Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WSPÓŁCZESNE WYZWANIA SZKOLNEGO DORADZTWA KARIERY

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WSPÓŁCZESNE WYZWANIA SZKOLNEGO DORADZTWA KARIERY"— Zapis prezentacji:

1 WSPÓŁCZESNE WYZWANIA SZKOLNEGO DORADZTWA KARIERY
Dr Andrzej Zbonikowski Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi Narodowe Forum Doradztwa Kariery

2 Szkolne doradztwo zawodowe – najważniejsze akty prawne
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty system oświaty zapewnia w szczególności przygotowanie uczniów do wyboru zawodu i kierunku kształcenia. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół zapisy dot. organizacji WSD i zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach powiązanie doradztwa eduk.-zaw. z pomocą p-p, określenie zadań doradcy zawodowego, dopuszczenie możliwości braku doradcy w. w szkole/placówce.

3 Zakres kompetencji doradcy zawodowego w szkole/placówce
Wg rozporządzenia MEN z dn r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej (…) do zadań doradcy zawodowego należy w szczególności: 1) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej; 2) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia;

4 3) prowadzenie zajęć  związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej; 4) koordynowanie działalności informacyjno ‐doradczej prowadzonej przez szkołę  i placówkę; 5) współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w zakresie doradztwa edukacyjno‐zawodowego; 6) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno ‐ pedagogicznej.

5 Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu
oraz planowaniem kariery zawodowej prowadzą: - nauczyciele, - wychowawcy, - specjaliści (doradca zawodowy). W przypadku braku doradcy zawodowego w szkole lub placówce, dyrektor szkoły lub placówki wyznacza nauczyciela, wychowawcę grupy wychowawczej lub specjalistę planującego i realizującego zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego.

6 WYZWANIA SZKOLNEGO DORADZTWA
SPRAWNIE DZIAŁAJĄCY WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA EDUKACYJNO-ZAWODOWEGO - ATUTEM I ELEMENTEM PRESTIŻU NOWOCZESNEJ SZKOŁY

7 WYZWANIA SZKOLNEGO DORADZTWA
DECYZJA EDUKACYJNO-ZAWODOWA JAKO PROCES Nigdy nie należy sprowadzać decyzji edukacyjno-zawodowej do jednorazowego aktu (pokusa praktyki doradcy-eksperta lub informatora). Orientacja szkolna i zawodowa – rozpoczyna się już w dzieciństwie. Paradygmat poradnictwa całożyciowego poradnictwa kariery Proces decyzji edukacyjno-zawodowej obejmuje akty dezintegracyjne i reintegracyjne.

8 Tzw. diament decyzji zawodowych (za: Hornowska, Paluchowski, 2004)
czas wczesne dzieciństwo wiek (lub później) mało lub brak wiedzy nt. kariery zawodowej zbieranie informacji nt. siebie i potencjalnej kariery zawodowej początek sortowania informacji weryfikacja informacji ograniczenie listy możliwości; decyzja co do kariery i jej implementacja zamknięty ???

9 WYZWANIA SZKOLNEGO DORADZTWA
UCZEŃ JAKO PODMIOT ODPOWIEDZIALNY ZA DECYZJĘ EDUKACYJNO-ZAWODOWĄ Doradztwo nigdy nie powinno wyręczać młodzieży w podjęciu decyzji zawodowej. Praktyka decydowania za młodzież stanowi naruszenie zasady podmiotowości wyboru. Odróżniaj: Dawanie rad (narzucanie lub sugerowanie decyzji) od poszerzania świadomości decyzyjnej. DORADZTWO – NIE-DORADZTWO

10 WYZWANIA SZKOLNEGO DORADZTWA
1) Podmiot: nauczyciel/doradca (nauczyciel/doradca – ekspert lub informator) 2)Dwupodmiotowość doradztwa (nauczyciel/doradca - konsultant) 3) Podmiot: uczeń (nauczyciel/doradca – spolegliwy opiekun, leseferysta)

11 WYZWANIA SZKOLNEGO DORADZTWA
SYSTEMOWOŚĆ DZIAŁAŃ W ZAKRESIE DORADZTWA Współpraca: Doradca – Nauczyciel – Rodzic – Uczeń „Wieloprzedmiotowość” Równoległe wykorzystanie doradztwa grupowego i indywidualnego Skorelowanie WSD z programem wychowawczym szkoły, szkolnym programem profilaktyki. Współpr: poszukiwanie elementów wspólnych – wsp. cele

12 WYZWANIA SZKOLNEGO DORADZTWA
KOMPETENCYJNE SPROFILOWANIE DORADZTWA EDUKACYJNO-ZAWODOWEGO Przygotowanie ucznia do samodzielnego planowania własnej kariery Oparcie działań doradczych na metodach aktywnych, wykorzystanie psychoedukacji i metody warsztatowej

13 WYZWANIA SZKOLNEGO DORADZTWA
Ważniejsze kompetencje psychospołeczne rozwijane w ramach nowoczesnego doradztwa kariery: samoświadomość (niesłusznie podkreślana tylko na etapie I klasy gimnazjum), samoocena, samoakceptacja, zdolność właściwej autoprezentacji, zdolności komunikacyjne, asertywność, - zdolność analizy sytuacji decyzyjnej, zdolność przewidywania skutków własnych decyzji, umiejętności twórcze,

14 WYZWANIA SZKOLNEGO DORADZTWA
umiejętność poszukiwania i selekcji informacji, zdolność krytycznej oceny przekazu masowego, umiejętność zarządzania sobą w czasie, umiejętność radzenia sobie z sytuacją trudną, umiejętność poszukiwania wsparcia, proszenia o pomoc.

15 WYZWANIA SZKOLNEGO DORADZTWA

16 WYZWANIA SZKOLNEGO DORADZTWA
ODEJŚCIE OD ETYKIETUJĄCYCH DIAGNOZ Wykorzystanie „psychozabaw” wyłącznie jako ćwiczeń rozwijających samopoznanie uczniów W celach diagnozy predyspozycji zawodowych - wykorzystywanie profesjonalnych narzędzi diagnostycznych

17 WYZWANIA SZKOLNEGO DORADZTWA
ROZWIJANIE ZAINTERESOWAŃ UCZNIÓW, ROZBUDZANIE PASJI Wycieczka jako relaks (tylko) albo jako relaks i okazja do rozmów, dyskusji, rozbudzania pasji przyrodniczej etc.

18 WYZWANIA SZKOLNEGO DORADZTWA
DOSKONALENIE PRACY DORADCZEJ Z UCZNIAMI ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI Doskonalenie własne doradców Dzielenie się doświadczeniem Wypracowywanie modeli pracy i dobrych praktyk

19 WYZWANIA SZKOLNEGO DORADZTWA
DORADCA I NAUCZYCIEL JAKO PODMIOTY OSOBOWE W WEWNĄTRZSZKOLNYM SYSTEMIE DORADZTWA Nauczyciel jako osoba dzieląca się swoją wiedzą życiową, pasjonat własnej pracy niepoddający się wypaleniu zawodowemu Potrzeba wsparcia nauczyciela (grupy wsparcia, life-coaching, job-coaching, indywidualne wsparcie psychologiczne w sytuacjach kryzysowych)

20 NOWOCZESNY MODEL DORADZTWA - podsumowanie
Uczeń jako podmiot odpowiedzialny za decyzję Decyzja jako proces Duże zaangażowanie nauczycieli i rodziców Nacisk na kompetencje Nauczyciele jako OSOBY w systemie doradztwa Systemowość i ciągłość działań Wykorzystanie metod aktywizujących

21 Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "WSPÓŁCZESNE WYZWANIA SZKOLNEGO DORADZTWA KARIERY"

Podobne prezentacje


Reklamy Google