Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Restrukturyzacja spółek

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Restrukturyzacja spółek"— Zapis prezentacji:

1 Restrukturyzacja spółek
Opodatkowanie spółek Restrukturyzacja spółek

2 Zdarzenia restrukturyzacyjne
Wymiana Udziałów

3 Wymiana udziałów Spółka B chce nabyć spółkę A. Proponuje więc spółce C, która jest udziałowcem spółki A, że wyda jej własne udziały w zamian za przeniesienie na nią udziałów, jakie C posiada w A.

4 Wymiana udziałów Wymiana udziałów dokonuje się u spółki C, która przed wymianą posiadała udziały A, a po wymianie będzie posiadała udziały B. B – jest spółką nabywającą A – jest spółką nabytą

5 Wymiana udziałów Spółka C mająca siedzibę w państwie członkowskim X jest wspólnikiem spółki A mającej siedzibę w tym samym państwie ( nie jest to jednak warunek konieczny; spółka C może być rezydentem innego państwa członkowskiego). Spółka B z siedzibą w państwie członkowskim Y (spółka nabywająca) nabywa udziały w kapitale spółki A (spółka nabyta) dające jej większość głosów w tej spółce w ten sposób, że wydaje własne udziały spółce C w zamian za przeniesienie na nią udziałów, jakie spółka C posiada w spółce A.

6 Wymiana udziałów Art.12 ust. 4d.
Jeżeli spółka nabywa od wspólnika innej spółki udziały (akcje) tej innej spółki oraz w zamian za udziały (akcje) tej innej spółki przekazuje jej wspólnikowi własne udziały (akcje) albo w zamian za udziały (akcje) tej innej spółki przekazuje wspólnikowi tej innej spółki własne udziały (akcje) wraz z zapłatą w gotówce w wysokości nie wyższej niż 10% wartości nominalnej własnych udziałów (akcji), a w przypadku braku wartości nominalnej - wartości rynkowej tych udziałów (akcji), oraz jeżeli w wyniku nabycia:

7 Wymiana udziałów 1) spółka nabywająca uzyska bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) są nabywane, albo 2) spółka nabywająca, posiadająca bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) są nabywane, zwiększa ilość udziałów (akcji) w tej spółce - do przychodów nie zalicza się wartości udziałów (akcji) przekazanych wspólnikowi tej innej spółki oraz wartości udziałów (akcji) nabytych przez spółkę, pod warunkiem że podmioty biorące udział w tej transakcji podlegają w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągnięcia (wymiana udziałów).

8 Wymiana udziałów Art.16 ust.1 pkt 8d)
Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów : wydatków poniesionych przez wspólnika na nabycie lub objęcie udziałów (akcji) przekazywanych spółce nabywającej w drodze wymiany udziałów; wydatki te stanowią koszt uzyskania przychodów w przypadku odpłatnego zbycia lub umorzenia otrzymanych za nie udziałów (akcji) spółki nabywającej, ustalony zgodnie z pkt 8 i art. 15 ust. 1k;

9 Wymiana udziałów Art.16 ust.1 pkt 8e)
Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów : wydatków poniesionych przez spółkę nabywającą przy wymianie udziałów; wydatki te - w wysokości odpowiadającej nominalnej wartości udziałów (akcji) wydanych wspólnikom spółki, której udziały są nabywane, powiększonych o zapłatę w gotówce, o której mowa w art. 12 ust. 4d - są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów (akcji);

10 Wymiana udziałów Art. 23 ust.38 c Odpowiednie regulacje w PIT
Art.24 ust.8 a i 8 b Art. 23 ust.38 c

11 Wymiana udziałów Trzy podmioty zaangażowane w wymianę udziałów:
– udziałowcy spółki, którzy zbywają na rzecz spółki nabywającej udziały posiadane w innej spółce; – spółka nabywająca, która wydaje udziałowcom własne udziały w zamian za nabyte udziały w innej spółce. Spółka nabywająca jednocześnie z wydaniem własnych udziałów w zamian za nabywane udziały innej spółki może dokonać na rzecz udziałowców limitowanej przepisami ustaw zapłaty w gotówce; – spółka nabywana (której udziały są nabywane).

12 Wymiana udziałów Wymiana udziałów jest transakcją neutralną podatkowo dla jej uczestników. W momencie wymiany udziałów do przychodów podatkowych udziałowców nie zalicza się wartości udziałów nabytych w spółce nabywającej. Spółka nabywająca, na moment przeprowadzenia transakcji wymiany udziałów, nie rozpoznaje przychodu w wysokości wartości udziałów nabytych od udziałowców.

13 Wymiana udziałów Warunki neutralności :
w wyniku transakcji wymiany udziałów spółka nabywająca powinna uzyskać bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały nabywa (bądź posiadając taką większość, powinna zwiększyć ilość posiadanych udziałów w takiej spółce), – zarówno uczestnicy transakcji (tj. udziałowcy oraz spółka nabywająca), jak i spółka, której udziały nabywa od udziałowców spółka nabywająca, powinni podlegać w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągnięcia.

14 Wymiana udziałów W przypadku gdy spółka nabywająca oraz spółka, której udziały są nabywane, nie podlega w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, neutralność podatkowa wymiany udziałów zostanie zastosowana, o ile spółki te będą podmiotem wymienionym w załączniku nr 3 do u.p.d.o.p. lub u.p.d.o.f. lub będą miały siedzibę lub zarząd w państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego innym niż państwo członkowskie Unii Europejskiej.

15 Wymiana udziałów Przykład
W 2006 r. A (osoba fizyczna) utworzył jednoosobową spółkę B. A, zakładając spółkę B, wniósł do niej wkład pieniężny o wartości 100 j.p. i objął w zamian udziały tej spółki o takiej samej wartości nominalnej. Obecnie A zdecydował się na przeprowadzenie ze spółką C wymiany udziałów. Na dzień wymiany udziałów wartość posiadanych przez A 100% udziałów w B wynosiła 200 j.p. W ramach wymiany udziałów C otrzymała 100% udziałów w B, wydając w zamian dla A swoje udziały o wartości nominalnej 200 j.p. Wymiana udziałów nie prowadzi do powstania przychodu podlegającego opodatkowaniu ani dla A otrzymującego udziały w spółce C, ani dla spółki C otrzymującej wszystkie udziały w spółce B.

16 Wymiana udziałów Przykład
W 2006 r. spółka A utworzyła jednoosobową spółkę B. A, zakładając B, wniosła do niej wkład pieniężny o wartości 100 j.p. i objęła w zamian udziały spółki B o tej samej wartości nominalnej. W 2011 r. spółka A przeprowadziła ze spółką C wymianę udziałów. Na dzień wymiany udziałów wartość posiadanych przez A 100% udziałów w B wynosiła 250 j.p. W ramach wymiany udziałów C otrzymała 100% udziałów w B, wydając w zamian dla A swoje udziały o wartości nominalnej 250 j.p. W 2015 r. A zbyła odpłatnie wszystkie posiadane udziały w C za 250 j.p. A osiągnęła na tej sprzedaży dochód w wysokości 150 j.p. (przychód ze zbycia 250 j.p. pomniejszony o koszt nabycia udziałów w B, tj. 100 j.p.). Opodatkowanie dochodu odpowiadającego wartości cichej rezerwy w wysokości 150 j.p. zostało przesunięte z momentu wymiany udziałów na moment zbycia udziałów nabytych przez A w C w ramach wymiany udziałów.

17 Wymiana udziałów Problem :
Czy warunek nabycia większości głosów może być spełniony przez skumulowanie udziałów dwóch lub więcej udziałowców, czy też musi go spełnić każdy udziałowiec odrębnie ?

18 Wymiana udziałów art.12 ust.12 ( od 1.01.2015)
Przepis ust.4 d ( wymiana udziałów) stosuje się również w przypadku dokonania więcej niż jednej transakcji nabycia udziałów (akcji), przeprowadzonych w okresie nieprzekraczającym 6 miesięcy liczonych począwszy od miesiąca, w którym nastąpiło pierwsze ich nabycie, jeżeli w wyniku tych transakcji są spełnione warunki określone w tym przepisie.

19 Literatura Prawo podatkowe Przedsiębiorców Rozdz. IV pkt 4.5.4.2.
Rozdz. VI pkt


Pobierz ppt "Restrukturyzacja spółek"

Podobne prezentacje


Reklamy Google