Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Akty prawne związane z kształceniem zawodowym – nowe lub nowelizacja obowiązujących Warszawa, 19 sierpnia 2015 DEPARTAMENT KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Akty prawne związane z kształceniem zawodowym – nowe lub nowelizacja obowiązujących Warszawa, 19 sierpnia 2015 DEPARTAMENT KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO."— Zapis prezentacji:

1 Akty prawne związane z kształceniem zawodowym – nowe lub nowelizacja obowiązujących Warszawa, 19 sierpnia 2015 DEPARTAMENT KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO

2 UDZIAŁ W MODERNIZACJI BAZY DYDAKTYCZNEJ Zmiany rozporządzenia w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego Rozporządzenie z dnia 8 sierpnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz.U. poz. 1140) Technik chłodnictwa i klimatyzacji (symbol cyfrowy 311929), Technik urządzeń dźwigowych (symbol cyfrowy 311940), Mechanik motocyklowy (symbol cyfrowy 723107). Rozporządzenie z dnia 19 czerwca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. poz. 954) Technik przemysłu mody (symbol cyfrowy 311941), Technik lotniskowych służb operacyjnych (symbol cyfrowy 315460), Przetwórca ryb (symbol cyfrowy 751103).

3 UDZIAŁ W MODERNIZACJI BAZY DYDAKTYCZNEJ Zmiany rozporządzenia w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach Rozporządzenie z dnia 16 stycznia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz. U. poz. 130) Technik chłodnictwa i klimatyzacji (symbol cyfrowy 311929), Technik urządzeń dźwigowych (symbol cyfrowy 311940), Mechanik motocyklowy (symbol cyfrowy 723107). Rozporządzenie z dnia 10 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz. U. poz. 1123) Technik przemysłu mody (symbol cyfrowy 311941), Technik lotniskowych służb operacyjnych (symbol cyfrowy 315460), Przetwórca ryb (symbol cyfrowy 751103).

4 UDZIAŁ W MODERNIZACJI BAZY DYDAKTYCZNEJ Konsultacje podstawy programowej kształcenia w zawodach Obowiązujące obecnie podstawy programowe dla większości zawodów zostały opracowane w 2012 r. Od ich publikacji upłynęły już trzy lata, w czasie których pojawiły się nowe technologie, wymagające nowych umiejętności. Zmieniły się też oczekiwania rynku pracy w stosunku do pracowników. Najlepiej je znają pracodawcy, dlatego też Ministerstwo Edukacji Narodowej zaprosiło pracodawców do przeglądu podstaw programowych dla wszystkich zawodów. Dzięki ich opiniom podstawa programowa ma szansę stać się nowoczesnym dokumentem odpowiadającym na aktualne potrzeby pracodawców i rynku pracy Kwestionariusz znajduje się na stronie Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej (KOWEZiU) oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej. Konsultacje ruszyły w dniu 1 lipca i potrwają do końca września br.

5 UDZIAŁ W MODERNIZACJI BAZY DYDAKTYCZNEJ Nowe rozporządzenie w sprawie egzaminów zawodowych Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 kwietnia 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (Dz.U. poz. 673) Przepisy rozporządzenia szczegółowo opisują zadania okręgowych komisji egzaminacyjnych, szkół, placówek, podmiotów przeprowadzających kwalifikacyjne kursy zawodowe, pracodawców oraz osób zaangażowanych w organizację i przeprowadzanie tego egzaminu. Wprowadzone zmiany mają na celu usprawnienie organizacji i przebiegu egzaminu zawodowego: −zmniejszenie liczby członków zespołu nadzorującego, −powołanie więcej niż jednego zastępcy przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego – obecnie kierownika ośrodka egzaminacyjnego −umożliwienie nauczycielowi lub instruktorowi praktycznej nauki zawodu zatrudnionemu w placówce kształcenia praktycznego bycia egzaminatorem (jeśli nie prowadzi zajęć ze zdającymi objętych danym egzaminem).

6 UDZIAŁ W MODERNIZACJI BAZY DYDAKTYCZNEJ Zmiana rozporządzenia w sprawie egzaminów eksternistycznych Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 sierpnia 2015r. zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminów eksternistycznych (Dz. U. 2015, poz. 1149). Wprowadzone zmiany mają charakter porządkujący i dostosowujący przepisy rozporządzenia do przepisów dotyczących zasad przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Zmiana polega na poszerzeniu katalogu zawodów, w zakresie których nie przeprowadza się egzaminu eksternistycznego zawodowego o zawody: technik pożarnictwa oraz technik sterylizacji medycznej - wprowadzona na wniosek odpowiednio Ministra Spraw Wewnętrznych oraz Ministra Zdrowia.

7 Zmiana rozporządzenia w sprawie praktycznej nauki zawodu 7 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 sierpnia 2015r. zmieniające rozporządzenie w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. poz. 1183) Najistotniejsze zmiany to: –zdefiniowanie dualnego systemu kształcenia zawodowego, w którym podstawę prawną odbywania zajęć praktycznych u pracodawców może stanowić zarówno umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego, zawarta pomiędzy młodocianym pracownikiem a pracodawcą, jak i umowa o praktyczną naukę zawodu, zawarta pomiędzy dyrektorem szkoły a pracodawcą przyjmującym uczniów na praktyczną naukę zawodu, –przyporządkowanie każdej z form praktycznej nauki zawodu do określonego typu szkoły, –określenie wymiaru zajęć praktycznych odbywanych u pracodawców na zasadach dualnego systemu kształcenia, –zapewnienie pracodawcy możliwości wpływania na treści programu nauczania dla zawodu w zakresie zajęć praktycznych, które są u niego realizowane.

8 Zmiana rozporządzenia w sprawie praktycznej nauki zawodu 8 Praktyczna nauka zawodu jest organizowana w formie zajęć praktycznych, a w technikum i szkole policealnej także w formie praktyk zawodowych. Zajęcia praktyczne mogą odbywać się u pracodawców, na zasadach dualnego systemu kształcenia, na podstawie: ─umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego, zawartej pomiędzy młodocianym a pracodawcą; ─umowy o praktyczną naukę zawodu, zawartej pomiędzy dyrektorem szkoły a pracodawcą przyjmującym uczniów na praktyczną naukę zawodu. Liczba godzin zajęć praktycznych odbywanych u pracodawców na zasadach dualnego systemu kształcenia nie może być niższa niż: ─w przypadku zasadniczej szkoły zawodowej – minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego praktycznego określona dla zasadniczej szkoły zawodowej (970 godzin) ─w przypadku technikum i szkoły policealnej – 30% i nie wyższa niż 100% minimalnej liczby godzin kształcenia zawodowego praktycznego (od 220 do 735 godzin) określonej odpowiednio dla technikum lub szkoły policealnej.

9 UDZIAŁ W MODERNIZACJI BAZY DYDAKTYCZNEJ Inne działania legislacyjne Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego - w przypadku ustalania dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dyrektor szkoły lub placówki, w których odbywa się egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie informuje o nich w terminie do dnia 31 grudnia (a nie jak dotychczas do 30 września). Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. poz. 843) -w szkołach prowadzących kształcenia na podstawie modułowego programu nauczania sposób ustalania oceny reguluje statut szkoły, -egzaminy semestralne w szkołach dla dorosłych są przeprowadzane w formie ustnej lub pisemnej zgodnie z ustaleniami statutu szkoły, z wyłączeniem zajęć wymienionych w rozporządzeniu. Dotychczas przeprowadzane były tylko w formie ustnej.

10 www.facebook.com/rokszkolyzawodowcow Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Akty prawne związane z kształceniem zawodowym – nowe lub nowelizacja obowiązujących Warszawa, 19 sierpnia 2015 DEPARTAMENT KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO."

Podobne prezentacje


Reklamy Google