Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Oczekiwania. Wzrostu stanów lokat a vista ogółem spodziewa się 44 proc. placówek (spadek o 3 pkt. w stosunku do wyniku z marca), spadek przewiduje 12 proc.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Oczekiwania. Wzrostu stanów lokat a vista ogółem spodziewa się 44 proc. placówek (spadek o 3 pkt. w stosunku do wyniku z marca), spadek przewiduje 12 proc."— Zapis prezentacji:

1 Oczekiwania. Wzrostu stanów lokat a vista ogółem spodziewa się 44 proc. placówek (spadek o 3 pkt. w stosunku do wyniku z marca), spadek przewiduje 12 proc. (+6), a 44 proc (-3) nie oczekuje zmiany. Wzrostu aktywności deponentów indywidualnych oczekuje 45 proc. (-1), korporacyjnych – 33 proc. (-3); spadek przewiduje 13 proc. (+6) podmiotów indywidualnych i 14 proc. (+6) gospodarczych. Saldo prognozy dla lokat łącznie wynosi 32 pkt. (-8), gospodarstw domowych 33 pkt. (-6) oraz podmiotów gospodarczych 20 pkt. (-7). Poprawy sytuacji w zakresie depozytów terminowych ogółem spodziewa się 50 proc. oddziałów (+3), spadek przewiduje 10 proc. (+2), a 40 proc. (-4) nie oczekuje zmiany sytuacji. Wzrostu aktywności deponentów indywidualnych oczekuje 48 proc. (-1), a instytucjonalnych 28 proc. (-6); pogorszenia – odpowiednio 11 proc. (+4) i 14 proc. (+6). Salda prognozy wynoszą: ogółem 39 pkt. (=), depozyty ludności 37 pkt. (-5), natomiast podmiotów gospodarczych 14 pkt. (-12). PENGAB – wartości trendu cyklu Spodziewany wzrost popytu na kredyty Kwietniowy sondaż w placówkach bankowych przeprowadzono w dniach 4-11 bm. W telefonicznym badaniu wspomaganym komputerowo (CATI) wzięło udział 200 placówek bankowych z całego kraju, reprezentujących wszystkie typy banków krajowych. Depozyty złotowe Oceny. Wkłady na rachunkach bieżących ogółem rosły w 46 proc. placówek (wzrost o 3 pkt. w stosunku do wyniku z marca): ludności – w 43 proc. (-3), a podmiotów gospodarczych w 32 proc. (+1). Spadek aktywności deponentów wystąpił łącznie w 14 proc. placówek (+1); ludności 12 proc. (+2), podmiotów gospodarczych 17 proc.(=). Salda ocen informujące o różnicy między odsetkiem placówek stwierdzających wzrost i spadek wynoszą: dla łącznych lokat bieżących 31 punktów (+1), klientów indywidualnych 31 punktów (-5) oraz korporacyjnych 15 punktów (+1). Lokaty terminowe rosły łącznie w 41 proc. placówek (spadek o 6 pkt. w stosunku do marca). W segmencie gospodarstw domowych wzrastały w 39 proc. placówek (-7), a podmiotów gospodarczych w 23 proc. placówek (-2). Spadki wystąpiły łącznie w 16 proc. oddziałów (+3); ludności 11 proc. (=), a podmiotów gospodarczych w 19 proc. (+2). Wskaźniki netto, czyli salda ocen, wynoszą: dla depozytów terminowych ogółem 25 pkt. (-9); gospodarstw domowych 28 pkt. (-8) oraz podmiotów gospodarczych 5 pkt. proc. (-3). MONITOR BANKOWY04/2011 Wartość indeksu Pengab nieznacznie wzrosła w porównaniu z wynikiem z marca i wynosi 30,9 pkt. (wzrost o 0,9 pkt.). Zmiana wartości jego składowych przebiegała różnokierunkowo: wskaźnik ocen bieżących wzrósł o 3,3 pkt. (obecnie wynosi 26,3), wartość indeksu prognoz obniżyła się o 1,4 pkt. do poziomu 35,6). Wzrosła również wartość indeksu oceny sytuacji ekonomicznej banków. Skutkiem tego zjawiska jest wzrost ogólnego wskaźnika klimatu koniunktury o 12,4 pkt. – jego wartość wynosi obecnie 49,8 proc. Ogólnie na rynku depozytowym nastąpiło pogorszenie z wyjątkiem depozytów złotowych bieżących. Najwyższe spadki w porównaniu z marcem zanotowano na rynku depozytów złotowych terminowych oraz depozytów walutowych bieżących. Oczekuje się utrzymania kierunku spadkowego w przypadku depozytów złotowych bieżących oraz terminowych depozytów złotowych jak i walutowych. W minionym miesiącu spadło zainteresowanie firm depozytami dewizowymi, ale oczekuje się zwiększenia popytu w tym zakresie. W segmencie klientów indywidualnych najbardziej spadło zainteresowanie złotowymi lokatami terminowymi. Wzrosła akcja kredytowa w odniesieniu do wszystkich badanych rodzajów kredytów złotowych, natomiast na rynku kredytów walutowych zanotowano spadek. Oczekuje się spadku akcji kredytowej na rynku kredytów mieszkaniowych i kredytów o wartości do 1 mln EURO udzielanych przedsiębiorstwom oraz kredytów dewizowych. Najwyższy wzrost akcji kredytowej przewiduje się na rynku kredytów konsumenckich. Ponadto wzrosło oprocentowanie kredytów, jak również przewiduje się dalszy wzrost. Jednocześnie wzrosła wartość kredytów zagrożonych, jednak oczekiwane są spadki w tym zakresie. Przewiduje się spadek zainteresowania klientów otwieraniem nowych ROR-ów. Wzrosło zainteresowanie na rynku akcji i obligacji. Przewidywania w tym zakresie są optymistyczne. Spadki odnotowano natomiast na polisy na życie oraz oczekuje się dalszych spadków. Wzrósł popyt w odniesieniu do jednostek TFI. Nie zmieniły się znacząco oczekiwania dotyczące poziomu stóp centralnych. Poza redyskontem weksli w NBP bankowcy oczekują spadków. Spadły oczekiwania inflacyjne (do 3,98 proc.). Bankowcy spodziewają się także umocnienia złotego wobec dolara i osłabienia wobec euro.

2 Depozyty walutowe Oceny. Wkłady na rachunkach bieżących ogółem rosły w 12 proc. placówek (-3); w segmencie ludności w 12 proc. (-2) i podmiotów gospodarczych 11 proc. (=). Malały natomiast: ogółem w 12 proc. (+6), ludności 8 proc. (+4) oraz firm 12 proc. (+5). Saldo oceny w odniesieniu do wkładów ogółem wynosi 0 punktów (-9), lokat ludności 4 punktów (-6) i depozytów podmiotów gospodarczych -2 punkty (-6). Depozyty terminowe ogółem rosły w 15 proc. placówek (=), jednocześnie malejąc w 9 proc. (+3) i nie ulegając zmianie w 77 proc. (-2). Depozyty ludności wzrosły w 14 proc. (+1), podmiotów gospodarczych w 9 proc. (-1), malejąc odpowiednio w 7 proc. (+3) i 9 proc. (+2). Salda oceny kształtują się następująco: dla lokat ogółem 6 pkt. (-3), lokat klientów indywidualnych 7 pkt. (-2) oraz korporacyjnych 0 pkt. (-3). Oczekiwania. Przewidywania wzrostowe dla wkładów a vista ogółem formułuje 15 proc. placówek (+3), spadkowe 6 proc. (+3), a 78 proc. (-7) nie oczekuje zmiany sytuacji. Wzrostu aktywności deponentów indywidualnych oczekuje 15 proc. placówek (+2), a podmiotów gospodarczych 13 proc. (+2). Spadek przewiduje odpowiednio 5 proc. (+2) i 5 proc. (+1). Salda prognoz są następujące: lokaty ogółem 9 punktów (=), gospodarstwa domowe 9 punktów (-1) oraz firmy i instytucje 9 punktów (+2). Wzrostu aktywności deponentów terminowych ogółem spodziewa się 11 proc. placówek (-1), spadku 10 proc. (+6), a 79 proc. nie przewiduje zmiany (-4). Wzrost depozytów terminowych ludności przewiduje 12 proc. (-1), a podmiotów gospodarczych 9 proc. (=); spadek odpowiednio 8 proc. (+4) i 7 proc. (+3). Salda prognoz wynoszą: lokaty ogółem 2 punkty (- 6), ludności 4 punkty (-5) oraz podmioty gospodarcze 2 punkty (- 3). Kredyty złotowe Oceny. Akcja kredytowa ogółem rosła w 66 proc. placówek (+14), malała w 14 proc. (-5) i nie zmieniła się w 20 proc. (-10). Wzrost kredytów dla ludności odnotowało 62 proc. placówek (+15), a na cele gospodarcze 56 proc. oddziałów (+11); spadek wystąpił odpowiednio w 14 proc. (-8) i 11 proc. (-3). Saldo ocen dla kredytów ogółem wynosi 52 punktów (+19), dla kredytów ludności 48 punktów (+23) oraz podmiotów gospodarczych 45 punktów (+14). Oczekiwania. Rozwoju akcji kredytowej ogółem spodziewa się 81 proc. placówek (=), dla ludności 77 proc. (+2) i 76 proc. dla klientów korporacyjnych (+2). Spadek akcji kredytowej ogółem przewiduje 4 proc. (=), kredytów dla ludności 4 proc. (=) i podmiotów gospodarczych 4 proc. (+1). Salda prognoz wynoszą: w odniesieniu do kredytów ogółem 77 punktów (=), ludności 73 punkty (+2), podmiotów gospodarczych 72 punkty (+1). Oprocentowanie kredytów Oprocentowanie kredytów pozostało bez zmian w 65 proc., w 27 proc. wzrosło (+13), a w 8 proc. zmalało (-1). Utrzymania ceny kredytu na obecnym poziomie spodziewa się 45 proc. (- 12), spadku – 5 proc. (-3), a wzrostu – 49 proc. (+14). Monitor Bankowy 04/2011 2

3 3. Kredyty nieregularne (zagrożone) Kredyty nieregularne dla ludności wzrastały w 24 proc. placówek (+4), jednocześnie malejąc w 13 proc. (+1) i nie zmieniając się w 63 proc. (-4). Saldo oceny odnotowano na poziomie 11 punktów (+3). Wzrost wartości kredytów nieregularnych przewiduje 23 proc. placówek (-4), spadek 18 proc. (+5), a 60 proc. (=) nie przewiduje zmiany. Saldo prognozy wyniosło 5 pkt. (-9). Kredyty walutowe Kredyty walutowe rosły w 10 proc. placówek (-2), malały w 18 proc. (-3), a w 72 proc. (-1) nie wystąpiły zmiany. Saldo oceny jest na poziomie -8 punktów proc. (-5). Wzrostu akcji kredytowej w walutach obcych spodziewa się 13 proc. (-5), spadku 13 proc. (+1), a 74 proc. (+4) nie spodziewa się zmiany. Saldo prognozy wynosi 0 pkt. proc. (-6). Kredyty o wartości do 1 mln. euro udzielane firmom Wzrost liczby kredytów o wartości do 1 mln euro wystąpił w 31 proc. placówek (+8), spadek w 5 proc. (=), a w 64 proc. nie nastąpiły zmiany (-8). Wskaźnik oceny netto wyniósł 25 pkt. proc. (+8). Wzrost liczby kredytów o wartości do 1 mln euro przewiduje 43 proc. (-2), spadek 5 proc. (+3), a 52 proc. nie przewiduje zmiany (-1). Wskaźnik prognozy wynosi 38 pkt. (-5). Kredyty konsumenckie dla osób prywatnych Wzrost kredytów konsumenckich dla osób prywatnych wystąpił w 60 proc. placówek (+14), spadek w 14 proc. (-5), a w 26 proc. kredyty oceniono na niezmienionym poziomie (-9). Wskaźnik netto wynosi 46 pkt. proc. (+19). Kredyty konsumenckie dla osób prywatnych wzrosną według 72 proc. placówek (+4), zmaleją według 4 proc. (-3), a 25 proc. nie przewiduje zmiany (-1). Wskaźnik prognozy wynosi 68 pkt. (+7). Kredyty mieszkaniowe dla osób prywatnych Wzrost kredytów mieszkaniowych dla osób prywatnych wystąpił w 55 proc. placówek (+8), spadek w 10 proc. (-3), a w 36 proc. kredyty oceniono na niezmienionym poziomie (-4). Wskaźnik oceny netto wyniósł 45 pkt. proc. (+11). Kredyty mieszkaniowe dla osób prywatnych wzrosną według 71 proc. placówek (-3), zmaleją według 5 proc. (=), a 24 proc. nie przewiduje zmiany (+3). Wskaźnik prognozy wynosi 66 pkt. (-4). Akcje i obligacje Wzrost popytu na akcje stwierdzono w 15 proc. placówek (+3), spadek w 9 proc. (+1), brak zmian w 76 proc. (-4). Saldo oceny wynosi 7 pkt. (+4). Wzrost popytu na obligacje odnotowało 11 proc. placówek (+2), spadek 9 proc. (=), a 80 proc. nie stwierdziło zmiany popytu (-2). Saldo oceny wyniosło 2 pkt. (+2). Wzrostu popytu na akcje spodziewa się 24 proc. (=), spadku 5 proc. (-1), a 71 proc. (+1) nie przewiduje zmiany. Saldo prognozy wynosi 19 punktów (+1). Wzrost popytu na obligacje przewiduje 19 proc. (+4), spadek 7 proc. (-3), a 74 proc. (-1) spodziewa się stabilizacji popytu na obecnym poziomie. Saldo prognozy wynosi 12 pkt. (+6).

4 Jednostki funduszy inwestycyjnych Wzrost popytu na jednostki funduszy inwestycyjnych zaobserwowało 25 proc. placówek (+3), spadek 12 proc. (-4), a w 63 proc. nie stwierdzono zmian (+1). Saldo wynosi 13 pkt. (+8). Wzrost popytu przewiduje 31 proc. (-3), spadek 4 proc. (-3), a 64 proc. (+5) nie spodziewa się zmiany. Saldo prognozy wynosi 27 pkt. (=). Polisy ubezpieczeń na życie Wzrost popytu na polisy zaobserwowało 22 proc. placówek (=), spadek 13 proc. (+1) i brak zmian w 65 proc. (-1). Saldo oceny wynosi 8 pkt. (-2). Wzrost popytu na polisy przewiduje 25 proc. (=), spadek 7 proc. (-5), a 68 proc. nie spodziewa się zmiany (+6). Saldo prognozy wyniosło 18 pkt. (+5). Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe Liczba nowo otwieranych ROR-ów rosła w 52 proc. placówek (+10), malała w 5 proc. (-7) i nie zmieniła się w 43 proc. (-3). Saldo oceny wyniosło 47 punktów (+18). Wzrostu liczby nowo otwieranych rachunków spodziewa się 57 proc. placówek (-2), spadku 2 proc. (-1), a 41 proc (+3) nie przewiduje zmiany. Saldo prognozy wyniosło 55 pkt. (-1). Ogólna sytuacja ekonomiczna (WOKKB 49,8 pkt.) O poprawie ogólnej sytuacji ekonomicznej informuje 48 proc. placówek (+17). Pogorszenie wystąpiło w 3 proc. (-3), a 49 proc. oddziałów nie odnotowało zmiany sytuacji (-14). Saldo oceny wyniosło 44 punktów (+19). Poprawa kondycji ekonomicznej wystąpiła w 54 proc. banków spółdzielczych (+21), w 53 proc. oddziałów banków giełdowych (+21), w 52 proc. banków z przewagą kapitału zagranicznego (+22) i w 38 proc. banków z przewagą kapitału krajowego (+9). Poprawy sytuacji ekonomicznej spodziewa się 57 proc. ankietowanych placówek (+4), pogorszenia 2 proc. (-1), a 41 proc. nie przewiduje zmiany (-3). Wskaźnik prognozy netto wyniósł 55 pkt. (+5). Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury (WOKKB), obliczany jako średnia arytmetyczna sald odpowiedzi na oba pytania dotyczące ogólnej sytuacji ekonomicznej – tzn. obecnej i przewidywanej – wzrósł w porównaniu z wynikiem z marca o 12,4 pkt. i wynosi 49,8 proc. Wskaźnik koniunktury bankowej PENGAB (30,9 pkt.) Indeks PENGAB traktowany jako syntetyczny wskaźnik koniunktury w placówkach bankowych wzrósł o 0,9 pkt. w stosunku do marca (z 30,0 do 30,9). Skumulowany wskaźnik ocen wyniósł 26,3 pkt. i jest wyższy od poprzedniego o 3,3 pkt., natomiast skumulowany wskaźnik prognoz spadł o 1,4 pkt. z poziomu 37,0 do 35,6 pkt. Indeks PENGAB wzrósł w grupie banków spółdzielczych z 34,2 do 39,9 pkt. (o 5,7 pkt.), w grupie banków z przewagą kapitału krajowego spadł z 29,1 do 23,4 pkt. (o 5,7 pkt.), wśród banków z przewagą kapitału zagranicznego wzrósł z 28,2 do 33,2 pkt. (o 5,0 pkt.), w grupie banków giełdowych wzrósł z 28,0 do 32,2 pkt. (o 4,2 pkt.). Stopy procentowe Placówki przewidują następujące oprocentowanie (dane uśrednione): kredytu lombardowego – 5,54 proc. (-0,02 pkt.) redyskonta weksli – 4,33 proc. (+0,01 pkt.) kredytu na cele gospodarcze – 12,43 proc. (-0,03 pkt.) lokaty trzymiesięcznej – 4,73 proc. (-0,02 pkt.) Inflacja Bankowcy przewidują, że w 2011 roku (w okresie od grudzień 2010 do grudzień 2011 roku) inflacja wyniesie 3,98 proc. (dane uśrednione). Oznacza to spadek o 0,19 pkt. w porównaniu z poziomem oczekiwań sprzed miesiąca. Mediana wynosi 3,68 proc. Reprezentanci banków spółdzielczych szacują stopę inflacji na 3,56 proc., banków z przewagą kapitału krajowego – 4,15 proc., banków giełdowych – 4,00 proc., banków z przewagą kapitału zagranicznego – 4,01 proc. Kurs dolara i euro Oczekiwania kursowe wobec dolara i euro według przewidywań (uśrednionych) na koniec 2011 roku wynoszą dla ceny dolara – 2,94 zł (mediana – 2,91), a dla euro – 3,99 zł (mediana 3,99). W porównaniu z prognozami sprzed miesiąca oznacza to umocnienie się złotego wobec dolara o 5 groszy i osłabienie wobec euro – o 1 grosz. Monitor Bankowy 04/2011 4


Pobierz ppt "Oczekiwania. Wzrostu stanów lokat a vista ogółem spodziewa się 44 proc. placówek (spadek o 3 pkt. w stosunku do wyniku z marca), spadek przewiduje 12 proc."

Podobne prezentacje


Reklamy Google