Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wprowadzenie do analizy ekonomicznej (treść wykładu)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wprowadzenie do analizy ekonomicznej (treść wykładu)"— Zapis prezentacji:

1 Wprowadzenie do analizy ekonomicznej (treść wykładu)
Pojęcie analizy i syntezy Cele analizy Trzy znaczenia analizy ekonomicznej Metody analizy ekonomicznej Funkcje analizy ekonomicznej Rodzaje analizy ekonomicznej Formy prezentacji wyników analizy ekonomicznej

2 Wprowadzenie do analizy ekonomicznej (2)
Modele analityczne Analiza porównawcza Procedura badań Cechy dobrej analizy Uniwersalne zasady

3 Pojęcie analizy i syntezy
Analiza – metoda poznania obiektów i złożonych zjawisk poprzez podział na elementy proste i zbadanie związków miedzy nimi, szczególnie związków przyczynowo skutkowych Synteza – metoda przeciwna do analizy, łączenie różnych części w całość, uogólnienie

4 Cele analizy Ocena struktury badanej całości
Ocena związków i zależności miedzy elementami oraz całością Poznanie mechanizmów funkcjonowania Ocena zmian oraz identyfikacja i kwantyfikacja czynników Cele – wykrywanie struktury zjawisk i procesów, związków przyczynowo-skutkowych oraz projektowanie działań korekcyjnych

5 Trzy znaczenia analizy ekonomicznej
Czynności (procesy) zmierzające do postawienia diagnozy gospodarczej Dokument będący produktem tych czynności Dyscyplina naukowa

6 Czynnosci Przygotowanie informacji Proces analizy Diagnoza Wnioski
Rekomendacje

7 Feasibility study Biznesplan Raport Sprawozdanie plan
Dokumenty Feasibility study Biznesplan Raport Sprawozdanie plan

8 Dyscyplina naukowa Zajmuje się opracowaniem metod identyfikacji i określenia treści (mechanizmu , kierunku i siły powiązań miedzy zjawiskami ekonomicznymi Integruje dorobek innych nauk, np..: ekonometrii, statystyki, mikroekonomii, rachunkowości

9 Ogólne metody analizy ekonomicznej
Metoda indukcyjna Metoda dedukcyjna Metoda redukcyjna

10 Indukcja Technika scalania Od szczegółów do uogólnień
Od przyczyn do skutków Od czynników do wyników Obiektywna, ale pracochłonna

11 Dedukcja Technika rozdrabniania Od uogólnień do szczegółów
Od skutków do przyczyn Od wyników do czynników Tańsza, ale może być pobieżna

12 Synteza, przyjęcie lub odrzucenie hipotezy
Redukcja Hipoteza Weryfikacja hipotezy Synteza, przyjęcie lub odrzucenie hipotezy

13 Metody analizy ekonomicznej
ANALIZA ILOŚCIOWA wymierny pomiar kwantyfikacja konkretne i precyzyjne wyniki ANALIZA JAKOŚCIOWA Opisowa forma ujęcia związków i zależności Zaleta: prosta Wada: powierzchowna i nieprecyzyjna Stosuje się jako metodę wstępną przed analizą ilościową

14 Metody deterministyczne
Polegają na matematycznym sformułowaniu funkcji ekonomicznych (algorytmów obliczeniowych), w formie addytywnej lub multiplikatywnej Służą do badań związków przyczynowo-skutkowych W szczególności służą kwantyfikacji wpływu czynników na odchylenie badanej zmiennej zależnej Na ogół siłę oddziaływania danego czynnika mierzy się w izolacji od pozostałych czynników (ceteris paribus)

15 Metody deterministyczne (cd.)
ZALETY Prosta technika obliczeniowa (addytywna lub multiplikacyjna formuła) WADY Kwantyfikacja obejmuje tylko czynniki przyjęte z założenia analityka Nie uwzględnia wpływu pozostałych czynników oraz czynników losowych Różne metody deterministyczne prowadzą do różnych wyników w analizie danego problemu Przykłady metod: kolejnych podstawień,reszty, różnic cząstkowych, podstawień krzyżowych, funkcyjna, logarytmowania

16 Metody stochastyczne (statystyczne)
Podobne do metod deterministycznych, ale uwzględniające czynniki losowe ( zob. statystyka i ekonometria)

17 Model analityczny konstrukcja myślowa oparta na układzie założeń upraszczających złożoną rzeczywistość Model schematyczny Graficzna prezentacja struktury i funkcjonowania obiektu, np. schemat organizacyjny, schemat obiegu dokumentacji, schemat przepływu materiałów Model matematyczny Sformalizowany zapis istotnych elementów struktury lub czynników określających zmienną objaśnianą

18 Analiza porównawcza PRZEDMIOT: Poziom danej wielkości
Dynamika jej wzrostu Zmiany w strukturze KIERUNKI: Porównania w czasie Porównania w przestrzeni Porównania z planem Porównania z bazami (standardami ,normami,wzorcami)

19 Baza porównawcza podstawa odniesienia
Stosuje się w celu wartościowania zjawisk, ich kierunku (pozytywny, negatywny) i natężenia Muszą być jednorodne mierniki Zakłócenia ze względu na zmiany: metodologiczne, cenowe, organizacyjne, przedmiotowe ( np.. nowe produkty)

20 Funkcje analizy ekonomicznej
Informacyjna Poznawcza Kontrolna Ewaluacyjna Decyzyjna

21 Formy prezentacji analiz ekonomicznych
0pisowa Tabelaryczna Wykresowa Urozmaicona Sprawozdawcza Protokólarna Wydruk komputerowy W/w z komentarzem

22 Ogólna procedura badań analitycznych
Zdefiniowanie celu, przedmiotu i obiektu badań Wybór adekwatnych narzędzi badawczych Wybór kryterium oceny i baz porównawczych Postawienie hipotezy badawczej (redukcja) Sformułowanie modelu analitycznego Przystosowanie danych i dokonanie obliczeń Przeprowadzenie właściwej analizy Wnioski analityczne i syntetyczne Diagnoza, rekomendacje, redakcja dokumentu

23 Uniwersalne zasady pracy analityka
Dopasowanie metod do celu i przedmiotu badań Stosowanie urozmaiconych narzędzi badań Uwypuklenie związków przyczynowo-skutkowych Selekcja informacji z przeszłości Posiadanie wizji ekonomiki firmy Ustalenie trendów i prawidłowości Wybór właściwych baz

24 (cd.)Uniwersalne zasady
Rozpoznanie silnych i słabych stron, szans i zagrożeń Analiza wewnętrzna na tle otoczenia Hierarchizacja problemów, wskaźników, czynników Zestawienie wniosków szczegółowych i dokonanie syntezy Sugerowanie decyzji, sposobów rozwiązania problemów Przedstawienie analizy w formie czytelnej i komunikatywnej, zwięzłej i konkretnej


Pobierz ppt "Wprowadzenie do analizy ekonomicznej (treść wykładu)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google