczej jest poziom wykształcenia. Ze wzrostem poziomu wykształcenia rośnie mobilność zawodowa pracowników. Stawia to konkretne wymagania systemowi kształcenia: zwiększenie dostępności i różnorodności dróg dochodzenia do określonych poziomów wykształcenia i kwalifikacji, jak również stworzenie w ramach systemu edukacyjnego warunków umożliwiających nawet kilkakrotną zmianę kwalifikacji w toku kariery zawodowej. Wyniki kolejnych spisów powszechnych (w 1988 r. i 2002 r.), które są jedynymi badaniami dostarczającymi pełnych informacji o wykształceniu ludności, wykazują systematyczny wzrost poziomu wykształcenia. Urząd Statystyczny w Zielonej Górze – czerwiec 2007

10 Urząd Statystyczny w Zielonej Górze – czerwiec 2007
Poziom wykształcenia ludności województwa Ludność w wieku 15 lat i więcej według płci i poziomu wykształcenia Poziom wykształcenia 1988 2002 1988 = 100 w tys. w odsetkach mężczyźni kobiety OGÓŁEM 714,1 100,0 820,8 114,9 394,0 426,8 Wyższe 40,1 5,6 69,7 8,5 173,7 33,1 36,6 Średnie i policealne 179,4 25,1 269,8 32,9 150,4 112,6 157,2 Zasadnicze zawodowe 173 24,2 213,3 26,0 123,3 132,1 81,1 Podstawowe ukończone 270,4 37,9 229,2 27,9 84,8 101,5 127,7 Podstawowe nieukończone i bez wykształcenia szkolnego 51,2a 7,2a 25,5 3,1 x 8,3 17,2 Nieustalony poziom wykształcenia 13,3 1,6 6,5 6,8 a Łącznie z nieustalonym poziomem wykształcenia. Źródło: Dane GUS z NSP 1988 i NSP 2002. Urząd Statystyczny w Zielonej Górze – czerwiec 2007

11 Urząd Statystyczny w Zielonej Górze – czerwiec 2007
Struktura wykształcenia Struktura wykształcenia ludności województwa w wieku 15 lat i więcej w 2002 r. przedstawiała się następująco: wykształcenie wyższe ,5% (w kraju 10,2%), średnie i policealne ,9% (w kraju 32,7%), zasadnicze zawodowe ,0% (w kraju 24,1%), podstawowe ,9% (w kraju 28,2%), niepełne podstawowe ,1% (w kraju 2,8%), nieustalony poziom wykształcenia ,6% (w kraju 2,1%). Pozytywną tendencją jest stały wzrost udziału osób z wykształceniem ponadpodstawowym do 67,4% w 2002 roku (w kraju do 66,9%) w grupie ludności 15 lat i więcej. Znacznie wzrósł odsetek osób z wykształceniem wyższym (o 73,7%), natomiast z wykształceniem średnim i policealnym o 50,4%, a z zasadniczym zawodowym o 23,3%. Czynnikiem różnicującym strukturę ludności według poziomu wykształcenia jest miejsce zamieszkania. Znacznie wyższy jest odsetek osób z wykształceniem ponadpodstawowym w miastach niż na wsi. Nastąpił wzrost udziału tych osób do 72,2%, w tym do 10,8% z wykształceniem wyższym. Urząd Statystyczny w Zielonej Górze – czerwiec 2007

12 Ludność w wieku 15 lat i więcej według poziomu wykształcenia
Urząd Statystyczny w Zielonej Górze – czerwiec 2007

13 Urząd Statystyczny w Zielonej Górze – czerwiec 2007
Ludność wiejska również uzupełnia swoje wykształcenie. W 2002 roku 58,2% osób posiadało wykształcenie ponadpodstawowe, w tym 4,1% - wyższe. Ponad dwukrotnie zmniejszył się na wsi odsetek osób bez wykształcenia. Struktura ludności w wieku 15 lat i więcej wg poziomu wykształcenia i miejsca zamieszkania w 2002 r. Źródło: Publikacja NSP „Ludność, stan oraz struktura demograficzna” Urząd Statystyczny w Zielonej Górze – czerwiec 2007

14 Urząd Statystyczny w Zielonej Górze – czerwiec 2007
Kontynuacja nauki Spis 2002 dostarczył również informacji o osobach kontynuujących naukę. Prawie 19% ludności w wieku 13 lat i więcej kontynuuje naukę (w mieście 19,7%, na wsi 17,1%), w tym 15% w trybie dziennym, w trybie wieczorowym, zaocznym i eksternistycznym 3,8% (w mieście 4,3%, na wsi 0,0%). Ludność w wieku 13 lat i więcej według kontynuacji nauki, wieku i płci w 2002 r. Urząd Statystyczny w Zielonej Górze – czerwiec 2007

15 Urząd Statystyczny w Zielonej Górze – czerwiec 2007
Kolejny poziom analizy obejmuje ofertę z zakresu edukacji szkolnej ponadgimnazjalnej. Informacje zostały zaczerpnięte z oficjalnego wydawnictwa Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp. „Informator dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych województwa lubuskiego na rok szkolny 2005/2006" oraz „Raportu o stanie sieci publicznych szkół i placówek ponadgimnazjalnych województwa lubuskiego działających w roku szkolnym 2005/2006”. Dane statystyczne wykorzystane w analizie pochodzą z badań pełnych realizowanych przez Główny Urząd Statystyczny, w formie sprawozdawczości instytucji oświaty (szkół). Urząd Statystyczny w Zielonej Górze – czerwiec 2007

16 Edukacja wg szczebli kształcenia w roku szkolnym 2005/2006

17 Urząd Statystyczny w Zielonej Górze – czerwiec 2007
Edukacja w roku szkolnym 2004/2005 Urząd Statystyczny w Zielonej Górze – czerwiec 2007

18 Urząd Statystyczny w Zielonej Górze – czerwiec 2007
Edukacja w roku szkolnym 2004/2005 8/33 4/23 7/35 3/8 2/7 8/37 3/8 5/20 4/21 4/10 2/11 4/9 1/4 2/13 3/20 2/19 4/16 5/32 2/11 4/18 1/4 3/19 5/25 4/21 10/30 6/24 7/27 7/23 5/19 Urząd Statystyczny w Zielonej Górze – czerwiec 2007

19 Urząd Statystyczny w Zielonej Górze – czerwiec 2007
Edukacja w roku szkolnym 2004/2005 23/69 3/26 11/140 3/4 12/136 3/23 3/27 3/22 1/1 2/21 3/28 2/16 31/125 4/34 3/17 11/127 12/131 5/12 4/32 1/7 3/22 8/66 11/41 6/43 4/42 5/13 Urząd Statystyczny w Zielonej Górze – czerwiec 2007

20 Urząd Statystyczny w Zielonej Górze – czerwiec 2007
Edukacja na poziomie podstawowym i ponadpodstawowym oraz gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym Struktura dzieci i młodzieży według wieku Istotne zmiany w strukturze wieku ludności województwa pociągają za sobą odpowiednie skutki w systemie edukacji, związane z przechodzeniem przez ten system bardzo licznych i mniej licznych generacji dzieci i młodzieży. Obserwowany od kilkunastu lat spadek urodzeń, a także przesuwanie się wyżu demograficznego z lat osiemdziesiątych, powodują w kolejnych latach szkolnych zmniejszenie liczebności dzieci i młodzieży w poszczególnych kategoriach wiekowych oraz przechodzenie fali demograficznej przez kolejne typy szkół. Zmiany w liczbie dzieci i młodzieży w 2004 r. Grupy wieku Przyrost (+), ubytek(-) w stosunku do 2000 r. Przyrost (+), ubytek(-) w r. OGÓŁEM -32040 -21388 3-6 lat -6920 -2458 7-12 lat -13227 -6041 13-15 lat -7729 -3328 16-18 lat -8796 -3476 19-21 lat +4632 -6085 Urząd Statystyczny w Zielonej Górze – czerwiec 2007

21 Urząd Statystyczny w Zielonej Górze – czerwiec 2007
Edukacja na poziomie podstawowym i ponadpodstawowym oraz gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym Ludność według szkolnych grup wiekowych Urząd Statystyczny w Zielonej Górze – czerwiec 2007

22 Urząd Statystyczny w Zielonej Górze – czerwiec 2007
Edukacja na poziomie podstawowym i ponadpodstawowym oraz gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym Współczynniki skolaryzacji (brutto) w roku szkolnym 2004/2005 (2006/2007) Wyszczególnienie Grupy wieku Polska Województwo lubuskie 2004/2005 2006/2007 w % Szkoły: podstawowe 7 - 12 99,9 100,2 99,3 gimnazja 13-15 101,2 102,4 101,1 ponadgimnazjalne: zasadnicze zawodowea 16-18 14,2 14,6 15,1 licea ogólnokształcąceb 52 49,7 50,4 technika l licea profilowanec 54,1 56,8 51,1 policealne 19-21 14,4 13,1 15,9 Urząd Statystyczny w Zielonej Górze – czerwiec 2007

23 Urząd Statystyczny w Zielonej Górze – czerwiec 2007
Edukacja na poziomie podstawowym i ponadpodstawowym oraz gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym Wybrane aspekty oświaty i wychowania Uczący się języka obcego jako przedmiotu obowiązkowego w szkołach dla dzieci i młodzieży w roku szkolnym 2004/2005 Urząd Statystyczny w Zielonej Górze – czerwiec 2007

24 Urząd Statystyczny w Zielonej Górze – czerwiec 2007
Edukacja na poziomie podstawowym i ponadpodstawowym oraz gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym Wybrane aspekty oświaty i wychowania Komputeryzacja w szkołach dla dzieci i młodzieży w roku szkolnym 2004/2005 17,5 15,9 13,9 8,9 13,0 13,8 19,1 19,0 13,3 12,2 Urząd Statystyczny w Zielonej Górze – czerwiec 2007

25 Urząd Statystyczny w Zielonej Górze – czerwiec 2007
Edukacja na poziomie podstawowym i ponadpodstawowym oraz gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym Wybrane aspekty oświaty i wychowania - Kierunki kształcenia Uczniowie według profili kształcenia w 2004 r. 18,3% 7,6% 5,9% 16,8% 3,1% 0,3% 0,0% 0,4% 0,0% 0,4% 0,6% 16,1% 29,3% Urząd Statystyczny w Zielonej Górze – czerwiec 2007

26 Urząd Statystyczny w Zielonej Górze – czerwiec 2007
Edukacja na poziomie wyższym Struktura studentów według systemów studiów Urząd Statystyczny w Zielonej Górze – czerwiec 2007

27 Urząd Statystyczny w Zielonej Górze – czerwiec 2007
Edukacja na poziomie wyższym Ośrodki akademickie w województwie lubuskim w 2004/2005. Urząd Statystyczny w Zielonej Górze – czerwiec 2007

28 Urząd Statystyczny w Zielonej Górze – czerwiec 2007
Edukacja na poziomie wyższym Studenci lubuskich szkół wyższych Szkoły wyższe 2000/2001 2001/2002 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2006/2007 OGÓŁEM 28556 30491 32067 33568 34686c 30835 Uniwersytet Zielonogórski 9583a+13064b 23132 23262 23357 22914d 18383 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie 1849 2459 2785 3282 3157 3138 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wlkp. 3261 4011 4733 5086 5616e 5404 Wyższa Szkoła Biznesu 799 661 620 640 836 1082 w Gorzowie Wlkp. Wyższa Informatyczna Szkoła Zawodowa - 228 585 834 946 783 Zachodnia Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych 82 247 480 613 w Zielonej Górze Wyższa Samorządowa Szkoła Zawodowa w Kamieniu Małym 122 193 207 Łużycka Wyższa Szkoła Humanistyczna w Żarach 540 1225 Urząd Statystyczny w Zielonej Górze – czerwiec 2007

29 Lubuscy studenci w Zamiejscowych Szkołach Wyższych
Edukacja na poziomie wyższym Studenci w filiach i wydziałach zamiejscowych szkół wyższych spoza województwa lubuskiego Razem 2891 2611 90,3 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - filia w Słubicach - Collegium Polonicum 1154 908 78,7 Akademia Ekonomiczna 354 289 w Poznaniu - filia w Zielonej Górze 81,6 Akademia Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu - Zamiejscowy Wydział w Gorzowie Wlkp. 1383 1414 102,2 Studenci w punktach konsultacyjnych szkół wyższych spoza województwa lubuskiego 3535 2946 83,3 Uniwersytet Szczeciński - punkt konsultacyjny w Gorzowie Wlkp. 2770 2462 88,9 Politechnika Szczecińska - punkt konsultacyjny w Gorzowie Wlkp. 67 48 71,6 Akademia Medyczna we Wrocławiu - punkt konsultacyjny w Zielonej Górze 192 79 41,1 Akademia Rolnicza w Szczecinie - Terenowy Ośrodek Dydaktyczny 97 51 w Bobowicku 52,6 409 243 w Strzelcach Krajeńskich 59,4 Akademia Medyczna w Poznaniu - zamiejscowy ośrodek dydaktyczny w Gorzowie Wlkp. - 32 x Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie - Zamiejscowy Ośrodek dydaktyczny w Nowej Soli 31 Lubuscy studenci w Zamiejscowych Szkołach Wyższych

30 Urząd Statystyczny w Zielonej Górze – czerwiec 2007
Edukacja na poziomie wyższym Informacje ogólne o szkołach wyższych Struktura studentów szkół wyższych według grup kierunków studiów w roku akademickim 2004/05 4,6% 2,8% 2,5% 10,9% 28,0% 11,7% 7,3% 1,8% 4,4% Urząd Statystyczny w Zielonej Górze – czerwiec 2007

31 Urząd Statystyczny w Zielonej Górze – czerwiec 2007
Edukacja na poziomie wyższym Informacje ogólne o szkołach wyższych Struktura absolwentów szkół wyższych według grup kierunków studiów w roku akademickim 2003/04 6,7% 2,7% 1,3% 34,9% 20,6% 4,3% 11,2% 8,2% 1,8% 4,5% Urząd Statystyczny w Zielonej Górze – czerwiec 2007

32 Grupy kierunków studiówa
Słuchacze Wydane świadectwa ogółem w tym kobiety OGÓŁEM 2003/04 1016 750 729 546 2004/05 1417 1171 560 433 2005/06 1611 1220 738 597 2006/07 1235 959 867 695 Pedagogiczne 598 529 199 181 555 259 217 512 457 281 264 Pedagogiczne (zawodowe) 203 170 64 54 328 261 46 36 177 122 76 55 Humanistyczne 233 205 52 32 71 63 86 84 41 26 183 135 Artystyczne 14 28 25 17 15 - 13 Społeczne 19 16 18 Ekonomiczne i administracyjne 336 229 187 124 379 269 347 260 408 294 270 209 Usług dla ludności 7 Ochrony środowiska 22 Informatyka 81 42 6 12 2 Inżynieryjno-techniczna 40 STUDIA PODYPLOMOWE w lubuskich szkołach wyższych

33 w liczbach bezwzględnych
OFERTA SZKOLENIOWA Podmioty gospodarcze związane z działalnością szkoleniową, zarejestrowane w krajowym rejestrze urzędowym REGON Wyszczególnienie Ludność PKD= ogółem 80.41Z 80.42A 80.42B w liczbach bezwzględnych Ogółem 948 198 337 413 Powiat: gorzowski 64673 36 6 17 13 krośnieński 56813 51 19 12 20 międzyrzecki 58335 50 15 21 14 nowosolski 86793 74 48 słubicki 46919 34 7 strzelecko-drezdenecki 50356 24 9 11 4 sulęciński 35390 10 świebodziński 56213 46 8 wschowski 38939 29 5 zielonogórski 88935 59 18 28 żagański 82615 58 żarski 99093 66 22 25 Miasta na prawach powiatu: Gorzów Wlkp. 125578 190 31 90 69 Zielona Góra 118516 211 65 115

34 OFERTA SZKOLENIOWA Podmioty gospodarcze związane z działalnością szkoleniową, zarejestrowane w krajowym rejestrze urzędowym REGON Wyszczególnienie Ludność PKD= 80.41Z 80.42A 80.42B na 10 tys. mieszkańców Ogółem 2 3 4 Powiat: gorzowski 64673 1 krośnieński 56813 międzyrzecki 58335 nowosolski 86793 6 słubicki 46919 strzelecko-drezdenecki 50356 sulęciński 35390 świebodziński 56213 wschowski 38939 zielonogórski 88935 żagański 82615 żarski 99093 Miasta na prawach powiatu: Gorzów Wlkp. 125578 7 5 Zielona Góra 118516 10

35 OFERTA SZKOLENIOWA Instytucje szkoleniowe zarejestrowane w RIS
Zakres szkoleń Ilość instytucji szkolących Miejsca szkoleń Administracja, marketing 41 Gorzów Wielkopolski (11), Zielona Góra (15), Żary (3), Międzyrzecz (2), Baczyna (1), Lubsko (1), Kłodawa (1), Żagań (2), Wiechlice (1), Nowa Sól (1), Racula (1), Dobiegniew (1), Świebodzin (1) Informatyka 28 Gorzów Wielkopolski (6), Zielona Góra (7), Żary (2), Międzyrzecz (3), Lubsko (1), Wiechlice (1), Nowa Sól (2), Racula (1), Świebodzin (1), Sulęcin (1), Głubin (1), Dobiegniew (1), Słubice (1) Prawa jazdy Krosno Odrzańskie (2), Żary (2), Zielona Góra (6), Świebodzin (1), Sulęcin (1), Gorzów Wielkopolski (5), Międzyrzecz (4), Brzezie (1), Nowogród Bobrzański (1), Nowa Sól (1), Staw (1), Słubice (1), Bledzew (1), Tomaszewo (1) Języki obce 27 Zielona Góra (7), Szprotawa (1), Połupin (1), Strzelce Krajeńskie (1), Krosno Odrzańskie (1), Gorzów Wielkopolski (7), Słubice (1), Międzyrzecz (2), Nowa Sól (1), Świebodzin (1), Żary (1), Racula (1), Krzywaniec (1), Sulęcin (1) Obsługa urządzeń technicznych 23 Gorzów Wielkopolski (7), Międzyrzecz (2), Żary (1), Lubsko (1), Zielona Góra (4), Żagań (3), Nowe Miasteczko (1), Sulęcin (1), Nowa Sól (1), Krzywaniec (1), Świebodzin (1) Bhp 18 Nowa Sól (1), Zielona Góra (6), Gorzów Wielkopolski (5), Mostki (1), Wiechlice (1), Świebodzin (2), Międzyrzecz (1), Żagań (1) Nauka i sztuka 16 Zielona Góra (5), Gorzów Wielkopolski (6), Słubice (1), Wiechlice (1), Sulęcin (1), Międzyrzecz (1), Świebodzin (1) Opiekunowie 13 Lubsko (1), Zielona Góra (4), Gorzów Wielkopolski (4), Wiechlice (1), Sulęcin (1), Międzyrzecz (2) i instruktorzy Rolnictwo i ekologia 10 Mostki (1), Zielona Góra (2), Gorzów Wielkopolski (4), Międzyrzecz (1), Santok (1), Racula (1) Unia europejska 9 Gorzów Wielkopolski (2), Lubsko (1), Żagań (1), Kłodawa (1), Santok (1), Zielona Góra (3) Budownictwo 5 Nowa Sól (1), Lubsko (1), Zielona Góra (2), Krzywaniec (1) Fryzjerstwo i kosmetyka 3 Gorzów Wielkopolski (2), Zielona Góra (1) Gastronomia Zielona Góra (2), Krzywaniec (1) Uprawnienia pilota 1 Przylep (1) Pozostałe 8 Gorzów Wielkopolski (3), Mostki (1), Żary(1), Zielona Góra (1), Żagań (1), Świebodzin (1) OFERTA SZKOLENIOWA Instytucje szkoleniowe zarejestrowane w RIS Zakres oferowanych szkoleń na danym obszarze

36 Urząd Statystyczny w Zielonej Górze – czerwiec 2007
OFERTA SZKOLENIOWA Instytucje szkoleniowe zarejestrowane w RIS Miejscowość Ilość instytucji OGÓŁEM 122 Wiechlice 1 Zielona Góra 36 Nowe Miasteczko Gorzów Wielkopolski 32 Szprotawa Międzyrzecz 8 Gubin Żary 6 Brzezie Nowa Sól 5 Nowogród Bobrzański Świebodzin 4 Staw Krosno Odrzańskie 3 Górzyca Żagań 2 Santok Słubice Racula Sulęcin Dobiegniew Połupin Bledzew Przylep Tomaszewo Baczyna Kożuchów Lubsko Krzywaniec Mostki Strzelce Krajeńskie Kłodawa Lubuskie instytucje szkolące według miejscowości Źródło: Opracowanie własne na podstawie RIS z WUP w Zielonej Górze Urząd Statystyczny w Zielonej Górze – czerwiec 2007

37 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżet państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Dziękuję za uwagę PRIORYTET II – Wzmocnienie Rozwoju Zasobów Ludzkich w Regionach DZIAŁANIE 2.1 – Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie


Pobierz ppt "ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku"

Podobne prezentacje


Reklamy Google