Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

POWIATOWY PROGRAM WSPOMAGANIA SZKÓŁ I PLACÓWEK W POWIECIE KONIŃSKIM Kompleksowy system doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół w powiecie konińskim.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "POWIATOWY PROGRAM WSPOMAGANIA SZKÓŁ I PLACÓWEK W POWIECIE KONIŃSKIM Kompleksowy system doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół w powiecie konińskim."— Zapis prezentacji:

1 POWIATOWY PROGRAM WSPOMAGANIA SZKÓŁ I PLACÓWEK W POWIECIE KONIŃSKIM Kompleksowy system doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół w powiecie konińskim

2 Program został opracowany na potrzeby projektu:,,Kompleksowy system doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół w powiecie konińskim’’ współfinasowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet III. Wysoka jakość systemu oświaty Działanie 3.5. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół Beneficjent (projektodawca): Powiat koniński/Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ślesinie Partner: Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie/Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Czas trwania projektu: 01.01.2014 – 30.06.2015 Kompleksowy system doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół w powiecie konińskim

3 1. Wprowadzenie Doskonalenie systemu edukacji we wszystkich jego odmianach oraz na wszystkich szczeblach stanowi jedno z najważniejszych wyzwań cywilizacyjnych i kulturowych świata, należy do priorytetowych działań każdego kraju. Polska, podobnie jak inne kraje rozwijające się, znajduje się w fazie budowania społeczeństwa opartego na wiedzy, które nie tylko musi opanować wiedzę i sposoby działania potrzebne na dzień dzisiejszy, ale musi umieć sprostać wymaganiom szybko zmieniającej się cywilizacji. Ważnym czynnikiem dobrego funkcjonowania szkoły i placówki jest szybkie reagowanie na zmiany zachodzące w oświacie. Niniejsze opracowanie powstało jako wynik prowadzonego pilotażu wspomagania szkół w ramach projektu,,Kompleksowy system doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół w powiecie konińskim’’ współfinasowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet III. Wysoka jakość systemu oświaty Działanie 3.5. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół Kompleksowy system doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół w powiecie konińskim

4 1.1.TŁO I PRZYCZYNY POWSTANIA PROGRAMU. Przyjęto, że zmodernizowany system powinien traktować doskonalenie jako element wspomagania służącego całej szkole, a nie poszczególnym nauczycielom, a wspomaganie powinno być traktowane jako proces spełniający założenia: - wspomaganie adresowane do szkoły jako organizacji; - kompleksowość i interdyscyplinarność wsparcia; - odpowiedzialność szkoły za własny rozwój; - partnerstwo osób i instytucji wspierających w relacjach ze szkołą; - wspomaganie blisko szkoły; - współpraca i samokształcenie nauczycieli; - uwzględnienie potrzeb rozwojowych szkoły jako priorytetu. Zgodnie z nowym modelem wspomagać szkołę mają ośrodki doskonalenia, biblioteki pedagogiczne oraz poradnie psychologiczno-pedagogiczne. Publiczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne to jednostki organizacyjne, dla których organem prowadzącym jest powiat, są zlokalizowane w każdym powiecie w Polsce. Realizacja wspomagania szkół, przedszkoli i placówek przez Powiatową Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną jest więc zadaniem powiatu konińskiego.

5 Kompleksowy system doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół w powiecie konińskim 1.2. CHARAKTERYSTYKA POWIATU KONIŃSKIEGO. Powiat koniński obejmuje terytorium położone w środkowej części Polski, na wschodnich krańcach Wielkopolski. Zajmuje powierzchnię 1.578,7 km 2, co plasuje go pod tym względem na czwartym miejscu w województwie i pozwala zaliczyć do największych powiatów w kraju. W skład terytorium powiatu konińskiego wchodzi 14 gmin: - 5 gmin miejsko - wiejskich: Golina, Kleczew, Rychwał, Sompolno, Ślesin;GolinaKleczewRychwałSompolnoŚlesin - 9 gmin wiejskich: Grodziec, KazimierzBiskupi, Kramsk, Krzymów, Rzgów, Skulsk, Stare Miasto, Wierzbinek, Wilczyn. Podzielone są na 296 sołectw. Społeczność lokalna zamieszkuje 488 miejscowości wiejskich i 5 miejskich. (źródło : strona internetowa, www.powiat.konin.pl)GrodziecKazimierzBiskupiKramskKrzymówRzgówSkulskStare MiastoWierzbinekWilczynwww.powiat.konin.pl

6 Kompleksowy system doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół w powiecie konińskim 1.4. POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W ŚLESINIE JAKO JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA PROWADZONA PRZEZ POWIAT KONIŃSKI. Celem Poradni jest udzielanie dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno- pedagogicznej w tym pomocy logopedycznej, pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, a także udzielanie rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży. Wsparcie oraz pomoc specjalistyczna przeznaczona jest dla dzieci uczących się w szkołach mających swoja siedzibę na terenie powiatu konińskiego oraz dla dzieci zamieszkałych na terenie powiatu konińskiego, nieuczęszczających do szkoły czy placówki. Poradnia realizuje zadania w szczególności przez: diagnozowanie, opiniowanie, działalność orzeczniczą, działalność terapeutyczną, warsztaty i prelekcje, udział w zebraniach Rad Pedagogicznych, organizację współpracy i samokształcenia nauczycieli, prowadzenie grup wsparcia, prowadzenie mediacji, interwencje kryzysową, działalność profilaktyczną, poradnictwo, konsultacje, działalność informacyjno – szkoleniową.

7 Lata szkolne Liczba dzieci i młodzieży powiatu konińskiego objętych opieką Poradni Liczba dzieci przyjętych do Poradni 2010/2011256181842 2011/2012253831865 2012/2013250781832 2013/2014247261987 Tabela nr 2. Liczba dzieci przyjętych do Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Koninie w latach 2010 – 2014. Na podstawie danych Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ślesinie Kompleksowy system doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół w powiecie konińskim

8 Kompleksowy system doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół w powiecie konińskim Wykres nr. 1 Liczba dzieci przyjętych do Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Koninie w latach 2010 – 2014. Na podstawie danych Powiatowej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Ślesinie.

9 Kompleksowy system doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół w powiecie konińskim Wykres nr. 2 Liczba opinii i orzeczeń wydanych przez Powiatową Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną w Ślesinie. Na podstawie danych P P P-P w Ślesinie.

10 Kompleksowy system doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół w powiecie konińskim 1.5. INNE PLACÓWKI ZAWARTE W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY WSPIERAJĄCE SZKOŁY I NAUCZYCIELI NA TERENIE POWIATU KONIŃSKIEGO. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (źródło: Dz.U.2012.poz.1196) ustala zakres zadań tych placówek w zakresie wspomagania szkół i placówek oświatowych: "§ 15. 1.Do obowiązkowych zadań publicznych placówek doskonalenia prowadzonych przez samorząd województwa, powiat lub gminę należy organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego nauczycieli 2.Do obowiązkowych zadań publicznych placówek doskonalenia, o których mowa w ust. 1, należy także organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego dyrektorów szkół i placówek w zakresie zarządzania oświatą. 1.5.1. CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI w KONINIE W Koninie od 1989 roku działa Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Koninie odpowiadający na potrzeby edukacyjne subregionu konińskiego, w tym również powiatu konińskiego. W wyniku połączenia w 2013 roku Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Koninie z Publiczną Biblioteką Pedagogiczną w Koninie utworzone zostało Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie, dla którego organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Centrum jest zespołem placówek, których pracownicy są świadomi roli, jaką ta instytucja ma do spełnienia w środowisku oświatowym. Jego nadrzędnym celem jest efektywne zarządzanie zarówno Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli, jak i Publiczną Biblioteką Pedagogiczną w zakresie wspierania procesu doskonalenia nauczycieli. 1.5.2. Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Koninie. Organem prowadzącym dla Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Koninie jest powiat grodzki – miasto Konin i swoje działania kieruje głównie do szkół i nauczycieli z trenu miasta. 1.5.3.Centrum Szkoleniowe „Wiedza” - jednostka komercyjna, działająca od 1996 roku, prowadzi szkoły dla młodzieży, szkoły dla dorosłych, Ośrodek Szkolenia Nauczycieli, kursy językowe i szkolenia.

11 Kompleksowy system doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół w powiecie konińskim 2.CELE DOSKONALENIA NAUCZYCIELI I WSPOMAGANIA SZKÓŁ W POWIECIE KONIŃSKIM. Cel nadrzędny- główny wspomagania: Poprawa jakości nauczania. Rozumiana jak poprawa efektów nauczania (wyników egzaminów), poprawa satysfakcji z pracy nauczycieli, poprawa satysfakcji/opinii uczniów, poprawa opinii innych interesariuszy. Cele szczegółowe programu wspomagania to (źródło: Broszura „Nowoczesna edukacja – nowoczesny system wspomagania szkół” ORE Warszawa, 2013 r.): - Upowszechnienie metody projektów jako efektywnego sposobu rozwijania kompetencji kluczowych uczniów; - Zbudowanie kompleksowego wsparcia wychowawców w osiąganiu zaplanowanych efektów wychowawczych, poprawa funkcjonowania klas w sferze wychowawczej oraz lepsza współprac wychowawcy z uczniami i rodzicami; - Doskonalenie jakości pracy szkoły w zakresie pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych; - Nawiązywanie i rozwijanie przez szkołę współpracy z działającymi w otoczeniu instytucjami i organizacjami oraz społecznością lokalną; - Opracowanie, wdrożenie i ewaluacja wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego; - Poprawa funkcjonowania zespołów nauczycielskich, zwiększenie efektywności procesów edukacyjnych, wychowawczych oraz innych zadań statutowych;

12 Kompleksowy system doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół w powiecie konińskim 3.WARUNKI REALIZACJI PROGRAMU. 3.1.WSPÓŁPRACA MIĘDZY POSZCZEGÓLNYMI INSTYTUCJAMI UDZIELAJĄCYMI WSPARCIA. Kluczową rolę odrywa partnerstwo różnych instytucji i osób na rzecz edukacji. Rozwój wieloaspektowego dialogu edukacyjnego powinien doprowadzić do realizacji regionalnej i lokalnych polityk edukacyjnych poprzez: wypracowanie zasad współpracy samorządów lokalnych i regionalnego; uspołecznienie procesów zarządzania szkołą; wdrożenie mechanizmów poprawiających spójność edukacyjną; trwałe powiązania między instytucjami edukacyjnymi, instytucjami rynku pracy, instytucjami integracji i pomocy społecznej, przedsiębiorcami; aby dobrze zorganizować proces wspomagania ważna jest: akceptacja organów prowadzących placówki; zaangażowanie dyrektora i jego pozytywne nastawienie; otwartość nauczycieli na proces wspomagania; dobrze zdiagnozowany obszar do wsparcia; kompetencje SORE; kompetencje eksperta.

13 Kompleksowy system doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół w powiecie konińskim Współpraca winna opierać się na zasadach: 1.Świadomości, że podmioty wspierające realizują ten sam cel, a dobro szkoły, przedszkola czy też placówki jest dobrem nadrzędnym ; 2.Otwartości na partnerów we wspólnym działaniu; 3.Przestrzegania uregulowań prawnych tj. prawodawca określa zadania dla poszczególnych podmiotów wspierających dlatego ważna jest znajomość zadań wszystkich jednostek wspomagających; 4.Korzystania z zasobów i doświadczeń współdziałających placówek; 5.Planowania działań, wyznaczenia obszarów działań wspólnych i oddzielnych dla partnerów; 3.2. KADRA. Mocną stroną kadry pedagogicznej tych placówek jest dobre przygotowanie merytoryczne. Powiatowa Poradnia Psychologiczna zatrudnia 11 psychologów (9,5 etatu), 12 pedagogów, 5 logopedów,(4 etaty), 1 doradcę zawodowego. Są to pracownicy merytoryczni posiadający kwalifikacje m.in. z zakresu: psychologii, psychologii klinicznej, oligofrenopedagogiki, surdopedagogiki, tyflopedagogiki, pedagogiki terapeutycznej, terapii psychologicznej, terapii pedagogicznej, socjoterapii, resocjalizacji, pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, doradztwa zawodowego, wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Większość kadry posiada doświadczenie w pracy w przedszkolach, szkołach, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, placówkach służby zdrowia. Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie dysponując odpowiednią strukturą oraz sprawdzoną kadrą pedagogiczną skutecznie wspiera działania proedukacyjne. Instytucja posiadająca bogaty dorobek, swoich odbiorców i spore zapotrzebowanie na usługi edukacyjne, informacyjne i czytelnicze środowiska oświatowego ma możliwość przygotowania wraz z powiatem konińskim wspólnego programu w zakresie upowszechniania idei kształcenie ustawicznego, w które wpisuje się w sposób naturalny doskonalenie i rozwój zawodowy nauczycieli.

14 Kompleksowy system doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół w powiecie konińskim 3.3. ŚRODKI NA REALIZACJĘ WSPOMAGANIA. Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ślesinie świadczy usługi nieodpłatnie. Realizuje swoje zadania w oparciu o budżet zatwierdzony i finansowany przez starostwo powiatowe jako jednostkę prowadzącą placówkę. Obligatoryjne realizowanie zadania wspomagania szkół i placówek od stycznia 2016 roku po raz kolejny zwiększa ilość zadań poradni bez zwiększenia subwencji. Realizacja zadania wiąże się ze zwiększeniem kosztów w zakresie: - wynagrodzenia na zwiększenie minimum 2 etatów – jak wykazano wcześniej zwiększa się corocznie zapotrzebowanie na udzielane przez poradnię form pomocy oraz ilość zadań; - delegacji dla pracowników na wyjazdy do szkół; - pomocy dydaktycznych; - materiałów biurowych; - opłat za usługi telekomunikacyjne i internetowe; -opłat za dodatkowe pomieszczenia – sali wykładowej oraz gabinetu. Środki te winny być zabezpieczone przez organ prowadzący. Aby ten element systemu doradztwa Centrum Doskonalenia Nauczycieli mógł skutecznie funkcjonować konieczne jest rozszerzenie personalne zespołu o doradców wszystkich specjalności. Jednak decyzję o powierzeniu nauczycielowi obowiązków doradcy na danym terenie podejmują organy prowadzące szkoły. Wzmocnienie doradztwa metodycznego to wspólna sprawa podmiotów odpowiedzialnych za doskonalenie nauczycieli i poziom edukacji w szkołach. Zadaniem powiatu konińskiego może być podjęcie rozmów z władzami miast i gmin powiatu w celu stworzenia systemu doradztwa metodycznego obejmującego wsparciem nauczycieli gmin leżących na terenie powiatu konińskiego. Powierzenie powiatowi odpowiedzialności za wdrażania nowego modelu wymaga zmian legislacyjnych oraz zapewnienie powiatowi środków na realizację tego zadania.

15 Kompleksowy system doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół w powiecie konińskim 3.4.ANALIZA SWOT. Analiza SWOT została przygotowana w Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ślesinie. Przedstawione poniżej czynniki obejmują: siły – wewnętrzne uwarunkowania o pozytywnym wpływie na sytuację wspomagania, słabości – wewnętrzne uwarunkowania o negatywnym wpływie na sytuację wspomagania,szanse – zewnętrzne uwarunkowania o pozytywnym wpływie na realizację celów wspomagania, zagrożenia – zewnętrzne uwarunkowania o negatywnym wpływie na realizację celów wspomagania. Mocne strony : wykwalifikowana kadra; zdobyte doświadczenie w realizacji pilotażu elastyczna oferta edukacyjna, Słabe strony : realizacja nowych zadań bez zabezpieczenia środków finansowych, wzrost zapotrzebowania na pomoc psychologiczno-pedagogiczną, przy niedoszacowaniu kadrowemu i słabej bazie lokalowej Szanse : dopasowanie oferty wspomagania do potrzeb przedszkoli, szkół i placówek, współpraca partnerów w zakresie określania zapotrzebowania na doskonalenie nauczycieli, promocja i poszerzenie oferty szkoleniowej w oparciu o potrzeby szkół i placówek, wzrost świadomości społecznej na temat wartości edukacji, metod wychowania i opieki, Zagrożenia : chęć dostosowania diagnozy i rocznych planów wspomagania prowadzonych w szkołach do swoich możliwości, wypracowanych wcześniej tematów szkoleniowych, współzawodnictwo między partnerami, chęć wykazania się, zmniejszająca się subwencja oświatowa przy wzroście kosztów i zadań,

16 Kompleksowy system doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół w powiecie konińskim 4.METODY, FORMY I ŚRODKI REALIZACJI PROGRAMU. Metoda to „świadomie stosowany sposób postępowania mający prowadzić do osiągnięcia zamierzonego celu”(Źródło: Uniwersalny słownik języka polskiego; Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006; pod red. Stanisława Dubisza) Wg Wincentego Okonia metoda kształcenia to „wypróbowany i systematycznie stosowany układ czynności nauczycieli i uczniów, realizowanych świadomie w celu spowodowania założonych zmian w osobowości uczniów”.( W. Okoń, Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, Warszawa, 1998). Różnice między dziećmi i dorosłymi, wynikające z innej fazy rozwojowej, doświadczeń społecznych, zmian intelektualnych i ról społecznych, sprawiają, że w przypadku osób dorosłych potrzebne są specjalne metody uczenia się. W dobie wszechobecnych nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) nie powinno ich zabraknąć także w procesie kształcenia dorosłych. Nowoczesna edukacja dorosłych odchodzi od encyklopedyzmu dydaktycznego na rzecz łączenia tradycyjnych metod wykładowych z zastosowaniem ICT, z aktywnymi metodami pracy grupowej, warsztatami, treningami czy metodą moderacji. Nowoczesna edukacja dorosłych, to taka, w której edukator nie ma „jednej słusznej” roli oraz jedynej skutecznej metody kształcenia. W zamian za to jako trener, facylitator czy moderator wykorzystuje osobiste zainteresowania, doświadczenie i wewnętrzną motywację dorosłych do uczenia się. Realizacja zadań związanych z prowadzeniem w szkołach i placówkach doskonalenia odbywać się będzie przez konsultacje dla nauczycieli oraz warsztaty i wykłady, konferencje, seminaria, prowadzenie sieci współpracy oraz wsparcie eksperckie.

17 Kompleksowy system doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół w powiecie konińskim 5.Podejmowane działania w ramach Powiatowego Wspomagania Szkół i Placówek w Powiecie Konińskim Planowany system wspomagania zakłada, że to szkoła (reprezentowana przez dyrektora i radę pedagogiczną) podejmuje decyzje dotyczące własnego rozwoju. Odpowiedzialności za jakość kształcenia towarzyszy możliwie najpełniejsza podmiotowość i dobrowolność korzystania ze wspomagania – przede wszystkim decyzja o tym, czy i w jakim zakresie jest ono szkole potrzebne. Praca zgodnie z nowym modelem doskonalenia wymaga starannie zaplanowanego i prawidłowo przeprowadzonego procesu. Zgodnie z założeniami modelu obejmuje on: 5.1. Diagnozę - celem diagnozy jest przygotowanie podstaw do pracy rozwojowej szkoły. Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna może przeprowadzić diagnozę 20% placówek. 5.2. Przygotowanie planu wspierania rozwoju szkoły, w którym szczegółowo zaplanowano działania, dostosowane do specyficznych potrzeb szkoły oraz przeprowadzenie zaplanowanych działań Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna może przygotować plany wspierania rozwoju szkoły dla 20 % placówek dla których przeprowadziła diagnozę. Pozostałe szkoły mogą skorzystać z usług ośrodków doskonalenia nauczycieli. 5.3.Realizacja rocznego planu wspomagania. Oferta Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ślesinie z Filią w Koninie wpisuje się w proponowaną tematykę zakładając, że szkoła, placówka to nie tylko nauczyciele, to także uczniowie i rodzice. Dopełnieniem i rozszerzeniem realizowanego w szkole rocznego planu wspomagania będą sieci współpracy i samokształcenia.

18 Kompleksowy system doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół w powiecie konińskim Doskonalenie pracy nauczycieli: – warsztaty dla nauczycieli (formy aktywne), w sumie od 10 do 15 godzin dla grup nieprzekraczających 20 osób; – spotkania grupowe (np. wykłady, konsultacje grupowe), w sumie od sześciu do ośmiu godzin dla grup liczących od 15 do 50 osób (w zależności od formy pracy i liczebności grona pedagogicznego). PPP-P w Ślesinie od przyszłego roku szkolnego będzie prowadzić nabór do 3 sieci współpracy : pedagogów i psychologów szkolnych, logopedów, doradców zawodowych i nauczycieli wyznaczonych przez dyrektorów do prowadzenia w szkołach doradztwa zawodowego. W ofercie edukacyjnej Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie znajdują się również propozycje dotyczące organizowania i prowadzenia sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli i dyrektorów szkół i placówek. Wdrożenie wypracowanych rozwiązań do praktyki szkolnej; 5.4.Pomoc w przełożeniu nowych umiejętności nauczycieli na szkolną praktykę: – konsultacje indywidualne i/lub grupowe (spotkania coachingowe, indywidualne poradnictwo dla dyrektora i nauczycieli), od 15 do 20 godzin; - monitorowanie efektów. 5.5.Ewaluacja: – ewaluacja efektów w ramach ewaluacji wewnętrznej szkoły; – opracowanie przez SORE sprawozdania z realizacji procesu wspomagania; – przedstawienie sprawozdania dyrektorowi; – przedstawienie sprawozdania nauczycielom.

19 Kompleksowy system doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół w powiecie konińskim 6.OCZEKIWANE EFEKTY. Realizacja Powiatowego Programu Wspomagania Szkół i Placówek w Powiecie Konińskim przyczyni się do tego, że: Nauczyciele zostaną przygotowani do wdrażania projektów edukacyjnych oraz do wsparcia uczniów, Zostaną wypracowane i wdrożone praktyczne formy wsparcia uczniów realizujących projekty; Wzrośnie samodzielność i przedsiębiorczość uczniów realizujących projekty edukacyjne oraz umiejętność kreatywnego rozwiązywania problemów; Wzbogacona zostanie baza dydaktyczna o wypracowane podczas realizacji projektów przez nauczycieli i uczniów materiały ; Zwiększy się efektywność nauczycieli w pracy wychowawczej; Nauczyciele będą potrafili reagować na trudne sytuacje wychowawcze w klasie czy szkole; Poprawi się jakość współpracy wychowawcy z rodzicami; Nauczyciele zdobędą wiedzę i umiejętności w zakresie tworzenia i realizowania Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego (IPET); Nauczyciele udoskonalą umiejętności planowania pracy z uczniem posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego; Nastąpi integracja nauczycieli, uczniów, rodziców i partnerów szkoły wokół działań służących jej rozwojowi; Nauczyciele będą potrafili stworzyć klimat sprzyjający włączaniu uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych w proces nauczania i uczenia się w szkole; Nauczyciele będą potrafili zaktywizować młodzież do działań na rzecz społeczności lokalnej;

20 Kompleksowy system doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół w powiecie konińskim Podniesie się motywacja uczniów do aktywnej samorealizacji; Wszystkie grupy społeczności szkolnej będą brały udział w zarządzaniu szkolą; Nauczyciele będą przygotowani do zapewnienia kompleksowego wsparcia uczniów w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego; Szkoła otrzyma wsparcie merytoryczne w zakresie doradztwa zawodowego; Uczniowie zostaną przygotowani do wyboru ścieżki edukacyjnej i zawodowej oraz wejścia na rynek pracy; Zostaną wypracowane i wdrożone skuteczne sposoby współpracy nauczycieli w zespołach; Nauczyciele zintegrują się wokół działań szkoły służących jej rozwojowi; (źródło: Broszura „Nowoczesna edukacja – nowoczesny system wspomagania szkół” ORE Warszawa, 2013 r.): 7.EWALUACJA PROGRAMU. Ewaluacja procesu jest najbardziej elementarną formą oceny podejmowanych działań. nauczycieli i wspomagania szkół w powiecie konińskim’’ tj. ankiety ewaluacyjne po przeprowadzonych szkoleniach, analiza sprawozdań SORE. Z przeprowadzonych projektów w innych powiatach można wykorzystać: w badaniu jakościowym analizę dokumentów, warsztat odtwarzający model logiczny interwencji, a także indywidualne wywiady pogłębione z kluczowymi interesariuszami, studia przypadków oraz wywiady grupowe z kluczowymi interesariuszami systemu doskonalenia, nauczycielami i trenerami ; w badaniu ilościowym przeprowadzono wywiady CATI (wywiad telefoniczny wspomagany komputerowo) z dyrektorami szkół i przedszkoli, z nauczycielami i koordynatorami sieci, a także z kierownikami/koordynatorami projektów powiatowych. Do zbierania danych ankiety CAWI (wywiad internetowy wspomagany komputerowo) skierowane do szkolnych organizatorów rozwoju edukacji i przedstawicieli samorządów lokalnych, panel ekspertów oraz warsztat podsumowujący wyniki i rekomendacje z badania.

21 „Edukacja jest podstawowym prawem człowieka, społeczną wartością oraz kapitałem ludzkim, a także nadzieją. Nadzieja zaś jest bliska marzeniom. Czy można jednak marzyć, gdy „pospolitość skrzeczy”? Optymistyczną i inspirującą odpowiedzią na to pytanie są słowa Heldera Camary: „ Jeżeli marzy tylko jeden człowiek, pozostaje to tylko marzeniem. Jeżeli zaś będziemy marzyć wszyscy razem, będzie to już początek nowej rzeczywistości” (źródło: Cz. Banach, Przyszłość edukacji, tekst pochodzi z książki: Strategia rozwoju Polski u progu XXI wieku. Warszawa: "Elipsa", 2001r.) Kompleksowy system doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół w powiecie konińskim

22


Pobierz ppt "POWIATOWY PROGRAM WSPOMAGANIA SZKÓŁ I PLACÓWEK W POWIECIE KONIŃSKIM Kompleksowy system doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół w powiecie konińskim."

Podobne prezentacje


Reklamy Google