Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szkolenie z praw i obowiązków studenta UEP

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szkolenie z praw i obowiązków studenta UEP"— Zapis prezentacji:

1 Po tym drugi slajd z info o PSUEP – kim jestesmy, co robimy, wybory do psuep

2 Szkolenie z praw i obowiązków studenta UEP
Struktura Uczelni Regulamin Studiów Parlament Studencki

3 REKTOR prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP
STRUKTURA UCZELNI REKTOR prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP PROREKTOR DS. NAUKI I WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP PROREKTOR DS. EDUKACJI I STUDENTÓW dr hab. Jacek Mizerka, prof. nadzw. UEP PROREKTOR DS. STRATEGII I ROZWOJU dr hab. Cezary Kochalski, prof. nadzw. UEP Osobny slajd na DSS – jakimi sprawami się zajmuje

4

5 STRUKTURA WYDZIAŁU DZIEKAN PRODZIEKANI DZIEKANAT STAROSTA ROKU/GRUPY

6 DZIEKANAT DZIEKANAT: kieruje funkcjonowaniem Wydziału
miejsce przyjmowania podań od studentów miejsce przedłużania ważności legitymacji studenckich Plus pokoje dziekanatów!

7 DZIAŁ SPRAW STUDENCKICH
Dział Spraw Studenckich to jedna z ważniejszych dla studenta jednostek Uczelni. Tutaj rozstrzygane są kwestie związane ze stypendiami dla studentów, akademikami, a także działalnością społeczną studentów. Dział mieści się w pokojach 220 – 223 w budynku B naszej uczelni. Kierownikiem DSSu jest pani Renata Rabijewska.

8 STAROSTA ROKU/GRUPY STAROSTA: wybierany przez studentów
łącznik między grupą a Dziekanatem łącznik między grupą a wykładowcami łącznik między grupą a Parlamentem Studenckim

9 Rozwiązywanie problemów - kolejność organów
GRUPA STAROSTA WYKŁADOWCA KIEROWNIK KATEDRY PRODZIEKAN DZIEKAN REKTOR

10 REGULAMIN STUDIÓW nabycie i utrata praw studenta
Prawa studenta nabywa się z chwilą immatrykulacji i złożenia ślubowania o treści wskazanej w statucie Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Prawa studenta traci się z chwilą (§ 2 ust. 5): Złożenia egzaminu dyplomowego z oceną pozytywną Skreślenia z listy studentów Zgodnie z przepisami nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, osoba która ukończyła studia pierwszego stopnia zachowuje prawa studenta do dnia 31 października roku, w którym ukończyła te studia Info ze do utrzymuje się prawa studenta między stopniami

11 REGULAMIN STUDIÓW Prawa studenta
Prowadzenie działalności społecznej i zrzeszanie się w uczelnianych organizacjach studenckich Student po zaliczeniu I semestru może za zgodą dziekana zmienić kierunek studiów Student może realizować część programu studiów w innej uczelni krajowej lub zagranicznej

12 REGULAMIN STUDIÓW Prawa studenta
Student ma prawo ubiegać się o udzielenie przez Uczelnię stałej bądź doraźnej pomocy materialnej Dziekan może wyrazić zgodę na indywidualną organizację studiów (IOS). Powodem może być, np. niepełnosprawność, samodzielne wychowywanie dzieci, kwestie zdrowotne oraz inne.

13 REGULAMIN STUDIÓW Obowiązki studenta
Znajomość Regulaminu UEP Postępowanie zgodnie z przepisami obowiązującymi na Uniwersytecie i przestrzeganie dobrych obyczajów wspólnoty akademickiej Terminowe uzyskiwanie zaliczeń, zdawanie egzaminów, składanie dokumentów oraz wypełnianie innych przewidzianych w Regulaminie obowiązków

14 REGULAMIN STUDIÓW Obowiązki studenta
Student ma obowiązek uczęszczać na zajęcia określonych jako obowiązkowe na danym kierunku Student ma obowiązek przystąpić do sesji egzaminacyjnej Student ma obowiązek usprawiedliwić nieobecność na egzaminie – 4 dni

15 REGULAMIN STUDIÓW Obowiązki studenta
Studenta UEP obowiązują następujące regulaminy: Regulamin UEP, ustawa Prawo o Szkolnictwie Wyższym, Kodeks Etyki Studenta UEP

16 EGZAMINY I ZALICZENIA Każdy semestr kończy się sesją. W tym roku sesja zimowa trwa – Zimowa sesja poprawkowa: – Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uprzednie zaliczenie obowiązkowych zajęć z danego przedmiotu Student ma prawo do uzyskiwania i składania egzaminów w trybie poprawkowym oraz może odwołać się od decyzji wykładowcy w sprawie zaliczenia i wnioskować o przeprowadzenie egzaminu komisyjnego w przypadku nie zdania drugiego egzaminu poprawkowego

17 EGZAMIN KOMISYJNY Egzamin komisyjny przeprowadza się na prośbę studenta, jeżeli ten ma zastrzeżenia, np. co do zachowania względów formalnych, terminów lub obiektywności oceny egzaminu. Organem, do którego student zwraca się w kwestii przeprowadzenia egzaminu komisyjnego jest Dziekan.

18 POMOC MATERIALNA STYPENDIUM SOCJALNE
STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW ZAPOMOGA STYPENDIUM SPECJALNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

19 STYPENDIUM SOCJALNE Stypendium socjalne może otrzymać, na wniosek, student będący w trudnej sytuacji materialnej Wysokość dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się o stypendium socjalne w bieżącym roku: dochód na osobę w rodzinie <850 zł) Stypendium socjalne są przyznawane na rok akademicki Wysokość stypendium socjalnego w roku bieżącym to 500 zł miesięcznie. Stypendium socjalne może zostać zwiększone o kwotę 200 zł miesięcznie z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub innym obiekcie (tzw. stypendium mieszkaniowe)

20 STYPENDIUM SOCJALNE Podania o przyznanie stypendium wraz z kompletem dokumentów, należy złożyć w DSSie. Podania można składać cały rok, jednak stypendium przyznawane jest od następnego miesiąca od daty złożenia wniosku. Jeśli wniosek zostanie złożony do 12 października br. wtedy stypendium zostanie przyznane od października, a nie od listopada. Wniosek można także przesłać pocztą na adres DSSu (decyduje data stempla pocztowego)

21 STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW
Może otrzymać student 1 roku I stopnia jeżeli w roku rozpoczęcia studiów został laureatem lub finalistą olimpiady międzynarodowej lub przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim – automatycznie przyznawane jest stypendium w najwyższej stawce,

22 Studenci starszych lat I i II stopnia:
Z tytułu uzyskania wysokiej średniej ocen, osiągnięć naukowych lub artystycznych o ile: - uzyskali za poprzedni rok studiów co najmniej średnią ocen 4,00, - udokumentują osiągnięcia artystyczne, - dodatkowe punkty można uzyskać także za osiągnięcia naukowe, do których zaliczamy publikacje artykułu, prezentacje referatu lub plakatu na konferencji naukowej, udział w projekcie badawczym itp.

23 Z tytułu wysokich wyników sportowych,o ile:
- uzyskali za poprzedni rok studiów co najmniej średnią 3,20, udokumentują osiągnięcie wysokich wyników sportowych. Wniosek od do 3.11 br.

24 ZAPOMOGA Zapomoga może być przyznana studentowi, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej Maksymalna wysokość zapomogi to 500 zł

25 STYPENDIUM SPECJALNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu Stawka stypendium w roku bieżącym wynosi 250 zł

26 II KIERUNEK UEP – rok akademicki 2015/2016 Bezpłatny Trybunał Konstytucyjny wyrok z dnia 5 czerwca 2014r. Sygn. akt K 35/11 „ Przepisy wymienione w części I w zakresie, w jakim dotyczą studiowania w latach akademickich do roku akademickiego 2014/2015 włącznie, tracą moc obowiązującą z upływem 30 września 2015 r. ”

27 WYMIANY STUDENCKIE Współpraca z uczelniami w Polsce i na świecie
ERASMUS Program wymiany studentów, mający na celu rozwijanie międzynarodowej współpracy między uczelniami. Doskonała okazja do poznania zagranicznych kultur oraz ludzi z całego świata! TRANSEKONOMIK Kilkumiesięczny program wymiany studentów miedzy polskimi uczelniami ekonomicznymi. Masz możliwość kontynuowania swoich studiów w Warszawie, Krakowie, Katowicach lub Wrocławiu! MOSTY EKONOMICZNE Kilkudniowy wyjazd podczas którego zobaczysz uczelnie ekonomiczne w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu i Katowicach, a także poznasz studiujące tam osoby!

28 PARLAMENT STUDENCKI UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU
Parlament Studencki to najlepsze i najpewniejsze źródło pomocy studentom oraz dobrej zabawy! Parlament Studencki: Uczestniczy w posiedzeniach Senatu, Rad Wydziału oraz wielu Komisji, uczestnicząc w podejmowaniu decyzji, mających na celu poprawę warunków studiowania na naszej Uczelni Organizuje największe i najbarwniejsze eventy, o których usłyszycie w roku akademickim, wśród nich: Adapt, Battaliada, Ekonomalia, imprezy klubowe, Gala Victorii, czy Mosty Ekonomiczne Filmik na start!

29 PARLAMENT STUDENCKI UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU
WYBORY DO PARLAMENTU W październiku odbywają się wybory do PSUEP na kadencję w roku akademickim 2015/2016! PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ KANDYDATÓW WYBORY OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSIEDZENIE WYJAZDOWE Nie chcesz być członkiem PSUEP? Możesz działać jako wolontariusz! Slajd po tym o stowarzyszeniu, bluzy, gadzety – do opracowania przez Marka i Karola


Pobierz ppt "Szkolenie z praw i obowiązków studenta UEP"

Podobne prezentacje


Reklamy Google