Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Edukacja – ochrona klimatu Elżbieta Godderis – Wicestarosta Lęborski Violetta Kurkiewicz-Zajączkowska – Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Edukacja – ochrona klimatu Elżbieta Godderis – Wicestarosta Lęborski Violetta Kurkiewicz-Zajączkowska – Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska."— Zapis prezentacji:

1 Edukacja – ochrona klimatu Elżbieta Godderis – Wicestarosta Lęborski Violetta Kurkiewicz-Zajączkowska – Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska

2 Plan prezentacji: Zadania powiatu w zakresie ochrony klimatu – Elżbieta Godderis Ochrona klimatu – Violetta Kurkiewicz-Zajączkowska Omówienie aktualnych mechanizmów dofinansowania OZE dla mieszkańców Powiatu Lęborskiego – Ireneusz Kruk Konsultacje i dyskusja

3 Zadania powiatu w zakresie ochrony klimatu
opiniowanie projektów programów ochrony powietrza, wydawanie pozwoleń z zakresu emisji do powietrza dla podmiotów gospodarczych korzystających ze środowiska, przyjmowanie zgłoszeń instalacji, których emisja nie wymaga uzyskania pozwolenia, edukacja ekologiczna, prowadzenie spraw w zakresie środków finansowych przeznaczonych na ochronę środowiska i gospodarkę wodną.

4 Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 – Regionalny Program Strategiczny EKOEFEKTYWNE POMORZE Cel główny: Efektywniejsze gospodarowanie zasobami sprzyjające rozwojowi niskoemisyjnej gospodarki, wzrostowi bezpieczeństwa energetycznego i poprawie stanu środowiska Cel szczegółowy 1: Bezpieczeństwo i efektywność energetyczna Priorytety: 1.1. Rozwój niskoemisyjnych źródeł energii z niezbędną infrastrukturą oraz dywersyfikacja dostaw paliw i surowców energetycznych 1.2. Poprawa efektywności energetycznej 1.3. Zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych

5 Strategia Rozwoju Powiatu Lęborskiego – Aktualizacja na lata 2014-2020
III. Zrównoważona Przestrzeń 3.2. Efektywność energetyczna – odnawialne źródła energii Priorytetowe działania: Wspieranie przedsięwzięć z zakresu wykorzystania odnawialnych źródeł energii poprzez tworzenie farm wiatrowych, fotowoltaiki, biogazowni itp. Współpraca zmierzająca do wykorzystania potencjału złóż gazu łupkowego. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Promocja i informacja w zakresie modernizacji obiektów

6 Porozumienie Burmistrzów (ang. Covenant of Mayors)
Porozumienie Burmistrzów powołane zostało przez Komisję Europejską po przyjęciu w 2008r. przez Unię Europejską pakiety klimatyczno-energetycznego. Jest to popularny ruch europejski skupiający władze lokalne i regionalne, które dobrowolnie włączają się w działania na rzecz zwiększenia efektywności energetycznej i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii na podlegających im obszarach. Celem sygnatariuszy Porozumienia jest zrealizowanie oraz wykroczenie poza unijny cel, jakim jest zmniejszenie emisji CO2 o 20% do 2020 roku. W dniu 18 września 2015r. podczas Pomorskich Dni Energii w Sopocie przedstawiciel gminy Lębork podpisał deklarację przystąpienia do Porozumienia Burmistrzów.

7 Lokalna Grupa Działania – Dorzecze Łeby
Stowarzyszenie działa pod nazwą Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Łeby” (nazwa skrócona: LGD Dorzecze Łeby), zwana dalej "Stowarzyszeniem", jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem w celach nie zarobkowych. W ramach działalności w zakresie ochrony klimatu stowarzyszenie planuje m.in. realizację działań wpierających i podnoszących wiedzę społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska, zmian klimatycznych a także innowacji.

8

9 Zaproszenie na spotkania konsultacyjne dotyczące tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania „Dorzecze Łeby na lata

10 Finansowanie ochrony środowiska w latach 1989-2014

11 Jakość powietrza – co to?
Termin, „jakość powietrza” dotyczy składu chemicznego powietrza na wysokości około 2 m nad poziomem gruntu, a zwłaszcza zawartości w powietrzu szkodliwych dla zdrowia ludzkiego lub roślin związków chemicznych. Na tej wysokości zachodzi proces oddychania, w wyniku którego szkodliwe substancje dostają się do organizmów ludzi. Jakie czynniki wpływają na jakość powietrza? - rozmieszczenie i wydajność źródeł emisji zanieczyszczeń na danym obszarze i poza nim. Największą rolę mają tutaj zanieczyszczenia emitowane lokalnie na niewielkiej wysokości. - lokalne warunki meteorologiczne sprzyjające, bądź nie, usuwaniu emitowanych lokalnie zanieczyszczeń.

12 Czystsze powietrze to korzyści dla zdrowia i środowiska
Nie pal śmieci! Stosuj ekologiczne paliwa Wymieniaj lub modernizuj źródeł ciepła na ekologiczne lub bardziej efektywne Korzystaj z systemu zachęt finansowych (dotacje gminne, WFOŚiGW, Bank Ochrony Środowiska) Montuj urządzenia i instalacje do produkcji energii ze źródeł odnawialnych.

13 Zanieczyszczenia powietrza
Sztuczne: Elektrownie, przemysł: hutniczy i wydobywczy, materiałów budowlanych; transport, chemizacja rolnictwa, spalanie paliw (węgiel, ropa naftowa, gaz ziemny) Naturalne: Pyły i gazy (wybuchy wulkanów, pożary lasów, burze piaskowe)

14 Niska emisja – niska świadomość

15 Źródło: http://www.tworzymyatmosfere.pl/strona-glowna

16 Źródło: http://www.tworzymyatmosfere.pl/strona-glowna

17 Źródło: http://www.tworzymyatmosfere.pl/strona-glowna

18 Indeks Jakości Powietrza

19 Pył PM10 i Benzo(α)piren Program ochrony powietrza dla strefy pomorskiej, w której został przekroczony poziom dopuszczalny pyłu zawieszonego PM10 oraz poziom docelowy benzo(a)pirenu przyjęty Uchwałą Nr 753/XXXV/13 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 25 listopada 2013r.

20 Pył PM2,5 Aktualnie opracowywany jest Program ochrony powietrza dla strefy pomorskiej, w której został przekroczony poziom dopuszczalny pyłu zawieszonego PM2,5

21 Plany gospodarki niskomisyjnej (PGN)
Gminy, które w nowej perspektywie finansowej chcą pozyskać pieniądze m.in. na działania w zakresie termomodernizacji budynków czy na wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii, muszą posiadać plany gospodarki niskoemisyjnej. PGN ma także realizować cele planów ochrony powietrza i planów działań krótkoterminowych oraz doprowadzić do redukcji emisji zanieczyszczeń do powietrza. Innym istotnym wymogiem dla planów jest konieczność zapewnienia spójności działań z wieloletnimi planami finansowymi w gminach.

22 Odnawialne źródła energii (OZE)
Energia odnawialna jest to energia uzyskiwana z naturalnych, powtarzających się procesów przyrodniczych. Odnawialne źródła energii (OZE) stanowią alternatywę dla tradycyjnych pierwotnych nieodnawialnych nośników energii (paliw kopalnych). Ich zasoby uzupełniają się w naturalnych procesach, co praktycznie pozwala traktować je jako niewyczerpalne. W warunkach krajowych energia ze źródeł odnawialnych obejmuje energię z bezpośredniego wykorzystania: - promieniowania słonecznego (przetwarzanego na ciepło lub energię elektryczną), - wiatru, - zasobów geotermalnych (z wnętrza Ziemi), - wodnych, - stałej biomasy, - biogazu i biopaliw ciekłych.

23 Dotacje celowe ze środków budżetu miasta Lęborka
Burmistrz Miasta Lęborka umożliwia pozyskanie dotacji celowej ze środków budżetu miasta Lęborka na dofinansowanie zadań związanych z ochroną środowiska w obrębie Gminy Miasto Lębork

24 Wymiana starego źródła ciepła na nowe – ekologiczne (zakup i montaż ekologicznych urządzeń grzewczych), w tym: Elektryczne, gazowe i olejowe kotły centralnego ogrzewania, Kotły c.o. na biomasę, Węglowe bezrusztowe kotły c.o., Pompy ciepła w systemie c.o. i c.w.u., Kolektory słoneczne w systemie ogrzewania c.w.u. oraz opcjonalnie wspomagające pracę c.o., Zasobniki c.w.u., współpracujące wyłącznie z nowo zainstalowanym kotłem c.o.

25 Prosument „Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 2) Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii” Celem programu jest ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2 w wyniku zwiększenia produkcji energii z odnawialnych źródeł, poprzez zakup i montaż małych instalacji lub mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii, do produkcji energii elektrycznej lub ciepła dla osób fizycznych oraz wspólnot lub spółdzielni mieszkaniowych.

26 Bocian – rozproszone, odnawialne źródła energii
Celem programu jest ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2 poprzez zwiększenie produkcji energii z instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii. Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym. Formy dofinansowania Pożyczka. Beneficjenci Przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, podejmujący realizację przedsięwzięć z zakresu odnawialnych źródeł energii na terenie Rzeczypospolitej Polskiej Informacje szczegółowe Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska Wydział Zrównoważonego Rozwoju Energetycznego tel  846. https://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/bocian-rozproszone-odnawialne-zrodla-energii/

27 LEMUR-Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej
Celem programu jest zmniejszenie zużycia energii, a w konsekwencji ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2 w związku z projektowaniem i  budową nowych energooszczędnych budynków użyteczności publicznej oraz zamieszkania zbiorowego. Formy dofinansowania Dotacja Pożyczka Beneficjenci podmioty sektora finansów publicznych, z wyłączeniem państwowych jednostek budżetowych, samorządowe osoby prawne, spółki prawa handlowego, w których jednostki samorządu terytorialnego posiadają 100% udziałów lub akcji i które powołane są do realizacji zadań własnych j.s.t. wskazanych w ustawach, organizacje pozarządowe, w tym fundacje i stowarzyszenia, a także kościoły i inne związki wyznaniowe wpisane do rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych oraz kościelne osoby prawne, które  realizują  zadania publiczne na podstawie odrębnych przepisów.   Planowane jest ogłoszenie naboru wniosków w ramach programu priorytetowego LEMUR w III kwartale 2015 r.

28 KAWKA – Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych OZE KAWKA dla Pomorza – ograniczenie niskiej emisji Celem programu jest zmniejszenie narażenia ludności na oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza w strefach, w których występują znaczące przekroczenia dopuszczalnych i docelowych poziomów stężeń tych zanieczyszczeń. Cel programu będzie osiągany poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń, w szczególności pyłów PM 2,5; PM 10 oraz emisji CO2. Konkurs adresowany jest do podmiotów wskazanych w programach ochrony powietrza dla województwa pomorskiego do prowadzenia działań zmierzających do ograniczenia zjawiska niskiej emisji tj.: a) jednostek samorządu terytorialnego (jst) b) podmiotów realizujących zadania z zakresu gospodarki komunalnej dotyczące zaopatrzenia w ciepło; c) wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni mieszkaniowych; d) przedsiębiorców.

29 Dopłaty do domów energooszczędnych
Program skierowany jest do osób fizycznych budujących dom jednorodzinny lub kupujących dom/mieszkanie od dewelopera (rozumianego również jako spółdzielnia mieszkaniowa). Dofinansowanie ma formę częściowej spłaty kapitału kredytu bankowego zaciągniętego na budowę / zakup domu lub zakup mieszkania. Dotacja będzie wypłacana na konto kredytowe beneficjenta po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia i potwierdzeniu uzyskania wymaganego standardu energetycznego przez budynek. Program przyniesie korzyści dla gospodarstw domowych w postaci: dopłaty do kredytu, pokrywającej część wyższych kosztów inwestycyjnych oraz koszty weryfikacji projektu budowlanego i potwierdzenia osiągniętego standardu energetycznego, niższych kosztów eksploatacji budynku, podniesienia wartości budynku. Budżet programu wynosi 300 mln zł. Środki pozwolą na realizację ok. 12 tys. domów jednorodzinnych i mieszkań w budynkach wielorodzinnych. Wdrożenie programu przewidziane jest na lata 2013–2018, a wydatkowanie środków z nim związanych – do r.

30 Inwestycje energooszczędne w małych i średnich przedsiębiorstwach
Celem programu jest ograniczenie zużycia energii w wyniku realizacji inwestycji w zakresie efektywności energetycznej i zastosowania odnawialnych źródeł energii w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw W rezultacie realizacji programu nastąpi zmniejszenie emisji CO2. Formy dofinansowania Dotacje na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych realizowane za pośrednictwem banku na podstawie umowy o współpracę zawartej z NFOŚiGW. Beneficjenci Prywatne podmioty prawne (przedsiębiorstwa) utworzone na mocy polskiego prawa i działające w Polsce. Beneficjent musi spełniać definicję mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw zawartą w zaleceniu Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącym definicji mikroprzedsiębiorstw  oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. Urz. WE L 124 z , s. 36).

31 Prosument Dofinansowanie przedsięwzięć obejmuje zakup i montaż nowych instalacji i mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii do produkcji energii elektrycznej lub ciepła, dla potrzeb budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wielorodzinnych, w tym dla wymiany istniejących instalacji na bardziej efektywne i przyjazne środowisku. Beneficjentami programu mogą być osoby fizyczne, spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe oraz jednostki samorządu terytorialnego.

32 Finansowane są instalacje do produkcji energii elektrycznej lub ciepła wykorzystujące:
źródła ciepła opalane biomasą, pompy ciepła oraz kolektory słoneczne o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt, systemy fotowoltaiczne, małe elektrownie wiatrowe, oraz układy mikrokogeneracyjne (w tym mikrobiogazownie) o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kWe.

33 Program jest wdrażany na trzy sposoby:
a) dla jednostek samorządu terytorialnego (jst) lub ich związków lub ich stowarzyszeń oraz spółek prawa handlowego ze 100% udziałem jst: - pożyczki wraz z dotacjami dla jst, - wybór osób fizycznych, wspólnot mieszkaniowych lub spółdzielni mieszkaniowych (dysponujących lub zarządzających budynkami wskazanymi do zainstalowania małych lub mikroinstalacji OZE) należy do jst, - nabór wniosków od jst w trybie ciągłym, prowadzony przez NFOŚiGW, - kwota pożyczki wraz z dotacją ≥ 200 tys. zł. b) za pośrednictwem banków: - środki udostępnione bankom, z przeznaczeniem na udzielanie kredytów bankowych łącznie z dotacjami, - nabór wniosków od osób fizycznych, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, w trybie ciągłym, prowadzony przez banki. c) za pośrednictwem WFOŚiGW: - środki udostępnione WFOŚiGW z przeznaczeniem na udzielenie pożyczek łącznie z dotacjami, - nabór wniosków od osób fizycznych, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, jst lub ich związków lub ich stowarzyszeń oraz spółek prawa handlowego ze 100% udziałem jst, w trybie ciągłym, prowadzony przez wojewódzkie fundusze, które podpiszą umowy z NFOŚiGW.

34 Przydatne linki: https://www.nfosigw.gov.pl/

35 Dziękuję za uwagę !!!! Violetta Kurkiewicz-Zajączkowska
Wydział Ochrony Środowiska tel Bezpłatne doradztwo: Jerzy Baranowski – B&G PROENERGY s.c. tel Ireneusz Kruk – Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gmin Wiejskich Powiatu Lęborskiego „HELIOS” tel


Pobierz ppt "Edukacja – ochrona klimatu Elżbieta Godderis – Wicestarosta Lęborski Violetta Kurkiewicz-Zajączkowska – Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska."

Podobne prezentacje


Reklamy Google