Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zaufanie, Tradycja, Ekologia

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zaufanie, Tradycja, Ekologia"— Zapis prezentacji:

1 Zaufanie, Tradycja, Ekologia
Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Nowodworska 60, Legnica, tel , fax , regionalna instalacja przetwarzania odpadów komunalnych W Legnicy Zaufanie, Tradycja, Ekologia

2 LEGNICKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O. O.
Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Nowodworska 60, Legnica, tel , fax , LEGNICKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O. O. Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. powstało w dniu r. w wyniku przekształcenia państwowego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w jednoosobową Spółkę Gminy Legnica, pod nazwą Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej. LPGK jest spółką komunalną prowadzącą szeroki zakres usług związanych z infrastrukturą miasta Legnicy.

3 Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. ul
Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Nowodworska 60, Legnica, tel , fax , Zakres działalności Zakład Oczyszczania Miasta -Składowisko Odpadów Komunalnych Zakład Inżynierii Miejskiej Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt Zakład Usług Pogrzebowych Zakład Zieleni Miejskiej

4 Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. ul
Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Nowodworska 60, Legnica, tel , fax , Wraz z wejściem w życie nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, powstały Wojewódzkie Plany Gospodarki Odpadami, aby sprawnie i efektownie zarządzać nowym systemem gospodarki odpadami. W WPGO województwo dolnośląskie podzielono na 6 regionów gospodarki odpadami komunalnymi: zachodni, północny, środkowo-sudecki, północno-centralny, południowy, wschodni. Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej zostało Regionalną Instalacją do Przetwarzania Odpadów Komunalnych dla trzech wskazanych w WPGO rodzajów instalacji.

5 Regionalna Instalacja do Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK)
Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Nowodworska 60, Legnica, tel , fax , Regionalna Instalacja do Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) RIPOK jest to instalacja zagospodarowania odpadów o mocy przerobowej wystarczającej do przyjmowania i przetwarzania odpadów z obszaru zamieszkałego przez co najmniej mieszkańców, spełniająca wymagania najlepszej dostępnej techniki i technologii (BAT) oraz zapewniająca termiczne przekształcanie odpadów lub następujące procesy: mechaniczno - biologiczne przetwarzanie zmieszanych odpadów komunalnych i wydzielanie z nich frakcji nadających się w całości lub w części do odzysku; przetwarzanie selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów oraz wytwarzanie z nich produktu o właściwościach nawozowych lub środków wspomagających uprawę roślin (ŚWUR); składowanie odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych o pojemności pozwalającej na przyjmowanie przez okres nie krótszy niż 15 lat odpadów w ilości nie mniejszej niż powstająca w instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych.

6 Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. ul
Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Nowodworska 60, Legnica, tel , fax , a) mechaniczno - biologiczne przetwarzanie zmieszanych odpadów komunalnych i wydzielanie z nich frakcji nadających się w całości lub w części do odzysku;

7 Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. ul
Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Nowodworska 60, Legnica, tel , fax , b) przetwarzanie selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów oraz wytwarzanie z nich produktu o właściwościach nawozowych lub środków wspomagających uprawę roślin (ŚWUR);

8 Procesy i operacje jednostkowe występujące w technologii kompostowania
Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Nowodworska 60, Legnica, tel , fax Procesy i operacje jednostkowe występujące w technologii kompostowania Transport, magazynowanie i podawanie odpadów: - dowóz odpadów ze źródeł zewnętrznych, - magazynowanie odpadów przed obróbką mechaniczną, - podawanie odpadów do rozdrabniacza wolnoobrotowego lub rozdrabniarko-mieszarki przy pomocy ładowarki, - układanie kompostu surowego na pryzmach, - przerzucanie pryzm przy użyciu ładowarki, - rozbieranie pryzm przy użyciu ładowarki, - podawanie ładowarką kompostu na przesiewacz bębnowy, - wywóz dojrzałego kompostu na miejsce magazynowania, Mechaniczna obróbka odpadów: - rozdrabniacz wolnoobrotowy, - rozdrabniarko-mieszarka, - przesiewacz bębnowy kompostu, Biologiczna obróbka odpadów w pryzmach poprzez sterowane napowietrzanie pryzm.

9 Uproszczony schemat procesu technologicznego
Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Nowodworska 60, Legnica, tel , fax Uproszczony schemat procesu technologicznego dostawa i odbiór odpadów magazynowanie odpadów obróbka mechaniczna odpadów obróbka biologiczna odpadów przesiewanie dojrzałego kompostu magazynowanie i wywóz dojrzałego kompostu

10 Możliwość wykorzystania produktów kompostowania
Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Nowodworska 60, Legnica, tel , fax Możliwość wykorzystania produktów kompostowania Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami produktem kompostowania będzie: kompost - stanowiący nawóz, pod warunkiem spełnienia wymagań ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz.U z późn. zm.) kompost nieodpowiadający wymaganiom (kod ) - stanowiący odpad, jeśli nie spełnia wymagań w/w ustawy

11 Wykorzystanie odpadów w postaci kompostu nieodpowiadającego wymaganiom
Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Nowodworska 60, Legnica, tel , fax Wykorzystanie odpadów w postaci kompostu nieodpowiadającego wymaganiom procesie R10 Rozprowadzanie na powierzchni ziemi w celu nawożenia lub ulepszania gleby – do stosowania na terenach zdegradowanych, pasach zieleni wzdłuż dróg i autostrad procesie R14 Inne działania polegające na wykorzystaniu odpadów w całości lub części, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów poza instalacjami i urządzeniami (Dz.U. Nr 49, poz. 356) – do rekultywacji biologicznej zamkniętego składowiska lub jego części (tak zwanej okrywy rekultywacyjnej).

12 Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. ul
Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Nowodworska 60, Legnica, tel , fax , c) Składowanie odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych o pojemności pozwalającej na przyjmowanie przez okres nie krótszy niż 15 lat odpadów w ilości nie mniejszej niż powstająca w instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych. LPGK jest właścicielem Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych o pojemności mln m3 wolnej przestrzeni składowej, co pozwoli na składowanie odpadów jeszcze przez wiele kolejnych lat.

13 Sortownia odpadów komunalnych w Legnicy przy ul. Rzeszotarskiej
Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Nowodworska 60, Legnica, tel , fax , Sortownia odpadów komunalnych w Legnicy przy ul. Rzeszotarskiej Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej otrzymało ,98 zł unijnej dotacji na budowę sortowni odpadów. Kosz całej inwestycji wyniósł ,68 mln zł.

14 Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. ul
Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Nowodworska 60, Legnica, tel , fax , Sortownia jest elementem Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Legnicy przy ul. Rzeszotarskiej (RIPOK). Sortownia jest przykładem inwestowania w nowoczesną gospodarkę odpadami, której zadania są realizowane z uwzględnieniem ekonomicznych, ekologicznych i społecznych aspektów działania.

15 Wyselekcjonowane surowce są przekazywane do dalszego zagospodarowania.
Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Nowodworska 60, Legnica, tel , fax , Do sortowni trafiają selektywnie zebrane odpady, które są rozdzielone na surowce wtórne. Sortownia rocznie przetwarza ok Mg surowców wtórnych, w tym: tworzyw sztucznych Mg/rok, papieru i tektury Mg/rok oraz szkła Mg/rok. Wyselekcjonowane surowce są przekazywane do dalszego zagospodarowania.

16 Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. ul
Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Nowodworska 60, Legnica, tel , fax , INSTALACJA DO PRZETWARZANIA SELEKTYWNIE ZEBRANYCH ODPADÓW ZIELONYCH I INNYCH BIOODPADÓW Kompostownia Odpadów w Systemie Pryzmowym KUSS to plac betonowy o powierzchni ponad 1 ha, wraz z wydzielonym miejscem magazynowania odpadów. Do kompostowania, kierowane są selektywnie zbierane odpady zielone oraz wysortowane bioodpady na linii sortowniczej.

17 Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. ul
Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Nowodworska 60, Legnica, tel , fax , Kompostownia Odpadów w Systemie Pryzmowym KUSS wyposażona jest m.in. w rozdrabniarkę wolnoobrotową, rozdrabniarko - mieszarkę, system sterowanego napowietrzania 20 pryzm kompostowych, przesiewacz bębnowy i ładowarkę kołową. Kompostownia pozwala przerobić ok. 25 tys. Mg odpadów. Uzyskany produkt końcowy posiada właściwości umożliwiające jego zastosowanie do: rekultywacji składowisk odpadów, rekultywacji gruntów zdegradowanych, celów rolniczych i ogrodniczych, po uzyskaniu atestów dopuszczających do handlu. Instalacja posiada możliwość rozbudowy i zwiększenia mocy produkcyjnych.

18 Podstawowe parametry przesiewacza bębnowego:
Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Nowodworska 60, Legnica, tel , fax , Podstawowe parametry przesiewacza bębnowego: Maksymalna roczna moc przerobowa wynosi Mg

19 SKŁADOWISKO ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE I OBOJĘTNE W LEGNICY
Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Nowodworska 60, Legnica, tel , fax , SKŁADOWISKO ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE I OBOJĘTNE W LEGNICY LPGK posiada Składowisko Odpadów Komunalnych w Legnicy, które jest eksploatowane od końca lat siedemdziesiątych. Spółka spełnia wszystkie wymagania przepisów polskich i unijnych, dzięki czemu dysponuje jednym z nowocześniejszych składowisk w Województwie Dolnośląskim.

20 Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. ul
Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Nowodworska 60, Legnica, tel , fax , ELEKTROWNIA ENER - G Od 2006 roku na Składowisku Odpadów Komunalnych funkcjonuje instalacja do pozyskiwania biogazu i przetwarzania go na energię elektryczną oraz cieplną. Wybudowana instalacja składa się ze studni, sieci przesyłowej oraz małej elektrowni gazowej. Rocznie przetwarza się ok. 5,2 milionów metrów sześciennych biogazu. Ilość powstałej energii elektrycznej (około MWh), wystarczy na zaspokojenie potrzeb energetycznych blisko tys. gospodarstw domowych.

21 Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. ul
Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Nowodworska 60, Legnica, tel , fax , Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. posiada nowoczesną i szeroko wyposażoną bazę sprzętową, tym samym spełnia wymagania określające zakres obowiązków podmiotu odbierającego odpady komunalne, które wyznacza Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, a należą do nich: wyposażenie umożliwiające odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 2) utrzymanie odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów i urządzeń do odbierania odpadów komunalnych

22 Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. ul
Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Nowodworska 60, Legnica, tel , fax , 3) spełnienie wymagań technicznych dotyczących wyposażenia pojazdów do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości; 4) zapewnienie odpowiedniego usytuowania i wyposażenia bazy magazynowo-transportowej. W chwili obecnej LPGK posiada bogaty tabor specjalistycznych samochodów komunalnych. Również gama pojemników na odpady komunalne, którymi dysponuje Spółka jest bardzo bogata. Jedynie przygotowując się do obsługi gmin, w których LPGK wygrało przetargi na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zakupiono ponad pojemników i kontenerów na łączną kwotę ok ,00 zł.

23 Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. ul
Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Nowodworska 60, Legnica, tel , fax , Realizowane przez LPGK inwestycje w zakresie przetwarzania odpadów komunalnych Sortownia zmieszanych odpadów komunalnych Nowe zaplecze socjalne dla pracowników Spółki Modernizacja kompostowni

24 Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. ul
Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Nowodworska 60, Legnica, tel , fax , Dziękujemy za uwagę!


Pobierz ppt "Zaufanie, Tradycja, Ekologia"

Podobne prezentacje


Reklamy Google