Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Irma Krysiak Unit D2: Social Inclusion and Poverty Reduction European Commission Polityka spoleczna w UE Wizyta studyjna w Domu Polski Wschodniej 22.09.2015.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Irma Krysiak Unit D2: Social Inclusion and Poverty Reduction European Commission Polityka spoleczna w UE Wizyta studyjna w Domu Polski Wschodniej 22.09.2015."— Zapis prezentacji:

1 Irma Krysiak Unit D2: Social Inclusion and Poverty Reduction European Commission Polityka spoleczna w UE Wizyta studyjna w Domu Polski Wschodniej 22.09.2015

2 Polityka spoleczna: kompetencje UE vs. kompetencje krajowe Kompetencje sa przede wszystkim na poziomie panstw czlonkowskich (zasada subsydiarnosci) Wladze krajowe, regionalne i lokalne Partnerzy spoleczni, organizacje pozarzadowe, przedsiebiorstwa spoleczne, spoleczenstwo obywatelskie UE wspiera i uzupelnia dzialania panstw czlonkowskich (Otwarta Metoda Koordynacji) Wytyczne, monitorowanie, wymiana dobrych praktyk, wsparcie finansowe Koordynacja, nie harmonizacja

3 Otwarta Metoda Koordynacji Dobrowolny proces wspolpracy politycznej oparty na wspolnie zdefiniowanych celach i wskaznikach Trzy wspolnie zdefiniowane cele wspolpracy: 1. Likwidacja ubostwa i wykluczenia spolecznego; 2. Adekwatne i stabilne systemy emerytalne; 3. Dostepna, stabilna i wysokiej jakosci opieka zdrowotna i dlugoterminowa; Prace odbywaja sie w ramach Komitetu Opieki Spolecznej (Social Protection Committee)

4 Strategia Europa 2020 Dlaczego? Kryzys ekonomiczny Dlugotrwale wyzwania Koniecznosc reform strukturalnych Co? Unijna strategia na lata 2010-2020 dla inteligentnego i zrownowazonego wzrostu sprzyjajacego wlaczeniu spolecznemu 5 ambitnych celow (wlaczajac cel walki z ubostwem) Jak? Koordynacja poprzez Semester Europejski 4

5 Cele Strategii na 2020 Ubostwo: zmniejszenie liczby osob zagrozonych ubostwem i wykluczeniem spolecznym o co najmniej 20 mln Zatrudnienie: 75% osob w wieku 20-64 lata powinno byc zatrudnionych Edukacja: ograniczenie liczby uczniów przedwcześnie kończących edukację do poziomu poniżej 10% co najmniej 40% osób w wieku 30-34 powinno mieć wykształcenie wyższe Badania i rozwoj: przeznaczanie 3% PKB Klimat i energia: -Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych o 20% w stosunku do poziomu z 1990 r. -20% energii powinno pochodzić ze źródeł odnawialnych -efektywność energetyczna powinna wzrosnąć o 20% 5

6 Development of the EU 2020 headline target on poverty and social exclusion

7 Obecna sytuacja spoleczna w UE Pomimo ustanowienia wspolnych celow negatywne trendy spoleczne: Wzrost ubostwa i wykluczenia spolecznego(23.7% w 2010, 24.5% w 2013) Wzrost dlugotrwalego bezrobocia (3.9% w 2010, 5.1% w 2014) Duzy odsetek mlodych ludzi (15-29) nie zatrudnionych, nie uczacych sie i nie bioracych udzialu w szkoleniu (15.1% w 2014) W tym samym czasie obserwujemy: -Poglebiajace sie rozwarstwienia spoleczne -Starzenie sie spoleczenstw i zmniejszanie liczby osob w wieku produkcyjnym - Wzrost roli gospodarki opartej na wiedzy

8 2. Semester Europejski Roczny roczny cykl koordynacji polityki gospodarczej Gruntowna analiza programów reform budżetowych, makroekonomicznych i strukturalnych przedstawionych przez poszczególne państwa członkowskie Zalecenia na kolejne 12-18 miesięcy. Kalendarz:  KE zatwierdza Analize Wzrostu Gospodarczego i szczegolowe priorytety na kolejny rok (zazwyczaj na koniec poprzedzajacego roku)  KE publikuje po jednej ocenie gospodarczej na każde państwo członkowskie. Analizuje w niej sytuację gospodarczą tego państwa, jego projekty reform oraz – jeżeli uznaje to za istotne na podstawie sprawozdania przedkładanego w ramach mechanizmu ostrzegania – prawdopodobieństwo zakłóceń równowagi ekonomicznej (luty)  Panstwa czlonkowskie przedkladaja Krajowe Programy Reform,które zamierzają przeprowadzić w celu uzyskania inteligentnego i trwałego wzrostu gospodarczego m.in. w dziedzinie zatrudnienia, edukacji, badań naukowych, innowacji, energii i włączenia społecznego (kwiecien)  KE publikuje zalecenia dla panstw czlonkowskich (maj)  Zalecenia sa zatwierdzane przez Rade Europejska (czerwiec/lipiec)

9 Fundusze UE na 2014-2020  Europejski Fundusz Spoleczny (EFS) ~ 80 miliardow EUR Glowny instrument budzetowy wspierajacy reformy strukturalne w obszarze zatrudnienia i polityki spolecznej Minimum 20% przeznaczone na wlaczenie spoleczne; 3 miliardy EUR na Inicjatywe dla Mlodziezy  Europejski Fundusz Pomocy Najbardziej Potrzebujacym ~ 3.8 miliarda EUR Skrajne formy materialnej deprywacji  Program Zatrudnienia i Innowacji Spolecznych ~ 9.19 miliarda EUR Wsparcie dla innowacji spolecznych Mikrofinansowanie dla rozpoczynajacych dzialalnosc gospodarcza Wspieranie europejskich sieci organizacji pozarzadowych 9

10 Nowa KE – nowe priorytety dla polityki zatrudnienia i polityki spolecznej Strategia Europa 2020 i Semestr Europejski Podsumowanie dotychczasowego wdrazania Strategii – przeglad sredniookresowy Zrownowazony Semestr Europejski kladacy wiekszy nacisk na kwestie spoleczne i zatrudnieniowe Poglebienie wiedzy o panstwach czlonkowskich Prioritety tematyczne Tworzenie nowych miejsc pracy i poprawa "zatrudnialnosci" Inwestycje Mobilnosc zawodowa Kwalifikacje Modernizacja systemow spolecznych 10


Pobierz ppt "Irma Krysiak Unit D2: Social Inclusion and Poverty Reduction European Commission Polityka spoleczna w UE Wizyta studyjna w Domu Polski Wschodniej 22.09.2015."

Podobne prezentacje


Reklamy Google