Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ANALIZA PRODUKCJI I PRZYCHODÓW

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ANALIZA PRODUKCJI I PRZYCHODÓW"— Zapis prezentacji:

1 ANALIZA PRODUKCJI I PRZYCHODÓW

2 Mierniki naturalne i umowne produktów
Mierniki naturalne – wyrażone w jednostkach fizycznych (tony, metry, sztuki, pary) Mierniki umowne – przeliczone na produkt umowny o określonych właściwościach (np.nawozy sztuczne w przeliczeniu na czysty składnik azotu lub potasu, spirytus) Mierniki kombinowane – iloczyn dwóch mierników (tonokilometry, pasażerokilometry, osobodni)

3 Produkcja wytworzona, produkcja sprzedana i przychody ze sprzedaży
Produkcja wytworzona – mierzona miernikami naturalnymi, umownymi i wartościowymi Produkcja sprzedana – mierzona przede wszystkim w jednostkach pieniężnych, uzupełniająco w jednostkach naturalnych lub umownych Przychody ze sprzedaży = produkcja wytworzona – saldo zapasów

4 Kierunki analizy przychodów
Odchylenia (przyrosty bezwzględne) Dynamika wzrostu i stopa wzrostu Struktura i jej zmiany Kwantyfikacja czynników wzrostu

5 Analiza dynamiki sprzedaży produktów jednorodnych
Wyszczególnienie okres 1 okres 2 odchyl. bzwg. Odchyl. Wzgl. Sprzedaż cukru (t) ,0 % Przychody (tys.zł.) ,1 % Średnia cena ? ? ? ? Średnia cena , , , ,3 %

6 Analiza długookresowa
Przeciętne stopy wzrostu Średnia arytmetyczna Średnia geometryczna Oblicz przeciętną, roczną stopę wzrostu, jeśli przychody podwoiły się w ciągu 8 lat Średnia arytm. 100% : 8 = 12,5% Średnia geom. 9,05%

7 Analiza struktury przychodów
Układ poziomy – różne produkty Układ pionowy – produkt we wielu odmianach , gatunkach i rodzajach

8 Kryteria klasyfikacji przychodów
Rodzajowe Przestrzenne Rynkowe Finansowe

9 KRYTERIUM RODZAJOWE DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA POZOSTAŁA DZIAŁ. OPERACYJNA
DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA ZYSKI NADZWYCZAJNE

10 Struktura przychodów Przychody ze sprzedaży
Pozostałe przychody operacyjne (np. sprzedaż aktywów trwałych) Przychody z operacji finansowych (sprzedaż udziałów, akcji , obligacji, przychody z dzierżawy, odsetki, dodatnie różnice kursowe, dyskonto weksli obcych, otrzymane dywidendy) Zyski nadzwyczajne

11 Struktura przestrzenna i rynkowa
Struktura przestrzenna zależy od lokalizacji siedzib odbiorców Rynki : Lokalny Regionalny Krajowy U.E. Wg krajów

12 Czynniki wzrostu przychodów
Wewnętrzne Zewnętrzne Ilościowe jakościowe

13 Czynniki wzrostu przychodów
- ilość produktów, ich ceny, rabaty, formy i terminy płatności - jakość (znak jakości, nowości, gatunkowość, reklamacje) - liczba i struktura odbiorców - otoczenie zewnętrzne (np. podatki, kursy walutowe, stopy procentowe) - koniunktura rynkowa - polityka marketingowa

14 Kwantyfikacja czynników wzrostu przychodów - przykład
W roku 2007 firma sprzedała 30 sztuk po 10 j.p. a w roku następnym 36 sztuk po 11 j.p. Przychody wzrosły z 300j.p. do 396 j.p. Odchylenie bezwzględne = 96 j.p. Dynamiki wzrostu: przychodów = 132%, ceny = 110%, liczby produktów = 120% Stopy wzrostu odpowiednio: 32%, 10% i 20%

15 cd. przykładu

16 Produkcja globalna Przychody ze sprzedaży produktów
Marża ze sprzedaży towarów Wartość produktów rozliczanych w naturze Produkty przeznaczone na powiększenie własnych środków trwałych Przyrost zapasów produktów i produkcji niezakończonej

17 Wartość dodana z działalności operacyjnej
1. Różnica między przychodami ze sprzedaży a wartością zakupionych produktów i materiałów 2. Suma wynagrodzeń i świadczeń niematerialnych na rzecz pracowników, amortyzacji, podatków i opłat

18 Wartość dodana Wartość dodana z działalności operacyjnej
Saldo przychodów i kosztów finansowych (bez opłaconych odsetek) Saldo wyników nadzwyczajnych

19 Struktura wartości dodanej
Dochody pracowników Dochody budżetu Dochody właścicieli kapitału Wartość dodana pozostawiona w przedsięb. (amortyzacja + zysk zatrzymany)


Pobierz ppt "ANALIZA PRODUKCJI I PRZYCHODÓW"

Podobne prezentacje


Reklamy Google