Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Posiedzenie Uniwersyteckiej Komisji Nauki

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Posiedzenie Uniwersyteckiej Komisji Nauki"— Zapis prezentacji:

1 Posiedzenie Uniwersyteckiej Komisji Nauki
Maciej Zabel KEJN Projekt zmian w ocenie parametrycznej i kategoryzacji jednostek naukowych w 2017 roku Posiedzenie Uniwersyteckiej Komisji Nauki Gdańsk, 12 czerwca 2015 r.

2 Projekt został opracowany przez KEJN po licznych konsultacjach m. in
Projekt został opracowany przez KEJN po licznych konsultacjach m.in. na posiedzeniach KRASP, Prezydium PAN, KRUP, KRAUM, RGIB oraz kierownictwa MNiSW i dokumentach KPN, Wydziałów PAN i in. a także ankiety przeprowadzonej wśród JN. Powszechnie uznano, że parametryzacja 2017 powinna być kontynuacją poprzedniej, ale że wymaga ona zmian, uzupełnień i dopracowania wielu szczegółów i rozwiązań. Ocena ma charakter parametryczny z elementami eksperckimi, co najsilniej jest wyrażone w ocenie według kryterium 4 oraz w wyborze JN do kategorii A+.

3 Zmiany systemowe - Uproszczenie algorytmu porównywania parami - Modyfikacja zasad tworzenia Grup Wspólnej Oceny (GWO) - Nowe zasady ustalania ocen jednostek referencyjnych dla jednostek naukowych niejednorodnych (NJN) - Modyfikacja zasad wyłaniania JN kategorii A+ - Efekty wdrożeniowe i aplikacyjne działalności naukowej we wszystkich rodzajach JN, bez względu na grupę nauk.

4 Zasady tworzenia i przypisania jednostek naukowych do GWO
Grupy Wspólnej Oceny (GWO) tworzone są z uwzględnieniem zasady podobieństwa JN w oparciu o: profil działalności naukowo-badawczej publikacji ustalany m.in. w porozumieniu z Zespołem ds. Czasopism), uprawnienia jednostek do nadawania stopni naukowych, strukturę potencjału naukowego (dyscypliny naukowe, w których pracownicy uzyskali stopnie lub tytuł naukowy), podobieństwo w innych aspektach działalności badawczej jednostek (np. wdrożenia, efekty materialne etc.). Dla Niejednorodnej Jednostki Naukowej (NJN), której dorobek naukowy wykracza poza dziedzinę nauk – nowa zasada wyznaczania JRef

5 Kategoria naukowa A+ może zostać przyznana JN, która jest zaliczona do kategorii A (?) kategoria A+ jest przyznawana na podstawie opinii eksperckiej, biorąc pod uwagę następujące kryteria w zależności od charakteru GWO: - waga osiągnięć dotyczących nauki, kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego. - rola w inicjowaniu życia naukowego na terenie dyscypliny - waga osiągnięć dotyczących rozwoju gospodarczego kraju - średnia wartość punktowa 25% najwyżej punktowanego dorobku ‎JN - wartość zmodyfikowanego indeksu Hirsha - wartość zmodyfikowanej liczby cytowań - opublikowanie wysoko cytowanych prac, w których JN jest podmiotem wiodącym liczba jednostek z kategorią A+ w danej dyscyplinie nauki zależy od jej pozycji międzynarodowej.

6 Kryterium I „Osiągnięcia naukowe i twórcze”
- Doprecyzowanie definicji monografii - Wprowadzenie kategorii monografii wybitnych - Rezygnacja z różnicowania punktacji za monografie w zależności od języka - Modyfikacja zasad przyznawania punktów za monografie i publikacje wieloautorskie - Zmiana definicji parametrów dorobku artystycznego, w tym wprowadzenie kategorii dzieł wybitnych - Podwyższenie punktacji za patenty - utrzymanie ograniczenia 3N-2No

7 Kryterium II „Potencjał naukowy”
- Stymulowanie zaangażowania w prowadzeniu międzynarodowych i krajowych projektów badawczych oraz innowacyjnych projektów finansowanych przez przedsiębiorców - Znacznie zmniejszenie liczby nisko punktowanych podkryteriów, Dodatkowe punkty za posiadanie certyfikowanej bazy badawczej i unikatowej aparatury badawczej - Mobilność pracowników nauki - HR Excellence in Research (Europejska Karta Naukowca i Kodeks postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych)

8 Aktywność JN w pozyskiwaniu, koordynowaniu i realizacji projektów międzynarodowych
Określenie punktacji projektu na podstawie: rodzaju projektu – 5 klas programów ze względu na wagę i znaczenie roli JN w hierarchii zarządzania projektem - 3 poziomy wysokość finansowania wyliczenie punktacji projektu z ograniczeniem punktowym i włączenie do kryterium 2 „potencjał naukowy”. Kryterium II

9 Kryterium III Efekty praktyczne działalności naukowej
koszty realizacji prac naukowych lub rozwojowych poniesione przez jednostkę naukową Kryterium III Efekty praktyczne działalności naukowej K III przychody JN ze sprzedaży wyników działalności : technologie, materiały, produkty, licencje, know-how, opinie, ekspertyzy, działania artystyczne Koszty JN na realizację badań uzyskanych w trybie konkursowym: na badania naukowe i BR ze wskazanymi wyłączeniami zastosowanie wyników działalności poza JN wdrożenia i aplikacje aplikacja - potwierdzony efekt niematerialny; wdrożenie - potwierdzony przychodem efekt materialny w JN

10 Kryterium 4 Pozostałe efekty działalności naukowej
10 najważniejszych osiągnięć o znaczeniu naukowym, gospodarczym, ogólnospołecznym itp. z uwzględnieniem: 1) efektów badań naukowych 2) zastosowania wyników badań naukowych lub B-R 3) pozycję międzynarodową jednostki na tle GWO 4) organizacji konferencji międzynarodowych 5) upowszechniania wiedzy, festiwale nauki i popularyzowanie nauki 6) działań artystycznych o szczególnym znaczeniu Za osiągnięcia w pkt. 1 i 2 ZE przyznaje 0-50 pkt i za wymienione w pkt także 0-50 pkt (czyli razem do 100 pkt).

11 Pozostałe zasady i parametry wymagające zmian
N – obliczane z wniosków o dotację statutową N0 – liczba pracowników zaliczanych do liczby N, którzy byli zatrudnieni przez okres co najmniej 3 lat Zmiany niektórych wag kryteriów Patenty – zwiększenie punktacji za udzielony patent krajowy - 30 pkt i międzynarodowy – 40 pkt., a za wdrożenie patentu - 30 pkt. Zrezygnować z punktowania zgłoszeń patentowych. Ujednolicić sposób podawania środków finansowych w ankiecie JN Podniesiono wartość punktową publikacji (dotyczy pełnych publikacji, a nie streszczeń) w Materiałach Konferencyjnych uwzględnianych w WoS do najniższej wartości punktowej czasopisma naukowego na liście A

12 Podsumowanie projektu zmian
Systemowe – porównanie parami, GWO i NJN, Kategoria A+, wdrożenia i innowacyjność, umiędzynarodowienie Kryterium 1 – monografie, patenty, działalność artystyczna Kryterium 2 – wyeliminowanie wielu drobnych informacji, baza laboratoryjna, zaangażowanie w projektach badawczych Kryterium 3 – koszty poniesione na działalność naukową, karta aplikacji i wdrożeń Kryterium 4 – sprecyzowanie osiągnięć

13

14 Szczególny nacisk położono na następujące zagadnienia:
Umiędzynarodowienie badań naukowych Promowania interdyscyplinarności, określenie heterogenności JN i tworzenie GWO Wprowadzenie nowych zasad punktacji monografii, Wprowadzenie systemu popierania projektów badawczych międzynarodowych i innowacyjnych Uproszczenie i doprecyzowanie zasady porównania parami Uszczegółowienie oceny kryterium 4 „Pozostałe efekty działalności naukowej” Szersze uwzględnienie innowacyjności, w tym zmiana Karty Aplikacji i Wdrożeń Doprecyzowanie zasad punktacji przychodów jednostki w ramach kryt. 3 Ustalenie nowych zasad typowania jednostek do Kategorii A+ Uściślenie punktacji dorobku artystycznego w kryt.1 „Osiągnięcia naukowe i twórcze” Zmiany w zakresie oceny kryt. 2 „Potencjał Naukowy” Inne, w tym dotyczące liczby No, wag, uproszczeń i podniesienia rangi patentów.


Pobierz ppt "Posiedzenie Uniwersyteckiej Komisji Nauki"

Podobne prezentacje


Reklamy Google