Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zaufanie, Tradycja, Ekologia REGIONALNA INSTALACJA PRZETWARZANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W LEGNICY.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zaufanie, Tradycja, Ekologia REGIONALNA INSTALACJA PRZETWARZANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W LEGNICY."— Zapis prezentacji:

1 Zaufanie, Tradycja, Ekologia REGIONALNA INSTALACJA PRZETWARZANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W LEGNICY

2 Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Nowodworska 60, 59-220 Legnica, tel. 76 856 63 50, fax. 76 856 63 55, www.lpgk.pl Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. powstało w dniu 01.01.1993 r. w wyniku przekształcenia państwowego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w jednoosobową Spółkę Gminy Legnica, pod nazwą Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej. LPGK jest spółką komunalną prowadzącą szeroki zakres usług związanych z infrastrukturą miasta Legnicy. LEGNICKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O. O.

3 Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Nowodworska 60, 59-220 Legnica, tel. 76 856 63 50, fax. 76 856 63 55, www.lpgk.pl Zakres działalności Zakład Oczyszczania Miasta -Składowisko Odpadów Komunalnych Zakład Inżynierii Miejskiej Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt Zakład Usług Pogrzebowych Zakład Zieleni Miejskiej

4 Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Nowodworska 60, 59-220 Legnica, tel. 76 856 63 50, fax. 76 856 63 55, www.lpgk.pl W WPGO województwo dolnośląskie podzielono na 6 regionów gospodarki odpadami komunalnymi:  zachodni,  północny,  środkowo-sudecki,  północno-centralny,  południowy,  wschodni. Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej zostało Regionalną Instalacją do Przetwarzania Odpadów Komunalnych dla trzech wskazanych w WPGO rodzajów instalacji. Wraz z wejściem w życie nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, powstały Wojewódzkie Plany Gospodarki Odpadami, aby sprawnie i efektownie zarządzać nowym systemem gospodarki odpadami.

5 Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Nowodworska 60, 59-220 Legnica, tel. 76 856 63 50, fax. 76 856 63 55, www.lpgk.pl RIPOK jest to instalacja zagospodarowania odpadów o mocy przerobowej wystarczającej do przyjmowania i przetwarzania odpadów z obszaru zamieszkałego przez co najmniej 120 000 mieszkańców, spełniająca wymagania najlepszej dostępnej techniki i technologii (BAT) oraz zapewniająca termiczne przekształcanie odpadów lub następujące procesy: a)mechaniczno - biologiczne przetwarzanie zmieszanych odpadów komunalnych i wydzielanie z nich frakcji nadających się w całości lub w części do odzysku; b)przetwarzanie selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów oraz wytwarzanie z nich produktu o właściwościach nawozowych lub środków wspomagających uprawę roślin (ŚWUR); c)składowanie odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych o pojemności pozwalającej na przyjmowanie przez okres nie krótszy niż 15 lat odpadów w ilości nie mniejszej. niż powstająca w instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania. zmieszanych odpadów komunalnych. Regionalna Instalacja do Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) Odpadów Komunalnych (RIPOK)

6 Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Nowodworska 60, 59-220 Legnica, tel. 76 856 63 50, fax. 76 856 63 55, www.lpgk.pl a) mechaniczno - biologiczne przetwarzanie zmieszanych odpadów komunalnych i wydzielanie z nich frakcji nadających się w całości lub w części do odzysku;

7 Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Nowodworska 60, 59-220 Legnica, tel. 76 856 63 50, fax. 76 856 63 55, www.lpgk.pl b) przetwarzanie selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów oraz wytwarzanie z nich produktu o właściwościach nawozowych lub środków wspomagających uprawę roślin (ŚWUR);

8 Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Nowodworska 60, 59-220 Legnica, tel. 76 856 63 50, fax. 76 856 63 55 Transport, magazynowanie i podawanie odpadów: - dowóz odpadów ze źródeł zewnętrznych, - magazynowanie odpadów przed obróbką mechaniczną, - podawanie odpadów do rozdrabniacza wolnoobrotowego lub rozdrabniarko-mieszarki przy pomocy ładowarki, - układanie kompostu surowego na pryzmach, - przerzucanie pryzm przy użyciu ładowarki, - rozbieranie pryzm przy użyciu ładowarki, - podawanie ładowarką kompostu na przesiewacz bębnowy, - wywóz dojrzałego kompostu na miejsce magazynowania, Mechaniczna obróbka odpadów: - rozdrabniacz wolnoobrotowy, - rozdrabniarko- mieszarka, - przesiewacz bębnowy kompostu, Biologiczna obróbka odpadów w pryzmach poprzez sterowane napowietrzanie pryzm.

9 Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Nowodworska 60, 59-220 Legnica, tel. 76 856 63 50, fax. 76 856 63 55 dostawa i odbiór odpadówmagazynowanie odpadów obróbka mechaniczna odpadów obróbka biologiczna odpadów przesiewanie dojrzałego kompostu magazynowanie i wywóz dojrzałego kompostu

10 Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Nowodworska 60, 59-220 Legnica, tel. 76 856 63 50, fax. 76 856 63 55 Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami produktem kompostowania będzie: kompost - stanowiący nawóz, pod warunkiem spełnienia wymagań ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz.U.147.1033 z późn. zm.) kompost nieodpowiadający wymaganiom (kod 19 05 03) - stanowiący odpad, jeśli nie spełnia wymagań w/w ustawy

11 procesie R10 Rozprowadzanie na powierzchni ziemi w celu nawożenia lub ulepszania gleby – do stosowania na terenach zdegradowanych, pasach zieleni wzdłuż dróg i autostrad procesie R14 Inne działania polegające na wykorzystaniu odpadów w całości lub części, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów poza instalacjami i urządzeniami (Dz.U. Nr 49, poz. 356) – do rekultywacji biologicznej zamkniętego składowiska lub jego części (tak zwanej okrywy rekultywacyjnej). Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Nowodworska 60, 59-220 Legnica, tel. 76 856 63 50, fax. 76 856 63 55

12 Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Nowodworska 60, 59-220 Legnica, tel. 76 856 63 50, fax. 76 856 63 55, www.lpgk.pl c) Składowanie odpadów powstających w procesie mechaniczno- biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych o pojemności pozwalającej na przyjmowanie przez okres nie krótszy niż 15 lat odpadów w ilości nie mniejszej niż powstająca w instalacji do mechaniczno- biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych. LPGK jest właścicielem Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych o pojemności 1 mln m 3 wolnej przestrzeni składowej, co pozwoli na składowanie odpadów jeszcze przez wiele kolejnych lat.

13 Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Nowodworska 60, 59-220 Legnica, tel. 76 856 63 50, fax. 76 856 63 55, www.lpgk.pl Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej otrzymało 4.539.088,98 zł unijnej dotacji na budowę sortowni odpadów. Kosz całej inwestycji wyniósł 8.800.061,68 mln zł. Sortownia odpadów komunalnych w Legnicy przy ul. Rzeszotarskiej

14 Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Nowodworska 60, 59-220 Legnica, tel. 76 856 63 50, fax. 76 856 63 55, www.lpgk.pl Sortownia jest elementem Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Legnicy przy ul. Rzeszotarskiej (RIPOK). Sortownia jest przykładem inwestowania w nowoczesną gospodarkę odpadami, której zadania są realizowane z uwzględnieniem ekonomicznych, ekologicznych i społecznych aspektów działania.

15 Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Nowodworska 60, 59-220 Legnica, tel. 76 856 63 50, fax. 76 856 63 55, www.lpgk.pl Do sortowni trafiają selektywnie zebrane odpady, które są rozdzielone na surowce wtórne. Sortownia rocznie przetwarza ok 10 500 Mg surowców wtórnych, w tym: tworzyw sztucznych - 4 431 Mg/rok, papieru i tektury - 3 549 Mg/rok oraz szkła - 2 520 Mg/rok. Wyselekcjonowane surowce są przekazywane do dalszego zagospodarowania.

16 Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Nowodworska 60, 59-220 Legnica, tel. 76 856 63 50, fax. 76 856 63 55, www.lpgk.pl Kompostownia Odpadów w Systemie Pryzmowym KUSS to plac betonowy o powierzchni ponad 1 ha, wraz z wydzielonym miejscem magazynowania odpadów. Do kompostowania, kierowane są selektywnie zbierane odpady zielone oraz wysortowane bioodpady na linii sortowniczej. INSTALACJA DO PRZETWARZANIA SELEKTYWNIE ZEBRANYCH ODPADÓW ZIELONYCH I INNYCH BIOODPADÓW

17 Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Nowodworska 60, 59-220 Legnica, tel. 76 856 63 50, fax. 76 856 63 55, www.lpgk.pl Kompostownia Odpadów w Systemie Pryzmowym KUSS wyposażona jest m.in. w rozdrabniarkę wolnoobrotową, rozdrabniarko - mieszarkę, system sterowanego napowietrzania 20 pryzm kompostowych, przesiewacz bębnowy i ładowarkę kołową. Kompostownia pozwala przerobić ok. 25 tys. Mg odpadów. Uzyskany produkt końcowy posiada właściwości umożliwiające jego zastosowanie do:  rekultywacji składowisk odpadów,  rekultywacji gruntów zdegradowanych,  celów rolniczych i ogrodniczych, po uzyskaniu atestów dopuszczających do handlu. Instalacja posiada możliwość rozbudowy i zwiększenia mocy produkcyjnych.

18 Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Nowodworska 60, 59-220 Legnica, tel. 76 856 63 50, fax. 76 856 63 55, www.lpgk.pl Podstawowe parametry przesiewacza bębnowego: Maksymalna roczna moc przerobowa wynosi 79 300 Mg

19 Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Nowodworska 60, 59-220 Legnica, tel. 76 856 63 50, fax. 76 856 63 55, www.lpgk.pl LPGK posiada Składowisko Odpadów Komunalnych w Legnicy, które jest eksploatowane od końca lat siedemdziesiątych. Spółka spełnia wszystkie wymagania przepisów polskich i unijnych, dzięki czemu dysponuje jednym z nowocześniejszych składowisk w Województwie Dolnośląskim. SKŁADOWISKO ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE I OBOJĘTNE W LEGNICY

20 Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Nowodworska 60, 59-220 Legnica, tel. 76 856 63 50, fax. 76 856 63 55, www.lpgk.pl Od 2006 roku na Składowisku Odpadów Komunalnych funkcjonuje instalacja do pozyskiwania biogazu i przetwarzania go na energię elektryczną oraz cieplną. ELEKTROWNIA ENER - G Wybudowana instalacja składa się ze studni, sieci przesyłowej oraz małej elektrowni gazowej. Rocznie przetwarza się ok. 5,2 milionów metrów sześciennych biogazu. Ilość powstałej energii elektrycznej (około 9 200 MWh), wystarczy na zaspokojenie potrzeb energetycznych blisko 5 tys. gospodarstw domowych.

21 Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Nowodworska 60, 59-220 Legnica, tel. 76 856 63 50, fax. 76 856 63 55, www.lpgk.pl Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. posiada nowoczesną i szeroko wyposażoną bazę sprzętową, tym samym spełnia wymagania określające zakres obowiązków podmiotu odbierającego odpady komunalne, które wyznacza Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, a należą do nich: 1)wyposażenie umożliwiające odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 2) utrzymanie odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów i urządzeń do odbierania odpadów komunalnych

22 Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Nowodworska 60, 59-220 Legnica, tel. 76 856 63 50, fax. 76 856 63 55, www.lpgk.pl 3) spełnienie wymagań technicznych dotyczących wyposażenia pojazdów do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości; 4) zapewnienie odpowiedniego usytuowania i wyposażenia bazy magazynowo-transportowej. W chwili obecnej LPGK posiada bogaty tabor specjalistycznych samochodów komunalnych. Również gama pojemników na odpady komunalne, którymi dysponuje Spółka jest bardzo bogata. Jedynie przygotowując się do obsługi gmin, w których LPGK wygrało przetargi na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zakupiono ponad 20 000 pojemników i kontenerów na łączną kwotę ok. 2.800.000,00 zł.

23 Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Nowodworska 60, 59-220 Legnica, tel. 76 856 63 50, fax. 76 856 63 55, www.lpgk.pl Realizowane przez LPGK inwestycje w zakresie przetwarzania odpadów komunalnych Sortownia zmieszanych odpadów komunalnych Nowe zaplecze socjalne dla pracowników Spółki Modernizacja kompostowni

24 Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Nowodworska 60, 59-220 Legnica, tel. 76 856 63 50, fax. 76 856 63 55, www.lpgk.pl


Pobierz ppt "Zaufanie, Tradycja, Ekologia REGIONALNA INSTALACJA PRZETWARZANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W LEGNICY."

Podobne prezentacje


Reklamy Google