Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

NEURODYDAKTYKA, CZYLI NAUCZANIE PRZYJAZNE MÓŻGOWI mgr Karolina Krawczak Aktywne doskonalenie – kompleksowe wsparcie dla szkół i przedszkoli we Wrocławiu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "NEURODYDAKTYKA, CZYLI NAUCZANIE PRZYJAZNE MÓŻGOWI mgr Karolina Krawczak Aktywne doskonalenie – kompleksowe wsparcie dla szkół i przedszkoli we Wrocławiu."— Zapis prezentacji:

1 NEURODYDAKTYKA, CZYLI NAUCZANIE PRZYJAZNE MÓŻGOWI mgr Karolina Krawczak Aktywne doskonalenie – kompleksowe wsparcie dla szkół i przedszkoli we Wrocławiu

2 O Bazuje na wiedzy o budowie i funkcjach mózgu O Bada wpływ stresu na poszczególne rodzaje pamięci oraz procesy uczenia się, w tym funkcje wykonawcze O Optymalizuje środowiskowe i intra-psychiczne zmienne wpływające na proces zdobywania wiedzy. NEUROPEDAGOGIKA

3 POJĘCIE NEURODYDAKTYKA NIE JEST NOWE, POWSTAŁO OKOŁO POŁOWY LAT OSIEMDZIESIĄTYCH UBIEGŁEGO WIEKU, A JEGO TWÓRCĄ JEST NIEMIECKI DYDAKTYK MATEMATYKI GERHARD PREIß. W JĘZYKU ANGIELSKIM FUNKCJONUJĄ RACZEJ POJĘCIA: „BRAIN FRIENDLY LEARNING” I „BRAIN COMPATIBLE LEARNING ”. NEUROPEDAGOGIKA

4 W POLSCE TERMIN „NEURODYDAKTYKA” STAJE SIĘ CORAZ POPULARNIEJSZY I FUNKCJONUJE ZARÓWNO W LITERATURZE FACHOWEJ, JAK I POPULARNONAUKOWEJ. FUNKCJONUJĄCY OBECNIE NA ŚWIECIE MODEL EDUKACYJNY POWSTAŁ W CZASACH, GDY NIE BYŁO MOŻLIWOŚCI BADANIA PROCESÓW UCZENIA SIĘ. PRZEŁOM NASTĄPIŁ PONAD DZIESIĘĆ LAT TEMU DZIĘKI ZASTOSOWANIU RÓŻNEGO TYPU TOMOGRAFÓW I SKANERÓW, KTÓRE POZWALAJĄ NA ZAGLĄDANIE DO UCZĄCEGO SIĘ MÓZGU. NEUROPEDAGOGIKA

5 DZIŚ MOŻNA W OPARCIU O DOSTĘPNE BADANIA FORMUŁOWAĆ OGÓLNE WNIOSKI, PONIEWAŻ WIADOMO, CO WSPIERA, A CO BLOKUJE PROCES UCZENIA SIĘ. Z PUNKTU WIDZENIA NAUCZYCIELI MA TO ZUPEŁNIE FUNDAMENTALNE ZNACZENIE - I CO WAŻNIEJSZE - POZWALA SPOJRZEĆ NA PROCES UCZENIA SIĘ Z ZUPEŁNIE INNEJ PERSPEKTYWY. NEUROPEDAGOGIKA

6 O Etap I – Motywacja - Po co mi to? O Etap II – Początek praktyki – Chodzę, pytam... O Etap III –Ćwiczenie umiejętności - Ćwiczę O Etap IV – Praktyka umiejętności – Ćwiczę i osiągam sukces O Etap V – Doskonalenie umiejętności –Czerpię przyjemność O Etap VI – Mistrzostwo – Nauczam i ulepszam NATURALNY PROCES UCZENIA SIĘ

7  UCZENIE REPRODUKTYWNE JEST SPRZECZNE Z TYM DO CZEGO MÓZG JEST STWORZONY!!!  MÓZG UCZY SI Ę PRZEZ KONSTRUOWANIE!!! FAKTY DOTYCZĄCE FUNKCJONOWANIA MÓZGU

8 Co MUSI si ę zadzia ć aby zaszed ł proces uczenia si ę ?

9  UCZENIE REPRODUKTYWNE JEST SPRZECZNE Z TYM DO CZEGO MÓZG JEST STWORZONY!!!  MÓZG UCZY SI Ę PRZEZ KONSTRUOWANIE!!! FAKTY DOTYCZĄCE FUNKCJONOWANIA MÓZGU

10 Uczenie się = rozrost dendrytów WNIOSEK

11 Uczenie się = rozrost dendrytów WNIOSEK

12 O Każdy neuron ma jeden akson zakończony rozgałęzieniami O Komunikacja pomiędzy neuronami przebiega za pomocą impulsów elektrochemicznych w przestrzeni zwanej synapsą. (miejsca komunikacji kończącej akson z błoną drugiej komórki) O Uczenie zachodzi poprzez tworzenie połączeń synaptycznych. Efektem są wiedza i umiejętności. O Każdy neuron ma w sobie tysiące dendrytów które odbierają informację z innych neuronów. CO TO ZNACZY UCZYĆ SIĘ?

13 MÓZG A UCZENIE SIĘ

14

15 PRAWA PÓKULA --- LEWA PÓKULA MÓZG DZIAŁA RÓWNOLEGLE

16 1.Mózg musi zdecydować, co jest ważne. 2. Podstawowe procesy mózgowe to procesy emocjonalne i spostrzegawcze. 3.Uczenie angażuje całą fizjologię (rola peptydów - endorfiny, odżywiania). 4.Spostrzeganie i tworzenie sieci neuronalnych odbywa się symultanicznie (mózg uwielbia historyjki). 5.Uczenie się zachodzi na poziomie świadomym i nieświadomym (emocje, ruch, umysł, komunikacja). ŻEBY ROZPOCZĄŁ SIĘ PROCES UCZENIA

17 6. Poszukiwanie znaczenia jest zdolnością wrodzoną. 7. Emocje są krytycznym elementem procesu uczenia się. 8. Poczucie zagrożenia hamuje proces uczenia się. 9. Nadawanie znaczenia odbywa się zawsze poprzez odniesienie do istniejącej wiedzy. 10.Podobnie zapamiętywanie. 11.Mózg jest bytem społecznym. ŻEBY ROZPOCZĄŁ SIĘ PROCES UCZENIA

18 O Dominacja funkcji pnia mózgu. O Krew przep ł ywa z cz ęś ci odpowiedzialnych za procesy my ś lowe do pnia. O Zamykanie si ę mózgu. STRES A UCZENIE SIĘ

19 O Pozytywne emocje wp ł ywaj ą na uczenie si ę. O Bez dopaminy uczenie si ę nie zachodzi. O Uczenie si ę pobudza o ś rodki nagrody. MOTYWACJA A BIOLOGIA

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36 AGNOZJA

37 NIEZDOLNOŚĆ DO ROZPOZNAWANIA ZNANYCH PRZEDMIOTÓW SPOSTRZEGANYCH ZA POMOCĄ ZMYSŁÓW (WALSH,DARBY 2008) NIEMOŻNOŚĆ ROZPOZNANIA I/LUB INTERPRETOWANIA DOZNAŃ ZMYSŁOWYCH, BEZ WZGLĘDU NA POSZCZEGÓLNY KANAŁ (PĄCHALSKA, 2007) Agnozja - definicja

38 Afazja - film

39 O s ą przystosowane do rozwi ą zywania problemów i przetwarzania informacji, a nie do ich reprodukowania, O dobrze zapami ę tuj ą informacje łą cz ą ce wiedz ę kognitywn ą z emocjami i aktywno ś ci ą cia ł a, O du ż o lepiej koduj ą w pami ę ci d ł ugotrwa ł ej informacje poznane w bezstresowej, przyjaznej atmosferze, O ucz ą si ę du ż o efektywniej w grupie, O du ż o lepiej zapami ę tuj ą to wszystko, co ma dla nich praktyczne znaczenie, O du ż o lepiej zapami ę tuj ą informacje, które potrafi ą odnie ść do swoich dotychczasowych do ś wiadcze ń, O ł atwiej zapami ę tuj ą, to co widz ą, ni ż to co s ł ysz ą, O ł atwo zapami ę tuj ą to, co mog ł y pozna ć dzi ę ki aktywno ś ci r ą k. FAKTY DOTYCZĄCE FUNKCJONOWANIA MÓZGU

40 KAŻDY Z UCZNIÓW REPREZENTUJE INNE ZDOLNOŚCI, UMIEJĘTNOŚCI, KTÓRE W PROCESIE NAUCZANIA-UCZENIA ZMIENIAJĄ SIĘ, WZRASTAJĄ I DOSKONALĄ, ALE W BARDZO OSOBISTY, INDYWIDUALNY SPOSÓB, W RÓ NYM TEMPIE. NIEKTÓRZY UCZNIOWIE BARDZO SZYBKO PRZYSWAJAJĄ NOWĄ WIEDZĘ, U INNYCH PROCES TEN TRWA ZNACZNIE DŁUŻEJ. Teoria inteligencji wielorakiej

41 TEORIA WIELORAKIEJ INTELIGENCJI, ZWANEJ „MULTIPLE INTELLIGENCES THEORY” OPRACOWANA PRZEZ H. GARDNERA (1985). GARDNER STWIERDZIŁ, ŻE CZŁOWIEK MA BARDZO INDYWIDUALNĄ DROGĘ UCZENIA SIĘ, POZNAWANIA I ROZUMIENIA ŚWIATA. DEFINIUJE ON INTELIGENCJĘ CZŁOWIEKA, JAKO ZDOLNOŚĆ DO ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW LUB TWORZENIA RZECZY NOWYCH. TO TAKŻE ZDOLNOŚĆ DO ROZUMIENIA, UCZENIA SIĘ I MYŚLENIA. JESTEŚMY TAK RÓWNIEŻ, PONIEWAŻ NA NASZĄ WŁASNĄ INTELIGENCJĘ SKŁADAJ SIĘ RÓŻNE JEJ KOMBINACJE. Teoria inteligencji wielorakiej

42 NIE CHODZIŁO MU JEDNAK O DOKŁADNĄ LICZBĘ RODZAJÓW INTELIGENCJI, ALE O BIOLOGICZNY POTENCJAŁ, JAKI POSIADA KAŻDY CZŁOWIEK. KAŻDY Z NAS MA BOWIEM OSOBISTY PROFIL ZDOLNOŚCI, Z KTÓRYM SIĘ URODZIŁ I WŁASNE MOŻLIWOŚCI ICH ROZWOJU.

43 SUKCES UCZNIA ZALEŻY PRZEDE WSZYSTKIM OD NAUCZYCIELA. W PLANOWANIU ROZWOJU UCZNIA POWINIEN ON UWZGLĘDNIAĆ JEGO ZDOLNOŚCI I WRODZONE PREDYSPOZYCJE. LEKCJE POWINNY BYĆ RÓŻNORODNE, CIEKAWE. POWINNY DOSTARCZAĆ WIELU MOŻLIWOŚCI I SYTUACJI, W KTÓRYCH UCZEŃ MOŻE SIĘ WYKAZAĆ RÓŻNYMI UMIEJĘTNOŚCIAMI. Sukces ucznia

44 KAŻDA OSOBA POSIADA WSZYSTKIE OSIEM RODZAJÓW INTELIGENCJI, ALE ONE FUNKCJONUJĄ W INDYWIDUALNY, NIEPOWTARZALNY SPOSÓB. NIEKTÓRZY LUDZIE MAJĄ WYSOKO ROZWINIĘTE WSZYSTKIE RODZAJE INTELIGENCJI, NIEKTÓRZY TYLKO KILKA. WIĘKSZOŚCI LUDZI JEST GDZIEŚ W ŚRODKU. NIEKTÓRE ZDOLNOŚCI MOGĄ BY JESZCZE NIEODKRYTE.

45 ZDOLNOŚCI SĄ ODKRYWANE STOPNIOWO. WSZYSTKIE RODZAJE INTELIGENCJI WSPÓŁPRACUJĄ ZE SOBĄ, A ŻADNA NIE ISTNIEJE INDYWIDUALNIE.

46 JEST WIELE RÓŻNYCH SPOSOBÓW, ABY BYĆ CZŁOWIEKIEM INTELIGENTNYM. NIE MA ŻADNEGO STANDARDU, OKREŚLAJĄCEGO ATRYBUTY, KTÓRE JEDNOZNACZNIE POTWIERDZAJĄ INTELIGENCJĘ CZŁOWIEKA.

47 UMIEJĘTNOŚĆ WYRAŻANIA UCZUĆ, POMYSŁÓW, ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW. SĄ TO ZDOLNOŚCI FIZYCZNE TAKIE JAK: KOORDYNACJA RUCHÓW, GIĘTKOŚĆ, PORUSZANIE SIĘ. NAUCZYCIEL MOŻE WPŁYWAĆ NA ROZWIJANIE TEGO RODZAJU ZDOLNOŚCI PODCZAS DOSTARCZANIA UCZNIOM RÓŻNEGO RODZAJU ĆWICZEŃ FIZYCZNYCH. Inteligencja kinestetyczna

48

49 ZDOLNOŚĆ DO ROZUMIENIA SIEBIE, SWOICH ZALET, SŁABOŚCI, NASTROJÓW, PRAGNIEŃ INTENCJI. TO TAKŻE UMIEJĘTNOŚĆ ROZUMIENIA RÓŻNIC I PODOBIEŃSTW DO INNYCH LUDZI ROZUMIENIA SWOJEGO POSTĘPOWANIA. NAUCZYCIEL ROZWIJA TEN RODZAJ INTELIGENCJI PRZEZ DOSTARCZANIE UCZNIOWI MOŻLIWOŚCI WŁASNEJ EKSPRESJI ORAZ POMAGA MU W ODNALEZIENIU SWOJEGO WŁASNEGO STYLU UCZENIA SIĘ. Inteligencja intrapersonalna

50

51 TO ZDOLNOŚĆ ROZUMIENIA INNYCH, ICH ZACHOWAŃ, NASTROJÓW, UCZUĆ, MOTYWACJI. NAUCZYCIEL MOŻE POMÓC UCZNIOM W ROZWIJANIU TYCH ZDOLNOŚCI POPRZEZ DZIAŁANIA MAJĄCE NA CELU WSKAZYWANIE IM JAK NALEŻY ROZWIĄZYWAĆ PROBLEMY, KONFLIKTY, CZY STWARZANIE WARUNKÓW DO WSPÓŁDZIAŁANIA NP. WYKONYWANIE PROJEKTÓW. Inteligencja interpersonalna

52

53 JEST TO UMIEJĘTNOŚĆ STOSOWANIA SŁÓW W MOWIE I W PIŚMIE. OBEJMUJE ONA UMIEJĘTNOŚĆ GROMADZENIA I ZAPAMIĘTYWANIA INFORMACJI. NAUCZYCIEL MOŻE POMAGAĆ UCZNIOM W ROZWIJANIU TYCH ZDOLNOŚCI PRZEZ DOSTARCZANIE IM MOŻLIWO ŚCI SWOBODNEGO WYPOWIADANIA SIĘ, SŁUCHANIA, OPISYWANIA ELEMENTÓW ŚRODOWISKA A TAKŻE PRZEZ TWORZENIE WŁAŚCIWYCH RELACJI POMIĘDZY NAUCZYCIELEM I UCZNIEM. Inteligencja lingwistyczna

54

55 JEST TO ZDOLNOŚĆ ROZUMIENIA LICZB, POSŁUGIWANIA SIĘ NIMI, DOSTRZEGANIE ZALEŻNOŚCI, PRZYCZYN, SKUTKÓW, MYŚLENIA ABSTRAKCYJNEGO. NAUCZYCIEL ROZWIJA TE ZDOLNOŚCI PRZEZ STWARZANIE WARUNKÓW DO EKSPERYMENTOWANIA Z LICZBAMI, PRZEZ UŻYWANIE PROSTYCH MECHANIZMÓW LUB PROGRAMÓW KOMPUTEROWYCH. Inteligencja logiczno- matematyczna

56

57 TO ZDOLNOŚĆ DO ROZRÓŻNIANIA RYTMU, MELODII, TEMPA,DŹWIĘKÓW OTACZAJĄCEGO ŚWIATA. TO TAKŻE UMIEJĘTNOŚĆ ROZPOZNAWANIA I ODTWARZANIA PIOSENEK, MELODII. NAUCZYCIEL POMAGA UCZNIOM W ROZWIJANIU TYCH UMIEJĘTNOŚCI NP. PRZEZ WYKORZYSTYWANIE NA LEKCJACH PŁYTOTEKI, STOSOWANIE NAGRAŃ, ŚPIEWANIE STOSOWANIE ĆWICZEŃ RYTMICZNYCH, ODTWARZANIE DŹWIĘKÓW. Inteligencja muzyczna

58

59 TO ZDOLNOŚĆ ROZUMIENIA FORMY, KSZTAŁTU, PŁASZCZYZNY, KOLORU, LINII, WIELKOŚCI. OBEJMUJE ONA TAKŻE UMIEJĘTNOŚĆ GRAFICZNEGO, CZY PRZESTRZENNEGO PRZEDSTAWIANIA ZJAWISK. NAUCZYCIEL POWINIEN ZACHĘCAĆ UCZNIÓW DO PROJEKTOWANIA I WYKONYWANIA GAZETEK ŚCIENNYCH, KOLOROWYCH OBRAZÓW, ITP. Inteligencja przestrzenna

60

61 ZDOLNOŚĆ DO ROZPOZNAWANIA I KLASYFIKOWANIA ROŚLIN, MINERAŁÓW, ZWIERZĄT, SKAŁ. TO TAKŻE UMIEJĘTNOŚĆ ROZPOZNAWANIA ZJAWISK KULTUROWYCH. TE ZDOLNOŚCI MOŻEMY DOSKONALI PRZEZ ROZWIJANIE ZAINTERESOWAŃ ŚWIATEM ZEWNĘTRZNYM, ŚWIATEM PRZYRODNICZYM. Inteligencja przyrodnicza

62

63

64

65

66 Test do badania inteligencji wielorakiej

67

68

69 Na czym polega nauczanie przyjazne mózgowi?

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81 TEST PERCEPCJA

82

83

84

85

86

87

88

89 TEST – DOMINACJA PÓŁKULOWA

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99 - CIEKAWOŚĆ POZNAWCZA UCZNIÓW, - SILNE STRONY MÓZGU, - ŁĄCZY WIEDZĘ KOGNITYWNĄ Z EMOCJAMI,

100 - POZWALA UCZNIOM NA STAWIANIE HIPOTEZ I SAMODZIELNE SZUKANIE ROZWIĄZAŃ, - NIE OGRANICZA SIĘ JEDYNIE DO CZYSTO WERBALNEGO PRZEKAZU, - ODWOŁUJE SIĘ DO WIELU MODALNOŚCI I UŁATWIA ŁĄCZENIE POJEDYNCZYCH INFORMACJI W SPÓJNĄ CAŁOŚĆ, - BEZPIECZNA I PRZYJAZNA ATMOSFERA.

101 WSZYSTKO, CO NOWE, NIEZNANE, NIETYPOWE, TAJEMNICZE, NIE DO KOŃCA WYJAŚNIONE, PRZYCIĄGA NASZĄ UWAGĘ. ZA TO BANALNE, ZWYCZAJNE I CODZIENNE ZJAWISKA NIE POBUDZAJĄ AKTYWNOŚCI SIECI NEURONALNEJ, A TYM SAMYM NIE INICJUJĄ PROCESU UCZENIA SIĘ. NOWE I NIEZNANE

102 IDĄC ULICĄ NIE ZWRACAMY UWAGI NA NORMALNIE WYGLĄDAJĄCYCH PRZECHODNIÓW, ALE Z PEWNOŚCIĄ ZAPAMIĘTAMY UBRANEGO W ELEGANCKI GARNITUR I IDĄCEGO PIESZO MĘŻCZYZNĘ. NOWE I NIEZNANE

103 TEN NATURALNY MECHANIZM CHRONI NASZ MÓZG PRZED NADMIAREM OTACZAJĄCYCH NAS IMPULSÓW I PRZED TZW. PRZEBODŹCOWANIEM. PONIEWAŻ BODŹCÓW JEST ZAZWYCZAJ ZNACZNIE WIĘCEJ NIŻ UKŁAD LIMBICZNY MOŻE PRZETWORZYĆ, SELEKCJA STAJE SIĘ NIE TYLE WYBOREM, CO KONIECZNOŚCIĄ. Ochrona przed przebodźcowaniem

104 Z DOCIERAJĄCYCH DO NAS BODŹCÓW WZROKOWYCH PRZETWARZAMY JEDYNIE OKOŁO 10%. Wyniki badań

105 - POSTAWA, - GŁOS, - MIMIKA, - SPOSÓB MÓWIENIA, NIOSĄ Z SOBĄ INFORMACJE, ŻE ZA CHWILĘ BĘDZIEMY ZAJMOWAĆ SIĘ CIEKAWYM I INTRYGUJĄCYM ZJAWISKIEM, TO JEST TO DLA UCZNIOWSKICH NEURONÓW SYGNAŁ, ŻE RZECZ WARTA JEST UWAGI. Wskazówki dla nauczyciela

106 SKUPIĆ UWAGĘ UCZNIÓW NA WYBRANYM ZAGADNIENIU, A WIĘC SKIEROWAĆ SNOP ŚWIATŁA NA OMAWIANE ZAGADNIENIE. WYSTARCZY ZADAĆ INTRYGUJĄCE PYTANIE, KTÓRE POBUDZI DO MYŚLENIA I STAWIANIA HIPOTEZ. LEKCJĘ FIZYKI MOŻNA ZACZĄĆ OD PYTANIA: „DLACZEGO NIEBO JEST NIEBIESKIE?” Po pierwsze zaciekawić

107 CELEM NIE JEST UZYSKANIE OD UCZNIÓW POPRAWNYCH ODPOWIEDZI, ALE ZAINTRYGOWANIE ICH I ZAINICJOWANIE W ICH MÓZGACH PRODUKCJI NIEZBĘDNYCH NEUROPRZEKAŹNIKÓW. Po pierwsze zaciekawić

108 NA POŚWIĘCONEJ WIRUSOM LEKCJI BIOLOGII, MOŻNA PODAĆ ODPOWIEDNIE OPISY I DEFINICJE, SUCHO I RZECZOWO OPISAĆ SPOSÓB ICH ROZMNAŻANIA SIĘ. ALE NAUCZYCIEL MÓGŁBY ZACZĄĆ OD PYTAŃ O TO, KTO Z UCZNIÓW PRZECHODZIŁ OSTATNIO GRYPĘ, JAK SIĘ WTEDY CZUŁ, CZY MAMY LEKARSTWA PRZECIWKO WIRUSOM, CZY POTRAFIMY SIĘ PRZECIWKO NIM BRONIĆ, CZY STANOWIĄ ONE DLA LUDZI POWAŻNE ZAGROŻENIE.

109 GDY NAUCZYCIEL PYTA UCZNIÓW O ICH HIPOTEZY I POWAŻNIE TRAKTUJE ZGŁASZANE PYTANIA I WĄTPLIWOŚCI, GDY INTERESUJĄ GO WYRAŻANE PRZEZ NICH OPINIE, TO JEDNOCZEŚNIE PRZESYŁA WAŻNĄ INFORMACJĘ: „JESTEŚ DLA MNIE WAŻNA/WAŻNY, INTERESUJE MNIE, CO MYŚLISZ.” Z PUNKTU WIDZENIA MÓZGU MA TO OGROMNE ZNACZENIE I WPŁYWA NA OSIĄGANE PRZEZ UCZNIÓW WYNIKI. „Co Ty o tym sądzisz?”

110 „NAUCZAĆ, TO ROZNIECAĆ OGIEŃ, A NIE NAPEŁNIAĆ PUSTE WIADRO”. HERAKLIT Obudzić fascynację

111 JEŚLI UCZNIOWIE UCZĄ SIĘ JEDYNIE PO TO, BY DOBRZE ZDAĆ TESTY, TO KIERUJE NIMI MOTYWACJA ZEWNĘTRZNA, NIEPORÓWNANIE MNIEJ EFEKTYWNA OD WEWNĘTRZNEJ. Obudzić fascynację

112 CELEM JEST SAMO POZNAWANIE, A NAUKA STAJE SIĘ PRZYGODĄ I PRZYJEMNOŚCIĄ. W TAKIM PRZYPADKU W MÓZGU UWALNIANA JEST DOPAMINA OKREŚLANA JAKO HORMON SZCZĘŚCIA, DZIĘKI KTÓREJ POZIOM MOTYWACJI JESZCZE SIĘ PODNOSI. Obudzić fascynację

113 ABY ROZBUDZIĆ W UCZNIACH FASCYNACJĘ, NAUCZYCIEL SAM MUSI BYĆ ZAFASCYNOWANY PRZEDMIOTEM, KTÓRY WYKŁADA. Obudzić fascynację

114 NASZ MÓZG JEST NASTAWIONY NA DOBRE RELACJE SPOŁECZNE I W TAKICH WARUNKACH NAJEFEKTYWNIEJ PRACUJE. Obudzić fascynację

115 Przykłady nauczania przyjaznego mózgowi

116 LEKCJA HISTORII

117

118 LEKCJA JĘZYKA POLSKIEGO

119 LEKCJA JĘZYKA OBCEGO


Pobierz ppt "NEURODYDAKTYKA, CZYLI NAUCZANIE PRZYJAZNE MÓŻGOWI mgr Karolina Krawczak Aktywne doskonalenie – kompleksowe wsparcie dla szkół i przedszkoli we Wrocławiu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google