Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Publicznym Gimnazjum Nr 2 w Rudkach w roku szkolnym 2014/2015 Zespół ewaluacyjny: Beata Cieślik, Barbara.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Publicznym Gimnazjum Nr 2 w Rudkach w roku szkolnym 2014/2015 Zespół ewaluacyjny: Beata Cieślik, Barbara."— Zapis prezentacji:

1 Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Publicznym Gimnazjum Nr 2 w Rudkach w roku szkolnym 2014/2015 Zespół ewaluacyjny: Beata Cieślik, Barbara Chrobot, Magdalena Mazur - Młynarczyk.

2 Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności.

3 1.Sprawdzenie, w jakim stopniu uczniowie nabyli wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej i w związku z tym, jak sobie radzą na egzaminach zewnętrznych oraz w konkursach szkolnych i pozaszkolnych. 2.Zebranie informacji o tym, czy stosowane metody nauczania są skuteczne oraz czy uczniowie są odpowiednio motywowani do zdobywania nowej wiedzy. 3.Sprawdzenie czy w szkole diagnozuje się i analizuje osiągnięcia uczniów, uwzględniając ich możliwości rozwojowe. 4.Czy w szkole formułuje się i wdraża wnioski z analizy osiągnięć uczniów oraz czy wdrażane wnioski przyczyniają się do poprawy wyników w nauce.

4 ● Metody badawcze: ankiety dla uczniów, rodziców, nauczycieli, wywiad z dyrektorem, analiza dokumentów szkolnych ( egzaminu gimnazjalnego, dzienników lekcyjnych, dzienników pracy pozalekcyjnej, konkursy szkolne i pozaszkolne) ● Grupa badawcza: 15 nauczycieli 106 uczniów 60 rodziców

5 1. W jakim stopniu uczniowie nabyli wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej? 2.Czy i w jaki sposób oraz jak często diagnozuje się i analizuje osiągnięcia uczniów? 3.Czy dostosowuje się kryteria wymagań do możliwości edukacyjnych uczniów? 4.Co robi się w kierunku, aby uczniowie uzyskiwali coraz lepsze wyniki w nauce? 5.Czy uczniowie i ich rodzice są informowani o osiągnięciach edukacyjnych? 6. Czy formułuje się i wdraża wnioski z analizy osiągnięć uczniów? 7.Czy uczniowie tej szkoły osiągają dobre wyniki dydaktyczne? (konkursy, egzaminy zewnętrzne) 8.Czy szkoła przygotowuje uczniów do dalszej edukacji ? 9. Czy wybrane programy nauczania uwzględniają wszystkie elementy podstawy programowej? 10.Czy liczba zrealizowanych godzin z poszczególnych przedmiotów jest wystarczająca do realizacji podstawy programowej? 11.Czy oferta zajęć pozalekcyjnych odpowiada potrzebom każdego ucznia i przyczynia się do jego rozwoju? 12.Czy nauczyciele organizują indywidualizację pracy?

6 I. Analizując wyniki nauczania i sposób wdrażania wniosków wynikających z analiz posłużono się w ankiecie dla nauczycieli następującymi pytaniami i uzyskano następujące wyniki:

7 1)Czy na początku roku szkolnego wszyscy uczniowie zostali zapoznani z WSO i PSO tak - 15 b) nie - 0 2)Czy na zajęciach realizowane są wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej a) tak - 15 b) nie – 0 c) częściowo - 0 3) Jakie pomoce dydaktyczne wykorzystuje Pani/ Pan w trakcie zajęć: a) pomoce audiowizualne – 9 odpowiedzi b) tablice multimedialną lub projektor – 11 odpowiedzi c) internet – 11 odpowiedzi d) komputery – 8 e) podręczniki szkolne, książki i teksty źródłowe – 14 odpowiedzi f) pomoce do pokazu i demonstracji – 6 odpowiedzi g) modele - 5 odpowiedzi h) karty pracy – 11 odpowiedzi i) gry dydaktyczne – 5 odpowiedzi j) plansze - 6 odpowiedzi k) atlasy i mapy – 2 odpowiedzi l) artykuły z otoczenia - 3 odpowiedzi ł) plakaty – 7 odpowiedzi m) inne – 1 odpowiedź: przyrządy i przybory sportowe

8 4.Proszę wymienić stosowane przez Panią/Pana indywidualne formy motywowania uczniów do nauki: a) przygotowywanie uczniów do zewnętrznych konkursów i olimpiad, zawodów - 14 b) organizowanie dla uczniów zdolnych przedmiotowych konkursów lub zawodów - 6 c) ocenianie kształtujące - 8 d) prowadzenie koła zainteresowań rozwijającego/ wyrównawczego - 12 e) praca w grupach/ parach - 15 f) przydzielanie dodatkowych zadań do wykonania - 14 g) różnicowanie zadań szkolnych i domowych - 13 h) praca domowa dla wszystkich i dla chętnych - 11 i) „uczeń w roli nauczyciela”- 5 j) inne – samoocena i ocena przez kolegów – 2 5) W jakim stopniu Pani/Pana zdaniem uczniowie kończący naukę w naszej szkole opanowali wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej nauczanego przez Panią/Pan przedmiotu? wysokim – 4 (27%) b) przeciętnym – 11 (73%) c) niskim – 0

9 6) Czy według Pani/Pana uczniowie klas II i III w stosunku do roku ubiegłego uzyskują wyniki w nauce: a)lepsze - 1b) podobne - 13 c) gorsze - 1 7) Czy sprawdza Pan/Pani osiągnięcia (wiadomości i umiejętności) uczniów: systematycznie - 14 b) dość często – 1 c) rzadko - 0 8) Jakie formy pomiaru dydaktycznego stosuje Pani/Pan w swojej pracy? a) domowa praca pisemna – 80 % b) sprawdziany pisemne – 93 % c) kartkówki – 87 % d) projekty – 40% e) odpowiedzi przy tablicy – 60 % f) testy - 53 g) aktywność – 73 % h) inne – 20% (portfolio, testy sprawności, modele, formy aktywności artystyczne i literackie, prezentacje, opracowania, samoocenę )

10 9) Czy, uważa Pani/Pan, że stawiane oceny motywują uczniów do nauki tak –wszystkich – 2 (13%) b) tak – niektórych – 11 (74%) c) tak – nielicznych – 2(13%) d) nie- 0 10) Czy analizuje Pani/Pan z uczniami wyniki sprawdzianów, prac klasowych i dłuższych prac pisemnych? wszystkich – 12 (80%) b) niektórych- 3 (20 %) c) żadnych – 0

11 11) Czy w opracowywanych przez Panią/Pana sprawdzianach uwzględnia Pani/Pan możliwości rozwojowe uczniów (dostosowanie wymagań)? zawsze – 14 (93%) b) niekiedy – 1 (7%) c) nigdy – 0 Proszę podać przykłady. różnicowanie pytań w testach, pracach pisemnych, kartkówkach – 90% możliwość wyboru prób sprawnościowych, „widełki” klasowe – 0,1 % wydłużenie czasu pracy, zgodnie z dostosowaniem – 85% stosowanie dostosowanych arkuszy diagnoz zgodnie z zaleceniami PPP – 100% dodatkowe objaśnienia nauczyciela – 12% różnicowanie ilości zadań – 18% możliwość odpowiedzi ustnej zamiast kartkówki – 48% informacja o poziomie wymagań na poszczególne oceny szkolne – 100% możliwości korzystania na sprawdzianie z własnoręcznie przygotowanych wzorów, definicji itp. – 0,1%

12 12) Czy przeprowadza Pani/Pan diagnozy wiedzy i umiejętności uczniów (przedmiotowe diagnozy wewnątrzszkolne oraz przedmiotowe diagnozy opracowane przez instytucje zewnętrzne, egzaminy próbne, sprawdziany diagnozujące w klasach I– III, testy sprawności fizycznej) z uwzględnieniem ich rozwojowych możliwości), jeżeli tak, to proszę podać, jakie? a) tak – 12 (80%) b) nie – 3 (20%) Podane przykłady: diagnozy „na wejście” i „wyjście” – 65% diagnozy z przedmiotów podsumowujące krok szkolny – 45% próbny egzamin – 68% testy różnicujące poziomy nauczania – 38% analizy egzaminów zewnętrznych – 68% testy sprawnościowe – 0,1% Wszystkie diagnozy uwzględniają indywidualne możliwości uczniów i wnioski PPP 13)W jaki sposób formułowane wnioski z analizy osiągnięć uczniów, wdraża Pani/Pan w swojej pracy i jakie przynosi to efekty Umiejętności, które wypadną słabiej są ćwiczone i utrwalane w zadaniach powtórzeniowych rozwiązywanych w czasie zajęć obowiązkowych, jak też dodatkowych, w czasie kół przedmiotowych, testów gimnazjalnych, zajęć wyrównawczych itp. Sprawdziany wiedzy i umiejętności opracowywane są w formie takiej, jak pytania egzaminu gimnazjalnego. W większym stopniu są stosowane metody aktywne i problemowe, wymagające zastosowania wiedzy w praktyce. Dzięki wdrażaniu przez wszystkich nauczycieli wypracowanych wniosków, uczniowie mają możliwość utrwalania i poszerzania swojej wiedzy, ćwiczenia umiejętności przedmiotowych i poza przedmiotowych, czego efektem są sukcesy edukacyjne uczniów na egzaminach zewnętrznych, konkursach przedmiotowych, zawodach sportowych, podwyższanie średnich śródrocznych i końcowych, zwiększenie frekwencji na zajęciach dodatkowych oraz zajęciach wychowania fizycznego. 

13 14) Czy uczniowie są informowani przez Panią/Pana o stawianych ocenach? a) tak – wszyscy - 15 (100%) b) tak – niektórzy - 0 c) nie – 0 15) Czy uczniowie mają możliwość poprawy prac pisemnych? a) tak – wszystkich – 10 (67%) b) tak – sprawdzianów i prac klasowych dłuższych – 5 (34%) c) nie- 0

14 Wszyscy ankietowani deklarują, że na początku roku szkolnego uczniowie zostali zapoznani z WSO i PSO, a na zajęciach realizowane są wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej. Wszyscy ankietowani uważają, że wybrany przez nich program nauczania uwzględnia możliwości rozwojowe uczniów. Również 100% nauczycieli sądzi, że realizacja nowej podstawy programowej ma wpływ na osiągnięcia edukacyjne uczniów i twierdzą, że dokonują analizy osiągnięć edukacyjnych uczniów i na podstawie otrzymanych wyników opracowują wnioski, które wdrażają w swojej dalszej pracy z uczniami. Nauczyciele wykorzystują różnorodne pomoce dydaktyczne, które uatrakcyjniają zajęcia. Są to najczęściej: podręczniki szkolne, książki i teksty źródłowe, tablice multimedialną lub projektor, karty pracy, internet, komputery, pomoce audiowizualne, plakaty, plansze, pomoce do pokazu i demonstracji, modele, gry dydaktyczne i itp..

15

16 W ankiecie nauczyciele zostali poproszeni o wskazanie form oceniania, które stosują podczas pracy z uczniem a które wpływają pozytywnie na motywację uczniów. 93% ankietowanych nauczycieli do oceny ucznia stosuje prace pisemne, 87 % - kartkówki, 80% prace domowe oraz 73%- aktywność podczas lekcji. Nieco mniej, bo 60 % ankietowanych wykorzystuje dodatkowo odpowiedź ustną. Biorąc pod uwagę częstotliwość wykorzystywania wskazanych w ankiecie form oceniania podano również: projekty – 40 %, testy - 53 % oraz inne – 20% (portfolio, testy sprawności, modele, formy aktywności artystyczne i literackie, prezentacje, opracowania) 27% ankietowanych uważa, że uczniowie kończący naukę w naszej szkole opanowali wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej w stopniu wysokim a 73 % - przeciętnym.

17 7 % nauczycieli uważa, iż uczniowie klas II i III w stosunku do roku ubiegłego uzyskują lepsze wyniki w nauce, 86%, że podobne a 7%, że gorsze. Wszyscy nauczyciele informują uczniów o uzyskanych ocenach, 67% deklaruje możliwość poprawy wszystkich prac pisemnych a 34 % sprawdzianów i prac klasowych dłuższych. 74% nauczycieli uważa, iż stawiane oceny motywują tylko niektórych uczniów do nauki. 93% nauczycieli uwzględnia w swojej pracy możliwości rozwojowe uczniów poprzez dostosowanie wymagań edukacyjnych zgodnie z zaleceniami PPP oraz możliwościami indywidualnymi młodzieży. Wszyscy nauczyciele wdrażają wnioski, które nasuwają im się po analizie osiągnięć uczniów. Najczęściej nauczyciele stosują indywidualizację nauczania, modyfikowanie testów i sprawdzianów. Kolejnym działaniem jest modyfikacja własnych planów zajęć edukacyjnych, stosowanie metod aktywnych, a nieco rzadziej prowadząc dodatkowe zajęcia edukacyjne lub stosując indywidualne konsultacje w czasie przerw oraz pracę indywidualną z uczniem. Wszyscy oceniają wysoko skuteczność podejmowanych działań.

18

19

20

21

22

23

24

25 1. Wybrane przez nauczycieli programy nauczania uwzględniają możliwości rozwojowe uczniów. 2. Realizacja nowej podstawy programowej ma wpływ na osiągnięcia edukacyjne uczniów. 3. Nauczyciele stosują zasadę indywidualizacji pracy i wymagań w odniesieniu do wszystkich uczniów oraz metody i formy pracy aktywizujące uczniów. 4.Nauczyciele dostrzegają możliwości uzyskiwania przez uczniów lepszych wyników w nauce. 5. Organizowane przez szkołę zajęcia edukacyjne dla uczniów o indywidualnych zainteresowaniach i tych, którzy mają przejściowe lub stałe problemy z opanowaniem wybranych wiadomości i umiejętności wpływają korzystnie na wzrost średniej ocen w szkole, osiąganie sukcesów dydaktycznych i wychowawczych.

26 1.W dalszym ciągu poszukiwać i wdrażać metody i formy pracy motywujące wszystkich uczniów do aktywnej pracy i współpracy z nauczycielem 2. Angażować wszystkich nauczycieli do przeprowadzania analiz wyników monitorowania poziomu osiągnięć uczniów. 3. W dalszym ciągu diagnozować zainteresowania i uzdolnienia uczniów i wykorzystać wyniki diagnoz do planowania zajęć dodatkowych – kół zainteresowań oraz motywowania do udziału w konkursach i zawodach. 4. W miarę możliwości omawiać z uczniami wyniki wszystkich sprawdzianów, dając informację zwrotną na temat poziomu osiągnięć edukacyjnych uczniów. 5. Umożliwić chętnym uczniom poprawę nie tylko prac klasowych, ale również sprawdzianów krótszych.

27 1.W dalszym ciągu prowadzić działania zmierzające do podniesienia poziomu wiedzy i umiejętności uczniów. 2.Nauczyciele powinni poznać wszystkie wnioski wynikające z przeprowadzanych w szkole diagnoz.

28 Wyniki ewaluacji sporządzono na podstawie analizy dokumentów: - wyników klasyfikacji, - analizy wyników egzaminu gimnazjalnego Przeprowadzono również wywiad z dyrektorem

29  Średnia szkoły wyniosła 3,86. Najwyższe średnie zanotowano z religii 5,07, z muzyki 5,08 oraz z zajęć artystycznych 5,39. Są to przedmioty z których uczniowie uzyskali średnią powyżej 5,00. Z pięciu przedmiotów uczniowie uzyskali średnie powyżej 4,00. Są to : plastyka 4,19 ; W-F 4,70 ; informatyka 4,82; zaj. techniczne 4,31; język rosyjski 4,21. Z pozostałych przedmiotów uczniowie uzyskali średnie powyżej 3,00.  Średnia w bloku humanistycznym wyniosła 3,45, najwyższa z WOS-u- 3,62, nieco niższa z historii – 3, 45 i najniższa z języka polskiego - 3,34.  Średnia w bloku matematyczno – przyrodniczym wynosiosła - 3,33, edukacja bezpieczeństwa – 3,85, biologia – 3,52, geografia – 3,45, fizyka – 3,27, matematyka – 3,15, chemia – 3,08  W bloku języków obcych średnia wynosiosła - 3,84 najwyższa z języka rosyjskiego – 4,21, a najniższa z języka angielskiego – 3,66 z języka niemieckiego – 3,96  Średnia w bloku przedmiotów artystycznych wyniosła 4,78, najwyższa z zajęć artystycznych 5,39, z muzyki 5,08, wychowania fizycznego 4,7, plastyki 4,19.

30  Z części humanistycznej z zakresu języka polskiego nasi uczniowie uzyskali średnio 58,4 procent tj. niżej niż w kraju i województwie - średnia krajowa - 62 procent, województwa – 61 procent.  Z części humanistycznej z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie uczniowie uzyskali wynik wyższy niż w województwie tj 63,6 %. Za rozwiązanie zadań gimnazjaliści z województwa świętokrzyskiego uzyskali średnio 63% punktów możliwych do uzyskania. Średnia krajowa wynosiosła 64%.  Z języka angielskiego na poziomie podstawowym nasi gimnazjaliści uzyskali wynik znacznie wyższy niż w kraju i województwie średnio – 88,1 procent przy średniej krajowej 67 procent i średniej w województwie – 64 procent. W przypadku poziomu rozszerzonego średni wynik naszych uczniów jest niższy - tj 40,7 procent przy 44 procent w województwie i 48 procent w kraju.  Za rozwiązanie zadań z zakresu przedmiotów przyrodniczych uczniowie uzyskali wyższy wynik niż w województwie i kraju tj. 51,7%, w województwie uzyskali średnio 49 procent, średnia ogólnopolska to 50 procent.  Z części egzaminu obejmującej zadania matematyczne. Średnia w szkole jest niższa, wyniosła 40,7 % w województwaie 47 procent, a ogólnopolska 48.

31 W szkole organizowanych jest wiele zajęć rozwijających zainteresowania, m.in. koła przedmiotowe, zaj. sportowe, teatralne, muzyczne. Prowadzone są również zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i korekcyjno-kompensacyjne. Uczniowie mają możliwość wszechstronnego rozwoju, wszyscy kontynuują naukę w szkołach średnich. Nauczyciele stosują różnorodne metody aktywizujące, uczniowie często pracują w grupach. Stosowana jest indywidualizacja nauczania. Uczniowie są motywowani do nauki. Wychowawcy zachęcają uczniów do podejmowania wysiłku, rozmawiają z rodzicami. Nauczyciele umożliwiają uczniom poprawianie ocen niedostatecznych W szkole prowadzone są diagnozy „na wejściu” w kl. I, prowadzone są także diagnozy podczas edukacji uczniów w poszczególnych klasach, m.in. z języka polskiego. Wyniki diagnoz są analizowane. Dla wszystkich uczniów posiadających opinie i orzeczenia PPP nauczyciele opracowują kryteria wymagań. Na zajęciach stosowana jest indywidualizacja pracy.

32 W szkole prowadzone są diagnozy „na wejściu” w kl. I, prowadzone są także diagnozy podczas edukacji uczniów w poszczególnych klasach, m.in. z języka polskiego. Wyniki diagnoz są analizowane. Dla wszystkich uczniów posiadających opinie i orzeczenia PPP nauczyciele opracowują kryteria wymagań W szkole formułowane są wnioski z diagnoz i egzaminów, są one wdrażane, a także porównywane. Sprawdzany jest przyrost wiedzy po wprowadzeniu wniosków. Wdrażane wnioski przynoszą przyrost wiedzy, porównywanie konkretnej umiejętności świadczy, iż praca ta przynosi efekty. Uczniowie są informowani o osiągnięciach na bieżąco. Mają możliwość poprawienia wyników.Rodzice są informowani o osiągnięciach podczas wywiadówek, rozmów indywidualnych, telefonicznych, mają prawo wglądu do prac uczniów.

33 II. Analizując stopień opanowania przez uczniów wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej postawiono następujące pytania i uzyskano poniższe wyniki:

34 1.Czy na początku roku szkolnego wszyscy nauczyciele zapoznanili uczniów z WSO i PSO? tak - 95,3% (101) b) nie 4,7% (5) 2.Czy według Ciebie jesteś oceniany sprawiedliwie i obiektywnie? tak, ze wszystkich przedmiotów - 52% (55) z niektórych przedmiotów – 39,6% (42) nie jestem oceniany sprawiedliwie i obiektywnie z żadnego przedmiotu 8,4 % (9) 3.Czy podczas oceniania nauczyciele udzielają wskazówek do dalszej pracy zawsze – 29,3 % (31) czasami - 66% ( 70) 4.nigdy – 4,7% ( 5) Czy otrzymujesz do wglądu poprawione sprawdziany i testy? tak, ze wszystkich przedmiotów 48,2% (51) z większości przedmiotów – 39,6 % (42) tylko z niektórych przedmiotów –12,2 % (13) 5) Jakie pomoce dydaktyczne wykorzystują nauczyciele w trakcie zajęć: a) pomoce audiowizualne – 52,8% (56) b) tablice multimedialną lub projektor – 93,3 % (99) c) internet - 64.1 % (68) d) komputery – 50,9 % (54) e) podręczniki szkolne, książki i teksty źródłowe – 87,7 % (93) f) pomoce do pokazu i demonstracji – 17,9 % (19) g) modele – 44,3 % (47) h) karty pracy – 49 % (52) i) gry dydaktyczne – 2,8 % (3) j) plansze - 12,2 %(13) k) atlasy i mapy – 85,8 % (91) l) artykuły z otoczenia – 16,9 % (18) ł) plakaty – 11,3 % (12)

35 6) W jaki sposób nauczyciele motywują uczniów do nauki: a) przygotowują uczniów do zewnętrznych konkursów i olimpiad, zawodów - 57,5 % (61) b) organizują dla uczniów zdolnych konkursy lub zawody – 38,6 % (41) c) prowadzą koła zainteresowań – 42,4% (45) d) praca w grupach/ parach - 54,7 % (58) e) przydzielają dodatkowe zadania do wykonania – 36,7 % (39) f) różnicują zadania szkolne i domowe – 23,5 % (25) g) praca domowa dla wszystkich i dla chętnych – 42,4% (45) h) „uczeń w roli nauczyciela”- 12,2 % (13) Zdaniem 2 ankietowanych nauczyciele nie motywują uczniów do nauki. 7) Czy nauczyciele sprawdzają osiągnięcia (wiadomości i umiejętności) uczniów? a) systematycznie – 35,8 % (38) b) dość często - 56,7 % ( 60) c) rzadko – 7,5 % (8)

36 8) Jakie formy sprawdzania wiedzy stosują nauczyciele na zajęciach? a) domowa praca pisemna – 73,5 % ( 78) b) sprawdziany pisemne - 71,6 % ( 76) c) kartkówki – 80,1 % ( 85) d) projekty – 19,8 % (21) e) odpowiedzi przy tablicy – 64,1 % (68) f) testy – 48,1 % (51) g) aktywność – 36,7 % (51) 9) Czy nauczyciele informują uczniów o stawianych ocenach? a) tak – wszyscy nauczyciele - 72,6 % (77) b) tylko niektórzy - 26,5 % (28) c) nie – 0,9 % (1) 10) Czy nauczyciele dają uczniom możliwość poprawy prac pisemnych? a) tak – wszystkich prac – 55,7 % (59) b) tylko sprawdzianów i dłuższych prac klasowych - 40,6 % (43) c) nie ma takiej możliwości – 3,7 % (4)

37 11) Czy stawiane przez nauczycieli oceny motywują Cię do nauki ? a) zawsze – 29,2 % ( 31) b) tylko czasami - 55,7 % ( 59) c) nigdy – 15% (16) 12) Czy nauczyciele analizują z uczniami wyniki sprawdzianów, prac klasowych i dłuższych prac pisemnych? tak wszyscy nauczyciele – 49 % (51) b) niektórzy- 50,9 % (54) c) żadnen nauczyciel - 0,9 % (1) 13) Czy sprawdziany przygotowane przez nauczycieli uwzględniają możliwości rozwojowe uczniów (dostosowanie wymagań)? zawsze – 29,2 % ( 31) b) czasami - 62,4 5 (66) c) nigdy - 8,4 % (9) 14) Czy nauczyciele przeprowadzają diagnozy wiedzy i umiejętności uczniów (przedmiotowe diagnozy wewnątrzszkolne, egzaminy próbne, sprawdziany diagnozujące w klasach I– III, testy sprawności fizycznej) z uwzględnieniem ich rozwojowych możliwości ? a) tak – 85 % ( 90) b) nie – 15 % (16) 15.Czy masz możliwość uczestniczenia w zajęciach pozalekcyjnych w celu uzupełnienia braków w wiadomościach? Tak – 90,6 % ( 96) Nie – 9,4 5 (10)

38 Zdaniem 95,4 % ankietowanych wszyscy nauczyciele na początku roku szkolnego zapoznani uczniów z WSO i PSO. Tylko 52 % uczniów uważa, że wszyscy nauczyciele oceniają sprawiedliwie i obiektywnie, zdaniem 39,6 % uczniów obiektywnie oceniają tylko niektórzy nauczyciel, a 8,4 % twierdzi, że nie jest oceniana sprawiedliwie i obiektywnie z żadnego przedmiotu. 29,3 % uczniów twierdzi, że nauczyciele zawsze podczas oceniania udzielają wskazówek do dalszej pracy, 66 % uważa, że tylko czasami, a 4,7 % że nigdy. 48,2 % ankietowanych otrzymuje do wglądu poprawione sprawdziany i testy ze wszystkich przedmiotów, 39,6 % z większości przedmiotów, a 12,2 % tylko z niektórych przedmiotów. Zdaniem ankietowanych nauczyciele wykorzystują różnorodne pomoce dydaktyczne tj tablicę multimedialną lub projektor,atlasy i mapy,podręczniki szkolne, książki i teksty źródłowe, internet, komputery, pomoce audiowizualne, plakaty, plansze, pomoce do pokazu i demonstracji, modele, gry dydaktyczne, artykuły z otoczenia. Ankietowani uważają, że nauczyciele motywują uczniów do nauki poprzez: przygotowywanie uczniów do zewnętrznych konkursów, olimpiad i zawodów, organizowanie dla uczniów konkursów, prowadzenie kół zainteresowań, pracę w grupach, przydzielanie dodatkowych zadań do wykonania, różnicowanie zadań szkolnych i domowych. Tylko zdaniem 1, 8 % (2 ) ankietowanych nauczyciele w ogóle nie motywują uczniów do nauki.

39 56,7 % uczniów uważa, że nauczyciele dość często sprawdzają osiągnięci uczniów, 35,8 % twierdzi, że systematycznie, tylko a 7,5 % uważa, że rzadko. Według uczniów nauczyciele na zajęciach stosują następujące formy sprawdzania wiedzy:kartkówki (80,1 %),prace domowe (73,5 %) sprawdziany pisemne (71,6 %) odpowiedzi przy tablicy (64,1%),testy(48,1%) aktywność (36,7 %),projekty (19,8 % ). Zdaniem 72,6 % ankietowanych wszyscy nauczyciele informują uczniów o stawianych ocenach, 26,5 % uważa, że tylko niektórzy a 0,9 % (1 uczeń) twierdzi, że żaden nauczyciel. 55,7 % uczniów twierdzi,że nauczyciele dają uczniom możliwość poprawy wszystkich prac pisemnych, 40,6% ma możliwość poprawy tylko sprawdzianów i dłuższych prac klasowych a 3,7 % w ogóle nie ma takiej możliwości. Według uczniów stawiane przez nauczycieli oceny zawsze motywują do nauki 29,2 %, 55,7 % tylko czasami, natomiast 15 % uczniów nigdy. 49 % twierdzi, że wszyscy nauczyciele analizują z uczniami wyniki sprawdzianów, prac klasowych i dłuższych prac pisemnych, 50,9 % uważa, że tylko niektórzy, a 0,9 % twierdzi, że żadnen nauczyciel. Zdaniem 29,2 % ankietowanych sprawdziany przygotowane przez nauczycieli uwzględniają możliwości rozwojowe uczniów, 62,4 % tylko czasami, a 8,4 % twierdzi, że nigdy. 85% uczniów twierdzi, że nauczyciele przeprowadzają diagnozy wiedzy i umiejętności uczniów z uwzględnieniem ich rozwojowych możliwości. 90,6% ankietowanych ma możliwość uczestniczenia w zajęciach pozalekcyjnych w celu uzupełnienia braków w wiadomościach, niespełna 10 % uważa, że nie ma takiej możliwości.

40 1.Czy na początku roku szkolnego wychowawcy zapoznanili Panią/Pana z WSO ? tak - 100% (60) 2.Czy według Pani/Pana Wasze dziecko jest oceniane sprawiedliwie i obiektywnie? tak, z wszystkich przedmiotów – 85 % (51) z niektórych przedmiotów- 15 % (9) nie jest oceniane sprawiedliwie i obiektywnie z żadnego przedmiotu – 0 % 3.Czy zajęcia pozalekcyjne w tej szkole są dostosowane do potrzeb Pani/Pana dziecka? są dostosowane - 60 % (36) raczej są dostosowane - 32 % (19) nie są dostosowane – 0 % nie wiem – 8 % ( 5) 4.Czy są takie zajęcia, które odpowiadają potrzebom Pani/Pana dziecka? tak - 96,5 % ( 58) b) nie - 3,5 5 (2)

41 1.Czy na początku roku szkolnego wychowawcy zapoznanili Panią/Pana z WSO ? tak - 100% (60) 2.Czy według Pani/Pana Wasze dziecko jest oceniane sprawiedliwie i obiektywnie? tak, z wszystkich przedmiotów – 85 % (51) z niektórych przedmiotów- 15 % (9) nie jest oceniane sprawiedliwie i obiektywnie z żadnego przedmiotu – 0 % 3.Czy zajęcia pozalekcyjne w tej szkole są dostosowane do potrzeb Pani/Pana dziecka? są dostosowane - 60 % (36) raczej są dostosowane - 32 % (19) nie są dostosowane – 0 % nie wiem – 8 % ( 5) 4.Czy są takie zajęcia, które odpowiadają potrzebom Pani/Pana dziecka? tak - 96,5 % ( 58) b) nie - 3,5 5 (2)

42 5. Proszę podać przykłady zajęć pozalekcyjnych organizowanych w szkole, które odpowiadają Pani/Pana dziecku? Koła przedmiotowe – 60% (36) SKS – 23,3 % (14) Zajęcia dla dyslektykow – 1,7% (1) Chór – 3,5 % ( 2) 6. Czy Pani/a dziecko może liczyć w szkole na odpowiednie wsparcie w pokonywaniu trudności. a) Zdecydowanie tak - 40% (24) b) Raczej tak – 60% (36) c) Raczej nie - 0 % d) Zdecydowanie nie – 0 % 7. Czy Pani/a zdaniem szkoła osiąga dobre wyniki w egzaminach zewnętrznych? (egzamin gimnazjalny) a) Zdecydowanie nie - 1,7% (1) b) Raczej nie – 16,6 % (10) c) Raczej tak - 60 % ( 36) d) Zdecydowanie tak - 6,7 % ( 4) e) Nie wiem - 15 % (9)

43 8. Czy Pani/a zdaniem nauczyciele tej szkoły motywują uczniów do nauki? a)tak - 93,3 % (56) b) nie - 5 % ( 3) c) nie wiem – 1,7 % (1) 9. Czy szkoła wspiera Pani/Pana dziecko w skutecznym uczeniu się? Oceń w skali 1 – 10. 1 – 0% 2 – 0 % 3 – 0 % 4- 5 % (3) 5 - 8 % (5) 6 - 5 % (3) 7 – 11,6 % (7) 8 - 23,3 % ( 14) 9 - 21,6 % (13) 10 – 25 % (15)

44 10. Czy Pana/Pani zdaniem nasza szkoła dobrze przygotowuje uczniów do dalszej edukacji ? Określ w skali 1-10. 1 - 0 % 2 - 0 % 3 - 0 % 4 - 1,7 % 5 – 3,5 % (2) 6 - 3,5 % (2) 7 - 10% (6) 8 - 33,3 % (20) 9 – 21,4 % (13) 10 - 26,6 % (16) 11. Czy jest Pani/a zadowolona/y ze sposobu otrzymywania informacji o postępach w nauce i zachowaniu dziecka ? a) tak – 100% (60) b) nie - 0 % 12. W jaki sposób Pani/a dziecko spędza wolny czas? a)Uprawiając sport - 71 % (43) b) Spotkania z rówieśnikami – 63,3 % (38) c) Oglądanie telewizji - 36,6 % ( 22) d) Zabawa z komputerem - 56,6 % (34) e) Czytanie książek – 31,6 % (19)

45 Wszyscy ankietowani rodzice na początku roku szkolnego zostali zapoznani przez wychowawców z WSO. 85 % rodziców uważa, że ich dziecko jest sprawiedliwie i obiektywnie oceniane przez wszystkich nauczycieli, zdaniem 15 % tylko przez niektórych nauczycieli. 60% ankietowanych uważa, że zajęcia pozalekcyjne w szkole są dostosowane do potrzeb ich dziecka, 32 %, że raczej są dostosowane, a 8 % nie potrafi ocenić. Zdaniem 96,5 % rodziców proponowane przez szkołe zajęcia pozalekcyjne odpowiadają potrzebą ich dzieci, tylko 3,5 % uważa, że – nie. Jako przykład takich zajęć rodzice wymieniali : koła przedmiotowe, SKS, chór, zajęcia dla dyslektyków. 40 % ankietowanych jest pewna, że ich dziecko może liczyć w szkole na odpowiednie wsparcie w pokonywaniu trudności, a 60 %, że - raczej może. Na pytanie- czy uczniowie osiągają dobre wyniki w egzaminach zewnętrznych ankietowani odpowiedzieli: zdecydowanie tak 6,7 %, raczej tak – 60 %, raczej nie – 16,6 %, zdecydowanie nie - 1,7 %, nie wiem – 15 %. 66,7 % ankietowanych uważa, że uczniowie osiągają dobre wyniki w egzaminach zewnętrznych. 93,3 % rodziców uważa, że nauczyciele motywują uczniów do nauki, tylko 5 % twierdzi inaczej a 1,7 % nie ma wiedzy na ten temat. Ocena wsparcie szkoły w skutecznym uczeniu w 10 punktowej skali według rodziców wygląda następująco: 4- 5 %, 5 - 8 %, 6 - 5 %, 7 – 11,6 %, 8 - 23,3 %, 9 - 21,6 %,10 – 25 %. 80 % ankietowanych oceniło wsparcie szkoły w skutecznym uczeniu ich dzieci w przedziale powyżej 6. Stopień przygotowania uczniów do dalszej edukacji w 10 punktowej skali rodzice ocenili następująco: 5 – 3,5 %, 6 - 3,5 %, 7 - 10%, 8 - 33,3 %, 9 – 21,4 %,10 - 26,6 %. Większość rodziców uważa więc, że szkoła dobrze przygotowuje uczniów do dalszej edukacji. 100 % ankietowanych jest zadowolonych ze sposobu otrzymywania informacji o postępach w nauce i zachowaniu swojego dziecka. Z ankiety wynika, że uczniowie czas wolny najchętniej poświęcają na uprawianie sportu, spotkania z rówieśnikami i zabawę z komputerem, mniej chętnie natomiast na czytanie książek i oglądanie telewizji

46 1.W szkole prowadzone są zajęcia pozalekcyjne umożliwiające chętnym uczniom uzupełnienie braków w wiadomościach, zajęcia pozalekcyjne są dostosowane do potrzeb uczniów. 2.Zdaniem uczniów i rodziców większość nauczycieli ocenia uczniów obiektywnie i sprawiedliwie. 3.Nauczyciele na zajęciach wykorzystują różnorodne środki dydaktyczne. 4.Nauczyciele często sprawdzają wiadomości i umiejętności, stosując różne formy kontroli osiągnięć uczniów. 5.Nauczyciele na początku roku szkolnego zapoznali uczniów z PSO i WSO/ Rodzice zostali zapoznani na początku roku przez wychowawców z WSO. 6. Nauczyciele motywują uczniów do nauki. 7. Szkoła wspiera uczniów w skutecznym uczeniu oraz pokonywaniu trudności. 8. Szkoła dobrze przygotowuje uczniów do dalszej edukacji. 9. Rodzice na bieżąco są informowani o postępach w nauce oraz zachowaniu dziecka.

47 1. W większym stopniu motywować uczniów do nauki poprzez stosowanie różnorodnych form i metod pracy. 2.Umożliwić uczniom wgląd do wszystkich prac pisemnych. 3. Podczas sprawdzianów zawsze uwzględniać możliwości rozwojowe ucznia. 4. Analizować wyniki wszystkich prac pisemnych, podczas oceniania dawać wskazówki do dalszej pracy. 5. Umożliwić chętnym uczniom poprawę wszystkich prac pisemnych. 6. Informować rodziców o wynikach egzaminów zewnątrzszkolnych. 7. Na początku roku szkolnego zapoznać rodziców z ofertą zajęć pozalekcyjnych

48 Analizy form pracy z uczniem słabym i zdolnym dokonano na podstawie dokumentacji szkolnej oraz rozmów z nauczycielami.

49 Nauczyciele stosują zasadę indywidualizacji pracy i wymagań w odniesieniu do wszystkich uczniów oraz metody i formy pracy aktywizujące uczniów. Praca z uczniem słabym i zdolnym odbywa się w następujący sposób: - praca indywidualna -przydzielanie uczniom zdolnym trudniejszych zadań podczas pracy grupowej lub indywidualnej -organizacja konkursów - rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez udział w różnego rodzaju konkursach - sukcesy edukacyjne uczniów. Nauczyciele rozwijają zainteresowania uczniów poprzez organizowanie licznych kół zainteresowań, zajęć dodatkowych, indywidualnych konsultacji bezpośrednich i za pomocą e-maili. Szkoła organizuje wiele konkursów wewnątrzszkolnych, a uczniowie uczestniczą w licznych zawodach i konkursach i na poziomie gminy, powiatu, czy województwa.

50 W konkursach rejonowych nasi uczniowie uzyskali dobre wyniki. Z chemii: Igor Sala – 79, 33% i Izabella Życińska – 74,14%, z języka polskiego: Dominika Mrozowska – 89,27% oraz Dorota Kwiecień ponad 80% z historii: Dominika Mrozowska – 83,1%. Wyżej wymienieni uczniowie byli przygotowywani do konkursów przez Panią Wiesławę Lasota: 2 uczennice z języka polskiego, Panią Barbarę Chrobot – 2 uczniów z chemii i Pana Przemysława Stelmaszczyka – 1 uczennica z historii. Jest to olbrzymi sukces uczniów i nauczycieli oraz wielka promocja szkoły.

51 Praca z uczniem słabym odbywa się w ramach zajęć wyrównawczych z poszczególnych przedmiotów.Prowadzone są także zajęcia dodatkowe dla uczniów ze stwierdzoną dysleksją rozwojową i zajęcia z pedagogiem.

52 W ramach rozwoju umiejętności językowych i matematycznych wszyscy uczniowie gimnazjum biorą udział w projekcie Erasmus + „Matematyka jest wszędzie” W ramach rozwoju umiejętności matematyczno – przyrodniczych uczniowie klas drugich biorą udział w projekcie „Poznajmy świat”

53 1.W szkole organizowane są zajęcia dodatkowe przeznaczone dla uczniów zdolnych i słabszych. 2.Zwiększa się liczba uczniów biorących udział w III etapie konkursów przedmiotowych, uczniowie na tym szczeblu uzyskują wysokie wyniki. 2. Praca indywidualna z uczniem słabym polega na: wykonywaniu zadań, ćwiczeń z pomocą nauczyciela, ćwiczeń utrwalających. 3.Praca indywidualna z uczniem zdolnym polega na: wykonywaniu zadań i ćwiczeń poszerzających wiedzę i umiejętności, ćwiczeń wykraczających poza materiał z lekcji, dodatkowa praca domowa, przygotowanie prezentacji multimedialnej na lekcję przez uczniów.

54 1.Prowadzić działania motywujące młodzież do pracy pozalekcyjnej, w tym udział w konkursach poza przedmiotowych. 2.Należy zwiększyć liczbę prac domowych wymagających od uczniów wykorzystania technologii informacyjnej

55 1.W dalszych działaniach wychowawców, nauczycieli przedmiotów artystyczno – technicznych, należałoby zaproponować młodzieży uzdolnionej artystycznie, literacko, muzycznie, plastycznie itp udział w konkursach, które pozwolą na rozwijanie ich zdolności i osiąganie sukcesu. 2. Zaproponować uczniom ciekawą i zróżnicowaną ofertę tematów konkursowych umożliwiającą samorealizację wszystkich uczniów, niezależnie od umiejętności i zainteresowań. 3. Systematycznie śledzić strony KO i innych instytucji pozaszkolnych w zakresie proponowanych i ogłaszanych konkursów dla młodzieży i wdrażać je w pracy lekcyjnej i pozalekcyjnej. 4.Utrzymać na obecnym poziomie zajęcia dodatkowe dla uczniów rozwijających zainteresowania i dla uczniów wymagających wsparcia.

56

57 PrzedmiotIaI bIIaIIbIIIaIIIbIII c chemia38396664504749 fizyka5864485535 biologia6971535038 35 geografia35366871363433 matematyka132133128136130128126 wos353334 33 Informatyka zaj. tech 32/3332/3233/32 68 33/37 68 36/31 61 plastyka31 33 j. polski168167169161135 132 historia 6867 66 Wych. Fiz. wdż20 1920 j. ang102 104 90 j.niem656770 626567 j. ros6168 63 religia62 63 657069 Zaj.art6664 muzyka Ed.dla bezp.3031

58 Podstawa programowa ze wszystkich przedmiotów w roku szkolnym 2014/15 została zrealizowana.

59 1. Systematycznie omawiać wyniki wszystkich sprawdzianów 2. Dążyć do stałego podwyższania wyników klasyfikacji. 3. W dalszym ciągu prowadzić działania zmierzające do podniesienia poziomu wiedzy i umiejętności uczniów, stosować różnorodne formy diagnozowania osiągnięć edukacyjnych uczniów. 4. Nauczyciele powinni poznać wszystkie wnioski wynikające z przeprowadzanych w szkole diagnoz. 5. Utrzymać na obecnym poziomie zajęcia dodatkowe dla uczniów rozwijających zainteresowania i dla uczniów wymagających wsparcia. W dalszych działaniach wychowawców, nauczycieli przedmiotów artystyczno – technicznych, należałoby zaproponować młodzieży uzdolnionej artystycznie, literacko, muzycznie, plastycznie itp udział w konkursach, które pozwolą na rozwijanie ich zdolności i osiąganie sukcesu. 6.Zaproponować uczniom ciekawą i zróżnicowaną ofertę tematów konkursowych umożliwiającą samorealizację wszystkich uczniów, niezależnie od umiejętności i zainteresowań. 7. Systematycznie śledzić strony KO i innych instytucji pozaszkolnych w zakresie proponowanych i ogłaszanych konkursów dla młodzieży i wdrażać je w pracy lekcyjnej i pozalekcyjnej.

60 Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Publicznym Gimnazjum Nr 2 w Rudkach w roku szkolnym 2014/2015 Zespół ewaluacyjny: Beata Cieślik, Barbara."

Podobne prezentacje


Reklamy Google