Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podatek dochodowy od osób prawnych Charakterystyka ogólna.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podatek dochodowy od osób prawnych Charakterystyka ogólna."— Zapis prezentacji:

1 Podatek dochodowy od osób prawnych Charakterystyka ogólna

2 Opodatkowanie spółek Restrukturyzacja spółek

3 Cel restrukturyzacji Celem restrukturyzacji jest optymalizacja działalności przedsiębiorcy polegająca na : zwiększeniu udziału w rynku lub dotarciu do nowego segmentu rynku, bardziej efektywne rozłożenie ryzyka, zyskanie nowych możliwości powiększenia kapitału, racjonalizacja działalności prowadząca do obniżenia kosztów, zmniejszenia strat, ograniczenia odpowiedzialności za długi itp

4 Rodzaje zdarzeń restrukturyzacyjnych Zdarzenia restrukturyzacyjne: zdarzenia polegające na nabyciu (przejęciu) zorganizowanych mas majątkowych, nabyciu większościowych pakietów akcji (udziałów), przekształceniu formy prawnej.

5 Rodzaje zdarzeń restrukturyzacyjnych Aporty, których przedmiotem jest przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, fuzje i podziały spółek

6 Rodzaje zdarzeń restrukturyzacyjnych Zdarzenia polegające nabyciu większościowych pakietów akcji (udziałów) : Wymiana udziałów

7 Skutki podatkowe zdarzeń restrukturyzacyjnych Skutki : możliwość odroczenia podatku; możliwość objęcia sukcesją podatkową

8 Skutki podatkowe zdarzeń restrukturyzacyjnych Na czym polega odroczenie podatku ? Przykład Spółka B została przekształcona w spółkę A. Spółka B posiadała m.in. w swoim majątku środek trwały, którego wartość netto i wartość rynkowa na dzień przekształcenia wynoszą odpowiednio 15 000 i 17 000 zł. Spółka A następnie zbyła ten środek trwały za 17 000 zł. Na skutek przyjęcia zasady ciągłości wyceny dla celów podatkowych spółka A zapłaci podatek od dochodu w wysokości 2000 zł nie w momencie przekształcenia, lecz przy sprzedaży środka trwałego.

9 Skutki podatkowe zdarzeń restrukturyzacyjnych Zdarzenia powodujące odroczenie podatku : Aport przedsiębiorstwa i zorganizowanej części przedsiębiorstwa Wymiana udziałów ( art.12 ust.4 d u.p.d.o.p.) Fuzje oraz podziały spółek (art.93 i 93 c Ordynacji podatkowej) Przekształcenia formy prawnej (art.93 b Ordynacji podatkowej)

10 Skutki podatkowe zdarzeń restrukturyzacyjnych Zdarzenia powodujące odroczenie podatku i sukcesję podatkową : Fuzje oraz podziały spółek (art.93 i 93 c Ordynacji podatkowej) Przekształcenia formy prawnej (art.93 b Ordynacji podatkowej)

11 Sukcesja podatkowa Sukcesja podatkowa, polega na wstąpieniu następcy prawnego we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki poprzednika prawnego – jeśli odrębne przepisy, umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz ratyfikowane umowy międzynarodowe, których stroną jest Polska, nie stanowią inaczej

12 Skutki podatkowe zdarzeń restrukturyzacyjnych Sukcesja podatkowa obejmuje również prawa i obowiązki wynikające z decyzji administracyjnych wydanych na podstawie prawa podatkowego Kwestie sporne rozstrzygnięte w orzecznictwie : Czy sukcesją objęte jest otrzymanie interpretacji indywidualnej? II FSK 2046/10 z 10.05 2012

13 Skutki podatkowe zdarzeń restrukturyzacyjnych „następca prawny zainteresowanego może zatem przejąć uprawnienia gwarancyjne (ochronne), wynikające z interpretacji prawa podatkowego udzielonej w indywidualnej sprawie pod warunkiem, że uprawnienia te przed przejęciem (połączeniem, zawiązaniem) nabył sam zainteresowany. Zgodnie z ogólną regułą sukcesji podatkowej może on bowiem nabyć wyłącznie prawa nabyte i istniejące w momencie utraty bytu prawnego przez zainteresowanego. Następca prawny zainteresowanego może w związku z tym skorzystać z ochrony, o jakiej mowa w art. 14k i art. 14m O.p. wyłącznie wówczas, gdy zainteresowany, któremu udzielono interpretacji, zastosował się do niej przed dniem połączenia (przejęcia). Uzyska przy tym ochronę tylko w takim zakresie i na takich samych warunkach, na jakich przysługiwałaby jego poprzednikowi prawnemu

14 Skutki podatkowe zdarzeń restrukturyzacyjnych Wyrok NSA z 26 marca 2013 r., sygn. akt II FSK 1675/11 „ …następstwo prawne pod tytułem ogólnym oznacza w istocie wstąpienie w sytuację prawną spółki przejmowanej, a więc oznacza kontynuowanie przez spółkę przejmującą biegu terminu, jako terminu nieprzerwanego w rozumieniu art. 22 ust. 4a ustawy o CIT” Następca prawny może skorzystać z 2 letniego posiadania akcji przez poprzednika dla uzyskania zwolnienia na gruncie przepisów implementujących dyrektywę PS NSA 26 marca 2013 r. II FSK 1675/11 )

15 Zdarzenia objęte sukcesją podatkową – art.93-93e ordynacji podatkowej 1) przekształcenie osób prawnych; 2) przekształcenie spółki niemającej osobowości prawnej w spółkę kapitałową; 3) przekształcenie spółki niemającej osobowości prawnej w osobową spółkę handlową; 4) przekształcenie spółki kapitałowej w osobową spółkę handlową; 5) wniesienie przez osobę fizyczną do spółki niemającej osobowości prawnej wkładu w postaci swojego przedsiębiorstwa na pokrycie udziału; 6) przekształcenie przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną w jednoosobową spółkę kapitałową

16 Zdarzenia objęte sukcesją podatkową – art.93-93e ordynacji podatkowej 7) utworzenie banku poprzez wniesienie wkładu niepieniężnego w postaci wszystkich składników majątkowych oddziału instytucji kredytowej, stanowiących przedsiębiorstwo lub jego zorganizowaną część; 8) przekształcenie samorządowych zakładów budżetowych; 9) łączenie się osób prawnych przez przejęcie i związek (tj. zawiązanie nowej spółki); 10) łączenie się spółek osobowych prowadzącego do zawiązania spółki kapitałowej; 11) łączenie się spółek osobowych i kapitałowych prowadzącego do zawiązania spółki kapitałowej; 12) łączenie się samorządowych zakładów budżetowych; 13) podział osoby prawnej.

17 Na czym polega sukcesja podatkowa ? Sukcesja podatkowa oznacza, że następca podatnika (podmiot wstępujący w jego prawa i obowiązki) : odpowiada za wszelkie zobowiązania podatkowe swojego poprzednika bez ograniczeń (jak za własne zobowiązania) Różnice między odpowiedzialnością następcy prawnego a osoby trzeciej

18 Na czym polega sukcesja podatkowa ? Nabywca przedsiębiorstwa, zorganizowanej części przedsiębiorstwa w formie kupna i aportu odpowiada solidarnie ze zbywcą tylko za : zaległości podatkowe do dnia nabycia i do wartości nabytego majątku ; może zwrócić się do organu podatkowego o wydanie zaświadczenia o wysokości zaległości.

19 Na czym polega sukcesja podatkowa ? Sukcesja podatkowa oznacza także, że następca podatnika ( podmiot wstępujący w jego prawa i obowiązki), m.in.: - kontynuuje po poprzedniku prawnym wycenę składników majątkowych i ich amortyzację, -zalicza w ciężar kosztów uzyskania przychodów zaistniałe u poprzednika prawnego, a zrealizowane już po ustaniu jego bytu prawnego różnice kursowe, -zalicza w ciężar kosztów odpisy aktualizujące wartość należności, które u poprzednika prawnego zostały zaliczone do przychodów należnych,

20 Na czym polega sukcesja podatkowa ? - pomniejsza podatek należny o podatek naliczony wynikający z faktur wystawionych na poprzednika prawnego

21 Sukcesja uniwersalna Sukcesja uniwersalna a sukcesja podatkowa

22 Sukcesja podatkowa – ocena Konkluzja Sukcesja uniwersalna i podatkowa – korzyści związane z przejściem praw i obowiązków wynikających z zawartych kontraktów oraz koncesji i zezwoleń Negatywne konsekwencje z punktu widzenia zakresu odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe

23 Literatura : Prawo Podatkowe Przedsiębiorców Rozdział IV Pkt 4.1.


Pobierz ppt "Podatek dochodowy od osób prawnych Charakterystyka ogólna."

Podobne prezentacje


Reklamy Google