Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Stypendia socjalne dla studentów w roku akademickim 2015/2016

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Stypendia socjalne dla studentów w roku akademickim 2015/2016"— Zapis prezentacji:

1 Stypendia socjalne dla studentów w roku akademickim 2015/2016

2 O jakie stypendium o charakterze socjalnym mogę ubiegać się na UMCS?
Socjalne, socjalne w zwiększonej wysokości, specjalne dla osób niepełnosprawnych, Zapomogę.

3 Kto może ubiegać się o przyznanie stypendium socjalnego?
Studenci, którzy: Są obywatelami Polskimi, Są cudzoziemcami wymienionymi w art Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym, Mają dochód miesięczny na osobę w rodzinie nie przekraczający 820 zł, (dochód określany na podstawie dokumentów z ostatniego roku podatkowego) Złożą odpowiednio udokumentowany wniosek.

4 Kto może ubiegać się o stypendium socjalne w zwiększonej wysokości?
Student musi: spełniać kryteria stypendium socjalnego, być studentem studiów stacjonarnych, zamieszkiwać w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki, które jest w stanie wiarygodnie udokumentować (np. stancja). Stypendium nie przysługuje studentowi zamieszkałemu na stałe w mieście Lublin!

5 Kto może ubiegać się o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych?
Student z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, posiadający aktualne orzeczenie wydane przez właściwy organ.

6 Kto może ubiegać się o zapomogę?
O zapomogę może się ubiegać student, który w wyniku zdarzenia losowego znalazł się w przejściowo trudnej sytuacji materialnej, w szczególności z powodu: śmierci najbliższego członka rodziny (rodzice, rodzeństwo, małżonek, dziecko studenta), nieszczęśliwego wypadku studenta bądź najbliższego członka rodziny, nagłej choroby studenta lub najbliższego członka rodziny studenta, klęski żywiołowej w szczególności powodzi, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, trzęsienia ziemi, zapadania ziemi, lawiny, naporu śniegu bądź lodu, mrozu zdarzenia losowego prowadzącego do pełnego sieroctwa studenta, zdarzenia losowego takiego jak pożar, uderzenie pioruna, eksplozja, zdarzenia losowego takiego jak uderzenie lub upadek statku powietrznego, zalania wodą lub innymi cieczami, zdarzenia takiego jak upadek drzew, masztów, dźwigów, kominów lub innych budowli katastrofy budowlanej, zdarzeń takich jak rabunek, włamanie, celowe uszkodzenie mienia, akty wandalizmu, kradzież mienia o znacznej wartości. Zapomoga przysługuje także studentowi w przypadku urodzenia dziecka studenta. Kto może ubiegać się o zapomogę?

7 Co zrobić żeby ubiegać się o pomoc materialną?
Wypełnić właściwy wniosek na wzorze obowiązującym w uczelni, Odpowiednio udokumentować wniosek, Złożyć wniosek we właściwym dziekanacie.

8 Kogo należy wziąć pod uwagę przy obliczaniu dochodu na osobę w rodzinie studenta?
małżonka studenta, a także będące na utrzymaniu studenta lub jego małżonka dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek  rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych studenta i będące na ich utrzymaniu dzieci niepełnoletnie dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek  Gdy student spełnia kryterium samodzielności finansowej do dochodu nie wlicza się osób wymienionych w pkt. 3.

9 Jakie kryteria musi spełnić osoba samodzielna finansowo?
Student samodzielny finansowo: posiada stałe źródło dochodów w ostatnim roku podatkowym,  posiada stałe źródło dochodów w roku bieżącym, jego miesięczny dochód w ostatnim roku podatkowym i w bieżącym roku podatkowym nie był mniejszy niż 850,20 zł netto, nie złożył oświadczenia o prowadzeniu wspólnego gospodarstwa z rodzicami lub jednym z nich. Jakie kryteria musi spełnić osoba samodzielna finansowo?

10 Jak można wyliczyć dochód na osobę w rodzinie?
Na stronie należy wypełnić arkusz kalkulacyjny o nazwie „kalkulator dochodów”. Właściwie wypełniony kalkulator można dołączyć do wniosku o przyznanie stypendium.

11 Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku o stypendium socjalne?
Zaświadczenia od wszystkich członków rodziny uzyskujących dochód, z urzędu skarbowego o dochodzie podlegającym opodatkowaniu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres w którym student ubiega się o stypendium, Oświadczenie członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym, Oświadczenie członków rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, Zaświadczenia lub oświadczenie członków rodziny o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne, Zaświadczenie z właściwego organu lub oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach, W przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę umowę dzierżawy, Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku o stypendium socjalne?

12 Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku o stypendium socjalne? c.d.
Kopię wyroków zasądzających alimenty na rzecz osób spoza rodziny, Kopię wyroków zasądzających alimenty na rzecz osób w rodzinie, Odpis wyroku oddalającego powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego, Zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie w przypadku całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji zasądzonych alimentów, Zaświadczenie organu udzielającego świadczeń alimentacyjnych lub zaliczki alimentacyjnej o wysokości świadczenia wypłaconego w poprzednim roku kalendarzowym, Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku o stypendium socjalne? c.d.

13 Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku o stypendium socjalne? c.d.
Dokument poświadczający wysokość oraz datę utraty dochodu, Dokument poświadczający wysokość uzyskanego dochodu przez członka rodziny z miesiąca następującego po miesiącu w którym dochód został osiągnięty, Dokument poświadczający wysokość uzyskanego dochodu przez członka rodziny wraz z liczbą miesięcy w których dochód był osiągany, W przypadku uzyskiwania dochodów i świadczeń poza granicami Polski należy przedstawić właściwe dokumenty wydane przez odpowiednie urzędy zagraniczne, Zaświadczenie placówki zapewniającej całodobową opiekę w przypadku umieszczenia w niej dziecka lub innego członka rodziny,

14 Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku o stypendium socjalne? c.d.
Kopię odpisu prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację, Odpis aktu urodzenia dziecka, Odpis aktów zgonu rodziców, Odpis wyroku sądu stwierdzającego przysposobienie dziecka bądź zaświadczenie ośrodka adopcyjno- opiekuńczego o prowadzonym postępowaniu, Orzeczenie o powołaniu opiekuna prawnego dziecka, Orzeczenie o niepełnosprawności w przypadku gdy w rodzinie znajduje się dziecko niepełnosprawne, Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku o stypendium socjalne? c.d.

15 Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku o stypendium socjalne w zwiększonej wysokości?
Do dokumentów, które wymagane są w przypadku stypendium socjalnego dołączyć należy: Stosowne oświadczenie, Kopię umowy najmu (oryginał należy przedstawić do wglądu), inny dokument poświadczający fakt zamieszkiwania w obiekcie innym niż dom studencki UMCS.

16 Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych?
Należy dołączyć kopię ważnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności bądź przyznanej grupie inwalidzkiej (oryginał należy przedstawić pracownikowi dziekanatu do wglądu).

17 Kiedy można ubiegać się o pomoc materialną? Jakie są ważne terminy?
Wnioski o stypendium socjalne, socjalne w zwiększonej wysokości lub stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych należy złożyć do końca danego miesiąca, aby, w przypadku przyznania świadczenia, jego wypłata nastąpiła z wyrównaniem od danego miesiąca, Wnioski złożone przed rozpoczęciem roku akademickiego (w miesiącach lipiec-wrzesień) traktowane są jako wnioski złożone w dniu 1 października danego roku akademickiego, W przypadku zapomogi dokumenty należy składać w dowolnym terminie, jednak nie później niż pół roku od zaistnienia zdarzenia z tytułu którego student ubiega się o zapomogę.

18 Jaka jest wysokość świadczeń?
Rektor w porozumieniu z Samorządem Studentów co roku, na początku roku akademickiego ustala wysokość: Progów dochodowych oraz przysługujące w ich ramach stawek stypendiów socjalnych oraz socjalnych w zwiększonej wysokości, Stawek stypendiów specjalnych w zależności od stopnia niepełnosprawności, Maksymalnych zapomóg. Wysokość świadczeń może ulec zmianie w trakcie trwania roku akademickiego!

19 Co zrobić gdy decyzja o przyznaniu stypendium socjalnego lub socjalnego w zwiększonej wysokości jest negatywna? W przypadku stypendium socjalnego, socjalnego w zwiększonej wysokości oraz stypendium specjalnego w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji można złożyć odwołanie do Uczelnianej Studenckiej Komisji Socjalnej, Odwołanie składa się za pośrednictwem Wydziałowej Studenckiej Komisji Socjalne, czyli za pośrednictwem właściwego dziekanatu.

20 Co zrobić gdy decyzja o przyznaniu zapomogi świadczenia jest negatywna?
W przypadku zapomogi w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji student ma prawo do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy do Uczelnianej Studenckiej Komisji Socjalnej, Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, tak samo jak odwołanie, składa się za pośrednictwem Wydziałowej Studenckiej Komisji Socjalnej, czyli za pośrednictwem właściwego dziekanatu.

21 O czym muszę poinformować uczelnię jeżeli otrzymam stypendium?
O zmianie liczby członków rodziny, O zmianie uzyskiwanego dochodu, O zaprzestaniu zamieszkiwania w domu studenckim lub innym obiekcie wskazanym w oświadczeniu, Innych okolicznościach mających wpływ na prawo do pobierania świadczeń pomocy materialnej. Na żądanie organu przyznającego świadczenia student zobowiązany jest do złożenia wyjaśnień oraz udzielenia informacji mających wpływ na prawo do tych świadczeń.

22 Kiedy wypłata świadczeń może zostać wstrzymana?
Wszystkich świadczeń - w przypadku przerwania studiów tj. w wyniku rezygnacji ze studiów, skreślenia z listy studentów, Wszystkich świadczeń - w przypadku odmówienia udzielenia lub nie udzielania wyjaśnień, Stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości – w przypadku utraty praw do zamieszkania w domu studenckim bądź innym obiekcie (w takim przypadku wypacane jest jedynie stypendium socjalne, chyba, że student przedstawi dokument poświadczający zamieszkanie w innym obiekcie niż dotychczasowy)

23 Stypendium przysługuje od miesiąca w którym student złoży wniosek wraz z kompletem dokumentów, z zastrzeżeniem że wypłata może nastąpić w późniejszym terminie z wyrównaniem od danego miesiąca Uzyskanie świadczeń pomocy materialnej (tj. stypendium socjalnego, socjalnego w zwiększonej wysokości, zapomogi oraz stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych) nie ogranicza możliwości ubiegania się i pobierania innych form pomocy materialnej w rozumieniu Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym (tj. stypendium Ministra oraz stypendium Rektora dla najlepszych studentów), Łączna miesięczna kwota pobieranych świadczeń pomocy materialnej nie może przekroczyć 90% najniższego wynagrodzenia zasadniczego asystenta ustalonego w przepisach o wynagrodzeniu nauczycieli akademickich tj ,50 zł, Inne ważne informacje.

24 Inne ważne informacje. Student studiujący jednocześnie na kilku kierunkach może pobierać świadczenia pomocy materialnej na jednym wskazanym przez siebie kierunku studiów, Osoby przyjęte na I rok studiów mogą złożyć wniosek o przyznanie pomocy materialnej po złożeniu kompletu dokumentów wymaganych w postępowaniu rekrutacyjnym jednak decyzja o jej przyznaniu wydawana jest nie wcześniej niż po immatrykulacji oraz złożeniu przez studenta ślubowania (do wniosku należy dołączyć kserokopię decyzji o przyjęciu na studia), Studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów studiuje na drugim lub kolejnym kierunku studiów pomoc materialna nie przysługuje, z wyjątkiem studentów kontynuujących studia po ukończeniu studiów I stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra.

25 Biuro Spraw Studenckich (DS. Helios, ul. Czwartaków 13)
Gdzie znajdę wzory wniosków i uzyskam szczegółowe informacje na temat pomocy materialnej? właściwy dziekanat, Biuro Spraw Studenckich (DS. Helios, ul. Czwartaków 13)

26 Podstawa prawna przyznawania stypendiów
Ustawa z dnia 27 lipca 2005 Prawo o Szkolnictwie Wyższym (Dz. U. z 2012 r., poz. 572 – tekst jednolity), Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz – tekst jednolity), Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r., nr 139 poz. 992 – tekst jednolity), Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 stycznia 2013 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. 2013, poz. 3), Zarządzenie Rektora UMCS nr 89//2013 z dnia 17 września 2013 r w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania pomocy materialnej dla studentów UMCS Podstawa prawna przyznawania stypendiów


Pobierz ppt "Stypendia socjalne dla studentów w roku akademickim 2015/2016"

Podobne prezentacje


Reklamy Google