Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „CHATA KOCIEWIA” WRZESIEŃ 2015 R. Działanie „Leader” w ramach PROW 2014-2022 Możliwości uzyskania dofinansowania za pośrednictwem.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „CHATA KOCIEWIA” WRZESIEŃ 2015 R. Działanie „Leader” w ramach PROW 2014-2022 Możliwości uzyskania dofinansowania za pośrednictwem."— Zapis prezentacji:

1 LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „CHATA KOCIEWIA” WRZESIEŃ 2015 R. Działanie „Leader” w ramach PROW 2014-2022 Możliwości uzyskania dofinansowania za pośrednictwem LGD

2 LGD „Chata Kociewia” po roku 2015 Niezmieniony obszar działalności: 14 gmin powiatu starogardzkiego i kościerskiego: -Gmina Bobowo -Gmina Lubichowo -Gmina Kaliska -Gmina Osieczna -Gmina Osiek -Gmina Miejska Skórcz -Gmina Skarszewy -Gmina Smętowo Gr. -Gmina Stara Kiszewa -Gmina Starogard Gdański -Gmina Zblewo -Gmina Liniewo -Gmina Miejska Czarna Woda -Gmina Skórcz

3 LGD „Chata Kociewia” po roku 2015 a.Liczba mieszkańców (2013 r.) – 89 957 osób, b.Forma prawna – stowarzyszenie „specjalne”, c. Partnerstwo trójsektorowe: 96 członków: - 15 jednostek samorządowych, w tym: 12 gmin członkowskich z terenu powiatu starogardzkiego, 2 gminy z powiatu kościerskiego, Samorząd Powiatu Starogardzkiego, - przedstawiciele organizacji pozarządowych formalnych, - grupy nieformalne, - biznes – przedsiębiorcy, - rolnicy, Możliwość kontynuowania działalności w obecnej formie prawnej i obecnym kształcie

4 PROW 2014-2020 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER - nowy układ działań – nowe zasady przyznawania środków. Nowa Lokalna Strategia Rozwoju – nowe cele, procedury, kryteria wyboru projektów, Wdrażanie Strategii w okresie: od 2016 (II połowa roku) do 2022 r., Środki finansowe na wdrażanie Strategii dla LGD Chata Kociewia – 10 mln zł, Środki na funkcjonowanie LGD - 2 250 000 zł.

5 PROW 2014 - 2020 W ramach działania LEADER wspierane będą operacje mające na celu: -wzmocnienie kapitału społecznego, w tym z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych i wspieranie partycypacji społeczności lokalnej w realizacji LSR, -zakładanie działalności gospodarczej i rozwój przedsiębiorczości, -dywersyfikację źródeł dochodu, w tym tworzenie i rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego tj. infrastruktury służącej przetwarzaniu produktów rolnych w celu udostępniania jej lokalnym producentom (produkty objęte i nieobjęte załącznikiem nr 1 do TFUE), -podnoszenie kompetencji osób z obszaru LSR w powiązaniu z zakładaniem działalności gospodarczej, rozwojem przedsiębiorczości lub dywersyfikacją źródeł dochodów, w szczególności rolników i osób długotrwale pozostających bez pracy,.

6 PROW 2014 - 2020 -podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska, zmian klimatycznych a także innowacji, -rozwój produktów lokalnych, -rozwój rynków zbytu, z wyłączeniem targowisk, -zachowanie dziedzictwa lokalnego, -rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej, -rozwój infrastruktury drogowej gwarantującej spójność terytorialną w zakresie włączenia społecznego.

7 PROW 2014 - 2020 Rodzaje projektów – formy konkursów: Konkursy otwarte dla pojedynczych projektów – LGD – Urząd Marszałkowski – większe kompetencje LGD w ocenie wniosków (projekty pow. 50 tys. zł) Konkursy w ramach tzw. „projektów grantowych” – całość oceny po stronie LGD + umowy + rozliczanie beneficjentów (projekty do 50 tys. zł)

8 PROW 2014 - 2020 Beneficjenci: -Osoby fizyczne, -Osoby prawne, w tym m.in. kółka rolnicze, JST z wyłączeniem województw, ich związki bądź ich jednostki organizacyjne, organizacje pozarządowe, spółdzielnie, kościoły, związki wyznaniowe. -Jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawy przyznają zdolność prawną. -W przypadku projektów grantowych, grantobiorcami mogą być również sformalizowane grupy nieposiadające osobowości prawnej (np. koła gospodyń wiejskich), -Grantobiorcami nie mogą być podmioty prowadzące działalność gospodarczą lub deklarujące jej podjęcie.

9 PROW 2014 - 2020 Limity pomocy na operacje: - Limit pomocy na operacje – 300 000 PLN kwoty pomocy z wyłączeniem operacji z zakresu rozpoczęcie działalności gospodarczej, tworzenia inkubatorów oraz operacji realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych. - Limit pomocy na utworzenie inkubatora przetwórstwa lokalnego - 500 000 PLN kwoty pomocy. - Limit na operację z zakresu rozpoczęcia działalności gospodarczej – 100 000 PLN kwoty pomocy. - Całkowita wartość operacji realizowanych poza projektem grantowym wynosi co najmniej 50 000 PLN. - Całkowita wartość projektu grantowego wynosi nie więcej niż 50 000 PLN, Maksymalna kwota pomocy dla danego rodzaju operacji będzie ustalona przez LGD.

10 PROW 2014 - 2020 Wysokość pomocy: - do 100% kosztów kwalifikowalnych w przypadku operacji polegających na rozpoczęciu prowadzenia działalności gospodarczej, - 50% kosztów kwalifikowalnych w przypadku rozwoju działalności gospodarczej, - 63,63% w przypadku operacji realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych, - 80% w przypadku pozostałych operacji.

11 Projekt PROW 2014 - 2020 Maksymalne wsparcie dla sektora publicznego – 50% budżetu Strategii Limity pomocy na beneficjentów/grantobiorców: - Beneficjenci inni niż jednostki sektora finansów publicznych oraz LGD – maksymalnie 300 000 PLN w okresie realizacji Programu, za wyjątkiem beneficjentów realizujących operacje polegające na utworzeniu inkubatora przetwórstwa lokalnego, - Beneficjenci realizujący operacje polegające na utworzeniu inkubatora przetwórstwa lokalnego – 500 000 zł, - Grantobiorcy – maksymalnie 100 000 PLN.

12 Projekt PROW 2014 - 2020 - W przypadku wsparcia w zakresie rozwijania działalności gospodarczej, uzyskanie pomocy powyżej 25 000 zł wymaga utworzenia co najmniej jednego miejsca pracy. W ramach oceny wniosków dodatkowe punkty będą przyznane operacjom zakładającym utworzenie większej liczby miejsc pracy niż zakładane minimum, - W przypadku zakładania działalności gospodarczej zawsze wymagane jest utworzenie przynajmniej 1 miejsca pracy (w tym samozatrudnienie), - Zakłada się, że wybrane do realizacji mogą być tylko te LSR, w ramach których co najmniej 50% budżetu LSR przeznaczone będzie na przedsięwzięcia związane z tworzeniem lub utrzymaniem miejsc pracy!

13 Projekt PROW 2014 - 2020 - Pomoc ma formę refundacji lub płatności zryczałtowanej w zależności od rodzaju operacji. W przypadku operacji polegających na rozpoczęciu prowadzenia działalności gospodarczej pomoc ma formę płatności zryczałtowanej (premii), - Do kosztów kwalifikowalnych zalicza się także wkład niepieniężny wnioskodawcy, - Możliwość zakupu tylko rzeczy nowych - nie ma możliwości wsparcia zakupu używanych maszyn, urządzeń, sprzętu lub innego wyposażenia objętego operacją, za wyjątkiem zakupu eksponatów w ramach operacji dotyczących zachowania dziedzictwa kulturowego.

14 Projekt PROW 2014 - 2020 Pomoc nie jest przyznawana na: - operacje służące zaspokajaniu partykularnych potrzeb beneficjenta; - organizację operacji cyklicznych, za wyjątkiem wydarzenia inicjującego cykl wydarzeń lub specyficznego dla danej LSR, wskazanych i uzasadnionych w LSR; - promocję indywidualnych przedsiębiorców, ich produktów i usług.

15 Harmonogram prac Harmonogram prac nad okresem programowania 2015 – 2022  Wsparcie przygotowawcze przygotowania nowej LSR – III kwartał 2015 r.  Przygotowanie nowej Lokalnej Strategii Rozwoju – maj – grudzień 2015 r.  Złożenie wniosku o realizację nowej LSR – przełom 2015/2016,  Realizacja nowej Strategii – od II połowy 2016 roku.

16 Przebieg prac nad LSR 1. Maj 2015r. – spotkania w gminach – przeprowadzona ankieta SWOT (badanie objęło 200 ankiet) 2. Maj – lipiec 2015r. – zbieranie fiszek projektowych od potencjalnych beneficjentów (złożono 200 fiszek projektowych). 3. Lipiec 2015r. – Warsztaty dla Członków LGD – kształt analizy SWOT. 4. Sierpień 2015r. – Warsztaty dla Członków LGD – cele, przedsięwzięcia, wskaźniki, kryteria wyboru projektów. 5. 3-16.09.2015r. – spotkania informacyjne z mieszkańcami – prezentacja SWOT, analiza celów, przedsięwzięć, wskaźników, kryteriów wyboru. 6. Październik 2015r. - Warsztaty dla Członków LGD – procedury na potrzeby wdrażania LSR. 7. Przełom października – listopada 2015r. – konsultacje gotowej LSR poprzez Internet – zbieranie uwag do strategii. 8. Listopad 2015r. – uchwalenie LSR przez Walne Zebranie Członków LGD oraz przyjęcie LSR do realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego będące członkami LGD.

17 biuro@chatakociewia.pl www.chatakociewia.pl


Pobierz ppt "LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „CHATA KOCIEWIA” WRZESIEŃ 2015 R. Działanie „Leader” w ramach PROW 2014-2022 Możliwości uzyskania dofinansowania za pośrednictwem."

Podobne prezentacje


Reklamy Google