Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „CHATA KOCIEWIA” WRZESIEŃ 2015 R. Działanie „Leader” w ramach PROW 2014-2022 Możliwości uzyskania dofinansowania za pośrednictwem.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „CHATA KOCIEWIA” WRZESIEŃ 2015 R. Działanie „Leader” w ramach PROW 2014-2022 Możliwości uzyskania dofinansowania za pośrednictwem."— Zapis prezentacji:

1 LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „CHATA KOCIEWIA” WRZESIEŃ 2015 R. Działanie „Leader” w ramach PROW Możliwości uzyskania dofinansowania za pośrednictwem LGD

2 LGD „Chata Kociewia” po roku 2015 Niezmieniony obszar działalności: 14 gmin powiatu starogardzkiego i kościerskiego: -Gmina Bobowo -Gmina Lubichowo -Gmina Kaliska -Gmina Osieczna -Gmina Osiek -Gmina Miejska Skórcz -Gmina Skarszewy -Gmina Smętowo Gr. -Gmina Stara Kiszewa -Gmina Starogard Gdański -Gmina Zblewo -Gmina Liniewo -Gmina Miejska Czarna Woda -Gmina Skórcz

3 LGD „Chata Kociewia” po roku 2015 a.Liczba mieszkańców (2013 r.) – osób, b.Forma prawna – stowarzyszenie „specjalne”, c. Partnerstwo trójsektorowe: 96 członków: - 15 jednostek samorządowych, w tym: 12 gmin członkowskich z terenu powiatu starogardzkiego, 2 gminy z powiatu kościerskiego, Samorząd Powiatu Starogardzkiego, - przedstawiciele organizacji pozarządowych formalnych, - grupy nieformalne, - biznes – przedsiębiorcy, - rolnicy, Możliwość kontynuowania działalności w obecnej formie prawnej i obecnym kształcie

4 PROW Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER - nowy układ działań – nowe zasady przyznawania środków. Nowa Lokalna Strategia Rozwoju – nowe cele, procedury, kryteria wyboru projektów, Wdrażanie Strategii w okresie: od 2016 (II połowa roku) do 2022 r., Środki finansowe na wdrażanie Strategii dla LGD Chata Kociewia – 10 mln zł, Środki na funkcjonowanie LGD zł.

5 PROW W ramach działania LEADER wspierane będą operacje mające na celu: -wzmocnienie kapitału społecznego, w tym z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych i wspieranie partycypacji społeczności lokalnej w realizacji LSR, -zakładanie działalności gospodarczej i rozwój przedsiębiorczości, -dywersyfikację źródeł dochodu, w tym tworzenie i rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego tj. infrastruktury służącej przetwarzaniu produktów rolnych w celu udostępniania jej lokalnym producentom (produkty objęte i nieobjęte załącznikiem nr 1 do TFUE), -podnoszenie kompetencji osób z obszaru LSR w powiązaniu z zakładaniem działalności gospodarczej, rozwojem przedsiębiorczości lub dywersyfikacją źródeł dochodów, w szczególności rolników i osób długotrwale pozostających bez pracy,.

6 PROW podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska, zmian klimatycznych a także innowacji, -rozwój produktów lokalnych, -rozwój rynków zbytu, z wyłączeniem targowisk, -zachowanie dziedzictwa lokalnego, -rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej, -rozwój infrastruktury drogowej gwarantującej spójność terytorialną w zakresie włączenia społecznego.

7 PROW Rodzaje projektów – formy konkursów: Konkursy otwarte dla pojedynczych projektów – LGD – Urząd Marszałkowski – większe kompetencje LGD w ocenie wniosków (projekty pow. 50 tys. zł) Konkursy w ramach tzw. „projektów grantowych” – całość oceny po stronie LGD + umowy + rozliczanie beneficjentów (projekty do 50 tys. zł)

8 PROW Beneficjenci: -Osoby fizyczne, -Osoby prawne, w tym m.in. kółka rolnicze, JST z wyłączeniem województw, ich związki bądź ich jednostki organizacyjne, organizacje pozarządowe, spółdzielnie, kościoły, związki wyznaniowe. -Jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawy przyznają zdolność prawną. -W przypadku projektów grantowych, grantobiorcami mogą być również sformalizowane grupy nieposiadające osobowości prawnej (np. koła gospodyń wiejskich), -Grantobiorcami nie mogą być podmioty prowadzące działalność gospodarczą lub deklarujące jej podjęcie.

9 PROW Limity pomocy na operacje: - Limit pomocy na operacje – PLN kwoty pomocy z wyłączeniem operacji z zakresu rozpoczęcie działalności gospodarczej, tworzenia inkubatorów oraz operacji realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych. - Limit pomocy na utworzenie inkubatora przetwórstwa lokalnego PLN kwoty pomocy. - Limit na operację z zakresu rozpoczęcia działalności gospodarczej – PLN kwoty pomocy. - Całkowita wartość operacji realizowanych poza projektem grantowym wynosi co najmniej PLN. - Całkowita wartość projektu grantowego wynosi nie więcej niż PLN, Maksymalna kwota pomocy dla danego rodzaju operacji będzie ustalona przez LGD.

10 PROW Wysokość pomocy: - do 100% kosztów kwalifikowalnych w przypadku operacji polegających na rozpoczęciu prowadzenia działalności gospodarczej, - 50% kosztów kwalifikowalnych w przypadku rozwoju działalności gospodarczej, - 63,63% w przypadku operacji realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych, - 80% w przypadku pozostałych operacji.

11 Projekt PROW Maksymalne wsparcie dla sektora publicznego – 50% budżetu Strategii Limity pomocy na beneficjentów/grantobiorców: - Beneficjenci inni niż jednostki sektora finansów publicznych oraz LGD – maksymalnie PLN w okresie realizacji Programu, za wyjątkiem beneficjentów realizujących operacje polegające na utworzeniu inkubatora przetwórstwa lokalnego, - Beneficjenci realizujący operacje polegające na utworzeniu inkubatora przetwórstwa lokalnego – zł, - Grantobiorcy – maksymalnie PLN.

12 Projekt PROW W przypadku wsparcia w zakresie rozwijania działalności gospodarczej, uzyskanie pomocy powyżej zł wymaga utworzenia co najmniej jednego miejsca pracy. W ramach oceny wniosków dodatkowe punkty będą przyznane operacjom zakładającym utworzenie większej liczby miejsc pracy niż zakładane minimum, - W przypadku zakładania działalności gospodarczej zawsze wymagane jest utworzenie przynajmniej 1 miejsca pracy (w tym samozatrudnienie), - Zakłada się, że wybrane do realizacji mogą być tylko te LSR, w ramach których co najmniej 50% budżetu LSR przeznaczone będzie na przedsięwzięcia związane z tworzeniem lub utrzymaniem miejsc pracy!

13 Projekt PROW Pomoc ma formę refundacji lub płatności zryczałtowanej w zależności od rodzaju operacji. W przypadku operacji polegających na rozpoczęciu prowadzenia działalności gospodarczej pomoc ma formę płatności zryczałtowanej (premii), - Do kosztów kwalifikowalnych zalicza się także wkład niepieniężny wnioskodawcy, - Możliwość zakupu tylko rzeczy nowych - nie ma możliwości wsparcia zakupu używanych maszyn, urządzeń, sprzętu lub innego wyposażenia objętego operacją, za wyjątkiem zakupu eksponatów w ramach operacji dotyczących zachowania dziedzictwa kulturowego.

14 Projekt PROW Pomoc nie jest przyznawana na: - operacje służące zaspokajaniu partykularnych potrzeb beneficjenta; - organizację operacji cyklicznych, za wyjątkiem wydarzenia inicjującego cykl wydarzeń lub specyficznego dla danej LSR, wskazanych i uzasadnionych w LSR; - promocję indywidualnych przedsiębiorców, ich produktów i usług.

15 Harmonogram prac Harmonogram prac nad okresem programowania 2015 – 2022  Wsparcie przygotowawcze przygotowania nowej LSR – III kwartał 2015 r.  Przygotowanie nowej Lokalnej Strategii Rozwoju – maj – grudzień 2015 r.  Złożenie wniosku o realizację nowej LSR – przełom 2015/2016,  Realizacja nowej Strategii – od II połowy 2016 roku.

16 Przebieg prac nad LSR 1. Maj 2015r. – spotkania w gminach – przeprowadzona ankieta SWOT (badanie objęło 200 ankiet) 2. Maj – lipiec 2015r. – zbieranie fiszek projektowych od potencjalnych beneficjentów (złożono 200 fiszek projektowych). 3. Lipiec 2015r. – Warsztaty dla Członków LGD – kształt analizy SWOT. 4. Sierpień 2015r. – Warsztaty dla Członków LGD – cele, przedsięwzięcia, wskaźniki, kryteria wyboru projektów r. – spotkania informacyjne z mieszkańcami – prezentacja SWOT, analiza celów, przedsięwzięć, wskaźników, kryteriów wyboru. 6. Październik 2015r. - Warsztaty dla Członków LGD – procedury na potrzeby wdrażania LSR. 7. Przełom października – listopada 2015r. – konsultacje gotowej LSR poprzez Internet – zbieranie uwag do strategii. 8. Listopad 2015r. – uchwalenie LSR przez Walne Zebranie Członków LGD oraz przyjęcie LSR do realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego będące członkami LGD.

17


Pobierz ppt "LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „CHATA KOCIEWIA” WRZESIEŃ 2015 R. Działanie „Leader” w ramach PROW 2014-2022 Możliwości uzyskania dofinansowania za pośrednictwem."

Podobne prezentacje


Reklamy Google