Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Charakter wspólnotowej polityki społecznej Beata Chajęcka Ustawodawstwo socjalne w UE Ewa Sabala Demograficzne uwarunkowania polityki społecznej Anna Gójska.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Charakter wspólnotowej polityki społecznej Beata Chajęcka Ustawodawstwo socjalne w UE Ewa Sabala Demograficzne uwarunkowania polityki społecznej Anna Gójska."— Zapis prezentacji:

1 Charakter wspólnotowej polityki społecznej Beata Chajęcka Ustawodawstwo socjalne w UE Ewa Sabala Demograficzne uwarunkowania polityki społecznej Anna Gójska

2 4 główne etapy rozwoju polityki społecznej UE 1.Etap początkowy (1957-1973) 2.Etap ożywienia i stagnacji (1974-1984) 3.Etap przełomu koncepcyjnego(1985-1997) 4.Etap nowego podejścia (od 1997)

3 Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską Dziedziny działań Wspólnoty: 1. polepszenie w szczególności środowiska pracy w celu ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników 2.warunki pracy 3.zabezpieczenie społeczne i ochrona socjalna pracowników 4.ochrona pracowników w przypadku wypowiedzenia umowy o pracę 5.informacja i konsultacja z pracownikami 6.reprezentacja i obrona zbiorowa interesów pracowników i pracodawców w tym współzarządzanie 7.warunki zatrudnienia obywateli państw trzecich legalnie przebywających na terytorium Wspólnoty 8.integracja osób wyłączonych z rynku pracy 9.równość mężczyzn i kobiet w odniesieniu do ich szans na rynku pracy i traktowania w pracy 10.zwalczanie wyłączenia społecznego 11.modernizacja systemów ochrony socjalnej

4 Początki lata 1957-1973 r  „harmonizacja systemów socjalnych”  Model kontynentalny lub korporacyjny  Usunięcie w 1968 r bariery prawnej w sprawie swobodnego przepływu pracowników  „Zarys programu wspólnej polityki społecznej” 1971 r. Ożywienie i stagnacja 1974-1984 r  Program Działań Społecznych (Social Action Programme)  Powstanie dwóch agencji „Europejskie Centrum Kształcenia Zawodowego” w Berlinie Zachodnim  „Europejska Fundacja Poprawy Warunków Życia i Pracy” w Dublinie  „złota era harmonizacji”  „Program Działań Społecznych” w 1984 r.

5 Przełom koncepcyjny 1985-1997 r. Program Działań Społecznych  Prawo do podjęcia pracy przez obywatela państwa członkowskiego UE w każdym kraju Wspólnoty na takich warunkach, jak obywatele tego państwa, prawo do opieki socjalnej, poprawy warunków i bezpieczeństwa pracy, prawo do stowarzyszeń i negocjacji zbiorowych z pracodawcami, prawo do równorzędnego traktowania kobiet i mężczyzn, prawo emerytów do przyzwoitego poziomu życia, pomocy socjalnej i zdrowotnej, prawo do informacji i uczestniczenia w zarządzaniu przedsiębiorstwem oraz prawo dzieci i młodzieży do ochrony (minimalna granica wieku zatrudnionego to 15 lat).

6  Program Działań Społecznych  Europejska Agenda Społeczna (2000 r)  Więcej lepszych miejsc pracy  Osiągnięcie nowej równowagi między elastycznością rynku pracy a bezpieczeństwem socjalnym pracowników  Zwalczanie ubóstwa  Większa spójność społeczna N OWE PODEJŚCIE OKRES PO 1997 R.

7 I NSTRUMENTY POLITYKI SPOŁECZNEJ Polityczno- koordynacyjne Prawne Finansowe

8 Instrumenty polityczno-koordynacyjne 1.Wspólnotowe programy działań społecznych 2.Otwarta metoda koordynacji Instrumenty prawne 1.Rozporządzenia 2.Dyrektywy 3.Decyzje 4.Zalecenia i opinie Instrumenty finansowe Europejski Fundusz Społeczny

9 1.Organy główne  Rada Europejska  Rada Unii Europejskiej  Komisja Europejska  Parlament Europejski  Trybunał Sprawiedliwości 2.Pomocnicze instytucje wyspecjalizowane  Komitety doradczo-konsultacyjne  Europejski Fundusz Społeczny  Agencje wspólnotowe

10 Komitety doradczo-konsultacyjne 1.Komitet Ekonomiczno Społeczny 2.Komitet ds. Zatrudnienia 3.Komitet ds. Ochrony Socjalnej Agencje wspólnotowe 1.Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego 2.Europejska Fundacja Kształcenia 3.Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy 4.Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Higieny Pracy 5.Europejskie Centrum Monitoringu Narkotyków i Uzależnienia Narkotykowego

11 IV R APORT K OHEZJI Bruksela 30 maj 2007 r ocena wpływu europejskiej polityki spójności 2000-2006r jak unijna polityka spójności powinna dostosować się do nowych wyzwań i jak jej realizacja może zostać poprawiona w przyszłości?

12 U STAWODAWSTWO SOCJALNE W UE Europejska Karta Społeczna Rady Europy z 18.10.1961 r. Jednolity Akt Europejski z 17.02.1986 r. Karta Podstawowych Praw Socjalnych Pracobiorców z 9.12.1989 r. Traktat o Unii Europejskiej z Maastricht z 7.02.1992 r. Traktat o Unii Europejskiej II z Amsterdamu z 2.12.1997 r. Zielona Księga Europejskiej Polityki Społecznej z 1993 r. Biała Księga Europejskiej Polityki Społecznej z 1994 r.

13 K ARTA P ODSTAWOWYCH P RAW S OCJALNYCH P RACOBIORCÓW swoboda poruszania się i wyboru miejsca zamieszkania zatrudnienie i sprawiedliwe wynagrodzenie za pracę poprawa warunków życia i pracy ochrona socjalna swoboda zrzeszania się i negocjowanie umów zbiorowych kształcenie zawodowe równe traktowanie kobiet i mężczyzn ochrona zdrowia i bezpieczeństwa w pracy ochrona dzieci i młodzieży, osób starszych oraz niepełnosprawnych

14 T RAKTAT A MSTERDAMSKI Do zadań UE należy m.in.: osiągnięcie wysokiego poziomu zatrudnienia i ochrony socjalnej, zapewnienie równouprawnienia płci, trwały i nieinflacyjny wzrost, ochrona środowiska naturalnego, podnoszenie standardu i jakości życia, zapewnienie spójności gospodarczej i społecznej i solidarności między państwami członkowskimi

15 Z IELONA K SIĘGA Najważniejsze wyzwania socjalnej Europy: skuteczna, wysoka jakość opieki poprawa sytuacji osób chorych psychiczne inkluzja osób niepełnosprawnych ogólnodostępne usługi lecznicze

16 Priorytety unijnej polityki społecznej: inwestowanie w zasoby ludzkie, podnoszenie standardów zatrudnienia, wspólny unijny rynek pracy, równość szans kobiet i mężczyzn, europejski model opiekuńczy, większe nakłady na zdrowie publiczne, dialog społeczny

17 WYKRES LINIOWY 17 URODZENIA I ZGONY W LATACH 1990-2005 ORAZ PROGNOZA DO 2030 R.

18

19

20 * stosunek liczby osób w wieku powyżej 65 lat do liczby osób w wieku 20 - 64 lata

21 K RAJE O WYSOKIM STOPNIU ROZWOJU SPOŁECZNEGO WG KLASYFIKACJI HDI

22

23 P RAWO DO ŚWIADCZEŃ Z POMOCY SPOŁECZNEJ PRZYSŁUGUJE Z POWODU : ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, ochrony macierzyństwa, bezrobocia, niepełnosprawności, alkoholizmu i narkomanii, trudności w przystosowaniu się do życia po opuszczeniu zakładu karnego, na skutek klęsk żywiołowych lub ekologicznych

24 RODZAJE ŚWIADCZEŃ : udzielanie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania, usługi opiekuńcze, renty socjalne i zasiłki (stałe, wyrównawcze, okresowe i celowe), pomoc finansowa na pokrycie wydatków na świadczenia lecznicze,

25

26 26 KARTOGRAM STOPA BEZROBOCIA REJESTROWANEGO Stan w końcu stycznia 2009 r. Polska=10,5% % 14,1 – 18,1 (6) 10,6 – 14,0 (4) 8,5 – 10,5 (3) 7,2 – 8,4 (3)

27

28 M ODEL SZWEDZKI wysokie nakłady na sferę socjalną znaczne obciążenia podatkowe wysoki poziom bezpieczeństwa socjalnego powszechność w dostępie do świadczeń społecznych edukacja oraz programy umożliwiające podnoszenie kwalifikacji zawodowych wzór dla innych krajów kontynentu europejskiego

29

30 CELE FUNDUSZY STRUKTURALNYCH DZIELĄ SIĘ NA:  HORYZONTALNE - dotyczą wyodrębnionej grupy ludności bez względu na miejsce zamieszkania i obejmują całą UE  REGIONALNE - przyznają pomoc określonemu regionowi (dotyczy regionów priorytetowych)

31 Cele funduszy strukturalnych : CEL 1 - (regionalny) pomoc regionom zapóźnionym w rozwoju, słabo zaludnionym, ultra peryferyjnym CEL 2 - (regionalny) wspieranie terenów silnie uzależnionych od upadających gałęzi gospodarki CEL 3 - (horyzontalny) modernizacja rynku pracy, poprawa dostępu do rynku pracy

32 S POŁECZNE PROBLEMY PO PRZYSTĄPIENIU P OLSKI DO U NII E UROPEJSKIEJ :

33 G ŁÓWNE PROBLEMY ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO W UE: Pogorszenie relacji między liczba opłacających składki a korzystających ze świadczeń Starzenia się społeczeństwa zapotrzebowania na niepieniężne świadczenia społeczne zwiększający zakres zadań systemu

34 G ŁÓWNE PROBLEMY ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO W UE: podniesienie składek ubezpieczenia społecznego i podatków. coraz większa rola podmiotów prywatnych wzrastające obciążenie finansowe obywateli. Wzrost znaczenia autoasekuracji ograniczania roli państwa jako podmiotu zabezpieczenia społecznego

35 ZAKOŃCZENIE

36 D ZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ Polityka społeczna Beata Chajęcka Ewa Sabala Anna Gójska


Pobierz ppt "Charakter wspólnotowej polityki społecznej Beata Chajęcka Ustawodawstwo socjalne w UE Ewa Sabala Demograficzne uwarunkowania polityki społecznej Anna Gójska."

Podobne prezentacje


Reklamy Google