Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Restrukturyzacja spółek

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Restrukturyzacja spółek"— Zapis prezentacji:

1 Restrukturyzacja spółek
Opodatkowanie spółek Restrukturyzacja spółek

2 Zdarzenia restrukturyzacyjne
Połączenia spółek

3 Połączenia spółek Sukcesja podatkowa Art. 93 OP
Par.1 Osoba prawna zawiązana (powstała) w wyniku łączenia się : 1) osób prawnych 2) osobowych spółek handlowych 3) osobowych i kapitałowych spółek handlowych - wstępuje we wszelkie…… Par 2. Przepis par 1 stosuje się odpowiednio do osoby prawnej łączącej się przez przejęcie : 1) innej osoby prawnej (osób prawnych) 2) osobowej spółki handlowej ( osobowych spółek handlowych)

4 Łączenie się spółek kapitałowych
Rok podatkowy Art.8 ust.6 u.p.d.o.p. Art.12 ust.1-3 ustawy o rachunkowości Można nie zamykać ksiąg, jeżeli rozliczenie przejęcia jednostki następuje metodą łączenia udziałów i nie powoduje powstania nowej jednostki

5 Łączenie się spółek kapitałowych
Metoda nabycia art.44 b u.r. Metoda łączenia udziałów art.44 c u.r.

6 Łączenie się spółek kapitałowych
Strata podatkowa spółki przejmowanej (spółek łączących się), nie rozliczona przed fuzją , nie może być pokryta z dochodu spółki przejmującej lub nowo zawiązanej .

7 Łączenie się spółek kapitałowych
Możliwości rozliczenia straty przed fuzją przez wykreowanie przychodu. Czy spółka generująca straty podatkowe może być spółką przejmującą spółkę dochodową ? Problem obejścia prawa podatkowego przy fuzjach.

8 Łączenie się spółek kapitałowych
Jeżeli rozliczenie przejęcia jednostki następuje metodą łączenia udziałów i nie powoduje powstania nowej jednostki to spółka przejmowana nie musi zamykać ksiąg Czy w przypadku gdy przy połączeniu zostanie wykorzystana ta opcja, spółka przejmująca włączając do swojej podstawy opodatkowania przychody i koszty spółki przejmowanej może nie stosować przepisu zakazującego przejmowania strat podatkowych przy połączeniu spółek ?

9 Łączenie się spółek kapitałowych
Wyrok WSA w Poznaniu z 16. stycznia 2009 r. I SA/Po 1405/08 oraz interpretacje indywidualne sygn. ILPB3/423-94/10-4/EK oraz IPPB3/ /08-2/AG

10 Łączenie się spółek kapitałowych
Ujawnienie cichych rezerw na skutek fuzji w aspekcie bilansowym nie skutkuje powstaniem dochodu podatkowego. Przepisy podatkowe zakładają ciągłość wyceny składników majątkowych u spółki przejmującej (nowo zawiązanej).

11 Łączenie się spółek kapitałowych
Ciągłość wyceny majątku dla celów podatkowych oznacza odroczenie podatku dochodowego od dochodu odpowiadającego wartości cichych rezerw aż do momentu zbycia składników majątkowych przejętych na skutek fuzji

12 Łączenie się spółek kapitałowych
Przykład: Spółka B przejmuje spółkę A.W majątku spółki przejmowanej znajduje się składnik majątkowy o wartości księgowej 100 j.p. i wartości rynkowej na dzień fuzji 130 j.p. Ujawnienie cichej rezerwy w wysokości 30 j.p. nie powoduje na dzień fuzji powstania dochodu podatkowego. Następnie spółka B sprzedaje składnik majątkowy za 130 j.p. W tym momencie powstaje dochód do opodatkowania w wysokości 30 j.p.

13 Łączenie się spółek kapitałowych
Sposób podatkowego traktowania nadwyżek wartości przejętego majątku nad wartością udziałów u spółki przejmującej

14 Łączenie się spółek kapitałowych
„Przy połączeniu lub podziale spółek kapitałowych: 1) dla spółki przejmującej lub nowo zawiązanej nie stanowi dochodu, o którym mowa w ust. 1 [tj. dochodu z udziału w zyskach osób prawnych ], nadwyżka wartości otrzymanego przez spółkę przejmującą lub nowo zawiązaną majątku spółki przejmowanej lub dzielonej ponad nominalną wartość udziałów (akcji) przyznanych udziałowcom (akcjonariuszom) spółki przejmowanej lub dzielonej;

15 2) dla spółki przejmującej, która posiada w kapitale zakładowym spółki przejmowanej lub dzielonej udział w wysokości mniejszej niż 10%, dochód stanowi nadwyżka wartości przejętego majątku odpowiadająca procentowemu udziałowi w kapitale zakładowym spółki przejmowanej lub dzielonej nad kosztami uzyskania przychodu obliczonymi zgodnie z art. 15 ust. 1k u.p.d.o.p. [gdy udział został nabyty za wkład niepieniężny] lub art. 16 ust. 1 pkt 8 u.p.d.o.p. [gdy udział został nabyty za wkład pieniężny]; dochód ten określa się na dzień wykreślenia spółki przejmowanej lub dzielonej z rejestru albo na dzień wydzielenia.”

16 Łączenie się spółek kapitałowych
Przypadek 1 wartość majątku otrzymanego przez spółkę przejmującą (ew. spółkę nowo zawiązaną) nominalna wartość udziałów przyznanych udziałowcom spółki przejmowanej (ew. spółek łączących się) = kwota neutralna podatkowo (nie stanowi dochodu ani przychodu podatkowego)

17 Łączenie się spółek kapitałowych
Przypadek 2 dochód = wartość otrzymanego majątku przypadająca na udziały spółki przejmującej w spółce przejmowanej wydatki na objęcie lub nabycie udziałów w spółce przejmowanej

18 Łączenie się spółek kapitałowych
Spółka przejmująca posiada w spółce przejmowanej na dzień wykreślenia jej z rejestru 5% udział. Wydatki poniesione na objęcie tego udziału wyniosły 25 j.p. Na spółkę przejmującą zostaje przeniesiony majątek o wartości 1000 j.p. Na 5% udział przypada majątek o wartości 50 j.p. Dochód do opodatkowania wyniesie 50 j.p. – 25 j.p. = 25 j.p. Obcy udziałowcy posiadający 95% udziałów spółki przejmowanej obejmą udziały spółki przejmującej. Relacja pomiędzy wartością majątku przypadającą na te udziały, tj. 950 j.p. a wartością nominalną udziałów w spółce przejmującej objętych przez obcych udziałowców jest neutralna podatkowo.

19 Łączenie się spółek kapitałowych
Opodatkowanie wspólników przy fuzjach spółek Zasada – podatek od wspólników podlega odroczeniu do momentu zbycia udziałów

20 Łączenie się spółek kapitałowych
Spółka A jest wspólnikiem spółki B, a po fuzji staje się wspólnikiem spółki C. Spółka A  objęła udziały w spółce B za gotówkę wydatkując 100 j.p. Następnie spółka B została przejęta przez spółkę C. A w zamian za udziały w spółce B objęła udziały w spółce C o wartości nominalnej 130 j.p. Na dzień fuzji A nie płaci żadnego podatku. A zbywa udziały w spółce C za 140 j.p. Dochód do opodatkowania wynosi: 140 j.p ‑ 100 j.p. = 40 j.p.

21 Łączenie się spółek kapitałowych
Obejście prawa art. 10 ust. 4 u.p.d.o.p.

22 Literatura : Prawo Podatkowe Przedsiębiorców Rozdział IV Pkt 4.3.


Pobierz ppt "Restrukturyzacja spółek"

Podobne prezentacje


Reklamy Google