Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 FUNDUSZU MIKROPROJEKTÓW EUROREGIONU BESKIDY W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007–2013.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 FUNDUSZU MIKROPROJEKTÓW EUROREGIONU BESKIDY W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007–2013."— Zapis prezentacji:

1 1 FUNDUSZU MIKROPROJEKTÓW EUROREGIONU BESKIDY W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007–2013

2 FUNDUSZU MIKROPROJEKTÓW EUROREGIONU BESKIDY W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007–2013 2

3 Globalny Cel Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 Wsparcie społeczno – ekonomicznego rozwoju terytorium czesko-polskiego pogranicza przez wzmacnianie jego konkurencyjności i spójności oraz promocja partnerskiej współpracy jego mieszkańców. 3

4 WYKAZ OSI PRIORYTETOWYCH I DZIEDZIN WSPARCIA W RAMACH PROGRAMU POWT RCz - RP 2007-2013 Priorytet 1: Wzmacnianie dostępności komunikacyjnej, ochrona środowiska, profilaktyka zagrożeń Dziedziny wsparcia: 1.1 Wzmacnianie dostępności komunikacyjnej 1.2 Ochrona środowiska 1.3 Profilaktyka zagrożeń Priorytet 2: Poprawa warunków rozwoju przedsiębiorczości i turystyki Dziedziny wsparcia 2.1 Rozwój przedsiębiorczości 2.2 wspieranie rozwoju turystyki 2.3 Wspieranie współpracy w zakresie edukacji Priorytet 3: Wspieranie współpracy społeczności lokalnych Dziedziny wsparcia 3.1 Współpraca terytorialna instytucji świadczących usługi publiczne 3.2 Wspierane przedsięwzięć kulturalnych, rekreacyjno- edukacyjnych oraz inicjatyw społecznych 3.3 FUNDUSZ MIKROPROJEKTÓW Priorytet 4: Pomoc techniczna 4

5 CEL FUNDUSZU MIKROPROJEKTÓW Rozwijanie i wspomaganie rozwoju współpracy pomiędzy społecznościami po obu stronach granicy z ukierunkowaniem na wspólną poprawę stosunków społecznych, kulturalnych i gospodarczych. 5

6 FUNDUSZ MIKROPROJEKTÓW 6 Fundusz stanowi narzędzie realizacji najmniejszych projektów Programu, które jest ukierunkowane na małe, nieinwestycyjne i drobne projekty inwestycyjne o znaczeniu transgranicznym. Chodzi przede wszystkim o wspieranie nowych działań w ramach danego obszaru, w szczególności przedsięwzięć ukierunkowanych na rozwój współpracy transgranicznej i tworzenie nowych powiązań między podmiotami, które realizują swoje działania w szczególności w obszarze przygranicznym. Mikroprojekty będą ukierunkowane przede wszystkim na rozwój transgranicznych stosunków międzyludzkich, inicjatyw społecznych, przedsięwzięć oświatowych i kulturalnych. Możliwe jest również wspieranie mikroprojektów na rzecz poprawy infrastruktury danego obszaru, w szczególności w zakresie wyposażenia bazy miejskiej i turystycznej o oddziaływaniu transgranicznym.

7 Kwalifikowalne działania w ramach Funduszu Mikroprojektów: Odnowa i ochrona zasobów kulturowych i dziedzictwa historycznego np. drobnych zabytków; Rozbudowa i modernizacja infrastruktury turystycznej np. ścieżek i szlaków rowerowych, ścieżek i szlaków turystycznych, lokalnych dróg i mostków, w tym instalacja wyposażenia (mapy, tablice informacyjne, miejsca do odpoczynku, zadaszenia, itd.); Zapewnienie całorocznej turystycznej dostępności obszaru; Rozwój i oznakowanie szlaków turystycznych; Wspieranie projektów społeczności lokalnych w dziedzinie społecznej, kulturalnej i rekreacyjnej; Projekty ukierunkowane na integrację społeczności w obszarze przygranicznym; 7

8 Kwalifikowalne działania w ramach Funduszu Mikroprojektów c.d. Organizowanie wspólnych imprez kulturalnych (festiwali, spektakli, warsztatów artystycznych itp.); Wspieranie i promocja tradycyjnych i nowych produktów turystycznych np. kuchni regionalnej; Opracowanie analiz, studiów, strategii, programów itp. Dla potrzeb rozwoju społ.-gosp. pogranicza pol.-czes.; Troska o przyrodę i krajobraz (ochrona ekosystemów, monitoring środowiska); Transgraniczna współpraca szkół, młodzieży, w tym drobne projekty infrastrukturalne; Wspomaganie działań podtrzymujących tożsamość i tradycje społeczności lokalnych. 8

9 ALOKACJA W RAMACH POWT RCz-RP Fundusz Mikroprojektów 43.891.869 EUR ALOKACJA PRZYJĘTA dla polskiej części EUROREGIONU BESKIDY : 2.002.489 EUR na mikroprojekty z EFRR Kwota wykorzystana w I naborze: 190.180,22 EUR z EFRR 9

10 DOFINANSOWANIE MIKROPROJEKTÓW dofinansowanie do 85% z EFRR + 10% z budżetu państwa od 2.000 euro do 30.000 EUR (z EFRR) całkowite wydatki kwalifikowalne mikroprojektu do 60.000 EUR

11 MAŁE I DUŻE PROJEKTY – RÓŻNICE MikroprojektDuży projekt Min. wysokość dofinansowania z EFRR 2 000 EUR30 000 EUR Maks. wysokość dofinansowania z EFRR 30 000 EURnieokreślona Maks. % dofinansowania z EFRR 85 % Maks. % dofinansowania z bp RP 10 %0 % Całkowite koszty projektu 60 000 EURnieokreślone Projekty inwestycyjneTak, ale nie wszystkie rodzaje Tak

12 PARTNER PROJEKTU I PARTNER WIODĄCY W EUROREGIONIE BESKIDY Rolę Partnera Wiodącego FM w Euroregionie Beskidy pełni Sdrużeni Region Beskydy z siedzibą we Frýdku Místku. Partnerem Projektu FM jest Stowarzyszenie Region Beskidy w Bielsku-Białej. 12

13 WŁAŚCIWOŚĆ TERYTORIALNA EUROREGIONU BESKIDY Część obszaru NUTS III Województwa Śląskiego: Powiat żywiecki: Żywiec, Czernichów, Gilowice, Jeleśnia, Milówka, Koszarawa, Lipowa, Łękawica, Łodygowice, Rajcza, Ślemień, Świnna, Ujsoły, Węgierska Górka, Radziechowy Wieprz. Część powiatu bielskiego: Bestwina, Buczkowice, Czechowice- Dziedzice, Kozy, Porąbka, Szczyrk, Wilamowice, Wilkowice. Miasto na prawach powiatu grodzkiego : Bielsko-Biała. Powiat pszczyński. 13

14 PRZYNALEŻNOŚĆ TERYTORIALNA WNIOSKODAWCY Kwalifikowalny wnioskodawca musi posiadać osobowość prawną oraz mieć siedzibę na obszarze określonym dla Euroregionu Beskidy Partnerem zagranicznym wnioskodawcy musi być podmiot wymieniony na liście kwalifikowalnych wnioskodawców kraju partnerskiego i mający siedzibę na terytorium krajów (województw) w Republice Czeskiej: Morawskośląskiego, Ołomunieckiego, Pardubickiego, Královéhradeckiego oraz Liberackiego. 14

15 15 PARTNERSTWO I KWALIFIKOWALNOŚĆ PARTNERÓW Obowiązkiem każdego wnioskodawcy jest posiadanie partnera zagranicznego !!! Partner musi mieć podobny charakter jak wnioskodawca. Rola i zaangażowanie tego partnera w przygotowanie i realizację wnioskowanego projektu musi być opisane i potwierdzone.

16 16 KTO MOŻE ZŁOŻYĆ WNIOSEK ? Potencjalni beneficjenci Funduszu Mikroprojektów: Jednostki samorządu terytorialnego wszystkich szczebli (województwa, powiaty oraz gminy i ich związki lub stowarzyszenia), Podmioty i jednostki organizacyjne powoływane albo tworzone przez państwo, wojewodów lub jednostki samorządu terytorialnego w celu świadczenia usług publicznych, Pozarządowe organizacje non-profit (NGO), Izby gospodarcze, Szkoły, uczelnie oraz inne instytucje prowadzące działalność edukacyjną lub badawczą, Inne podmioty i stowarzyszenia o charakterze non-profit (np. instytucje kulturalne, edukacyjne i kościelne) itp.

17 HARMONOGRAM PROJEKTU Maksymalny czas trwania projektu w Euroregionie Beskidy to 18 miesięcy – wszystkie projekty muszą być zakończone do 30 stycznia 2015 roku 17

18 Harmonogram Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Beskidy I nabór – 27.06.2008 – 22.08.2008 r. złożonych zostało 7 mikroprojektów II nabór: 1 grudnia 2008 r. – 9 stycznia 2009 r. 18

19 19 SPORZĄDZENIE WNIOSKU PROJEKTOWEGO Formularz Wniosku projektowego w ramach Funduszu musi zostać wypełniony przy wykorzystaniu aplikacji internetowej BENEFIT 7 dla Funduszu mikroprojektów Euroregionu Beskidy, w której wnioskodawca wypełnia wszystkie informacje dla danego projektu Formularz wniosku w formie elektronicznej BENEFIT 7 znajduje się na stronie internetowej: www.eu-zadost.cz Instrukcja do aplikacji internetowej BENEFIT 7 znajduje się na stronie internetowej Stowarzyszenia Region Beskidy www.euroregion-beskidy.pl

20 ZŁOŻENIE WNIOSKU O DOFINANSOWANIE Wniosek projektowy kompletnie wypełniony i sfinalizowany w aplikacji internetowej BENEFIT 7 należy złożyć w 2 egzemplarzach (wydrukowana wersja ostatecznie zapisanego wniosku z Benefit 7 wraz z 1 oryginałem i 1 kopią kompletnego zestawu załączników należy złożyć w sekretariacie Stowarzyszenia Region Beskidy w Bielsku – Białej lub wysłać listem poleconym lub kurierem na adres biura: Stowarzyszenie Region Beskidy ul. Piastowska 40, 43-300 Bielsko-Biała Wnioskodawca składa 2 kompletne wnioski projektowe wraz z załącznikami w kopercie, na której należy wpisać: -nazwę Programu, -pełną nazwę wnioskodawcy, -nazwę projektu. 20

21 ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU O DOFINANSOWANIE Wraz z wnioskiem projektowym wnioskodawca składa następujące załączniki: Wyciąg z KRS, Statut Dokumentację dla oceny kondycji finansowej wnioskodawcy Oświadczenie wnioskodawcy Szczegółowy budżet projektu Streszczenie projektu w języku polskim i czeskim Oświadczenie o kwalifikowalności VAT Zasoby i doświadczenie wnioskodawcy Oświadczenie o partnerstwie Oświadczenie o reprezentowaniu wnioskodawcy – jeśli dotyczy Załączniki wraz z Wytycznymi dla wnioskodawcy dostępne na www.euroregion-beskidy.pl 21

22 OCENA PROJEKTU – I etap Po złożeniu wniosku projektowego Euroregion przeprowadza kontrolę wymogów formalnych i ocenę kwalifikowalności Jeżeli doręczony wniosek projektowy nie spełnia wszystkich wymogów formalnych i kwalifikowalności, Euroregion wezwie na piśmie wnioskodawcę w celu uzupełnienia brakujących danych. Po pozytywnej kontroli wymogów formalnych i kwalifikowalności wniosek projektowy jest rejestrowany przez Euroregion w systemie monitorującym. O rejestracji i jej dacie wnioskodawca jest informowany na piśmie. Data ta określa początek kwalifikowalności wydatków na realizację projektu. 22

23 OCENA PROJEKTU – II etap Ocena jakości finansowej i merytorycznej oraz aspektów transgranicznych projektów będzie przeprowadzona przez niezależnych ekspertów. Ocena będzie przeprowadzona na podstawie karty oceny projektu. Lista projektów uporządkowanej według liczby uzyskanych punktów i lista projektów nierekomendowanych wraz z należytym uzasadnieniem zostanie złożona Euroregionalnemu Komitetowi Strerującemu. 23

24 24 ZATWIERDZENIE MIKROPROJEKTU – POSIEDZENIE EKS Projekty rozpatruje, zatwierdza i ewentualnie odrzuca Euroregionalny Komitet Sterujący- wspólny polsko-czeski komitet w każdym euroregionie z jednakową liczbą polskich i czeskich członków z prawem głosu Projekty zatwierdzane będą na podstawie Regulaminu obrad W trakcie rozpatrywania projektów podstawę dla z EKS stanowi lista projektów uszeregowanych według łącznej oceny punktowej oraz lista projektów nierekomendowanych. EKS ma możliwość: -Zatwierdzić projekt -Zatwierdzić projekt z warunkiem/warunkami -Wstrzymać rozpatrywanie projektu -Nie zatwierdzić projektu -Stworzyć listę rezerwowych projektów.

25 PODPISANIE UMOWY O DOFINANSOWANIE Euroregion powiadomi na piśmie wnioskodawców o decyzji Euroregionalnego Komitetu Sterującego. Informacje o zatwierdzonych projektach będą umieszczone na stronie www.euroregion-beskidy.pl Po podjęciu decyzji EKS co do udzieleniu dofinansowania Euroregion zaproponuje wnioskodawcy umowę o finansowanie projektu. Umowa określa warunki finansowania, realizacji, sprawozdawczości mikroprojektu. 25

26 II nabór wniosków trwa do 9 stycznia 2009 roku ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA WNIOSKÓW !!!

27 27 Dziękuję za uwagę Stowarzyszenie Region Beskidy ul. Piastowska 40 43-300 Bielsko-Biała tel./fax: +48 33 813 63 25 e-mail: biuro@euroregion-beskidy.pl


Pobierz ppt "1 FUNDUSZU MIKROPROJEKTÓW EUROREGIONU BESKIDY W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007–2013."

Podobne prezentacje


Reklamy Google