Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wprowadzenie do analizy ekonomicznej (treść wykładu) Pojęcie analizy i syntezy Cele analizy Trzy znaczenia analizy ekonomicznej Metody analizy ekonomicznej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wprowadzenie do analizy ekonomicznej (treść wykładu) Pojęcie analizy i syntezy Cele analizy Trzy znaczenia analizy ekonomicznej Metody analizy ekonomicznej."— Zapis prezentacji:

1

2 Wprowadzenie do analizy ekonomicznej (treść wykładu) Pojęcie analizy i syntezy Cele analizy Trzy znaczenia analizy ekonomicznej Metody analizy ekonomicznej Funkcje analizy ekonomicznej Rodzaje analizy ekonomicznej Formy prezentacji wyników analizy ekonomicznej

3 Wprowadzenie do analizy ekonomicznej (2) Modele analityczne Analiza porównawcza Procedura badań Cechy dobrej analizy Uniwersalne zasady

4 Pojęcie analizy i syntezy Analiza – metoda poznania obiektów i złożonych zjawisk poprzez podział na elementy proste i zbadanie związków miedzy nimi, szczególnie związków przyczynowo skutkowych Synteza – metoda przeciwna do analizy, łączenie różnych części w całość, uogólnienie

5 Cele analizy Ocena struktury badanej całości Ocena związków i zależności miedzy elementami oraz całością Poznanie mechanizmów funkcjonowania Ocena zmian oraz identyfikacja i kwantyfikacja czynników

6 Trzy znaczenia analizy ekonomicznej 1.Czynności (procesy) zmierzające do postawienia diagnozy gospodarczej 2.Dokument będący produktem tych czynności 3.Dyscyplina naukowa

7 Czynnosci Przygotowanie informacji Proces analizy Diagnoza Wnioski Rekomendacje

8 Dokumenty Feasibility study Biznesplan Raport Sprawozdanie plan

9 Dyscyplina naukowa Zajmuje się opracowaniem metod identyfikacji i określenia treści (mechanizmu, kierunku i siły powiązań miedzy zjawiskami ekonomicznymi Integruje dorobek innych nauk, np..: ekonometrii, statystyki, mikroekonomii, rachunkowości

10 Ogólne metody analizy ekonomicznej Metoda indukcyjna Metoda dedukcyjna Metoda redukcyjna

11 Indukcja Technika scalania Od szczegółów do uogólnień Od przyczyn do skutków Od czynników do wyników Obiektywna, ale pracochłonna

12 Dedukcja Technika rozdrabniania Od uogólnień do szczegółów Od skutków do przyczyn Od wyników do czynników Tańsza, ale może być pobieżna

13 Redukcja Hipoteza Weryfikacja hipotezy Synteza, przyjęcie lub odrzucenie hipotezy

14 Metody analizy ekonomicznej ANALIZA ILOŚCIOWA wymierny pomiar kwantyfikacja konkretne i precyzyjne wyniki ANALIZA JAKOŚCIOWA Opisowa forma ujęcia związków i zależności Zaleta: prosta Wada: powierzchowna i nieprecyzyjna Stosuje się jako metodę wstępną przed analizą ilościową

15 Metody deterministyczne Polegają na matematycznym sformułowaniu funkcji ekonomicznych (algorytmów obliczeniowych), w formie addytywnej lub multiplikatywnej Służą do badań związków przyczynowo- skutkowych W szczególności służą kwantyfikacji wpływu czynników na odchylenie badanej zmiennej zależnej Na ogół siłę oddziaływania danego czynnika mierzy się w izolacji od pozostałych czynników (ceteris paribus)

16 Metody deterministyczne (cd.) ZALETY Prosta technika obliczeniowa (addytywna lub multiplikacyjna formuła) WADY Kwantyfikacja obejmuje tylko czynniki przyjęte z założenia analityka Nie uwzględnia wpływu pozostałych czynników oraz czynników losowych Różne metody deterministyczne prowadzą do różnych wyników w analizie danego problemu Przykłady metod: kolejnych podstawień,reszty, różnic cząstkowych, podstawień krzyżowych, funkcyjna, logarytmowania

17 Metody stochastyczne (statystyczne) Podobne do metod deterministycznych, ale uwzględniające czynniki losowe ( zob. statystyka i ekonometria)

18 Model analityczny konstrukcja myślowa oparta na układzie założeń upraszczających złożoną rzeczywistość Model schematyczny Graficzna prezentacja struktury i funkcjonowania obiektu, np. schemat organizacyjny, schemat obiegu dokumentacji, schemat przepływu materiałów Model matematyczny Sformalizowany zapis istotnych elementów struktury lub czynników określających zmienną objaśnianą

19 Analiza porównawcza PRZEDMIOT: Poziom danej wielkości Dynamika jej wzrostu Zmiany w strukturze KIERUNKI: Porównania w czasie Porównania w przestrzeni Porównania z planem Porównania z bazami (standardami,normami,wzorcami)

20 Baza porównawcza podstawa odniesienia Stosuje się w celu wartościowania zjawisk, ich kierunku (pozytywny, negatywny) i natężenia Muszą być jednorodne mierniki Zakłócenia ze względu na zmiany: metodologiczne, cenowe, organizacyjne, przedmiotowe ( np.. nowe produkty)

21 Funkcje analizy ekonomicznej Informacyjna Poznawcza Kontrolna Ewaluacyjna Decyzyjna

22 Formy prezentacji analiz ekonomicznych 0pisowa Tabelaryczna Wykresowa Urozmaicona Sprawozdawcza Protokólarna Wydruk komputerowy W/w z komentarzem

23 Ogólna procedura badań analitycznych Zdefiniowanie celu, przedmiotu i obiektu badań Wybór adekwatnych narzędzi badawczych Wybór kryterium oceny i baz porównawczych Postawienie hipotezy badawczej (redukcja) Sformułowanie modelu analitycznego Przystosowanie danych i dokonanie obliczeń Przeprowadzenie właściwej analizy Wnioski analityczne i syntetyczne Diagnoza, rekomendacje, redakcja dokumentu

24 Uniwersalne zasady pracy analityka Dopasowanie metod do celu i przedmiotu badań Stosowanie urozmaiconych narzędzi badań Uwypuklenie związków przyczynowo- skutkowych Selekcja informacji z przeszłości Posiadanie wizji ekonomiki firmy Ustalenie trendów i prawidłowości Wybór właściwych baz

25 (cd.)Uniwersalne zasady Rozpoznanie silnych i słabych stron, szans i zagrożeń Analiza wewnętrzna na tle otoczenia Hierarchizacja problemów, wskaźników, czynników Zestawienie wniosków szczegółowych i dokonanie syntezy Sugerowanie decyzji, sposobów rozwiązania problemów Przedstawienie analizy w formie czytelnej i komunikatywnej, zwięzłej i konkretnej


Pobierz ppt "Wprowadzenie do analizy ekonomicznej (treść wykładu) Pojęcie analizy i syntezy Cele analizy Trzy znaczenia analizy ekonomicznej Metody analizy ekonomicznej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google