Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Budżet projektu w ramach wniosku o przyznanie dofinansowania

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Budżet projektu w ramach wniosku o przyznanie dofinansowania"— Zapis prezentacji:

1 Budżet projektu w ramach wniosku o przyznanie dofinansowania
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na wsparcie mikroprojektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska Bielsko - Biała, 15 grudnia 2009 r. Szkolenie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska

2 Dokumentacja projektowa
Wniosek o dofinansowanie należy wypełnić w aplikacji internetowej BENEFIT 7, zgodnie z instrukcją dostępną na stronie: Dokumenty niezbędne do prawidłowego wypełnienia wniosku o dofinansowanie są dostępne na stronach internetowych:

3 Kwalifikowalność wydatków
Szczegółowe informacje w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach POWT RCz-RP zawierają: Narodowe Strategiczne Ramy odniesienia Wytyczne dotyczace kwalifikowania wydatków i projektów w ramach programów współpracy transgranicznej Europejskiej Współpracy terytorialnej realizowanych z udziałem polski w latach Fundusz mikroprojektów w Euroregionie Beskidy RCz-RP Wytyczne dla wnioskodawcy.

4 Wartość wsparcia W ramach Funduszu mikroprojektów POWT RCz-RP mogą być dofinansowane projekty, w których całkowite wydatki kwalifikowalne nie przekraczają wartości ,00 EUR, natomiast kwota dofinansowania z EFRR wynosi: minimalnie ,00 EUR, maksymalnie ,00 EUR.

5 Finansowanie projektu
maks. 85% z EFRR 10% z budżetu państwa 5% z własnych źródeł wnioskodawcy EKS ma prawo zalecenia obniżenia wartości dofinansowania. Wnioskodawca w momencie składania wniosku powinien zagwarantować zapewnienie pełnego sfinansowania złożonego projektu z własnych źródeł. Po zakończeniu projektu i złożeniu odpowiednich dokumentów ze środków Funduszu zostaną wstecznie wypłacone wydatki kwalifikowalne do wysokości przyznanego dofinansowania.

6 KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI

7 Wyróżniamy trzy grupy kwalifikowalności, które dotyczą:
podmiotów uprawnionych do wnioskowania, projektów, na realizację których może zostać przyznane dofinansowanie, rodzajów wydatków, ujętych przy określaniu wartości dofinansowania

8 Podstawowe zasady w zakresie sprawdzania kwalifikowalności wydatków:
wydatki muszą być zgodne ze wspólnotowymi i polskimi przepisami prawa oraz z dokumentami programowymi, wydatki muszą być współmierne (muszą odpowiadać cenom zwyczajowym w miejscu i czasie), niezbędne i poniesione zgodnie z zasadą gospodarności, celowości i efektywności, wydatki muszą być identyfikowalne i możliwe do udowodnienia oraz potwierdzone dokumentami księgowymi (wydatki muszą być ostateczne oraz zaewidencjonowane w księgowości partnera w ewidencji analitycznej projektu), wydatki muszą być zapłacone a zapłata udokumentowana przed refinansowaniem z Funduszy UE (za wyjątkiem amortyzacji oraz wkładu niepieniężnego).

9 Podstawowe zasady w zakresie sprawdzania kwalifikowalności wydatków – c.d.
Kwalifikowalność wydatków poniesionych w trakcie realizacji projektu będzie oceniana indywidualnie w taki sposób, aby wydatek kwalifikowalny poniesiony był zgodnie z osiągnięciem celu projektu, który jest zgodny z celami Funduszu.

10 Kwalifikowalność wydatków w czasie
Z punktu widzenia kwalifikowalności w czasie rozróżnia się dwa typy wydatków: wydatki poniesione przed zarejestrowaniem projektu w systemie monitorującym (data powstania obowiązku podatkowego w przypadku tych wydatków jest wcześniejsza od daty zarejestrowania wniosku projektowego w systemie monitorującym). Wydatki te mogą powstać najwcześniej z dniem 1 stycznia 2007 r. Ich wysokość może wynosić najwyżej 5 % całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu. Wydatki te muszą mieć charakter wydatków przygotowawczych. Kwalifikowalność wydatków na przygotowanie dotyczy tylko projektów o wysokości dofinansowania przekraczającej EUR, wydatki poniesione po zarejestrowaniu projektu w systemie monitorującym - wydatki te mogą powstać dopiero od dnia zarejestrowania wniosku projektowego w systemie monitorującym MONIT 7.

11 Koszty przygotowania projektu
Do dofinansowania w ramach kosztów przygotowawczych kwalifikują się wydatki powstałe w związku z: przygotowaniem wymaganych załączników do wniosku o dofinansowanie (np. studium wykonalności, oceny oddziaływania na środowisko, map lub szkiców lokalnych sytuujących projekt, dokumentacji technicznej i finansowej), sporządzeniem umowy partnerskiej, sporządzeniem tłumaczeń wniosku oraz załączników, organizacją i udziałem w spotkaniach dotyczących przygotowania i opracowania projektu (koszty organizacji spotkań, podróży służbowych, tłumaczeń na spotkaniach),

12 Koszty przygotowania projektu – c.d.
Do dofinansowania w ramach kosztów przygotowawczych nie kwalifikują się wydatki powstałe w związku z: koszty ogólne wnioskodawcy, które stanowią wydatek kwalifikowalny dopiero od momentu właściwej realizacji projektu, wypełnienie formularza wniosku o dofinansowanie, - wydatki inwestycyjne (zakup wyposażenia, materiałów).

13 Opracowanie budżetu Szczegółowy Budżet Projektu winien być sporządzony ściśle według formatu załączonego do formularza wniosku o dofinansowanie (załącznik 2) Wszystkie pozycje budżetowe umieszczone w poszczególnych kategoriach muszą być zgodne z działaniami opisanymi w formularzu wniosku oraz stanowić precyzyjnie planowane kwalifikujące się koszty dla całego projektu

14 Opracowanie budżetu – c.d.
Przy wypełnianiu budżetu należy szczegółowo opisać i podać znaczenie wydatków w stosunku do działań, wypełniając kolumnę Uzasadnienie wydatków. Niedopuszczalne jest wypełnienie tabeli budżetu bez szczegółowego podania, na co środki będą przeznaczone. Wszystkie pozycje należy wypełnić w walucie EUR (dodatkowo należy dołączyć wersję budżetu w PLN)

15 Szczegółowy budżet projektu

16 Koszty osobowe Kategoria 1. - Koszty osobowe obejmuje: 1.1 Wynagrodzenia brutto (premie przysługujące z mocy ustawy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody i dodatki przewidziane w regulaminie danej instytucji, dodatek za staż pracy, dodatki funkcyjne, zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, obciążenia ZUS) 1.2 Składki na ubezpieczenia społeczne opłacane przez pracodawcę 1.3 Wolontariat 1.4 Koszty podróży służbowych

17 Koszty osobowe – 1.1 Wynagrodzenia brutto
Koszt zatrudnienia personelu jest kwalifikowalny pod warunkiem, że pracownicy są zatrudnieni bezpośrednio przy realizacji projektu i kiedy można wykazać, że ich udział w realizacji jest niezbędny i w sposób zasadniczy przyczynia się do osiągnięcia jego rezultatów. Koszty osobowe stanowią wydatek kwalifikowalny w przypadku nowych pracowników zatrudnionych przez beneficjenta na potrzeby realizacji projektu lub w przypadku pisemnego oddelegowania wcześniej zatrudnionych pracowników do realizacji nowych zadań związanych z projektem. Stawki płacowe dla personelu realizującego projekt i koszty w relacji do projektu nie mogą przekraczać wartości wynagrodzenia zwykle wypłacanego przez beneficjenta pracownikowi na podobnym stanowisku, ani średniego wynagrodzenia za podobną pracę.

18 Koszty osobowe – 1.1 Wynagrodzenia brutto c.d.
Przygotowując budżet należy określić stawkę za miesiąc lub dzień pracy oraz ilość miesięcy lub dni. Podstawą uznania kosztu zatrudnienia za kwalifikowalny jest przedłożenie umowy o pracę lub opisu stanowiska, określających obowiązki i wymiar etatu pracownika w zakresie realizacji projektu oraz pisemnego oddelegowania zatrudnionych pracowników do realizacji nowych zadań związanych z projektem. W przypadku personelu zatrudnionego w niepełnym wymiarze godzin należy sporządzić karty czasu pracy (zgodnie z wzorem z załącznika nr 2).

19 Koszty osobowe – 1.3 Wolontariat
Koszt pracy wolontariuszy powinien odpowiadać średnim stawkom krajowym za taką samą pracę, gdyby została wykonana przez pracownika. Dowodem wydatku będzie dokument sporządzony przez beneficjenta, w którym przedstawi pracę wolontariuszy (zakres obowiązków wraz z liczbą godzin) oraz kwotę wkładu, która ma stanowić koszt kwalifikowalny: X Nie kwalifikuje się do wolontariatu „dodatkowa, dobrowolna praca” pracowników zatrudnionych przy realizacji projektu, których wynagrodzenie zostało ujęte w budżecie projektu. LICZBA PRZEPRACOWANYCH PRZEZ WOLONTARIUSZA GODZIN (wg kart czasu pracy) STAWKA OKREŚLONA W DOKUMENCIE OPISUJĄCYM WYLICZENIE STAWKI

20 Koszty osobowe – 1.4 Koszty podróży służbowych
Kwalifikowalne są wydatki na podróże (zagraniczne i krajowe) dla osób uczestniczących w realizacji projektu, które są niezbędne do osiągnięcia celu projektu i nie przekraczają kosztów powszechnie obowiązujących na rynku, zwykle ponoszonych przez instytucję beneficjenta. Należy pamiętać, aby określić w budżecie trasę podróży (miejsce wyjazdu i przyjazdu) wraz z ilością kilometrów. Koszty związane z podróżą rozliczane są na podstawie polecenia wyjazdu służbowego oraz rachunku kosztów podróży.

21 Koszty osobowe – 1.4 Koszty podróży służbowych
Standardowe koszt podróży służbowych obejmują: diety, zakwaterowanie, koszt dojazdu (bilety lotnicze w klasie ekonomicznej, bilety kolejowe, autobusowe w II klasie, bilety promowe), w uzasadnionych przypadkach koszt użycia samochodu prywatnego do celów służbowych wg stawek krajowych za 1 km, ryczałt na przejazdy, zakup paliwa do samochodu służbowego wraz z kartą drogową oraz kalkulacją wartości zużytego paliwa. Należy wykorzystać najbardziej ekonomiczne środki transportu.

22 Koszty ogólne Koszty ogólne są to koszty, które nie mogą zostać bezpośrednio przyporządkowane do konkretnego produktu lub usługi, ale mogą być proporcjonalnie rozliczone w kontekście danego projektu. Koszty ogólne kwalifikują się do współfinansowania pod warunkiem, że: a) kalkulacja tych kosztów jest oparta na rzeczywistych kosztach związanych z realizacją danego projektu lub średnich rzeczywistych kosztach projektu tego samego typu i gwarantuje wiarygodność i rzetelność wyliczeń; b) koszty te zostały wyodrębnione jako odpowiednia proporcja kosztów związanych bezpośrednio z realizacją projektu, zgodnie z należycie uzasadnioną, rzetelną i bezstronną metodologią; c) zostały rzeczywiście poniesione i nie są finansowane z innych źródeł.

23 Koszty ogólne Kategoria 2. - Koszty ogólne obejmuje: 2.1 Odpisy amortyzacyjne (za nieruchomości i wyposażenie) 2.2 Wydatki operacyjne (w szczególności: zakup materiałów biurowych, czynsz, energia, telekomunikacja, woda, gaz) 2.3 Zakup materiałów 2.4 Zakup wyposażenia (nieinwestycyjnego) 2.5 Udostępnienie wyposażenia, materiałów (jako wkład niepieniężny) 2.6 Patenty i opłaty licencyjne 2.7 Inne

24 Koszty ogólne – 2.1 Amortyzacja
Koszty amortyzacji aktywów, zarówno środków trwałych, jak i wartości niematerialnych i prawnych, kwalifikują się do współfinansowania, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki: odpisy amortyzacyjne dotyczą aktywów, które są niezbędne do prawidłowej realizacji projektu i bezpośrednio wykorzystywane do jego wdrażania, kwalifikowalna wartość odpisów amortyzacyjnych odnosi się wyłącznie do okresu realizacji danego projektu, wartość odpisów amortyzacyjnych została obliczona zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009r. Nr 151, poz. 1223)

25 Koszty ogólne – 2.1 Amortyzacja
w przypadku środków trwałych, wydatki poniesione na ich zakup nie zostały zgłoszone jako wydatki kwalifikowalne, ani też zakup środka trwałego nie był współfinansowany z publicznych środków krajowych ani wspólnotowych w ciągu 7 lat poprzedzających datę dokonania zakupu środka trwałego na potrzeby projektu (dotyczy to sytuacji, w której beneficjent kupuje środek trwały na potrzeby projektu, ale nie chce bądź nie może zrefundować kosztów zakupu). W przypadku, gdy aktywa wykorzystywane są także w celach innych niż realizacja projektu, kwalifikowalna jest tylko ta część odpisu amortyzacyjnego, która odpowiada proporcji wykorzystania aktywów w celu realizacji projektu

26 Koszty ogólne – 2.2 Wydatki operacyjne
Zaliczamy do nich w szczególności: zakup materiałów biurowych, czynsz, energia, telekomunikacja, woda. Koszty ogólne – 2.3 Zakup materiałów

27 Koszty ogólne – 2.4 Zakup wyposażenia
Zakup wyposażenia jest kosztem kwalifikowalnym tylko w przypadku, gdy jest to niezbędne do realizacji bezpośrednich celów projektu. Każdy zakup musi zostać odpowiednio uzasadniony wraz z informacją, czy w przyszłości będzie użytkowany i w jaki sposób. Planowany zakup sprzętu należy wyspecyfikować pod względem rodzaju i ilości (zasadność planowanych kosztów w powiązaniu z określonymi działaniami). Koszty zakupu wyposażenia (nowego lub używanego) muszą odpowiadać cenom rynkowym.

28 Koszty ogólne – 2.5 Wkład niepieniężny
Wkład niepieniężny polega na wniesieniu określonych składników majątku (gruntów, nieruchomości, urządzeń/wyposażenia lub materiałów/surowców) lub usług (badań, pracy wysokokwalifikowanej lub nieodpłatnej pracy wykonywanej przez wolontariuszy) do projektu, nie powodując powstania faktycznego wydatku pieniężnego. Jego wartość może zostać w niezależny sposób wyceniona oraz zweryfikowana. Na etapie składania wniosku o dofinansowanie wymagane jest oświadczenie o zamiarze wniesienia wkładu niepieniężnego wraz z informacją o jego wysokości i metodologii wyliczenia. Beneficjent jest zobowiązany przechowywać i przedstawić w razie kontroli, dowody potwierdzające wartość wkładu niepieniężnego. W przypadku wniesienia przez beneficjenta wkładu niepieniężnego do projektu, współfinansowanie z programu nie może przekroczyć wartości całkowitych wydatków kwalifikowalnych pomniejszonych o wartość wkładu niepieniężnego.

29 Koszty ogólne – 2.6 Patenty i licencje
Koszty ogólne – 2.7 Inne

30 Koszty finansowe Kategoria 3 – Koszty finansowe obejmuje:
3.1 Opłaty bankowe za prowadzenie i otwarcie rachunku 3.2 Wydatki na operacje finansowe 3.3 Koszty gwarancji bankowych Do współfinansowania kwalifikują się: 1) wydatki związane z otwarciem oraz prowadzeniem wyodrębnionego na rzecz projektu subkonta na rachunku bankowym beneficjenta lub odrębnego rachunku bankowego, 2) opłaty pobierane od dokonywanych transakcji finansowych (krajowych lub zagranicznych),

31 Usługi zewnętrzne Kategoria 4 – Usługi zewnętrzne obejmuje: 4.1 Wydatki na usługi tłumaczeniowe 4.2 Wydatki na usługi notarialne, doradztwo techniczne, finansowe, audyt 4.3 Wydatki na ekspertów i doradców zewnętrznych 4.4 Kształcenie, szkolenia, egzaminy i kursy 4.5 Wydatki związane z organizacją konferencji, seminariów i spotkań 4.6 Koszty przewozów 4.7 Inne

32 Usługi zewnętrzne – c.d. W uzasadnionych przypadkach można uznać za kwalifikowalne koszty utrzymania i zakwaterowania uczestników spotkania (wyżywienie kwalifikuje się, jeśli nie jest ujęte w dietach uczestników). Podstawą rozliczenia kosztów zakwaterowania uczestników projektu są faktury VAT lub rachunki (według określonego limitu w hotelach klasy średniej) wraz z listą zawierającą pełne dane uczestników. Musi istnieć uzasadniona konieczność zorganizowania spotkania dla osiągnięcia celów projektu ! ! !

33 Usługi zewnętrzne – c.d. W tej kategorii kwalifikowalny jest koszt personelu zewnętrznego, w tym: zlecenia zewnętrzne usług podmiotom zewnętrznym, w tym prowadzącym działalność gospodarczą (np. tłumaczenia, ekspertyzy, opracowania), b) zlecenia zewnętrzne usług osobom fizycznym (umowy zlecenia i o dzieło pracowników własnych partnera i zewnętrznych). Dopuszcza się podpisywanie umów zlecenia lub o dzieło z własnymi pracownikami, jeśli zamówienia dokonano zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych i zakres wykonywanych prac objętych tą umową wykracza poza zakres obowiązków wynikających z umowy o pracę. Dokumentem potwierdzającym poniesienie wydatków jest potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia rachunku do umowy.

34 Koszty inwestycyjne (Kategoria 5)
Kategoria dotyczy wydatków na projekty w zakresie: infrastruktury turystycznej np. budowa (w tym rozbudowa, odbudowa, nadbudowa); przebudowa i modernizacja infrastruktury aktywnych form turystyki oraz bazy około turystycznej; działań przyczyniających się do wzrostu ruchu turystycznego, infrastruktury kulturalnej np. konserwacja, renowacja, modernizacja, przebudowa, adaptacja historycznych i zabytkowych obiektów oraz publicznych obiektów przemysłowych na cele kulturalne, wzmacniania bezpieczeństwa, infrastruktury ochrony środowiska np. drobna infrastruktura sieci kanalizacyjnych; budowa i modernizacja: oczyszczalni ścieków, elementów systemów zaopatrzenia w wodę; Wnioskodawca powinien być albo właścicielem gruntu, na którym mają zostać przeprowadzone roboty, albo powinien posiadać prawo użytkowania tego gruntu.

35 Koszty inwestycyjne – c.d.
Do kosztów inwestycyjnych zaliczamy m.in.: Przygotowanie dokumentacji technicznej, Przygotowanie terenu pod budowę (usługi geodezyjne), Prace budowlano montażowe, prace ziemne, Opłaty za pozwolenia na budowę i opłaty administracyjne, Zakup nieruchomości lub ruchomości (nie więcej niż 10% wartości całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu), Przebudowa infrastruktury technicznej (linii elektroenergetycznej, teletechnicznej, kanalizacji sanitarnej, sieci gazowej, ciepłowniczej, wodociągowej), Prace wykończeniowe i rozbiórkowe, Zakup sprzętu i wyposażenia, Nadzór inwestorski, konserwatorski, architektoniczny. Wszelkie koszty inwestycyjne, aby mogły zostać uznane za kwalifikowalne muszą być nierozerwalnie związane z realizacja projektu.

36 Wydatki na promocję Kategoria 6 – Wydatki na promocję obejmuje:
6.1 Materiały promocyjne 6.2 Tablice informacyjne, płyty pamiątkowe 6.3 Inne Pozycja ta dotyczy kosztów związanych z publikacjami (broszury, foldery, artykuły prasowe i internetowe), przygotowaniem materiałów roboczych i materiałów na konferencje oraz promocją spotkania i rozpowszechnianiem jego efektów. Produkty reklamowe i materiały informacyjne, dydaktyczne czy promocyjne powinny być zawsze realizowane w rozsądnych ilościach i za rozsądną cenę.

37 Wydatki niekwalifikowalne
Do współfinansowania ze środków EFRR nie kwalifikują się wydatki: które nie mają bezpośredniego znaczenia dla osiągnięcia celów projektu; przy ponoszeniu których nie respektowano zasady efektywnego i racjonalnego gospodarowania środkami publicznymi a sfinansowane zadania nie zostały wykonane w sposób oszczędny i terminowy; poniesione poza okresem kwalifikowalności określonym przez instytucję zarządzającą. (Szczegółowy wykaz wydatków niekwalifikowalnych zawierają „Wytyczne dotyczące kwalifikowania wydatków…” z 23 września 2008 r.) Wydatki niekwalifikowalne związane z realizacja projektu ponosi wnioskodawca.

38 Zasady dokumentowania i opisywania wydatków OBOWIĄZEK PROWADZENIA KSIEGOWOŚCI ANALITYCZNEJ POWSTAJE W DNIU ZAREJESTROWANIA PROJEKTU

39 Zakończenie realizacji projektu
Odbiorca Końcowy zobowiązany jest do złożenia Zarządzającemu Funduszem Raportu końcowego z realizacji projektu oraz przedstawienia poniesionych wydatków do kontroli w formie Wniosku o płatność w ciągu 30 dni od zakończenia projektu. Wniosek o płatność wypełnia się w systemie Benefit 7. Dokumenty składane przez Odbiorców Końcowych: Wniosek o płatność za projekt (2 podpisane oryginały), Raport z końcowej realizacji projektu wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami (2 podpisane oryginały), Zestawienie wydatków (2 podpisane oryginały), Kopie dokumentów księgowych, uporządkowanych w teczkach według linii budżetowych oraz oznakowanych identyfikatorem projektu, Zestawienie wyjściowe potwierdzające zaksięgowanie dokumentów księgowych w ewidencji analitycznej projektu (wyciąg z dokumentacji księgowej partnera – księgowość analityczna projektu). Poszczególne dokumenty wymienione w Zestawieniu wydatków muszą być możliwe do zidentyfikowania.

40 Opis faktur/innych dowodów księgowych o równoważnej wartości dowodowej
Załącznikiem do wniosku o płatność są potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie zapłaconych faktur, zaopatrzone w następujące opisy: Numer umowy o dofinansowanie projektu w ramach programu, Nazwa i numer projektu (nadany przez SRB i w MONIT 7+), Adnotacja : „Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (oraz ze środków budżetu państwa …) w ramach POWT Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska ,”, Zatwierdzenie wydatku pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym przez głównego księgowego / skarbnika i kierownika jednostki (zgodnie z polityką księgowo-rachunkową), Opis związku wydatku z projektem – należy zaznaczyć w opisie faktury, do której kategorii wydatku przedstawionego we wniosku o dofinansowanie realizacji projektu odnosi się wydatek, Podstawę prawną zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych; należy podać zapis w ustawie, na podstawie którego projekt jest realizowany lub na podstawie którego do projektu (wydatku) nie stosuje się trybów ww. ustawy, Numer księgowy bądź ewidencyjny, pod którym dana faktura została zaksięgowana.

41 Na każdym dokumencie przedstawianym do kontroli muszą się znaleźć ponadto:
Wszystkie podpisy, pieczątki (zgodnie ze stosowaną polityka rachunkowości), Dekeretacja (ewentualnie PK).

42 Załączniki do faktur Wszystkie wymagane załączniki należy złożyć w formie kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem, podpisanych przez osobę z pionu finansowego lub inną osobę upoważnioną przez odbiorcę końcowego (z podaniem pełnionej funkcji/stanowiska) wraz z podaniem daty potwierdzenia za zgodność. Kopie wyciągów lub przelewów bankowych potwierdzających poniesienie wydatków, Dowodem zapłaty faktury gotówkowej jest adnotacja na pierwszej stronie faktury „Zapłacono gotówką”. Dodatkowo należy dołączyć kopie raportu kasowego, KW, KP, Rozliczenie zaliczki, Kopie dokumentów potwierdzających odbiór/wykonanie prac, np. protokoły odbioru (szczególnie przy umowach o dzieło), W przypadku zakupu urządzeń nie zamontowanych – kopia protokołu odbioru, przyjęcia na magazyn z podaniem miejsca ich składowania,

43 Załączniki do faktur – c.d.
Kopia zestawienia wynagrodzeń rozliczanych w projekcie wraz z kartą czasu pracy, jeśli jest to konieczne (zgodnie z wzorem załącznika nr 2 Wytycznych dla Wnioskodawcy). Kopia umowy o dzieło/zlecenia wraz z kopią rachunku (do umów cywilno-prawnych). Kopia rozliczonej delegacji (wraz z: biletami przejazdowymi, ewidencją przebiegu pojazdu, umową o wykorzystaniu samochodu prywatnego do celów służbowych). Kopie imiennych list obecności, poświadczających udział osób w poszczególnych działaniach. Kopie imiennych list poświadczających odbiór nagród (ew. protokół odbioru nagród).

44 Załączniki do faktur – c.d.
W przypadku rozliczania noclegów – kopia imiennej listy zawierająca pełne dane adresowe osób korzystających z noclegu. Kopie wymaganych dyplomów, certyfikatów, dokumentów przetargowych. Karta wzorów podpisów wraz z upoważnieniem ogólnym do prowadzenia spraw związanych z projektem dla osób, które nie są upoważnione na mocy prawa do reprezentowania odbiorcy końcowego. Odbiorca końcowy ma obowiązek przechowywania wszelkich dokumentów dotyczących projektu do dnia 31 grudnia 2026 roku (tzn. 10 lat od zakończenia Programu) pod rygorem niewypłacenia bądź zwrotu środków finansowych.

45 Wydatki ponoszone w innej walucie
Kursy przeliczeniowe powinny być zgodne z polityką rachunkowości. W przypadku, gdy wydatek nie został poniesiony w euro, kwoty z walut narodowych (CZK lub PLN) przeliczane są w Beneficie na euro wg kursu EBC obowiązującego w miesiącu, kiedy Oświadczenie zostało ostatecznie zatwierdzone w Benefit 7 . W przypadku, gdy dokument wystawiono w walucie innej aniżeli CZK, PLN, EUR, w zestawieniu wydatków należy wpisać walutę narodową w wysokości podanej na wyciągu bankowym,

46 Stowarzyszenie „Region Beskidy” ul. Widok 18/ Bielsko-Biała Polska tel.033/


Pobierz ppt "Budżet projektu w ramach wniosku o przyznanie dofinansowania"

Podobne prezentacje


Reklamy Google