Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ANALIZA PRODUKCJI I PRZYCHODÓW Mierniki naturalne i umowne produktów Mierniki naturalne – wyrażone w jednostkach fizycznych (tony, metry, sztuki, pary)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ANALIZA PRODUKCJI I PRZYCHODÓW Mierniki naturalne i umowne produktów Mierniki naturalne – wyrażone w jednostkach fizycznych (tony, metry, sztuki, pary)"— Zapis prezentacji:

1

2 ANALIZA PRODUKCJI I PRZYCHODÓW

3 Mierniki naturalne i umowne produktów Mierniki naturalne – wyrażone w jednostkach fizycznych (tony, metry, sztuki, pary) Mierniki umowne – przeliczone na produkt umowny o określonych właściwościach (np.nawozy sztuczne w przeliczeniu na czysty składnik azotu lub potasu, spirytus) Mierniki kombinowane – iloczyn dwóch mierników (tonokilometry, pasażerokilometry, osobodni)

4 Produkcja wytworzona, produkcja sprzedana i przychody ze sprzedaży Produkcja wytworzona – mierzona miernikami naturalnymi, umownymi i wartościowymi Produkcja sprzedana – mierzona przede wszystkim w jednostkach pieniężnych, uzupełniająco w jednostkach naturalnych lub umownych Przychody ze sprzedaży = produkcja wytworzona – saldo zapasów

5 Kierunki analizy przychodów Odchylenia (przyrosty bezwzględne) Dynamika wzrostu i stopa wzrostu Struktura i jej zmiany Kwantyfikacja czynników wzrostu

6 Analiza dynamiki sprzedaży produktów jednorodnych Wyszczególnienie okres 1 okres 2 odchyl. bzwg. Odchyl. Wzgl. Sprzedaż cukru (t) 1000 980 - 20 - 2,0 % Przychody (tys.zł.) 1800 2000 200 11,1 % Średnia cena ? ? ? ? Średnia cena 1,80 2,04 0,24 13,3 %

7 Analiza długookresowa Przeciętne stopy wzrostu Średnia arytmetyczna Średnia geometryczna Oblicz przeciętną, roczną stopę wzrostu, jeśli przychody podwoiły się w ciągu 8 lat Średnia arytm. 100% : 8 = 12,5% Średnia geom. 9,05%

8 Analiza struktury przychodów Układ poziomy – różne produkty Układ pionowy – produkt we wielu odmianach, gatunkach i rodzajach

9 Kryteria klasyfikacji przychodów Rodzajowe Przestrzenne Rynkowe Finansowe

10 KRYTERIUM RODZAJOWE DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA POZOSTAŁA DZIAŁ. OPERACYJNA DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA ZYSKI NADZWYCZAJNE

11 Struktura przychodów Przychody ze sprzedaży Pozostałe przychody operacyjne (np. sprzedaż aktywów trwałych) Przychody z operacji finansowych (sprzedaż udziałów, akcji, obligacji, przychody z dzierżawy, odsetki, dodatnie różnice kursowe, dyskonto weksli obcych, otrzymane dywidendy) Zyski nadzwyczajne

12 Struktura przestrzenna i rynkowa Struktura przestrzenna zależy od lokalizacji siedzib odbiorców Rynki : Lokalny Regionalny Krajowy U.E. Wg krajów

13 Czynniki wzrostu przychodów Wewnętrzne Zewnętrzne Ilościowe jakościowe

14 Czynniki wzrostu przychodów - ilość produktów, ich ceny, rabaty, formy i terminy płatności - jakość (znak jakości, nowości, gatunkowość, reklamacje) - liczba i struktura odbiorców - otoczenie zewnętrzne (np. podatki, kursy walutowe, stopy procentowe) - koniunktura rynkowa - polityka marketingowa

15 Kwantyfikacja czynników wzrostu przychodów - przykład W roku 2007 firma sprzedała 30 sztuk po 10 j.p. a w roku następnym 36 sztuk po 11 j.p. Przychody wzrosły z 300j.p. do 396 j.p. Odchylenie bezwzględne = 96 j.p. Dynamiki wzrostu: przychodów = 132%, ceny = 110%, liczby produktów = 120% Stopy wzrostu odpowiednio: 32%, 10% i 20%

16 cd. przykładu

17 Produkcja globalna Przychody ze sprzedaży produktów Marża ze sprzedaży towarów Wartość produktów rozliczanych w naturze Produkty przeznaczone na powiększenie własnych środków trwałych Przyrost zapasów produktów i produkcji niezakończonej

18 Wartość dodana z działalności operacyjnej 1. Różnica między przychodami ze sprzedaży a wartością zakupionych produktów i materiałów 2. Suma wynagrodzeń i świadczeń niematerialnych na rzecz pracowników, amortyzacji, podatków i opłat

19 Wartość dodana Wartość dodana z działalności operacyjnej Saldo przychodów i kosztów finansowych (bez opłaconych odsetek) Saldo wyników nadzwyczajnych

20 Struktura wartości dodanej Dochody pracowników Dochody budżetu Dochody właścicieli kapitału Wartość dodana pozostawiona w przedsięb. (amortyzacja + zysk zatrzymany)


Pobierz ppt "ANALIZA PRODUKCJI I PRZYCHODÓW Mierniki naturalne i umowne produktów Mierniki naturalne – wyrażone w jednostkach fizycznych (tony, metry, sztuki, pary)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google