Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WSPÓŁCZESNE WYZWANIA SZKOLNEGO DORADZTWA KARIERY Dr Andrzej Zbonikowski Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi Narodowe Forum Doradztwa Kariery.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WSPÓŁCZESNE WYZWANIA SZKOLNEGO DORADZTWA KARIERY Dr Andrzej Zbonikowski Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi Narodowe Forum Doradztwa Kariery."— Zapis prezentacji:

1 WSPÓŁCZESNE WYZWANIA SZKOLNEGO DORADZTWA KARIERY Dr Andrzej Zbonikowski Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi Narodowe Forum Doradztwa Kariery

2 Szkolne doradztwo zawodowe – najważniejsze akty prawne -Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty system oświaty zapewnia w szczególności przygotowanie uczniów do wyboru zawodu i kierunku kształcenia. -Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół zapisy dot. organizacji WSD i zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia. -Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach powiązanie doradztwa eduk.-zaw. z pomocą p-p, określenie zadań doradcy zawodowego, dopuszczenie możliwości braku doradcy w. w szkole/placówce.

3 Zakres kompetencji doradcy zawodowego w szkole/placówce  Wg rozporządzenia MEN z dn. 30.04.2013r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej (…) do zadań doradcy zawodowego należy w szczególności: 1) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej; 2) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia;

4 3) prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej; 4) koordynowanie działalności informacyjno ‐ doradczej prowadzonej przez szkołę i placówkę; 5) współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w zakresie doradztwa edukacyjno ‐ zawodowego; 6) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno ‐ pedagogicznej.

5  Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kariery zawodowej prowadzą: - nauczyciele, - wychowawcy, - specjaliści (doradca zawodowy).  W przypadku braku doradcy zawodowego w szkole lub placówce, dyrektor szkoły lub placówki wyznacza nauczyciela, wychowawcę grupy wychowawczej lub specjalistę planującego i realizującego zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego.

6 WYZWANIA SZKOLNEGO DORADZTWA SPRAWNIE DZIAŁAJĄCY WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA EDUKACYJNO- ZAWODOWEGO - ATUTEM I ELEMENTEM PRESTIŻU NOWOCZESNEJ SZKOŁY

7 WYZWANIA SZKOLNEGO DORADZTWA  DECYZJA EDUKACYJNO-ZAWODOWA JAKO PROCES  Nigdy nie należy sprowadzać decyzji edukacyjno-zawodowej do jednorazowego aktu (pokusa praktyki doradcy-eksperta lub informatora).  Orientacja szkolna i zawodowa – rozpoczyna się już w dzieciństwie.  Paradygmat poradnictwa całożyciowego poradnictwa kariery  Proces decyzji edukacyjno-zawodowej obejmuje akty dezintegracyjne i reintegracyjne.

8 8 Tzw. diament decyzji zawodowych (za: Hornowska, Paluchowski, 2004) mało lub brak wiedzy nt. kariery zawodowej zbieranie informacji nt. siebie i potencjalnej kariery zawodowej początek sortowania informacji weryfikacja informacji ograniczenie listy możliwości; decyzja co do kariery i jej implementacja czas wczesne dzieciństwo wiek 18-26 (lub później) zamknięty ???

9 WYZWANIA SZKOLNEGO DORADZTWA  UCZEŃ JAKO PODMIOT ODPOWIEDZIALNY ZA DECYZJĘ EDUKACYJNO-ZAWODOWĄ Doradztwo nigdy nie powinno wyręczać młodzieży w podjęciu decyzji zawodowej. Praktyka decydowania za młodzież stanowi naruszenie zasady podmiotowości wyboru. Odróżniaj: Dawanie rad (narzucanie lub sugerowanie decyzji) od poszerzania świadomości decyzyjnej.

10 WYZWANIA SZKOLNEGO DORADZTWA 1) Podmiot: nauczyciel/doradca (nauczyciel/doradca – ekspert lub informator) 2)Dwupodmiotowość doradztwa (nauczyciel/doradca - konsultant) 3) Podmiot: uczeń (nauczyciel/doradca – spolegliwy opiekun, leseferysta)

11 WYZWANIA SZKOLNEGO DORADZTWA  SYSTEMOWOŚĆ DZIAŁAŃ W ZAKRESIE DORADZTWA  Współpraca: Doradca – Nauczyciel – Rodzic – Uczeń  „Wieloprzedmiotowość”  Równoległe wykorzystanie doradztwa grupowego i indywidualnego  Skorelowanie WSD z programem wychowawczym szkoły, szkolnym programem profilaktyki.

12 WYZWANIA SZKOLNEGO DORADZTWA  KOMPETENCYJNE SPROFILOWANIE DORADZTWA EDUKACYJNO- ZAWODOWEGO  Przygotowanie ucznia do samodzielnego planowania własnej kariery  Oparcie działań doradczych na metodach aktywnych, wykorzystanie psychoedukacji i metody warsztatowej

13 WYZWANIA SZKOLNEGO DORADZTWA  Ważniejsze kompetencje psychospołeczne rozwijane w ramach nowoczesnego doradztwa kariery: -samoświadomość (niesłusznie podkreślana tylko na etapie I klasy gimnazjum), -samoocena, -samoakceptacja, -zdolność właściwej autoprezentacji, -zdolności komunikacyjne, -asertywność, - zdolność analizy sytuacji decyzyjnej, -zdolność przewidywania skutków własnych decyzji, -umiejętności twórcze,

14 WYZWANIA SZKOLNEGO DORADZTWA -umiejętność poszukiwania i selekcji informacji, -zdolność krytycznej oceny przekazu masowego, -umiejętność zarządzania sobą w czasie, -umiejętność radzenia sobie z sytuacją trudną, -umiejętność poszukiwania wsparcia, proszenia o pomoc.

15 WYZWANIA SZKOLNEGO DORADZTWA

16  ODEJŚCIE OD ETYKIETUJĄCYCH DIAGNOZ  Wykorzystanie „psychozabaw” wyłącznie jako ćwiczeń rozwijających samopoznanie uczniów  W celach diagnozy predyspozycji zawodowych - wykorzystywanie profesjonalnych narzędzi diagnostycznych

17 WYZWANIA SZKOLNEGO DORADZTWA ROZWIJANIE ZAINTERESOWAŃ UCZNIÓW, ROZBUDZANIE PASJI

18 WYZWANIA SZKOLNEGO DORADZTWA  DOSKONALENIE PRACY DORADCZEJ Z UCZNIAMI ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI  Doskonalenie własne doradców  Dzielenie się doświadczeniem  Wypracowywanie modeli pracy i dobrych praktyk

19 WYZWANIA SZKOLNEGO DORADZTWA  DORADCA I NAUCZYCIEL JAKO PODMIOTY OSOBOWE W WEWNĄTRZSZKOLNYM SYSTEMIE DORADZTWA  Nauczyciel jako osoba dzieląca się swoją wiedzą życiową, pasjonat własnej pracy niepoddający się wypaleniu zawodowemu  Potrzeba wsparcia nauczyciela (grupy wsparcia, life-coaching, job-coaching, indywidualne wsparcie psychologiczne w sytuacjach kryzysowych)

20 NOWOCZESNY MODEL DORADZTWA - podsumowanie  Uczeń jako podmiot odpowiedzialny za decyzję  Decyzja jako proces  Duże zaangażowanie nauczycieli i rodziców  Nacisk na kompetencje  Nauczyciele jako OSOBY w systemie doradztwa  Systemowość i ciągłość działań  Wykorzystanie metod aktywizujących

21 Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "WSPÓŁCZESNE WYZWANIA SZKOLNEGO DORADZTWA KARIERY Dr Andrzej Zbonikowski Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi Narodowe Forum Doradztwa Kariery."

Podobne prezentacje


Reklamy Google