Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ŚWIADCZENIA POZAPŁACOWE DLA PRACOWNIKÓW

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ŚWIADCZENIA POZAPŁACOWE DLA PRACOWNIKÓW"— Zapis prezentacji:

1 ŚWIADCZENIA POZAPŁACOWE DLA PRACOWNIKÓW

2 PODSTAWOWE POJĘCIA Ustawa o ZFŚS - ustawa z 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 roku, poz. 111) Ustawa o PPE - ustawa z 20 kwietnia 2004 roku o pracowniczych programach emerytalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2004 roku, poz. 710) Rozporządzenie składkowe - Rozporządzenie ministra pracy i polityki socjalnej z 18 grudnia 1998 roku w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz.U. nr 161, poz ze zmianami) Przepisy BHP - Rozporządzenie Rady Ministrów z 28 maja 1996 roku w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów (Dz.U. nr 60, poz. 279), rozporządzenie ministra pracy i polityki socjalnej z 1 grudnia 1998 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.U. nr 148, poz. 973)

3 ŚWIADCZENIA POZAPŁACOWE
Świadczenia pieniężne – (pracownik płaci – pracodawca zwraca) zwrot kosztów za świadczenia socjalne nabyte przez pracownika osobiście, dokonywany przez pracodawcę na podstawie dokumentów potwierdzających nabycie danego świadczenia, zawierających odpowiednio zapis: bilet do kina bilet na basen karnet na basen karnet na saunę usługa basen usługa siłownia usługa sauna koszt wycieczki itp.

4 ŚWIADCZENIA POZAPŁACOWE
Świadczenia rzeczowe – (pracodawca płaci – pracownik korzysta) – świadczenia finansowane bezpośrednio przez pracodawcę zapewniające pracownikom: dostęp do siłowni dostęp do basenu dostęp do Sali fitness bilet do kina bilet do teatru karnety itp.

5 Świadczenia świąteczne
ŚWIADCZENIA POZAPŁACOWE Świadczenia świąteczne ustawa o ZFŚS nie przewiduje możliwości finansowania tzw. świadczeń okolicznościowych, a takimi są świadczenia przyznawane z okazji świąt. Aby bony lub talony towarowe przyznawane pracownikom z okazji świąt nie zostały uznane zaświadczenie okolicznościowe, zapis w regulaminie powinien brzmieć: „w okresie świąt Bożego Narodzenia i Wielkiej Nocy osobom uprawnionym przysługuje pomoc rzeczowa w postaci bonów towarowych, których wartość uzależniona jest od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej danej osoby”

6 ŚWIADCZENIA ŚWIĄTECZNE
Brak zróżnicowania wartości bonów będzie skutkował potraktowaniem ich jako przychód pracownika ze stosunku pracy oraz naliczeniem i koniecznością opłacenia składek ZUS

7 ŚWIADCZENIA ŚWIĄTECZNE
Paczki świąteczne – są traktowane podobnie jak talony czy bony towarowe z wyjątkiem sytuacji, kiedy pracodawca przekazuje pracownikom artykuły wyprodukowane przez siebie.

8 WAŻNE Jeżeli pracodawca przekazuje w formie paczek świątecznych artykuły wyprodukowane przez siebie, przekazane produkty są traktowane jako świadczenia rzeczowe przysługujące ze stosunku pracy i podlegają oskładkowaniu na zasadach ogólnych.

9 WAŻNE Świadczenia finansowane ze środków przeznaczonych na cele socjalne w ramach ZFŚS są zwolnione z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne (ZUS) bez względu na wysokość świadczenia Świadczenia przeznaczone na cele socjalne wypłacane z innych środków pracodawcy w całości stanowią podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne (ZUS) pracowników i podlegają obowiązkowi opłacania tych składek Podstawa: § 2 ust. 1 pkt 19 rozporządzenia MPiPS z 18 grudnia 1998 roku w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz.U. nr 106, poz ze zmianami) zwanego rozporządzeniem składkowym

10 (choinki, imprezy mikołajkowe)
Imprezy świąteczne (choinki, imprezy mikołajkowe) imprezy tego rodzaju można uznać za działalność kulturalno-oświatową, zwłaszcza kiedy połączone są z występami artystycznymi – można sfinansować je w całości z ZFŚS jako imprezy zbiorowe

11 (choinki, imprezy mikołajkowe)
Imprezy świąteczne (choinki, imprezy mikołajkowe) Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 23 października roku (sygn. akt II PK 74/2008 niepublikowany) (…) przy dofinansowaniu imprez zbiorowych przeznaczonych dla wszystkich pracowników kryterium socjalne nie musi być stosowane. Pracodawca jest bowiem zobowiązany używać go jedynie przy stosowaniu ulgowych usług i świadczeń (zapomóg i pożyczek), a nie jeżeli realizuje inne dozwolone ustawą świadczenia i usługi w ramach działalności socjalnej.

12 Pobyt dzieci w żłobkach
świadczenie otrzymane z ZFŚS związane z pobytem dzieci osób uprawnionych w żłobkach lub klubach dziecięcych jest zwolnione z podatku Podstawa: ustawa z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235) oraz art. 21 ust. 1 pkt 67 updof

13 Pomoc finansowa na cele mieszkaniowe
remont i modernizacja domu lub mieszkania, pokrycie kosztów przekształceń własnościowych doraźnie - opłacenie czynszu, gazu, prądu, zakup opału inne zdarzenia związane z przypadkami losowymi jest zwolniona z oskładkowania ZUS

14 Świadczenie urlopowe Pracodawcy zatrudniający według stanu na dzień 1 stycznia danego roku kalendarzowego mniej niż 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, mogą tworzyć ZFŚS lub wypłacać świadczenie urlopowe. Pracodawcy nietworzącemu ZFŚS przysługuje możliwość do rezygnacji z wypłacania świadczenia urlopowego. W takim wypadku winien powiadomić o tym pracowników do końca stycznia danego roku. Świadczenie urlopowe winno być wypłacone nie później niż w ostatnim dniu poprzedzającym rozpoczęcie urlopu wypoczynkowego (art. 3 ust. 5 i 5a ustawy o ZFŚS). Jednorazowy wymiar urlopu nie może być krótszy niż 14 kolejnych dni kalendarzowych.

15 Świadczenie urlopowe Pracodawca wypłacający świadczenie urlopowe powinien ustalić jego wysokość do limitu odpowiadającego wysokości odpisu podstawowego ustalonego na podstawie art. 5 ustawy o ZFŚS. Wysokość wypłacanego świadczenia urlopowego nie może przekroczyć określanej corocznie kwoty odpisu podstawowego odpowiedniego do danego rodzaju zatrudnienia pracownika (art. 3 ust. 4 ustawy o ZFŚS).

16 WAŻNE ZUS uznaje, że świadczenie urlopowe może być wyłączone od składek, tylko w przypadku, gdy jest wypłacane przez płatnika zatrudniającego mniej niż 20 pracowników. Gdy pracodawca zatrudnia powyżej 20 lub więcej pracowników – od wypłacanego im świadczenia urlopowego powinien naliczać składki. W przypadku osób zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy – do zwolnienia z obowiązku oskładkowania świadczenia, jego wysokość musi być naliczona proporcjonalnie do tego wymiaru. Pracownik zatrudniony w kilku firmach – nie ma kwoty granicznej naliczania świadczenia urlopowego – limity kwot dotyczą oddzielnie każdego z wypłacanych świadczeń w poszczególnych firmach, a nie ich sumy

17 OSOBY UPRAWNIONE DO KORZYSTANIA Z ZFŚS
Pracownicy i ich rodziny Emeryci i renciści – byli pracownicy i ich rodziny Inne osoby, którym pracodawca przyznał w regulaminie zakładowym prawo do korzystania ze świadczeń socjalnych finansowanych ze środków ZFŚS (zleceniobiorcy lub osoby pobierające świadczenie przedemerytalne) – na te osoby nie dokonujemy odpisu – świadczenia dla nich uszczuplają pulę funduszu przeznaczoną dla pozostałych uprawnionych

18 OSOBY UPRAWNIONE DO KORZYSTANIA Z ZFŚS
Podstawa: art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 roku, poz. 111) Podstawa: art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 roku, poz. 111)

19 Świadczenia udzielane z ZFŚS muszą bezwzględnie wynikać z REGULAMINU
WAŻNE Świadczenia udzielane z ZFŚS muszą bezwzględnie wynikać z REGULAMINU REGUAMIN musi być skonstruowany na podstawie kryteriów ustawowych w zakresie: Przyznawania prawa do świadczeń uwzględniającego przede wszystkim kryterium socjalne pracownika (sytuację życiową, rodzinną i materialną) Samych świadczeń, które muszą mieścić się w zakresie działalności socjalnej pracodawcy Tylko wtedy zwolnienie ze składek ZUS będzie prawnie uzasadnione Podstawa: art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 roku, poz. 111)

20 DOFINANSOWANIE DO WYPOCZYNKU
WYJAZD INTEGRACYJNY Najczęściej celem wyjazdów integracyjnych jest: zmiana relacji międzyludzkich panujących w zespole pracowników likwidacja konfliktów i nieporozumień budowanie współpracy pomiędzy poszczególnymi pionami firmy wyłączenie lub osłabienie typowych zależności służbowych i przetestowanie ich nowego modelu

21 WYJAZD INTEGRACYJNY WAŻNE Określenie celów wyjazdu integracyjnego ma znaczenie dla oceny sądów w sprawie KLASYFIKOWANIA KOSZTÓW związanych z organizacją takiego wyjazdu.

22 Czy pracownik ma obowiązek udziału w wyjeździe integracyjnym?
WYJAZD INTEGRACYJNY Czy pracownik ma obowiązek udziału w wyjeździe integracyjnym? Ze względu na lukę legislacyjną w zakresie udziału pracownika w wyjeździe integracyjnym, zasady te powinien regulować wewnętrzny REGULAMIN PRACODAWCY

23 Z jakich środków można finansować wyjazd integracyjny?
W przypadku podjęcia przez pracodawcę decyzji o sfinansowaniu wyjazdu integracyjnego ze środków ZFŚS, należy pamiętać o sprzecznych orzeczeniach sądów co do takiej możliwości Wynika to z interpretacji definicji działalności socjalnej określonej w ustawie o ZFŚS -art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 roku, poz. 111)

24 WYROKI SĄDÓW Wyrok SN z 20 sierpnia 2001 roku; sygn. akt I PKN 579/00
Sprawa dotyczyła zwrotu do ZFŚS kwoty 121 793,00 zł. Pracodawca sfinansował wyjazd ze środków ZFŚS, co zdaniem SN było niezgodne z regulaminem zakładowej działalności socjalnej. Zdaniem SN fundusz świadczeń socjalnych jest instytucją prawną, która ma łagodzić różnice w poziomie życia pracowników i ich rodzin, a także emerytów i rencistów. Jest on wyrazem funkcji społecznej zakładu pracy, a jego adresatami są zwłaszcza rodziny o najniższych dochodach.

25 WYROKI SĄDÓW Wyrok WSA w Warszawie z 13 lutego 2007 roku, sygn. akt II SA/Wa 4283/06 Sąd oceniał spór między podatnikiem a organami podatkowymi o to, jakie jest źródło wydatków na zorganizowanie spotkania integracyjnego. Zdaniem sądu wydatki te nie mogły być sfinansowane z ZFŚS, ponieważ nie spełniły kryterium sposobu finansowania. W spotkaniu integracyjnym każdy może wziąć udział, a zatem finasowanie odbyło się na zasadzie „wszystkim po równo”. Należało zatem rozpoznać kwestię możliwości sfinansowania świadczeń na rzecz pracowników ze środków obrotowych firmy, co z kolei rodziło skutki podatkowe po stronie pracodawcy.

26 WYROKI SĄDÓW Wyrok SN z 23 października 2008 roku, sygn. akt II PK 74/08 SN uznał, że organizowanie imprez firmowych może być działalnością socjalną finansowaną z ZFŚS uznając imprezy integracyjne organizowane przez pracodawcę jako formę działalności rekreacyjnej oraz różnych form wypoczynku bez konieczności różnicowania wartości dofinansowania do kosztów wyjazdu dla poszczególnych pracowników w zależności od ich sytuacji materialnej.

27 WYROKI SĄDÓW Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 1 października 2013 roku, sygn. akt III AUa 1312/12 Sąd Apelacyjny w pełni zaakceptował wyrok SN wskazany powyżej, który zezwala pracodawcom na finansowanie z ZFŚS wycieczek, pikników, festynów, imprez sportowo-kulturalnych i innych podobnych form działalności socjalnej.

28 WYROKI SĄDÓW Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z 25 września 2013 roku, sygn. akt III AUa 289/13 Sąd Apelacyjny uznał, że regulamin może przewidywać wydatkowanie środków funduszu na cele inne, mieszczące się w ramach działalności socjalnej oraz ustalać inne zasady korzystania z tych świadczeń, np. powszechnej dostępności na równych zasadach w zakresie imprez integracyjnych.

29 WYROKI SĄDÓW Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 3 lipca 2013 roku, sygn. akt III AUa 448/13 Sąd Apelacyjny uznał, że regulamin może przewidywać wydatkowanie środków funduszu na cele inne, mieszczące się w ramach działalności socjalnej oraz ustalać inne zasady korzystania z tych świadczeń, np. powszechnej dostępności na równych zasadach w zakresie imprez integracyjnych. Trudno bowiem uznać, że korzystanie z takich form działalności socjalnej jak spotkania integracyjne miałoby być uzależnione od tzw. kryterium socjalnego pracownika. Gdyby jednak w ramach tej usługi przeznaczono dla uczestników imprezy integracyjnej dodatkowe świadczenia (usługi), to powinny one zostać uzależnione od kryterium socjalnego danej osoby

30 Zatem wszystkie świadczenia sfinansowane ze środków ZFŚS
Do podstawy wymiaru składek nie są wliczane świadczenia przeznaczone na cele socjalne. Zatem wszystkie świadczenia sfinansowane ze środków ZFŚS są wolne od składek Podstawa: § 2 pkt 19 rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 18 grudnia 1998 roku w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz.U. nr 161, poz ze zmianami)

31 ŚWIADCZENIA RZECZOWE A PODATEK

32 Świadczenia rzeczowe a podatek
Świadczenia rzeczowe lub pieniężne na rzecz pracownika, które zostały w całości sfinansowane ze środków ZFŚS lub funduszy związków zawodowych, są objęte zwolnieniem podatkowym, ale łącznie do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 380 zł. Ze zwolnienia wyłączone są: bony, talony i inne znaki uprawniające do ich wymiany na towary lub usługi. Podstawa: art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy z 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.)

33 Świadczenia rzeczowe a podatek
Interpretacja indywidualna wydana przez dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 3 września 2010 roku (sygn. ITPB2/ /10/IB): Przepis (art. 21 ust. 1 pkt 67 updof) określa źródło finansowania świadczeń rzeczowych uznając, że dla zastosowania zwolnienia od podatku konieczne jest, aby pracodawca nie sfinansował tych świadczeń z innych źródeł, niż ZFŚS. Ustawodawca nie odnosi się natomiast do wielkości udziału w finansowaniu świadczeń rzeczowych, tj. możliwe jest pokrycie przez zakład pracy 100% wartości świadczeń bądź częściowe jego sfinansowanie z wymienionych w przepisie źródeł.

34 WAŻNE Nieodpłatne świadczenie stanowi przychód ze stosunku pracy przede wszystkim w przypadku, kiedy po stronie pracownika wystąpi przysporzenie (korzyść) czy to w postaci nabycia wymiernej korzyści majątkowej, czy to w postaci również wymiernego zaoszczędzenia wydatku

35 Konkluzje wynikające z wyroku TK z 8 lipca 2014 roku (sygn
Konkluzje wynikające z wyroku TK z 8 lipca 2014 roku (sygn. akt K 7/13 (Dz.U z 2014 r., poz. 947) Nieodpłatne świadczenie jest przychodem pracownika ze stosunku pracy, jeśli powoduje wystąpienie po stronie pracownika przysporzenia (w postaci nabycia wymiernej korzyści majątkowej lub w postaci również wymiernego zaoszczędzenia wydatku) zostało spełnione za zgodą pracownika, tj. gdy pracownik skorzystał z niego w pełni dobrowolnie; zatem pracodawca spełnił określone świadczenie na rzecz pracownika, gdy dysponował uprzednią zgodą pracownika na jego przyjęcie

36 Konkluzje wynikające z wyroku TK z 8 lipca 2014 roku (sygn
Konkluzje wynikające z wyroku TK z 8 lipca 2014 roku (sygn. akt K 7/13 (Dz.U z 2014 r., poz. 947) świadczenie zostało spełnione w interesie pracownika (a nie w interesie pracodawcy) i przynosi pracownikowi korzyść w postaci powiększenia jego aktywów lub uniknięcia wydatku, który musiałby ponieść (chodzi tu o realny charakter przysporzenia jako warunku objęcia nieodpłatnego świadczenia podatkiem dochodowym) korzyść jest wymierna i przypisana indywidualnemu pracownikowi, tj. nie jest dostępna w sposób ogólny dla wszystkich podmiotów; wartość takiego świadczenia ustala się według cen zakupu (cena zakupu stanowi w art. 11 ust. 2a pkt 2 updof punkt odniesienia do ustalenia wartości nieodpłatnego świadczenia)

37 Impreza integracyjna a podatek
W odniesieniu do organizowanych imprez integracyjnych sfinansowanych w całości ze środków ZFŚS zwykle uznawano, że należy je opodatkować. Niektóre interpretacje podatkowe wyrażają jednak odmienne stanowisko Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 29 lipca 2011 roku (sygn.. IPTPB2/ /11-2/ASZ) (…) wartość imprezy integracyjnej, którą pracodawca finansuje w całości z ZFŚS, należy opodatkować jako przychód ze stosunku pracy proporcjonalnie na wszystkich pracowników biorących udział w imprezie, w części przekraczającej kwotę zwolniona na świadczenia rzeczowe i pieniężne, czyli 380 złotych.

38 Impreza integracyjna a podatek
Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 10 sierpnia 2011 roku (sygn.. IBPBII/1/ /11/HK) (…) wartość otrzymanych przez pracowników świadczeń z tytułu uczestnictwa w wycieczce, w części sfinansowanej ze środków ZFŚS, będzie stanowić dla pracownika przychód. Jednakże na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 67 updof przychód ten będzie podlegał zwolnieniu podatkowemu do kwoty 380 zł w skali roku podatkowego.

39 Impreza integracyjna a podatek
Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 15 grudnia 2014 roku (sygn. IBPBII/1/ /14/MK) (…)zorganizowanie przez Wnioskodawcę imprezy integracyjnej (firmowej) dla wszystkich pracowników nie będzie generować po stronie pracowników powstania przychodu ze stosunku pracy (tj. z art. 12 ust. 1 updof). (…)Impreza integracyjna organizowana przez pracodawcę nie spełnia kryterium wystąpienia po stronie pracownika przysporzenia majątkowego. Skoro impreza integracyjna będzie miała charakter ogólnodostępny dla wszystkich pracowników i udział w imprezie jest dobrowolny, po stronie pracowników nie pojawi się korzyść w postaci zaoszczędzenia wydatku. Nie sposób bowiem zakładać, że gdyby nie impreza organizowana przez pracodawcę, pracownik wydałby pieniądze na uczestnictwo w takim przedsięwzięciu. (…)brak jest podstaw, by świadczenie adresowane do wszystkich pracowników przypisać indywidualnym uczestnikom jako ich wymierną korzyść.

40 Wyjazd integracyjny a koszty pracodawcy
wydatki poniesione w związku z wyjazdem integracyjnym dla pracowników można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów pracodawcy pod warunkiem, że: pochodzą ze środków obrotowych firmy mają związek z prowadzoną przez firmę działalnością gospodarczą mają wpływ na wysokość przychodów osiąganych przez firmę przyczyniają się do zachowania i zabezpieczenia źródła przychodów firmy są skierowane wyłącznie do pracowników firmy (bez udziału członków ich rodzin)

41 Wyjazd integracyjny a koszty pracodawcy
Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 24 lutego 2011 roku (sygn. ILPB1/ /10-2/IM) do kosztów uzyskania przychodu można zaliczyć wydatki związane z organizacją spotkań integracyjnych dotyczące wyłącznie pracowników (bez członków ich rodzin) w takim wypadku należy, oprócz dowodów księgowych, sporządzić dokumentację, z której jednoznacznie będzie wynikać integracyjny, a nie np. reprezentacyjny czy rekreacyjny charakter imprezy oraz, że została ona skierowana wyłącznie do pracowników

42 Wyjazd integracyjny a koszty pracodawcy
Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 5 marca 2014 roku (sygn. IPPB5/ /13-4/KS) oraz z 20 lipca 2011 roku (sygn. IPPB1/ /11-2/EC) (…) wydatki poniesione przez Wnioskodawcę na konsumpcję (jedzenie i napoje) sfinansowane ze środków obrotowych na imprezę integracyjną dla pracowników Spółki z okazji 5-lecia firmy, na której były omawiane kwestie wyników finansowych firmy, stanowią dla Spółki koszty uzyskania przychodu.

43 Wyjazd integracyjny a koszty pracodawcy
Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 15 stycznia 2014 roku (sygn. IBPB1/2/ /13/PC, IBPB1/2/ /13/PC) (…)w przypadku udziału w ww. imprezach członków rodzin pracowników, wydatki na organizację imprezy w części proporcjonalnie przypadającej na te osoby, nie stanowią kosztów uzyskania przychodów – na podst. Art. 15 ust. 1 updop. Wydatki te nie przyczyniają się bowiem (nawet pośrednio) do osiągnięcia przez Spółkę przychodów, ani tez do zachowania bądź zabezpieczenia źródła jej przychodów

44 Wyjazd integracyjny a koszty pracodawcy
Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 5 marca 2014 roku (sygn. IPPB5/ /13-5/KS) Wydatków związanych z wyjazdem integracyjnym nie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, jeżeli zostały sfinansowane przez pracodawcę ze środków ZFŚS

45 Wyjazd integracyjny a kontrola podatkowa
w zakresie przychodu: zasadność zastosowania zwolnienia od podatku w zakresie świadczeń rzeczowych i pieniężnych określonych w art. 2 ust. 1 pkt 67 updof kwestie wystąpienia ewentualnego przychodu po stronie pracownika z uwzględnieniem konkluzji wynikające z wyroku TK z 8 lipca 2014 roku – zasadniczo udział w imprezie integracyjnej nie powoduje jednak powstania przychodu po stronie pracownika w zakresie kosztów podatkowych zasadność zaliczenia wydatków do kosztów podatkowych, między innymi na podstawie programów imprezy, z których powinien wynikać charakter merytoryczny lub motywujący do pracy ustalenie, czy impreza nie miała charakteru socjalnego, co wyklucza ją z kosztów podatkowych poprzez ustalenie źródła finansowania – muszą to być bowiem środki obrotowe firmy

46 OPODATKOWANIE WYBRANYCH ŚWIADCZEŃ FINANSOWANYCH Z ZFŚS
Rodzaj świadczenia Uprawnieni Zwolnienie od podatku w 2015 roku Paczki i inne świadczenia rzeczowe, np. bilety na świąteczne imprezy kulturalne Pracownicy Tak - do limitu 380 zł w roku podatkowym Zleceniobiorcy Nie Emeryci/renciści – byli pracownicy Tak - do limitu 2 280 zł w roku podatkowym Osoby na świadczeniu przedemerytalnym Świadczenia pieniężne w całości sfinansowane z ZFŚS Bony, talony lub inne znaki uprawniające do ich wymiany na towary lub usługi Karty elektroniczne, np. przedpłacone Tak Tak – do limitu 2 280 zł w roku podatkowym

47 Karty przedpłacone można potraktować jako świadczenie pieniężne
OPODATKOWANIE WYBRANYCH ŚWIADCZEŃ FINANSOWANYCH Z ZFŚS WAŻNE Karty przedpłacone można potraktować jako świadczenie pieniężne Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 15 czerwca 2010 roku (sygn.. IPPB2/ /10-2/AK (…) świadczenia pieniężna, a więc otrzymane przez pracowników karty przedpłacone finansowane z ZFŚS korzystają ze zwolnienia wynikającego z treści art. 21 ust. 1 pkt 67 updof

48 Świadczenie urlopowe a podatek  
Kwota świadczenia urlopowego stanowi przychód pracownika podlegający opodatkowaniu podatkiem od osób fizycznych.

49 Świadczenie urlopowe a koszt pracodawcy
Świadczenia urlopowe mogą być kosztem podatkowym pod warunkiem, że zostaną wypłacone zgodnie z przepisami o ZFŚS (art. 16 ust. 1 pkt 45 updop oraz art. 23 ust. 1 pkt 42 updof)

50 Świadczenie urlopowe a koszt pracodawcy
Interpretacja indywidualna ministra finansów z 17 kwietnia 2009 roku (sygn.. DD6/033/28/KWW/09/PK-169 (…) w myśl art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy o CIT. Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 45 ustawy o CIT nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków pracodawcy na działalność socjalną, o której mowa w przepisach o ZFŚS; kosztem uzyskania przychodów są jednak świadczenia urlopowe wypłacone zgodnie z przepisami o ZFŚS. W konsekwencji wydatki na działalność socjalną objętą przepisami ustawy o ZFŚS nie mogą być zaliczane do kosztów podatkowych. Zgodnie z tą ustawą za działalność socjalna uznawane są między innymi usługi świadczone przez pracodawców na rzecz różnych form wypoczynku. Wydatki pracodawcy na dofinansowanie pracownikom kosztów urlopu wypoczynkowego niewątpliwie są wydatkami związanymi z wypoczynkiem.

51 Świadczenie urlopowe a koszt pracodawcy
Interpretacja indywidualna ministra finansów z 17 kwietnia 2009 roku (sygn.. DD6/033/28/KWW/09/PK-169 c.d. Ustawodawca przewidział w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych możliwość zaliczenia do kosztów tego rodzaju wydatków, pod warunkiem jednak, że wydatki te mają charakter świadczenia urlopowego, które przewidziane jest i wypłacane zgodnie z ustawą o ZFŚS. Świadczenie urlopowe może być wypłacane przez pracodawcę zatrudniającego według stanu na dzień 1 stycznia danego roku podatkowego mniej niż 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, jeżeli nie został utworzony ZFŚS. W omawianym przypadku spółka zatrudnia ponad 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty i nie tworzy ZFŚS. Oznacza to, że wydatki poniesione na wypłatę tego rodzaju świadczenia urlopowego nie stanowią kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

52 ŚWIADCZENIA WYNIKAJĄCE Z PRZEPISÓW PRAWA PRACY, UMÓW O PRACĘ I REGULAMINÓW WEWNĘTRZNYCH FIRMY  

53 dopłaty do dojazdów do pracy koszty zakwaterowania pracownika
ŚWIADCZENIA WYNIKAJĄCE Z PRZEPISÓW PRAWA PRACY, UMÓW O PRACĘ I REGULAMINÓW WEWNĘTRZNYCH FIRMY dopłaty do dojazdów do pracy koszty zakwaterowania pracownika dofinansowanie wypoczynku dzieci pracowników samochód służbowy do celów prywatnych pracownika samochód prywatny pracownika do celów służbowych telefon komórkowy ekwiwalent za używanie przez pracownika własnych narzędzi i sprzętów w pracy 8. dopłaty do wyżywienia pracowników 9. odzież robocza 10. ubiór służbowy 11. dopłaty do okularów 12. pomoc finansowa pracodawcy w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych pracowników 13. abonament medyczny i szczepienia ochronne 14. zapomogi

54 DOPŁATY DO DOJAZDÓW DO PRACY
Żaden z przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku kodeks pracy (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 roku, poz. 1502) nie nakłada bezpośrednio na pracodawcę obowiązku finansowania takich świadczeń. Możliwość odmowy sfinansowania kosztów dojazdów do pracy uzależniona jest od rodzaju i warunku zobowiązania się pracodawcy do ponoszenia tego typu wydatków na rzecz pracownika

55 WAŻNE Jeżeli odmowa nabycia biletów dotyczy obowiązków nałożonych dobrowolnie w postanowieniach umowy o pracę czy innych postanowieniach, do których przestrzegania zobowiązany jest pracodawca, musi ona również wynikać z postanowień tych uregulowań, np. poprzez sformułowanie: Pracodawca zobowiązuje się do ponoszenia kosztów dojazdu do pracy na podstawie przedłożonych biletów przez okres 1 roku, co oznacza, że po upływie tego terminu, pomimo dostarczenia biletów, pracodawca nie ma obowiązku ich pokrywania.

56 Koszty dojazdów a ZFŚŚ Finansowanie kosztów dojazdów pracowników do pracy nie jest działalnością socjalną – nie może być dokonywane ze środków ZFŚS. Nie ma natomiast przeciwwskazań do przyznawania zapomogi osobom potrzebującym w ramach pomocy finansowej ze środków ZFŚS ze względu na zróżnicowaną sytuację socjalną osób uprawnionych.

57 Podstawa: § 2 ust. 1 pkt 26 rozporządzenia składkowego
Koszty dojazdów a ZUS Zakup biletów został zwolniony z naliczania składek na ubezpieczenia społeczne, w tym również na ubezpieczenie zdrowotne. Podstawa: § 2 ust. 1 pkt 26 rozporządzenia składkowego

58 Koszty dojazdów a podatek
Sfinansowany przez pracodawcę koszt zakupu biletów miesięcznych dla pracowników jest świadczeniem, którego wartość stanowi dla pracowników przychód ze stosunku pracy (art. 12 ust. 1 updof) Zwrot kosztów codziennych dojazdów do pracy jest opodatkowany i należy odprowadzić od niego zaliczkę na podatek. Zgodnie z wyrokiem TK z dnia 8 lipca 2014 roku w części dotyczącej imprez integracyjnych, aby naliczyć nieodpłatne świadczenie do przychodów pracownika, świadczenie to musi spełniać kryteria wskazane przez TK, gdzie przychód stanowi faktycznie otrzymane przez pracownika świadczenie (realny charakter przysporzenia). Ustawodawca w art. 21 ust. 1 updof w katalogu zwolnień określa okoliczności, w których koszt dojazdu pracownika do pracy jest zwolniony z podatku.

59 Koszty dojazdów a koszt firmy
Pracodawca będzie mógł zaliczyć świadczenia wypłacane na dojazd do pracy swoich pracowników w myśl art. 22 ust. 1 updof i art. 15 ust. 1 updof do kosztów uznawanych za koszty uzyskania przychodów pod warunkiem, że zadba o prawidłowe udokumentowanie obowiązku, jaki powstał między nim a pracownikiem, np. jako element wynagradzania lub obowiązek nałożony ustawowo.

60 Koszty dojazdów a przychód pracownika
Świadczenie finansowania kosztów dojazdów do pracy nie jest przychodem pracownika, kiedy: spełnia kryteria wynikające z wyroku TK z dnia 8 lipca 2014 roku pracodawca zapewnia pracownikom transport funkcjonujący na terenie zakładu pracy (niekiedy poza nią, np. dowóz robotników na teren budowy), który z uwagi na szczególny sposób organizacji ich pracy służy wyłącznie realizacji interesu pracodawcy (interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 1 października roku – sygn. IPPB2/ /09-4/MS; wyrok WSA w Warszawie z 12 lutego 2004 roku – sygn. akt III SA 1150/02)

61 Koszty dojazdów a przychód pracownika
Świadczenie finansowania kosztów dojazdów do pracy nie jest przychodem pracownika, kiedy pracodawca użycza pracownikowi samochodu służbowego, czasem wraz z miejscem parkingowym, który jest użytkowany tylko i wyłącznie w celach służbowych ( w tym w celu dojazdu z i do miejsca zamieszkania) (interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 9 października 2012 roku, sygn. IPTPB1/ /12-4/DS. oraz z 2 września 2014 roku, sygn. IPTPB1/ /14-2/AP i inne)

62 Koszty dojazdów a składki ZUS
§ 2 ust. 1 pkt 26 rozporządzenia składkowego wyłącza z podstawy wymiaru składek korzyści materialne wynikające z układów zbiorowych pracy, regulaminów wynagradzania czy też przepisów o wynagradzaniu, mówiących o korzystaniu z odpłatnych lub częściowo odpłatnych przejazdów środkami lokomocji. Ekwiwalenty, które przysługują pracownikowi na mocy obowiązujących w firmie przepisów wewnętrznych, są zwolnione ze składek. Podstawa: wyrok SN z 3 kwietnia 2008 roku, sygn.. akt II UK 172/07 (…) dotychczasowa interpretacja przepisów przez ZUS dotycząca oskładkowania ekwiwalentów za bilety jest nieprawidłowa. Zwolniona ze składek jest bowiem nie tylko wartość przekazanych pracownikom biletów, ale również ekwiwalenty za nie.

63 Zakwaterowanie pracownika Koszty zakwaterowania pracownika a ZUS
Jeżeli stroną umowy najmu lokalu mieszkalnego jest pracodawca, który następnie lokal ten udostępnia swojemu pracownikowi, do podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne wchodzą, poza wynagrodzeniem (przychodem pracownika), także pełne kwoty czynszów, wynikające z § 3 rozporządzenia składkowego (w zależności od typu lokalu).

64 Koszty zakwaterowania pracownika a ZUS
Jeżeli pracodawca nie ustanowił przepisów o wynagradzaniu, wartość pieniężną udostępnionego pracownikowi lokalu mieszkalnego ustala się: dla lokali spółdzielczych typu lokatorskiego i własnościowego – w wysokości czynszu obowiązującego dla tego lokalu w danej spółdzielni mieszkaniowej dla lokali komunalnych – w wysokości czynszu wyznaczonego dla tego lokalu przez gminę dla lokali własnościowych, z wyłączeniem wymienionych w a) oraz domów stanowiących własność prywatna – w wysokości czynszu określonego według zasad i stawek dla mieszkań komunalnych na danym terenie, a w miastach – w danej dzielnicy dla lokali w hotelach – w wysokości kosztu udokumentowanego rachunkami wystawionymi przez hotel - § 3 rozporządzenia § 3 rozporządzenia nie ma zastosowania w przypadku, kiedy pracownik sam sobie wynajmie mieszkanie, a pracodawca sfinansuje mu jedynie koszty tego wynajmu. Do podstawy wymiaru składek wchodzi wówczas wynagrodzenie pracownika oraz kwota opłaty za wynajem lokalu.

65 Koszty zakwaterowania pracownika a podatek
Wartość świadczeń ponoszonych przez pracodawcę z tytułu zakwaterowania pracowników do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 500 zł została objęta zwolnieniem przedmiotowym z podatku dochodowego (art. 21 ust. 1 pkt 19 updof) Zwolnienie to ma zastosowanie do pracowników, których miejsce zamieszkania znajduje się poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a podatnik nie korzysta z podwyższonych pracowniczych kosztów uzyskania przychodu (art. 21 ust. 14 updof)

66 Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników
Dofinansowanie do wypoczynku dzieci a podatek Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 78 zwolnieniem przedmiotowym objęto dopłaty do: wypoczynku zorganizowanego przez podmioty prowadzące działalność w tym zakresie w formie wczasów, kolonii, obozów, zimowisk oraz wypoczynku połączonego z nauką, pobytem na leczeniu sanatoryjnym, w placówkach leczniczo-sanatoryjnych, rehabilitacyjno-szkoleniowych i leczniczo-opiekuńczych przejazdów związanych z tym wypoczynkiem i pobytem na leczeniu dzieci i młodzieży do lat 18.

67 Warunkiem zwolnienia jest źródło finansowania świadczenia:
ZFŚS – wolne od podatku w całości Inne źródła (środki obrotowe) – zwolnienie do wysokości limitu nieprzekraczającego w roku podatkowym kwoty 760 zł Warunki umożliwiające skorzystanie ze zwolnienia: Wypoczynek musi być zorganizowany – nie może być organizowany na własną rękę Wypoczynek musi być zorganizowany przez podmioty prowadzące działalność w tym zakresie Wypoczynek powinien mieć formę: wczasów, kolonii, obozów lub zimowisk, w tym połączonych z nauką lub leczeniem Wypoczynek powinien dotyczyć dzieci i młodzieży, które nie ukończyły 18 lat Wydatki poniesione na wypoczynek powinny być właściwie udokumentowane

68 Dofinansowanie do wypoczynku dzieci a ZUS
W odniesieniu do składek ZUS z podstawy ich wymiaru wyłączono w tym przypadku tylko świadczenia sfinansowane ze środków ZFŚS (§ 2 ust. 1 pkt 19 rozporządzenia składkowego).

69 SAMOCHÓD SŁUŻBOWY DO CELÓW PRYWATNYCH PRACOWNIKA
Samochód służbowy do celów prywatnych a ZUS ZUS uznaje, że do jazd prywatnych wynikających z układu zbiorowego pracy, regulaminu wynagradzania, przepisów o wynagradzaniu nie mają zastosowania przepisy rozporządzenia składkowego, które wyłączają z podstawy wymiaru składek korzyści materialne polegające między innymi na korzystaniu z bezpłatnych lub częściowo odpłatnych przejazdów środkami komunikacji. W związku z tym, że jest to świadczenie w naturze, jego wartość pieniężną ustala się w wysokości ekwiwalentu pieniężnego zapisanego w przepisach o wynagradzaniu lub według zasad określonych w przepisach rozporządzenia składkowego.

70 Samochód służbowy do celów prywatnych a podatek dochodowy
Udostępnienie pracownikowi samochodu służbowego np. w okresie urlopu jest dla niego nieodpłatnym świadczeniem otrzymanym od pracodawcy, a zatem dla pracownika jest przychodem ze stosunku pracy opodatkowanym na zasadach ogólnych. .

71 Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 26 września 2011 roku, sygn.. IPTPB2/ /11-2/DS (…)udostępnienie samochodów służbowych i ustalenie miejsca garażowania ww. samochodów miejscach zamieszkania pracowników, którzy wykonują prace tylko w siedzibie zakładu pracy, będzie stanowić nieodpłatne świadczenie pracodawcy na rzecz tych pracowników, opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych. (…) w przypadku, gdy pracownik wykonuje obowiązki służbowe poza siedzibą pracodawcy, wówczas zapewnienie miejsca garażowego nie będzie stanowiło dla niego przychodu, pod warunkiem, ze nie będzie on używał samochodu służbowego do celów prywatnych.

72 Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 1 września roku, sygn. ILPB2/ /11-2/JK oraz dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 27 września 2012 roku, sygn.. IPT-PB1/ /12-4/ASZ (…) przydzielenie samochodu służbowego wynikające z charakteru pracy na danym stanowisku nie będzie stanowiło przychodu pracownika, jeśli samochód ten będzie wykorzystywany w celach służbowych.

73 Od 1 stycznia 2015 roku obowiązują przepisy art. 12 ust. 2a-2c updof:
Wartość pieniężną nieodpłatnego świadczenia przysługującego pracownikowi z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych ustala się w wysokości: 250 zł miesięcznie – dla samochodów o pojemności silnika do 1600 cm3 400 zł miesięcznie – dla samochodów o pojemności silnika powyżej 1600 cm3 WAŻNE Na zasady ustalania przychodu z nieodpłatnego świadczenia nie ma wpływu sposób wykorzystywania samochodu służbowego przez pracownika poza godzinami pracy

74 Samochód służbowy dla pracownika a koszt podatkowy firmy
Brak związku ponoszonego wydatku z osiąganym przez pracodawcę przychodem powoduje, że wydatki ponoszone przez pracodawcę w związku z udostępnianiem pracownikowi samochodu służbowego nie są kosztami uzyskania przychodu.

75 Samochód prywatny pracownika do celów służbowych
Wykorzystywanie przez pracownika samochodu prywatnego dla celów realizacja zadań służbowych odbywa się na mocy umowy cywilno-prawnej zawartej pomiędzy pracownikiem a pracodawcą o używanie pojazdu do celów służbowych. Umowa o używanie samochodu w jazdach lokalnych może również dotyczyć jazd zamiejscowych Umowa powinna zawierać: Datę i miejsce jej zawarcia Określenie stron (pracodawcę i pracownika) Określenie samochodu używanego do celów służbowych Wysokość ryczałtu z uwzględnieniem limitów Okres obowiązywania Podpisy stron Podstawa: § 1 ust. 1 rozporządzenia ministra infrastruktury z 25 marca 2002 roku w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz.U. nr 27, poz. 271 ze zmianami) Rozporządzenie to określa zasady ustalania i zmniejszania ryczałtu miesięcznego.

76 Wysokość zwrotu kosztów używania samochodu prywatnego do celów służbowych ustala się na podstawie kilometrówki – kwota limitu ustalanego w ewidencji przebiegu pojazdu jako iloczyn liczby przejechanych kilometrów i stawki za 1km przebiegu, którą prowadzi obowiązkowo użytkownik pojazdu. W przypadku ryczałtu takiego obowiązku nie ma. Zwrot kosztów używania samochodu w formie ryczałtu następuje po złożeniu przez pracownika pisemnego oświadczenia o używaniu przez niego pojazdu do celów służbowych w danym miejscu składanego na koniec danego miesiąca. Podstawa: Rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z 29 stycznia 2013 roku w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz.U. z 2013 roku, poz. 167)

77 Warszawa, 3 grudnia roku Adam Dębowski pracownik wm. OŚWIADCZENIE Oświadczam, że w listopadzie br. używałem do celów służbowych własny samochód osobowy marki ……………………. o nr. rejestracyjnym ……………………………………… , pojemności silnika ……………………… cm3, a także przedkładam rozliczenie jak niżej: Przyznany ryczałt pieniężny ……………………………………………………. Kwoty zmniejszenia ryczałtu z tytułu: urlopu wypoczynkowego ………………………………………………………. choroby ………………………………………………………………………… podróży służbowej trwającej co najmniej 8 godzin ……………………………. dni, w których nie dysponowałem samochodem ………………………………. Należność z tytułu ryczałtu (poz. 1-poz. 2) …………………………………….. słownie: ………………………………………………………………………… ………………………………………… podpis pracownika

78 Zwrot kosztów używania samochodu prywatnego do celów służbowych a ZUS
Z podstawy naliczania składek ZUS zostały wyłączone: Zwrot kosztów używania przez pracowników na rzecz pracodawcy pojazdów w jazdach lokalnych (§ 2 ust. 1 pkt 13 rozporządzenia składkowego) Diety i inne należności z tytułu podróży służbowej pracownika (§ 2 ust. 1 pkt 15 rozporządzenia składkowego) Jeżeli pracodawca wypłaca wyższe świadczenia z tego tytułu, podstawę naliczenia składek na ubezpieczenia społeczne stanowi nadwyżka ponad określone limity.

79 Ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych a przychód pracownika
Każdy pracownik, który otrzymuje ryczałt z tytułu używania pojazdu prywatnego do celów służbowych osiąga z tego tytułu przychód ze stosunku pracy, który podlega opodatkowaniu. Liczba kilometrów stosowana do naliczania ryczałtu jest uzależniona od liczby mieszkańców w danej gminie lub mieście (w miejscu zatrudnienia pracownika) i nie może przekroczyć: 300 km – do 100 tys. mieszkańców 500 km – ponad 100 tys. do 500 tys. mieszkańców 700 km – ponad 500 tys. mieszkańców Podstawa: § 3 ust. 1 i 2 rozporządzania w sprawie zwrotu kosztów używania pojazdów

80 Limit może być podwyższony (do 1500 km) jedynie w przypadku służby leśnej, parków narodowych, służb ratowniczych oraz innych funkcjonujących w sytuacjach kryzysowych (do 3000 km) Podstawa: § 3 ust. 3 i 4 rozporządzania w sprawie zwrotu kosztów używania pojazdów Stawki za km przebiegu pojazdu wynoszą w 2015 roku: 0,5214 zł – pojazdy o pojemności silnika do 900 cm3 0,8358 zł – pojazdy o pojemności silnika powyżej 900 cm3 § 2 rozporządzania w sprawie zwrotu kosztów używania pojazdów

81 Ryczałt a podatek Zwolnienie kwoty ryczałtu z opodatkowania na mocy art. 21 ust. 1 pkt 23b updof ma zastosowanie, gdy obowiązek ponoszenia tych kosztów przez zakład pracy albo możliwość przyznania prawa do zwrotu tych kosztów wynika wprost z przepisów innych ustaw, które obejmują ryczałty wypłacane: Listonoszom Leśnikom Pracownikom socjalnym Dla wszystkich pozostałych pracowników kwota wypłaconego ryczałtu jest przychodem ze stosunku pracy, który podlega opodatkowaniu.

82 Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 19 maja 2009 roku, sygn.. ILPB1/ /09-2/AMN oraz dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 13 września 2012 roku, sygn.. IPTPB1/ /12-2/KO (…)pracownicy socjalni ośrodka pomocy społecznej świadczący pracę socjalną w środowisku, otrzymujący ryczałtowy zwrot kosztów za używanie do celów służbowych pojazdów stanowiących ich własność korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 23b updof.

83 Używanie samochodu prywatnego zleceniobiorcy
Opodatkowaniu podlega kwota zwrotu za używanie prywatnego samochodu zleceniobiorcy: W formie ryczałtu miesięcznego Nadwyżka zwrotu ponad kilometrówkę Zwolnieniem objęte są diety i inne należności za czas podróży służbowej osoby niebędącej pracownikiem do wysokości limitów określonych w przepisach rozporządzenia w sprawie podróży służbowych (art. 21 ust. 1 pkt 16b oraz ust. 13 pkt 1 updof)

84 Zwrot kosztów użytkowania pojazdu prywatnego a koszt uzyskania przychodów firmy
Do kosztów uzyskania przychodów nie zalicza się wydatków ponoszonych na rzecz pracowników z tytułu używania przez nich pojazdów na potrzeby wykonywanej działalności: W celu odbycia podróży służbowej - w wysokości przekraczającej kwotę ustaloną w kilometrówce W jadach lokalnych – w wysokości przekraczającej wysokość miesięcznego ryczałtu pieniężnego albo w wysokości przekraczającej ustalone stawki w kilometrówce Podstawa: art. 23 ust. 1 pkt 36 updof oraz art. 16 ust. 1 pkt 30 updof

85 Telefon komórkowy Pracownik korzysta ze swojego prywatnego telefonu do celów służbowych i otrzymuje od pracodawcy zwrot kosztów jego utrzymania Pracownik otrzymuje od pracodawcy telefon służbowy z określonym limitem rozmów lub bez takiego limitu

86 Telefon prywatny do celów służbowych a ZUS
Pracownik otrzymuje ekwiwalent pieniężny za używanie prywatnego telefonu do celów służbowych – od kwoty tego ekwiwalentu nalicza się składki ZUS Od składek zwolnione są tylko kwoty zwracane za rozmowy prowadzone w celach służbowych. Ekwiwalent powinien odzwierciedlać wydatki poniesione w związku z wykorzystywaniem własnych narzędzi, materiałów lub sprzętu do celów służbowych: Narzędzie – urządzenie proste lub złożone umożliwiające wykonywanie jakiejś czynności lub pracy Materiał – to, z czego wytwarzane są przedmioty Sprzęt – przedmioty użytkowe Ekwiwalent za rozmowy telefoniczne jest świadczeniem, którego nie obejmuje żadna z ww. definicji.

87 Telefon służbowy otrzymany w użytkowanie a ZUS
Tego rodzaju świadczenie nie jest wyłączone z podstawy wymiaru w żadnym punkcie rozporządzenia składkowego – podlega oskładkowaniu ZUS Telefon służbowy otrzymany na własność a ZUS Tego rodzaju świadczenie w naturze stanowi przychód pracownika ze stosunku pracy i podlega oskładkowaniu. WAŻNE Jeżeli przepisy o wynagradzaniu obowiązujące u danego pracodawcy nie zawierają postanowień dotyczących określenia wysokości ekwiwalentu z tego tytułu, do podstawy wymiaru składek należy przyjąć cenę zakupu.

88 Świadczenie to nie podlega oskładkowaniu ZUS –
Ekwiwalent za używanie własnych narzędzi i sprzętów w pracy a ZUS Świadczenie to nie podlega oskładkowaniu ZUS – § 2 ust. 1 pkt 19 rozporządzenia składkowego

89 Ekwiwalent za używanie własnych narzędzi i sprzętów w pracy a podatek
Świadczenie jest zwolnione z opodatkowania jeżeli: ekwiwalent ma formę pieniężną narzędzia, materiały lub sprzęt stanowią własność pracownika fakt używania ww. ma związek z wykonywaną pracą wypłacenie ekwiwalentu jest następstwem wykorzystania ww. na potrzeby pracodawcy wykorzystanie ww. zostało właściwie udokumentowane Z ww. zwolnienia nie można skorzystać w przypadku używania do pracy samochodu, który w myśl art. 21 ust. 1 pkt 13 updof nie jest ani narzędziem, ani sprzętem. Aby zwolnienie miało zastosowanie, wysokość ekwiwalentu musi odzwierciedlać wydatki poniesione na ten cel.

90 Ciekawostka Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 30 września 2009 roku, sygn.. IPPB2/ /09-2/LK, w której za sprzęt na potrzeby zwolnienia uznano rower, oczywiście pod warunkiem należytego udokumentowania własności tego sprzętu poprzez oświadczenie złożone w tej sprawie przez pracownika. Świadczenie nie jest zwolnione z podatku jeżeli: jest wypłacane przez pracodawcę będącego instytucją kultury w zakresie finansowania np. ubiorów scenicznych, które nie zostały uznane jako ani jako narzędzia, ani jako materiały, ani jako sprzęt Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 19 czerwca 2013 roku, sygn.. ITPB2/ /13/MU (…) do narzędzi, materiałów lub sprzętu, o którym mowa w art. 21 ust. 1pkt 13 updof, zakwalifikować można instrumenty, akcesoria do instrumentów; natomiast w ww. zwolnieniu nie mieści się ubiór sceniczny i rekwizyt.

91 Dopłaty do wyżywienia pracowników
Składek na ubezpieczenia społeczne nie opłaca się od wartości: wydawanych pracownikom posiłków, zarówno posiłków gotowych (np. obiadów), przetworzonych produktów spożywczych bonów obiadowych, pod warunkiem, że mogą być one realizowane wyłącznie w placówkach gastronomicznych wydawanych pracownikom napojów: kawy i herbaty Kwota dofinasowania nie może przekroczyć stawki 190 zł miesięcznie. Nadwyżka jest oskładkowana. Jeżeli bony zostaną zrealizowane w sklepie spożywczym i z tych produktów pracownik sporządzi posiłek – wartość bonów jest wliczana do podstawy wymiaru składek ZUS

92 Posiłki i napoje profilaktyczne
Podstawa: Rozporządzenie Rady Ministrów z 28 maja 1996 roku w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów (Dz.U. nr 60, poz. 279) Pracodawca zobowiązany jest do zapewnienia pracownikom zatrudnionym w szczególnie uciążliwych warunkach nieodpłatnie odpowiednie posiłki i napoje: posiłek w formie jednego dania gorącego napoje, których rodzaj i temperatura powinny być dostosowane do warunków wykonywania pracy lub zapewnić możliwość skorzystania z ww. np. w punktach gastronomicznych

93 Posiłki i napoje powinny zostać wydane w dniach wykonywania prac uzasadniających ich wydawanie w czasie regulaminowych przerw w pracy (po 3-4 godzinach pracy). Natomiast napoje powinny być dostępne dla pracowników w ciągu całej zmiany roboczej. Pracownikom nie przysługuje ekwiwalent pieniężny za posiłki i napoje profilaktyczne. Pracodawca ma obowiązek zachowania odpowiednich warunków higieniczno-sanitarnych do przygotowywania oraz spożywania posiłków i napojów profilaktycznych.

94 Ekwiwalent za pranie odzieży roboczej a ZUS
Odzież robocza Zgodnie z przepisami BHP obowiązkiem pracodawcy jest wyposażenie pracowników w narzędzia i materiały konieczne do wykonywania pracy, a także w odzież i obuwie robocze oraz w środki ochrony indywidualnej i higieny osobistej. Ekwiwalent za pranie odzieży roboczej a ZUS Ekwiwalent za pranie odzieży roboczej jest przychodem pracownika z tytułu wykonywania pracy u danego pracodawcy. Nie należy jednak z tego tytułu opłacać składek ZUS. Podstawa: § 2 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia składkowego Ubiór służbowy Rozporządzenie składkowe w § 2 ust. 1 pkt 10 wyłącza z podstawy wymiaru składek wartość ubioru służbowego (umundurowania) lub ekwiwalentu za ubiór służbowy, którego używanie należy do obowiązków pracownika.

95 Dopłaty do okularów a ZUS
Pracodawca jest zobowiązany zapewnić okulary korygujące pracownikom zatrudnionym na stanowiskach z monitorami ekranowymi, użytkującymi w czasie pracy monitor ekranowy co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy (4 godziny). Podstawą do zakupu okularów jest zaświadczenie od lekarza okulisty.

96 Koszt okularów korygujących nie stanowi podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne.
Podstawa: § 2 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia składkowego Podstawę wymiaru składki ZUS stanowi natomiast kwota wypłacona pracownikowi w związku z pokryciem kosztów zakupu okularów korekcyjnych. Nabycie szkieł kontaktowych (soczewek) dla pracownika powinno być potraktowane tak samo, jak zakup okularów korygujących wzrok.

97 Dopłaty do okularów a podatek
Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 17 maja 2012 roku, sygn.. IPPB4/ /12-2/JK3 (…) uznać należy, iż dokonywany przez wnioskodawcę (pracownika) zwrot kosztów zakupu okularów korygujących wzrok do pracy przy obsłudze monitorów ekranowych do kwoty 350 zł podlega zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 11 updof. Analogicznie – ww. ma zastosowanie w przypadku zakupu szkieł kontaktowych (soczewek) korygujących wzrok.

98 Warunki uprawniające do refundacji kosztów zakupu okularów/soczewek:
badania okulistyczne przeprowadzone w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej muszą wykazać i potwierdzać potrzebę zastosowania okularów/soczewek korygujących wzrok podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego pracownicy, stosownie do § 2 pkt 4 rozporządzenia, użytkują monitor ekranowy co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy (4 godziny) Nie ma przy tym znaczenia, czy faktura za zakup ww. wystawiona jest na pracownika, czy na pracodawcę

99 Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych – zdobywanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności przez pracownika z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą Refundacja kosztów kształcenia a podatek Koszty pokrywane przez pracodawcę na podnoszenie kwalifikacji zawodowych i wykształcenia pracowników są przychodami tych pracowników wynikającymi ze stosunku pracy.

100 Zwolnieniem od podatku została objęta wartość świadczeń przyznanych zgodnie z odrębnymi przepisami przez pracodawcę na podnoszenie kwalifikacji zawodowych, z wyjątkiem wynagrodzeń otrzymywanych za czas zwolnienia z całości lub części dnia pracy oraz za czas urlopu szkoleniowego (art. 21 ust. 1 pkt 90 updof) Przepisy odrębne: art. 103(1)-103(6) kp rozporządzenie RM z 28 maja 1996 roku (Dz.U.nr 60, poz. 278 ze zm.) rozporządzenie MSWiA z 17 maja 2002 roku (Dz.U. nr 67, poz. 620 ze zm.) rozporządzenie MSWiA z 21 marca 2003 roku (Dz.U. nr 61, poz. 546)

101 Refundacja kosztów kształcenia a ZUS
Wśród zwolnień z podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne w § 2 ust. 1 pkt 29 rozporządzenia składkowego ujęta została wartość świadczeń przyznanych zgodnie z odrębnymi przepisami przez pracodawcę na podnoszenie kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego pracownika, z wyłączeniem wynagrodzeń otrzymywanych za czas urlopu szkoleniowego oraz za czas zwolnień z części dnia pracy; przysługujących pracownikom podejmującym naukę lub podnoszącym kwalifikacje zawodowe w formach pozaszkolnych. Od wynagrodzeń wypłaconych dokształcającym się pracownikom za okres urlopu szkoleniowego lub zwolnienia z pracy, należy naliczyć składki na ogólnych zasadach. Pracodawcy nie muszą naliczać składek od dodatkowych świadczeń dla uczących się pracowników, pod warunkiem jednak, że zostały one przyznane zgodnie z art. 103(1)-103(6) kodeksu pracy.

102 Uchwała NSA z 24 maja 2010 roku (sygn.. akt II FPS I/10
Abonament medyczny i szczepienia ochronne Uchwała NSA z 24 maja 2010 roku (sygn.. akt II FPS I/10 (…)pakiety medyczne będące nieodpłatnym świadczeniem dla pracowników są ich przychodem ze stosunku pracy, podlegającym opodatkowaniu i składkom ZUS.

103 Abonament medyczny i szczepienia ochronne a ZUS
Jeżeli pracodawca wykupił dla pracowników pakiety medyczne, ale pracownicy częściowo partycypowali finansowo w ich kupnie, pracodawca nie jest zobowiązany do odprowadzania od tych świadczeń składek ZUS

104 Abonament medyczny i szczepienia ochronne a podatek
Świadczenia medyczne, do których jest zobowiązany pracodawca na podstawie przepisów BHP, są zwolnione od opodatkowania. Koszty te pokrywa pracodawca w całości. Po stronie pracownika nie powstaje przychód, który podlegałby opodatkowaniu. W przypadkach niewynikających z przepisów BHP wartość takich świadczeń może stanowić przychód. Stanowiska, opinie, wyroki: wyrok TK z 8 lipca 2014 roku interpretacja indywidualna MF z 30 czerwca 2010 roku, sygn. DD3/033/11/KDJ/09/PK-85 interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 2 maja 2011 roku, sygn. IBP-BII/415-84/II/MZ uchwała NSA z 24 października 2011 roku (sygn.. akt II FPS 7/10)

105 Szczepienia ochronne Pracodawca powinien zastosować wszelkie dostępne środki eliminujące narażenie pracowników, a jeżeli to możliwe - środki ograniczające stopień tego narażenia, przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki. Pracodawca powinien prowadzić rejestr prac narażających pracowników na działanie szkodliwych czynników biologicznych oraz rejestr pracowników zatrudnionych przy takich pracach. Podstawa: rozporządzenie ministra zdrowia z 22 kwietnia 2005 roku w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony pracowników zawodowo narażonych na te czynniki (Dz.U. nr 81, poz. 716 ze zm.)

106 WAŻNE Obowiązek zapewnienia pracownikom bezpiecznych i nieszkodliwych dla ich zdrowia warunków pracy obejmuje przestrzeganie nie tylko ogólnie obowiązujących norm w tym zakresie, lecz także indywidualnych przeciwwskazań związanych ze stanem zdrowia lub osobniczymi skłonnościami pracownika (wyrok SN z 12 grudnia 1974 roku, sygn.. akt II PR 262/74 W środowisku pracy, w którym istnieje możliwość wystąpienia szkodliwego czynnika biologicznego, przeciwko któremu jest dostępna szczepionka, stosuje się odpowiednio przepisy o chorobach zakaźnych, tj. ustawy z dnia 5 grudnia roku (Dz.U. nr 234, poz ze zm.)

107 Koszt szczepień ochronnych a ZUS
Świadczenie w postaci szczepienia ochronnego podlega wyłączeniu z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne na podstawie § 2 ust. 1 pkt 26 rozporządzenia składkowego tylko wówczas, kiedy pracownik ponosi za nie częściową odpłatność. Nieodpłatne fundowanie pracownikom szczepień ochronnych stanowi podstawę wymiaru składek ZUS, ponieważ brak tu możliwości wyłączenia ich z jakiegokolwiek punktu wymienionego w ww. rozporządzeniu.

108 Wartość szczepień ochronnych a podatek
Zakres zwolnienia od podatku jest określony zakresem obowiązku pracodawcy wobec pracownika. Jeśli pracodawca ma obowiązek zapewnienia określonych szczepień, wówczas ich wartość korzysta ze zwolnienia od podatku Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 12 grudnia 2008 roku, sygn., IPPB2/ /0-2/MK (…)wartość szczepienia ochronnego, które zapewnia pracownikowi wykonującemu pracę w warunkach narażenia na czynniki szkodliwe w środowisku pracy nie będzie stanowiła przychodu ze stosunku pracy.

109 W przypadku szczepień profilaktycznych np
W przypadku szczepień profilaktycznych np. przeciw grypie, gdy nie występują okoliczności określone w ww. przepisach – wartość takie szczepionki jest przychodem pracownika i podlega opodatkowaniu. Wyjątki: strażacy pracownicy szpitala Szczepienia ochronne np. przeciw grypie mogą być wykupione przez pracodawcę w ramach abonamentu medycznego – wówczas pracodawca nie ma możliwości dokładnego przypisania wartości szczepionki do przychodu danego pracownika. Bez względu na to, czy pracownik skorzysta z takiej szczepionki, czy nie – i tak uzyska przychód z tego tytułu – podobnie jak w odniesieniu do abonamentu medycznego.

110 Wartość szczepień ochronnych a koszt firmy
Koszty zakupu szczepionek ochronnych dla pracowników – zgodnie z interpretacjami organów podatkowych – mogą być uznane za koszty uzyskania przychodów przez firmę, ponieważ są kosztami związanymi z jej funkcjonowaniem, pośrednio z osiągnięciem przychodów (zachowaniem zabezpieczeniem źródła przychodów). Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 2 lutego 2010 roku, sygn.. IBPBI/2/ /09/PC (…)obiektywnie oceniając, zapewnienie pracownikom odpowiedniej opieki zdrowotnej (…)powinno przełożyć się na poprawę stanu zdrowia pracowników, ograniczając ich absencję w pracy z powodu zachorowań (…)zatem ponoszone przez spółkę wydatki są związane w sposób pośredni z uzyskiwanymi przychodami z prowadzonej przez nią działalności gospodarczej. Mogą więc stanowić dla spółki koszt uzyskania przychodu.

111 Zapomogi wypłacane pracownikom
Wsparcie finansowe w postaci zapomogi przyznawane jest pracownikom, którzy ponieśli poważne straty w wyniku zdarzeń losowych lub ciężkiej choroby. Zapomogi a ZUS Nie stanowią podstawy wymiaru składek ZUS (§ 2 ust. 1 pkt 22 rozporządzenia składkowego) Zapomogi a podatek Wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych są zapomogi wypłacone w przypadku długotrwałej choroby. Lecz do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2 280 zł. Ustawodawca nie wskazuje jednoznacznie osoby, której zapomoga powinna być wypłacona. Tak więc ze zwolnienia korzystać może każda zapomoga, która będzie spełniać kryteria przedmiotowo-kwotowe, niezależnie od statusu osoby, która ją otrzymuje (np. pracownik lub członek jego rodziny)

112 Świadczenia przysługujące byłym pracownikom na emeryturze lub rencie
Świadczenia z ZFŚS będą przysługiwać emerytom, których łączył z pracodawcą stosunek pracy. Prawa do takiej pomocy nie ma były pracownik, który odszedł na emeryturę, ale od innego pracodawcy.

113 Świadczenia dla emerytowanego pracownika a podatek
Podlegają opodatkowaniu Zasadniczo od przychodów z tytułu świadczeń otrzymanych przez emerytów lub rencistów w związku z łączącym ich uprzednio z zakładem pracy stosunkiem pracy, stosunkiem służbowym, pracy nakładczej lub spółdzielczym stosunkiem pracy, potrąca się podatek dochodowy w formie ryczałtu w wysokości 10% należności (art. 30 ust. 1 pkt 4 updof) odprawa emerytalna – świadczenie mające charakter przychodu ze stosunku pracy, ponieważ należy się wyłącznie pracownikowi zaległe świadczenia (trzynastka, nagroda jubileuszowa) – świadczenia mające charakter przychodu ze stosunku pracy

114 Wyłączone z opodatkowania
zapomogi otrzymane w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych do wysokości nieprzekraczającej zł świadczenia otrzymywane w związku z łączącym ich uprzednio z zakładem pracy stosunkiem pracy lub spółdzielczym stosunkiem pracy, w tym od związków zawodowych do wysokości nieprzekraczającej 2 280 zł WAŻNE Przy obliczaniu miesięcznej zaliczki na podatek od wypłaconych kwot, były pracodawca jako płatnik powinien uwzględnić pracownicze koszty uzyskania przychodu, obowiązujące w momencie dokonywania wypłaty lub pozostawienia pieniędzy bądź wartości pieniężnych do dyspozycji podatnika.

115 Świadczenia dla emerytów a ZUS
WAŻNE Bony i talony otrzymane przez byłego pracownika będącego emerytem (rencistą) będą wolne od podatku na zasadach określonych w art. 21 ust. 1 pkt 38 updof Świadczenia dla emerytów a ZUS Wypłata dokonana na rzecz emeryta lub rencisty, która nie jest przychodem ze stosunku pracy, nie podlega oskładkowaniu ZUS Do podstawy naliczania składek ZUS nie wlicza się m.in.: odpraw pieniężnych w związku z przejściem na emeryturę lub rentę świadczeń finansowanych ze środków przeznaczonych na cele socjalne w ramach ZFŚS

116 III filar emerytalny – PPE w firmie
PPE – pracownicze programy emerytalne mogą być tworzone w zakładach pracy jako programy zakładowe lub międzyzakładowe. Decyzja należy do pracodawcy. Uprawnieni: pracownicy zatrudnieni u danego pracodawcy nie krócej niż 3 miesiące osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą wspólnicy spółki cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowo-akcyjnej i komandytowej odpowiadający bez ograniczenia pracownicy przed ukończeniem 70 roku życia

117 Rodzaje składek PPE i ich podział
składka podstawowa – finansowana przez pracodawcę – nie może przekraczać 7% wynagrodzenia pracownika; ustalana jednakowo dla wszystkich pracowników przystępujących do programu składka dodatkowa – nieobowiązkowa – deklarowana przez pracownika; źródłem jest wynagrodzenie pracownika

118 WAŻNE Przez PPE rozumie się programy utworzone i działające na podstawie przepisów dotyczących PPE obowiązujących w państwa członkowskich UE lub innych państwach należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej (art. 21 ust. 22 updof) Pracodawca może jednorazowo podjąć decyzję o zawieszeniu na okres 6 miesięcy opłacania składki podstawowej na PPE bez względu na opinię pracowników oraz ich reprezentacji.

119 Składka podstawowa PPE a ZUS Grupowe ubezpieczenie na życie a ZUS
Z podstawy wymiaru składek ZUS wyłączona jest składka podstawowa finansowana przez pracodawcę w ramach PPE. Grupowe ubezpieczenie na życie a ZUS Pracodawcy, którzy ponoszą koszty opłacania za swoich pracowników składek na ubezpieczenia w ramach umów grupowego ubezpieczenia, zobowiązani są od tego przychodu naliczać składki ZUS.

120 Składki PPE a podatek interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 23 listopada 2007 roku, sygn. IPPB1/ /07-4/PJ (…) kwota składki na ubezpieczenie pracownika w ramach PPE pokryta przez pracodawcę będzie stanowiła przychód pracownika i powinna być opodatkowana wraz z innymi przychodami interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 10 grudnia 2009 roku, sygn.. IPPB2/ /09-8/MK (…) nabycie akcji spółki w ramach programu motywacyjnego na preferencyjnych warunkach przez uczestników PPE w części finansowanej przez pracodawcę skutkuje powstaniem przychodu z innych źródeł w postaci wartości upustu, czyli różnicy pomiędzy wartością rynkową akcji z dnia ich nabycia a odpłatnością ponoszoną przez pracowników spółki i pracowników spółek zależnych

121 zwolnieniem od podatku objęte są transfery środków określone w art
zwolnieniem od podatku objęte są transfery środków określone w art. 21 ust. 1 pkt 58 updof pracodawcy chcący zabezpieczyć emeryturę swoim pracownikom, mogą np. zawrzeć umowę z określonym towarzystwem funduszy inwestycyjnych w celu realizacji programu oszczędnościowego dla swoich pracowników. W tym przypadku nie ma jednak możliwości określenia tego programu jako program emerytalny, ponieważ nie spełnia on warunków określonych w ustawie o PPE. Wypłacone w tym przypadku przez pracodawcę środki nie stanowią kosztów uzyskania przychodów.

122 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "ŚWIADCZENIA POZAPŁACOWE DLA PRACOWNIKÓW"

Podobne prezentacje


Reklamy Google